Content marketing och Pavlos hundar

Kan Pavlovs experiment med dreglande hundar förklara hur content marketing fungerar? Ja! Se och hör Thomas Barregren förklara hur i detta föredrag vid Kntnt frukost 31.

Pia Tegborg
7 mars 2017

Kan Pavlovs expe­ri­ment med dreg­lan­de hun­dar för­kla­ra hur con­tent mar­ke­ting fun­ge­rar? Ja! Se och hör Thomas Barregren för­kla­ra hur i det­ta före­drag vid Kntnt fru­kost 31.

Del av vår egen content marketing

Det är en tidig mor­gon i feb­ru­a­ri. I publi­ken sit­ter för­vän­tans­ful­la del­ta­ga­re och på scen står Kntnts vd Thomas Barregren, inbju­den av vår sam­ar­bets­part­ner Cision att hål­la mor­go­nens förs­ta före­läs­ning.

Idag är förs­ta gång­en som någon från Kntnt hål­ler ett före­drag på en Kntnt fru­kost. Eftersom våra fru­kostar pri­märt är en del av vår egen con­tent mar­ke­ting sats­ning (och inte ett forum där vi mark­nads­för oss själ­va och våra pro­duk­ter) bru­kar vi som regel hål­la låg pro­fil.

Men den­na gång blev det annorlun­da då Cision bad Thomas att stäl­la upp.

Pavlovs hundar och content marketing

Rubriken i Thomas pre­sen­ta­tion är minst sagt kryp­tisk. Dessutom blan­dar han in pro­fes­so­rer­na Sara Rosengren och Micael Daléns forsk­ning om kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal i sitt anfö­ran­de sam­ti­digt som han visar gam­la goding­ar inom reklam­film. Hur i hela värl­den det­ta häng­er ihop ser du i hans pre­sen­ta­tion nedan.

Sann content marketing

Nej, con­tent mar­ke­ting är inte det­sam­ma som con­tent for mar­ke­ting. Och även om ditt inne­håll ska­par ett bra mot­ta­gar­vär­de är det inte med auto­ma­tik con­tent mar­ke­ting. Detta är två van­li­ga miss­upp­fatt­ning­ar menar Thomas som ger föl­jan­de defi­ni­tion:

Content mar­ke­ting är ett arbets­sätt, en meto­dik, som sker på egen platt­form, regel­bun­det och uthål­ligt och som ska­par mot­ta­gar­vär­de i syf­te att upp­nå affärsnyt­ta.

Vad egen platt­form inne­bär, var­för regel­bun­den­he­ten är vik­tig och hur du ska nytt­ja soci­a­la medi­er i ditt con­tent mar­ke­ting arbe­te hör du Thomas berät­ta i pre­sen­ta­tio­nen.

Lyssna gär­na ock­så på Kntnt Radio avsnitt 87 där Pontus Staunstrup och Thomas bor­rar dju­pa­re i frå­gan om just regel­bun­den­het och uthål­lig­het.

Varumärket

Vissa varu­mär­ken etsar sig fast – det tror jag du hål­ler med om. Ta till exem­pel Nikes log­ga, ett Apple tan­gent­bord eller lju­det från en Harley-Davidson motor­cy­kel. Det finns ock­så en veten­skap­lig för­kla­ring till var­för vi genast kän­ner igen vis­sa varu­mär­ken och på köpet är mer accep­te­ran­de till deras sälj­bud­skap. Thomas illu­stre­rar det­ta med väl­kän­da reklam­fil­mer. Se om du kan sva­ren.

En frukost, två blogginlägg och en podd-intervju

Detta var den and­ra arti­keln från even­tet. I den förs­ta arti­keln, som vi pub­li­ce­ra­de för en vec­ka sedan, kan du se och höra advo­kat Alexander Jute för­kla­ra vad EU:s nya data­skydds­för­ord­ning – GDPR inne­bär för din mark­nads­fö­ring.

Vill du sedan för­dju­pa dig ytter­li­ga­re i ämnet rekom­men­de­rar jag dig att lyss­na på vår podd-inter­vju med Alexander i Kntnt Radio avsnitt 88. Och läsa Alexanders gäst­krö­ni­ka Hårdare krav för per­son­upp­gif­ter i mark­nads­fö­ring.

Se presentationen

Vi spe­la­de in Thomas före­läs­ning, som en tjänst till dig som inte kun­de kom­ma, och för dig som vill se och höra pre­sen­ta­tion igen. Du kan se fil­men nedan eller på Vimeo eller YouTube. Om du före­drar att bara lyss­na så kan du göra det på SoundCloud.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »

Kommunicera effektivare i samband med mässor

Mässorna är stor­slag­na, moder­na hub­bar för kom­mu­ni­ka­tion både digi­talt och IRL. Biljetter scan­nas och rivs, sto­ra bild­skär­mar pum­par ut sitt bud­skap. Samtal förs mel­lan poten­ti­el­la affärs­kon­tak­ter. Men tar du till­va­ra på alla kom­mu­ni­ka­tions­möj­lig­he­ter? Martin Karlsson Modigh gui­dar dig genom för­be­re­del­ser­na, vad du bör tän­ka på under mäs­san och vad du kan göra efteråt.

Läs artikel »

Nytt EU-direktiv ställer tuffare krav på marknadsföring online

EU sat­sar sto­ra resur­ser på att för­bätt­ra de juri­dis­ka spel­reg­ler­na i EUs digi­ta­la mil­jö. Inte minst vad gäl­ler den kon­su­ment­skyd­dan­de lag­stift­ning­en. Större krav på e-mark­nads­plat­ser och en utö­kad ång­er­rätt är bara någ­ra exem­pel på det­ta och sank­tio­ner­na vid över­trä­del­se kan svi­da ordent­ligt. Som mark­nads­fö­ra­re mås­te du veta vad som gäl­ler. Läs dagens arti­kel för­fat­tad av Erik Ullberg och Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

En publicist söker sin prenumerant

Har ditt före­tag en blogg? Finns ni på Facebook? Har ni ett nyhets­flö­de på hem­si­dan? Grattis, då är ni i själ­va ver­ket även pub­li­cis­ter. Och då kan det vara bra att ha koll på vad det inne­bär. Läs mer om det­ta i dagens arti­kel  sig­ne­rad Lars Wirtén.

Läs artikel »
libero in id mattis sit ut porta. libero. elit. eleifend

Missa inte nästa artikel!

Missa inte nästa artikel! Fyll i din mejladress och få ett mejl med de senaste artiklarna.

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest