Content marketing och PR

Hur får du spinn på ditt innehåll i digitala kanaler? Vi har träffat en som vet. I dagens avsnitt av Kntnt Radio pratar vi content marketing och PR med PR-specialisten Jerry Silfwer – även känd som Doctor Spin – och som 2016 utsågs till Sveriges mest inflytelserika PR-konsult i digitala medier. Ett mycket lyssningsvärt avsnitt utlovas!

Pia Tegborg
13 april 2017

Hur får du spinn på ditt inne­håll i digi­ta­la kana­ler? Vi har träf­fat en som vet. I dagens avsnitt av Kntnt Radio pra­tar vi con­tent mar­ke­ting och PR med PR-spe­ci­a­lis­ten Jerry Silfwer – även känd som Doctor Spin – och som 2016 utsågs till Sveriges mest infly­tel­se­ri­ka PR-kon­sult i digi­ta­la medi­er. Ett myc­ket lyss­nings­värt avsnitt utlovas!

[kntnt_​radio 94]

En ny medielogik

PR-bran­schen har histo­riskt all­tid varit duk­tig på redak­tio­nellt inne­håll. Men i och med den fun­da­men­ta­la för­änd­ring­en av medi­e­mark­na­den har en ny medi­e­lo­gik tagit form. Vilka kon­se­kven­ser det­ta fått för PR-bran­schen och var con­tent mar­ke­ting kom­mer in i bil­den pra­tar vi om i bör­jan av samtalet.

Flera skolor

Olika syn­sätt dis­ku­te­ras i pod­den. Thomas väg till con­tent mar­ke­ting har gått genom Peter Druckers, Theodre Levitts, Michael E Porters  med fle­ras tan­ke­gods, medan Jerry Silfwers väg till PR fram­förallt influ­e­rats av Edward Bernays och Ivy Lee.

Skolorna är lika många. Är mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion pro­duk­t­o­ri­en­te­rad medan före­tags­kom­mu­ni­ka­tion hand­lar om att byg­ga och bibe­hål­la vik­ti­ga publi­ker? Eller har Peter Drucker rätt i att mark­nads­fö­ring är allt du gör i ett före­tag som leder fram till en upp­le­vel­se hos kun­den? Vilket i så fall gör PR till en del av marknadsföringen.

Skönhet kommer inifrån

Vi pra­tar inbound kom­mu­ni­ka­tiondet vill säga med män­ni­skor du redan har en rela­tion till, kont­ra out­bound där du kom­mu­ni­ce­rar med män­ni­skor som inte kän­ner till dig och ännu inte har inte­ra­ge­rat med dig. Historiskt sett är vi dåli­ga på att tala med dem vars upp­märk­sam­het vi redan lyc­kats fånga. Istället läg­ger vi gär­na kru­tet och resur­ser­na på out­bound-kam­pan­jer av oli­ka slag.

Fel fokus! tyc­ker Jerry Silfwer och utveck­lar det­ta sam­ti­digt som han berät­tar vad han menar med att skön­het kom­mer inifrån.

Ett förvirrat gränsland

Branschglidningen är total – oli­ka byrå­er över­lap­par varand­ra rejält. Inte minst gäl­ler det­ta inom PR och reklam. Så i vil­ken bransch skall vi säga oss höra hem­ma för att inte för­vir­ra våra kunder?

Många före­tag väl­jer att anli­ta en flo­ra av byrå­er men före­drar egent­li­gen en enda kon­takt. Helst vill man såklart und­vi­ka dubb­la kost­na­der men sam­ti­digt finns nischer där det är svårt för en byrå att kun­na allt.

Är lös­ning­en att väl­ja den sto­ra hel­täc­kan­de byrån eller ploc­ka ihop en bukett av de bäs­ta och ris­ke­ra att de figh­tas med varand­ra? Lyssna vida­re för svar.

Steg ett är att bygga intern kompetens

Detta är något som dagens gäst tyd­ligt före­språ­kar. Även om du tap­par tid är det värt att byg­ga upp en intern bestäl­lar­kom­pe­tens så att du vet hur beho­ven ser ut, vil­ka insat­ser som behövs och vad du beta­lar för.

Att skri­va en krav­spe­ci­fi­ka­tion är inte helt enkelt. Och eftersom flex­i­bi­li­te­ten hos kom­mu­ni­ka­tions- och web­by­rå­er vari­e­rar och inte säl­lan är begrän­sad är det bra att göra så rätt som möj­ligt redan från början.

Thomas och Jerry pra­tar om hur det­ta arbe­te kan för­enklas rejält genom att använ­da befint­li­ga verk­tyg och halv­fär­di­ga lösningar.

Den viktiga e‑posten

E‑posten är vår ”id-bric­ka” i Facebook- och Googlevärlden. Detta till trots miss­hand­las kana­len rejält när det kom­mer till att dri­va ett före­tags kom­mu­ni­ka­tion. Skall du bedri­va con­tent mar­ke­ting är en välskött e‑postlista ett mås­te menar Jerry Silfwer. Fortsätt att lyss­na så för­står du snart varför.

Nyhetsbrevet eller inte

Syssla inte med nyhets­brev säger Jerry Silfwer vil­ket såklart får mig och Thomas att tap­pa hakan! Men är det verk­li­gen det han menar? Nja. Lyssna vida­re så får du veta.

Vi kom­mer i sam­man­hang­et ock­så in på bete­en­de­styr­da utskick, lämp­lig fre­kvens och om vik­ten om att all­tid vara rele­vant. Eller hål­la tyst.

Två logiker

Vi pra­tar om över­flö­det av kana­ler. 1995 kräv­des 3 infö­ran­den för att nå 80% av ame­ri­kans­ka kvin­nor mel­lan 18–49 år. Fem år sena­re behövs 97.

Samtidigt visar en stor metastu­die att opti­mal expo­ne­rings­fre­kvens är 10 gång­er för max­i­mal effekt – i genom­snitt. Vilket inne­bär att du behö­ver göra 97×10 = 970 införanden (!)

Det är såklart helt orim­ligt. Istället mås­te du fun­de­ra på hur du kan attra­he­ra folk och till din hjälp finns två logi­ker: vär­destöd­jan­de och vär­deska­pan­de reklam. Du hör mer om det­ta forsk­nings­om­rå­de i podden.

Varma leads bättre än kalla

Det är dyrt att säl­ja kallt. Bättre då med mer­för­sälj­ning till redan upp­värm­da kun­der. Seth Godin pra­tar i det­ta sam­man­hang om per­mis­sion mar­ke­ting – det vill säga att få tillå­tel­se att kom­ma med sitt sälj­bud­skap. Som ett slags kom­mu­ni­ka­tions­kon­trakt mel­lan köpa­re och säljare.

Att var­ma leads är bätt­re än kal­la har säl­jar­na sedan länge för­stått. Däremot ten­de­rar mark­nads­fö­rar­na att fast­na i ett kam­panjtänk som många gång­er inne­bär inter­rup­tion mar­ke­ting mot kal­la leads. Varför är det så?

Avslutande tips

Innan vi avrun­dar ger Jerry Silfwer dig som lyss­nar någ­ra väl beprö­va­de och använd­ba­ra tips på hur du kan få spinn på ditt inne­håll. Vill du sedan lära mer kan jag rekom­men­de­ra dig att kol­la in doctor Spin! 😉

Länkar till sådant som nämns i podden

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Carbone © Montero (CC BY-NC-SA 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »