Skip to content

Content marketing och Pavlos hundar

Kan Pavlovs experiment med dreglande hundar förklara hur content marketing fungerar? Ja! Se och hör Thomas Barregren förklara hur i detta föredrag vid Kntnt frukost 31.

Pia Tegborg
7 mars 2017

Kan Pavlovs expe­ri­ment med dreg­lan­de hun­dar för­kla­ra hur con­tent mar­ke­ting fun­ge­rar? Ja! Se och hör Thomas Barregren för­kla­ra hur i det­ta före­drag vid Kntnt fru­kost 31.

Del av vår egen content marketing

Det är en tidig mor­gon i feb­ru­a­ri. I publi­ken sit­ter för­vän­tans­ful­la del­ta­ga­re och på scen står Kntnts vd Thomas Barregren, inbju­den av vår sam­ar­bets­part­ner Cision att hål­la mor­go­nens förs­ta före­läs­ning.

Idag är förs­ta gång­en som någon från Kntnt hål­ler ett före­drag på en Kntnt fru­kost. Eftersom våra fru­kostar pri­märt är en del av vår egen con­tent mar­ke­ting sats­ning (och inte ett forum där vi mark­nads­för oss själ­va och våra pro­duk­ter) bru­kar vi som regel hål­la låg pro­fil.

Men den­na gång blev det annorlun­da då Cision bad Thomas att stäl­la upp.

Pavlovs hundar och content marketing

Rubriken i Thomas pre­sen­ta­tion är minst sagt kryp­tisk. Dessutom blan­dar han in pro­fes­so­rer­na Sara Rosengren och Micael Daléns forsk­ning om kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal i sitt anfö­ran­de sam­ti­digt som han visar gam­la goding­ar inom reklam­film. Hur i hela värl­den det­ta häng­er ihop ser du i hans pre­sen­ta­tion nedan.

Sann content marketing

Nej, con­tent mar­ke­ting är inte det­sam­ma som con­tent for mar­ke­ting. Och även om ditt inne­håll ska­par ett bra mot­ta­gar­vär­de är det inte med auto­ma­tik con­tent mar­ke­ting. Detta är två van­li­ga miss­upp­fatt­ning­ar menar Thomas som ger föl­jan­de defi­ni­tion:

Content mar­ke­ting är ett arbets­sätt, en meto­dik, som sker på egen platt­form, regel­bun­det och uthål­ligt och som ska­par mot­ta­gar­vär­de i syf­te att upp­nå affärsnyt­ta.

Vad egen platt­form inne­bär, var­för regel­bun­den­he­ten är vik­tig och hur du ska nytt­ja soci­a­la medi­er i ditt con­tent mar­ke­ting arbe­te hör du Thomas berät­ta i pre­sen­ta­tio­nen.

Lyssna gär­na ock­så på Kntnt Radio avsnitt 87 där Pontus Staunstrup och Thomas bor­rar dju­pa­re i frå­gan om just regel­bun­den­het och uthål­lig­het.

Varumärket

Vissa varu­mär­ken etsar sig fast – det tror jag du hål­ler med om. Ta till exem­pel Nikes log­ga, ett Apple tan­gent­bord eller lju­det från en Harley-Davidson motor­cy­kel. Det finns ock­så en veten­skap­lig för­kla­ring till var­för vi genast kän­ner igen vis­sa varu­mär­ken och på köpet är mer accep­te­ran­de till deras sälj­bud­skap. Thomas illu­stre­rar det­ta med väl­kän­da reklam­fil­mer. Se om du kan sva­ren.

En frukost, två blogginlägg och en podd-intervju

Detta var den and­ra arti­keln från even­tet. I den förs­ta arti­keln, som vi pub­li­ce­ra­de för en vec­ka sedan, kan du se och höra advo­kat Alexander Jute för­kla­ra vad EU:s nya data­skydds­för­ord­ning – GDPR inne­bär för din mark­nads­fö­ring.

Vill du sedan för­dju­pa dig ytter­li­ga­re i ämnet rekom­men­de­rar jag dig att lyss­na på vår podd-inter­vju med Alexander i Kntnt Radio avsnitt 88. Och läsa Alexanders gäst­krö­ni­ka Hårdare krav för per­son­upp­gif­ter i mark­nads­fö­ring.

Se presentationen

Vi spe­la­de in Thomas före­läs­ning, som en tjänst till dig som inte kun­de kom­ma, och för dig som vill se och höra pre­sen­ta­tion igen. Du kan se fil­men nedan eller på Vimeo eller YouTube. Om du före­drar att bara lyss­na så kan du göra det på SoundCloud.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av dina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
Sed libero eget vel, sed Praesent dapibus ut dolor.

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest