Content marketing och PR

Hur får du spinn på ditt innehåll i digitala kanaler? Vi har träffat en som vet. I dagens avsnitt av Kntnt Radio pratar vi content marketing och PR med PR-specialisten Jerry Silfwer – även känd som Doctor Spin – och som 2016 utsågs till Sveriges mest inflytelserika PR-konsult i digitala medier. Ett mycket lyssningsvärt avsnitt utlovas!

Pia Tegborg
13 april 2017

Hur får du spinn på ditt inne­håll i digi­ta­la kana­ler? Vi har träf­fat en som vet. I dagens avsnitt av Kntnt Radio pra­tar vi con­tent mar­ke­ting och PR med PR-spe­ci­a­lis­ten Jerry Silfwer – även känd som Doctor Spin – och som 2016 utsågs till Sveriges mest infly­tel­se­ri­ka PR-kon­sult i digi­ta­la medi­er. Ett myc­ket lyss­nings­värt avsnitt utlo­vas!

En ny medielogik

PR-bran­schen har histo­riskt all­tid varit duk­tig på redak­tio­nellt inne­håll. Men i och med den fun­da­men­ta­la för­änd­ring­en av medi­e­mark­na­den har en ny medi­e­lo­gik tagit form. Vilka kon­se­kven­ser det­ta fått för PR-bran­schen och var con­tent mar­ke­ting kom­mer in i bil­den pra­tar vi om i bör­jan av sam­ta­let.

Flera skolor

Olika syn­sätt dis­ku­te­ras i pod­den. Thomas väg till con­tent mar­ke­ting har gått genom Peter Druckers, Theodre Levitts, Michael E Porters  med fle­ras tan­ke­gods, medan Jerry Silfwers väg till PR fram­förallt influ­e­rats av Edward Bernays och Ivy Lee.

Skolorna är lika många. Är mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion pro­duk­t­o­ri­en­te­rad medan före­tags­kom­mu­ni­ka­tion hand­lar om att byg­ga och bibe­hål­la vik­ti­ga publi­ker? Eller har Peter Drucker rätt i att mark­nads­fö­ring är allt du gör i ett före­tag som leder fram till en upp­le­vel­se hos kun­den? Vilket i så fall gör PR till en del av mark­nads­fö­ring­en.

Skönhet kommer inifrån

Vi pra­tar inbound kom­mu­ni­ka­tiondet vill säga med män­ni­skor du redan har en rela­tion till, kont­ra out­bound där du kom­mu­ni­ce­rar med män­ni­skor som inte kän­ner till dig och ännu inte har inte­ra­ge­rat med dig. Historiskt sett är vi dåli­ga på att tala med dem vars upp­märk­sam­het vi redan lyc­kats fånga. Istället läg­ger vi gär­na kru­tet och resur­ser­na på out­bound-kam­pan­jer av oli­ka slag.

Fel fokus! tyc­ker Jerry Silfwer och utveck­lar det­ta sam­ti­digt som han berät­tar vad han menar med att skön­het kom­mer ini­från.

Ett förvirrat gränsland

Branschglidningen är total – oli­ka byrå­er över­lap­par varand­ra rejält. Inte minst gäl­ler det­ta inom PR och reklam. Så i vil­ken bransch skall vi säga oss höra hem­ma för att inte för­vir­ra våra kun­der?

Många före­tag väl­jer att anli­ta en flo­ra av byrå­er men före­drar egent­li­gen en enda kon­takt. Helst vill man såklart und­vi­ka dubb­la kost­na­der men sam­ti­digt finns nischer där det är svårt för en byrå att kun­na allt.

Är lös­ning­en att väl­ja den sto­ra hel­täc­kan­de byrån eller ploc­ka ihop en bukett av de bäs­ta och ris­ke­ra att de figh­tas med varand­ra? Lyssna vida­re för svar.

Steg ett är att bygga intern kompetens

Detta är något som dagens gäst tyd­ligt före­språ­kar. Även om du tap­par tid är det värt att byg­ga upp en intern bestäl­lar­kom­pe­tens så att du vet hur beho­ven ser ut, vil­ka insat­ser som behövs och vad du beta­lar för.

Att skri­va en krav­spe­ci­fi­ka­tion är inte helt enkelt. Och eftersom flex­i­bi­li­te­ten hos kom­mu­ni­ka­tions- och web­by­rå­er vari­e­rar och inte säl­lan är begrän­sad är det bra att göra så rätt som möj­ligt redan från bör­jan.

Thomas och Jerry pra­tar om hur det­ta arbe­te kan för­enklas rejält genom att använ­da befint­li­ga verk­tyg och halv­fär­di­ga lös­ning­ar.

Den viktiga e‑posten

E‑posten är vår ”id-bric­ka” i Facebook- och Googlevärlden. Detta till trots miss­hand­las kana­len rejält när det kom­mer till att dri­va ett före­tags kom­mu­ni­ka­tion. Skall du bedri­va con­tent mar­ke­ting är en välskött e‑postlista ett mås­te menar Jerry Silfwer. Fortsätt att lyss­na så för­står du snart var­för.

Nyhetsbrevet eller inte

Syssla inte med nyhets­brev säger Jerry Silfwer vil­ket såklart får mig och Thomas att tap­pa hakan! Men är det verk­li­gen det han menar? Nja. Lyssna vida­re så får du veta.

Vi kom­mer i sam­man­hang­et ock­så in på bete­en­de­styr­da utskick, lämp­lig fre­kvens och om vik­ten om att all­tid vara rele­vant. Eller hål­la tyst.

Två logiker

Vi pra­tar om över­flö­det av kana­ler. 1995 kräv­des 3 infö­ran­den för att nå 80% av ame­ri­kans­ka kvin­nor mel­lan 18–49 år. Fem år sena­re behövs 97.

Samtidigt visar en stor metastu­die att opti­mal expo­ne­rings­fre­kvens är 10 gång­er för max­i­mal effekt – i genom­snitt. Vilket inne­bär att du behö­ver göra 97×10 = 970 infö­ran­den (!)

Det är såklart helt orim­ligt. Istället mås­te du fun­de­ra på hur du kan attra­he­ra folk och till din hjälp finns två logi­ker: vär­destöd­jan­de och vär­deska­pan­de reklam. Du hör mer om det­ta forsk­nings­om­rå­de i pod­den.

Varma leads bättre än kalla

Det är dyrt att säl­ja kallt. Bättre då med mer­för­sälj­ning till redan upp­värm­da kun­der. Seth Godin pra­tar i det­ta sam­man­hang om per­mis­sion mar­ke­ting – det vill säga att få tillå­tel­se att kom­ma med sitt sälj­bud­skap. Som ett slags kom­mu­ni­ka­tions­kon­trakt mel­lan köpa­re och säl­ja­re.

Att var­ma leads är bätt­re än kal­la har säl­jar­na sedan länge för­stått. Däremot ten­de­rar mark­nads­fö­rar­na att fast­na i ett kam­panjtänk som många gång­er inne­bär inter­rup­tion mar­ke­ting mot kal­la leads. Varför är det så?

Avslutande tips

Innan vi avrun­dar ger Jerry Silfwer dig som lyss­nar någ­ra väl beprö­va­de och använd­ba­ra tips på hur du kan få spinn på ditt inne­håll. Vill du sedan lära mer kan jag rekom­men­de­ra dig att kol­la in doctor Spin! 😉

Länkar till sådant som nämns i podden

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Carbone © Montero (CC BY-NC-SA 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
risus risus. tristique at consectetur adipiscing eleifend

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest