Content Marketing – så når du dina kunder i den nya digitala världen

Grillning. Tredje gradens grillning. Det utsatte Tomas Tegnby, journalist och känd radio- och tv-profil, de tre content marketing experterna på scen. Både på E-commerce i Stockholm den 1 april och på IT Solutions Expo i Göteborg den 2 april 2014. Som sidekick hade Tomas med sig Patrik Olderius, marknadschef med förflutet på bland annat Prevas och Stena Line.

De tre experterna var Thomas Barregren från Kntnt, som är rådgivnings- och utbildningsföretaget inom content marketing, Petra Hansson från Rivista, som är innehållsbyrå, och Max Wimnell från Be Better Online, som är en digitalbyrå.

Läs vad experterna svarade Tomas Tegnby och Patrik Olderius – eller se själv!

Thomas Barregren
14 april 2014

Grillning. Tredje gra­dens grill­ning. Det utsat­te Tomas Tegnby, jour­na­list och känd radio- och tv-pro­fil, de tre con­tent mar­ke­ting exper­ter­na på scen. Både på E‑commerce i Stockholm den 1 april och på IT Solutions Expo i Göteborg den 2 april 2014. Som side­kick hade Tomas med sig Patrik Olderius, mark­nads­chef med för­flu­tet på bland annat Prevas och Stena Line.

De tre exper­ter­na var Thomas Barregren från Kntnt, som är råd­giv­nings- och utbild­nings­fö­re­ta­get inom con­tent mar­ke­ting, Petra Hansson från Rivista, som är inne­hålls­by­rå, och Max Wimnell från Be Better Online, som är en digitalbyrå.

Läs vad exper­ter­na sva­ra­de Tomas Tegnby och Patrik Olderius – eller se själv!

Upptakt

Det är en reg­nig höst­dag i okto­ber 2013. Pia och jag besö­ker PeO Axelsson på hans kon­tor i Göteborg. Han är pri­mus motorMarknadscheferna – ett nät­verk med 2 800 med­lem­mar i Stockholm, Göteborg och Malmö med omnejd.

PeO berät­tar att han skall fyl­la två semi­na­ri­er på EasyFairs med inne­håll. Det gäl­ler E‑commerce i Stockholm och IT Solutions Expo i Göteborg. Båda i april. April. Det känns avläg­set när reg­net smatt­rat på rutan.

Han har en idé. Han vill föra sam­man Kntnt, Rivista och Be Better Online. Kntnt är en stra­te­gisk råd­giv­nings- och utbild­nings­by­rå för mark­nads­an­sva­ri­ga. Rivista är en inne­hålls­by­rå som pro­du­ce­rar bland myc­ket annat Marknadchefernas med­lems­tid­ning. Och Be Better Online är en digi­tal­by­rå med stor kun­skap inom mät­ning, ana­lys och opti­me­ring av digi­ta­la kana­ler. Kan vi tre tän­ka oss att stå för inne­hål­let under de två dagarna?

Pia och jag tit­tar på varand­ra. Nystartade som vi var, för­vis­so inga duvung­ar, men ändå, så är det­ta en jät­te­bra möj­lig­het. Och säll­ska­pet är inte fy skam hel­ler. Jag tar en slurk av kaf­fet. Det är mest tea­ter. Pia och jag har redan, genom ord­lös kom­mu­ni­ka­tion, kom­mit över­ens. Vi kör.

Sex månader senare

Klockan är 8. Det är tis­dag den 1 april. Framför sce­nen sit­ter – och står! – mer än dub­belt så många som har anmält sig. 150 per­so­ner. Kaffet är slut. Frukostmackorna är slut.

Tomas Tegnby vevar igång grill­ning­en. På halst­ret är jag, Petra Hansson och Max Wimnell. I and­ra änden står Patrik Olderius, som kon­fron­te­rar oss tre leve­ran­tö­rer med mark­nads­che­fens var­dag. Så att vi inte får en chans att sva­ra med de van­li­ga flosklerna.

Drygt en och en halv tim­me sena­re sit­ter och står i stort sett alla kvar. Trots att mäs­san dra­git igång och loc­kar med sina utställ­ning­ar. Men vår publik är som förstel­na­de. Hoppas inte av köld. Någon har läm­nat en stor last­dörr vidöp­pen och det är kallt.

Det visar sig inte vara köld. Flera kom­mer fram och tac­kar och beröm­mer för ett både intres­sant och vär­de­fullt seminarium.

Dagen efteråt upp­re­pas allt i Göteborg. Nu med cir­ka 200 i publiken.

Missade du båda semi­na­ri­er­na? Eller vill du se och höra dem igen? För din skull spe­la­de vi semi­na­ri­et i Göteborg. Nedan kan du se det i sin hel­het. Men först en sammanfattning

Filmen minut för minut

Filmen är drygt 1 tim­me och 20 minu­ter lång. Om du inte kan eller vill se hela så kan du med hjälp av föl­jan­de inne­hålls­för­teck­ning hop­pa fram till de delar som intres­se­rar dig.

 • 00:00:20: Inledning och pre­sen­ta­tion av talarna
 • 00:02:18: Hur rea­ge­rar mark­nads­che­fen på ett nytt begrepp som con­tent marketing?
 • 00:07:09: Vad är con­tent mar­ke­ting för Kntnt, Rivista respek­ti­ve Be Better Online?
 • 00:08:47: Fördjupat svar om vad con­tent mar­ke­ting är för något.
 • 00:12:00: Vad con­tent mar­ke­ting kan använ­das till.
 • 00:13:44: Vad för inne­håll skall pro­du­ce­ras och publiceras.
 • 00:15:12: För vem skall inne­hål­let produceras?
 • 00:17:15: Om att iden­ti­fi­e­ra målgrupper.
 • 00:18:50: Exempel på con­tent mar­ke­ting: Granngården.
 • 00:21:07: En plan för att tar fram inne­håll (inne­hålls­stra­te­gi).
 • 00:23:30: Marknadsförare gör myc­ket för lugn och ro.
 • 00:25:00: Måste det vara i egna kanaler?
 • 00:26:04: Process för con­tent marketing.
 • 00:29:43: Organisation för con­tent marketing.
 • 00:33:17: Content mar­ke­ting skall ägas av marknadsavdelningen
 • 00:34:00: Hur kom­ma igång?
 • 00:34:40: Marknadsföringens roll.
 • 00:36:10: Samla in data redan idag. Även om du inte använ­der det fullt ut nu.
 • 00:37:32: RACE – Reach (räck­vidd), Action (hand­ling), Conversion (kon­ver­te­ring), Eengagement (enga­ge­mang).
 • 00:39:41: Mäta utan att låsa in innehåll
 • 00:40:48: Exempel på con­tent mar­ke­ting: Byggmax.
 • 00:41:55: Varför ge bort kun­skap så att kun­der­na kla­rar sig själ­va eller kon­kur­ren­ter­na tjä­nar på det?
 • 00:43:14: Skall avsän­da­ren vara tydlig?
 • 00:48:03: Kommunikationskapital
 • 00:48:37: Hur tar man till­va­ra på den exper­ti­sen som finns i företagen?
 • 00:50:33: Hur rele­van­sen hos inne­håll kan bedömas.
 • 00:52:25: Hitta en vin­kel på innehåll.
 • 00:55:03: Utvärdera vil­ket inne­håll som fun­ge­rar och inte fungerar.
 • 00:57:10: Marknadsavdelningen skall äga con­tent mar­ke­ting. Släpp det inte till konsulter.
 • 00:58:00: Hur han­te­ra nega­ti­va kommentarer?
 • 01:04:50: Är con­tent mar­ke­ting för alla?
 • 01:06:20: Är det inte bara ett fåtal hög­ljud­da i kommentarsfältet?
 • 01:07:49: Publicera inne­håll som en stor del av mål­grup­pen efterfrågar.
 • 01:09:07: Måste con­tent mar­ke­tings fem rol­ler för­de­las på fem oli­ka personer?
 • 01:10:11: Vad kan pri­o­ri­te­ras ned för att fri­gö­ra resur­ser till con­tent marketing?
 • 01:13:43: Hur kan con­tent mar­ke­ting använ­das för att gene­re­ra fler leads.
 • 01:15:03: Vad skall jag göra först med con­tent mar­ke­ting: vin­na nya kun­der eller utvin­na mer ur befint­li­ga kunder?
 • 01:16:30: Sammanfattning av Kntnt, Rivista respek­ti­ve Be Better Online?
 • 01:18:17: Vad tyc­ker marknadschefen?
 • 01:18:54: Marknadschefens boktips.

Se filmen eller lyssna bara

Filmen spe­la­des in av EasyFairs. Ljudkvalitén är inte bäs­ta tänk­ba­ra, men allt är ändå klart och tyd­ligt hörbart.

Du kan se fil­men nedan eller på Vimeo. Vill du hell­re lyss­na så kan du göra det på SoundCloud.

Länkar

Är du intres­se­rad av att lära dig mer? Läs i så fall mer här:

Vad tyckte du?

Såg du oss på E‑commerce Stockholm den 1 april eller på IT Solutions Expo Göteborg den 2 april 2014? Eller har du sett fil­men? Tala om vad du tyckte!

Vill du lära dig mer? Kom till Content Meetup i Göteborgs kon­sert­hus den 22 maj!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »