Content marketing och Pavlos hundar

Kan Pavlovs experiment med dreglande hundar förklara hur content marketing fungerar? Ja! Se och hör Thomas Barregren förklara hur i detta föredrag vid Kntnt frukost 31.

Pia Tegborg
7 mars 2017

Kan Pavlovs expe­ri­ment med dreg­lan­de hun­dar för­kla­ra hur con­tent mar­ke­ting fun­ge­rar? Ja! Se och hör Thomas Barregren för­kla­ra hur i det­ta före­drag vid Kntnt fru­kost 31.

Del av vår egen content marketing

Det är en tidig mor­gon i feb­ru­a­ri. I publi­ken sit­ter för­vän­tans­ful­la del­ta­ga­re och på scen står Kntnts vd Thomas Barregren, inbju­den av vår sam­ar­bets­part­ner Cision att hål­la mor­go­nens förs­ta före­läs­ning.

Idag är förs­ta gång­en som någon från Kntnt hål­ler ett före­drag på en Kntnt fru­kost. Eftersom våra fru­kostar pri­märt är en del av vår egen con­tent mar­ke­ting sats­ning (och inte ett forum där vi mark­nads­för oss själ­va och våra pro­duk­ter) bru­kar vi som regel hål­la låg pro­fil.

Men den­na gång blev det annorlun­da då Cision bad Thomas att stäl­la upp.

Pavlovs hundar och content marketing

Rubriken i Thomas pre­sen­ta­tion är minst sagt kryp­tisk. Dessutom blan­dar han in pro­fes­so­rer­na Sara Rosengren och Micael Daléns forsk­ning om kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal i sitt anfö­ran­de sam­ti­digt som han visar gam­la goding­ar inom reklam­film. Hur i hela värl­den det­ta häng­er ihop ser du i hans pre­sen­ta­tion nedan.

Sann content marketing

Nej, con­tent mar­ke­ting är inte det­sam­ma som con­tent for mar­ke­ting. Och även om ditt inne­håll ska­par ett bra mot­ta­gar­vär­de är det inte med auto­ma­tik con­tent mar­ke­ting. Detta är två van­li­ga miss­upp­fatt­ning­ar menar Thomas som ger föl­jan­de defi­ni­tion:

Content mar­ke­ting är ett arbets­sätt, en meto­dik, som sker på egen platt­form, regel­bun­det och uthål­ligt och som ska­par mot­ta­gar­vär­de i syf­te att upp­nå affärsnyt­ta.

Vad egen platt­form inne­bär, var­för regel­bun­den­he­ten är vik­tig och hur du ska nytt­ja soci­a­la medi­er i ditt con­tent mar­ke­ting arbe­te hör du Thomas berät­ta i pre­sen­ta­tio­nen.

Lyssna gär­na ock­så på Kntnt Radio avsnitt 87 där Pontus Staunstrup och Thomas bor­rar dju­pa­re i frå­gan om just regel­bun­den­het och uthål­lig­het.

Varumärket

Vissa varu­mär­ken etsar sig fast – det tror jag du hål­ler med om. Ta till exem­pel Nikes log­ga, ett Apple tan­gent­bord eller lju­det från en Harley-Davidson motor­cy­kel. Det finns ock­så en veten­skap­lig för­kla­ring till var­för vi genast kän­ner igen vis­sa varu­mär­ken och på köpet är mer accep­te­ran­de till deras sälj­bud­skap. Thomas illu­stre­rar det­ta med väl­kän­da reklam­fil­mer. Se om du kan sva­ren.

En frukost, två blogginlägg och en podd-intervju

Detta var den and­ra arti­keln från even­tet. I den förs­ta arti­keln, som vi pub­li­ce­ra­de för en vec­ka sedan, kan du se och höra advo­kat Alexander Jute för­kla­ra vad EU:s nya data­skydds­för­ord­ning – GDPR inne­bär för din mark­nads­fö­ring.

Vill du sedan för­dju­pa dig ytter­li­ga­re i ämnet rekom­men­de­rar jag dig att lyss­na på vår podd-inter­vju med Alexander i Kntnt Radio avsnitt 88. Och läsa Alexanders gäst­krö­ni­ka Hårdare krav för per­son­upp­gif­ter i mark­nads­fö­ring.

Se presentationen

Vi spe­la­de in Thomas före­läs­ning, som en tjänst till dig som inte kun­de kom­ma, och för dig som vill se och höra pre­sen­ta­tion igen. Du kan se fil­men nedan eller på Vimeo eller YouTube. Om du före­drar att bara lyss­na så kan du göra det på SoundCloud.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
sit Praesent dictum in dolor. elementum Donec facilisis nunc vulputate, commodo dapibus

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest