Content Marketing – så når du dina kunder i den nya digitala världen

Grillning. Tredje gradens grillning. Det utsatte Tomas Tegnby, journalist och känd radio- och tv-profil, de tre content marketing experterna på scen. Både på E-commerce i Stockholm den 1 april och på IT Solutions Expo i Göteborg den 2 april 2014. Som sidekick hade Tomas med sig Patrik Olderius, marknadschef med förflutet på bland annat Prevas och Stena Line.

De tre experterna var Thomas Barregren från Kntnt, som är rådgivnings- och utbildningsföretaget inom content marketing, Petra Hansson från Rivista, som är innehållsbyrå, och Max Wimnell från Be Better Online, som är en digitalbyrå.

Läs vad experterna svarade Tomas Tegnby och Patrik Olderius – eller se själv!

Thomas Barregren
14 april 2014

Grillning. Tredje gra­dens grill­ning. Det utsat­te Tomas Tegnby, jour­na­list och känd radio- och tv-pro­fil, de tre con­tent mar­ke­ting exper­ter­na på scen. Både på E‑commerce i Stockholm den 1 april och på IT Solutions Expo i Göteborg den 2 april 2014. Som side­kick hade Tomas med sig Patrik Olderius, mark­nads­chef med för­flu­tet på bland annat Prevas och Stena Line.

De tre exper­ter­na var Thomas Barregren från Kntnt, som är råd­giv­nings- och utbild­nings­fö­re­ta­get inom con­tent mar­ke­ting, Petra Hansson från Rivista, som är inne­hålls­by­rå, och Max Wimnell från Be Better Online, som är en digi­tal­by­rå.

Läs vad exper­ter­na sva­ra­de Tomas Tegnby och Patrik Olderius – eller se själv!

Upptakt

Det är en reg­nig höst­dag i okto­ber 2013. Pia och jag besö­ker PeO Axelsson på hans kon­tor i Göteborg. Han är pri­mus motorMarknadscheferna – ett nät­verk med 2 800 med­lem­mar i Stockholm, Göteborg och Malmö med omnejd.

PeO berät­tar att han skall fyl­la två semi­na­ri­er på EasyFairs med inne­håll. Det gäl­ler E‑commerce i Stockholm och IT Solutions Expo i Göteborg. Båda i april. April. Det känns avläg­set när reg­net smatt­rat på rutan.

Han har en idé. Han vill föra sam­man Kntnt, Rivista och Be Better Online. Kntnt är en stra­te­gisk råd­giv­nings- och utbild­nings­by­rå för mark­nads­an­sva­ri­ga. Rivista är en inne­hålls­by­rå som pro­du­ce­rar bland myc­ket annat Marknadchefernas med­lems­tid­ning. Och Be Better Online är en digi­tal­by­rå med stor kun­skap inom mät­ning, ana­lys och opti­me­ring av digi­ta­la kana­ler. Kan vi tre tän­ka oss att stå för inne­hål­let under de två dagar­na?

Pia och jag tit­tar på varand­ra. Nystartade som vi var, för­vis­so inga duvung­ar, men ändå, så är det­ta en jät­te­bra möj­lig­het. Och säll­ska­pet är inte fy skam hel­ler. Jag tar en slurk av kaf­fet. Det är mest tea­ter. Pia och jag har redan, genom ord­lös kom­mu­ni­ka­tion, kom­mit över­ens. Vi kör.

Sex månader senare

Klockan är 8. Det är tis­dag den 1 april. Framför sce­nen sit­ter – och står! – mer än dub­belt så många som har anmält sig. 150 per­so­ner. Kaffet är slut. Frukostmackorna är slut.

Tomas Tegnby vevar igång grill­ning­en. På halst­ret är jag, Petra Hansson och Max Wimnell. I and­ra änden står Patrik Olderius, som kon­fron­te­rar oss tre leve­ran­tö­rer med mark­nads­che­fens var­dag. Så att vi inte får en chans att sva­ra med de van­li­ga floskler­na.

Drygt en och en halv tim­me sena­re sit­ter och står i stort sett alla kvar. Trots att mäs­san dra­git igång och loc­kar med sina utställ­ning­ar. Men vår publik är som förstel­na­de. Hoppas inte av köld. Någon har läm­nat en stor last­dörr vidöp­pen och det är kallt.

Det visar sig inte vara köld. Flera kom­mer fram och tac­kar och beröm­mer för ett både intres­sant och vär­de­fullt semi­na­ri­um.

Dagen efteråt upp­re­pas allt i Göteborg. Nu med cir­ka 200 i publi­ken.

Missade du båda semi­na­ri­er­na? Eller vill du se och höra dem igen? För din skull spe­la­de vi semi­na­ri­et i Göteborg. Nedan kan du se det i sin hel­het. Men först en sam­man­fatt­ning

Filmen minut för minut

Filmen är drygt 1 tim­me och 20 minu­ter lång. Om du inte kan eller vill se hela så kan du med hjälp av föl­jan­de inne­hålls­för­teck­ning hop­pa fram till de delar som intres­se­rar dig.

 • 00:00:20: Inledning och pre­sen­ta­tion av talar­na
 • 00:02:18: Hur rea­ge­rar mark­nads­che­fen på ett nytt begrepp som con­tent mar­ke­ting?
 • 00:07:09: Vad är con­tent mar­ke­ting för Kntnt, Rivista respek­ti­ve Be Better Online?
 • 00:08:47: Fördjupat svar om vad con­tent mar­ke­ting är för något.
 • 00:12:00: Vad con­tent mar­ke­ting kan använ­das till.
 • 00:13:44: Vad för inne­håll skall pro­du­ce­ras och pub­li­ce­ras.
 • 00:15:12: För vem skall inne­hål­let pro­du­ce­ras?
 • 00:17:15: Om att iden­ti­fi­e­ra mål­grup­per.
 • 00:18:50: Exempel på con­tent mar­ke­ting: Granngården.
 • 00:21:07: En plan för att tar fram inne­håll (inne­hålls­stra­te­gi).
 • 00:23:30: Marknadsförare gör myc­ket för lugn och ro.
 • 00:25:00: Måste det vara i egna kana­ler?
 • 00:26:04: Process för con­tent mar­ke­ting.
 • 00:29:43: Organisation för con­tent mar­ke­ting.
 • 00:33:17: Content mar­ke­ting skall ägas av mark­nads­av­del­ning­en
 • 00:34:00: Hur kom­ma igång?
 • 00:34:40: Marknadsföringens roll.
 • 00:36:10: Samla in data redan idag. Även om du inte använ­der det fullt ut nu.
 • 00:37:32: RACE – Reach (räck­vidd), Action (hand­ling), Conversion (kon­ver­te­ring), Eengagement (enga­ge­mang).
 • 00:39:41: Mäta utan att låsa in inne­håll
 • 00:40:48: Exempel på con­tent mar­ke­ting: Byggmax.
 • 00:41:55: Varför ge bort kun­skap så att kun­der­na kla­rar sig själ­va eller kon­kur­ren­ter­na tjä­nar på det?
 • 00:43:14: Skall avsän­da­ren vara tyd­lig?
 • 00:48:03: Kommunikationskapital
 • 00:48:37: Hur tar man till­va­ra på den exper­ti­sen som finns i före­ta­gen?
 • 00:50:33: Hur rele­van­sen hos inne­håll kan bedö­mas.
 • 00:52:25: Hitta en vin­kel på inne­håll.
 • 00:55:03: Utvärdera vil­ket inne­håll som fun­ge­rar och inte fun­ge­rar.
 • 00:57:10: Marknadsavdelningen skall äga con­tent mar­ke­ting. Släpp det inte till kon­sul­ter.
 • 00:58:00: Hur han­te­ra nega­ti­va kom­men­ta­rer?
 • 01:04:50: Är con­tent mar­ke­ting för alla?
 • 01:06:20: Är det inte bara ett fåtal hög­ljud­da i kom­men­tarsfäl­tet?
 • 01:07:49: Publicera inne­håll som en stor del av mål­grup­pen efter­frå­gar.
 • 01:09:07: Måste con­tent mar­ke­tings fem rol­ler för­de­las på fem oli­ka per­so­ner?
 • 01:10:11: Vad kan pri­o­ri­te­ras ned för att fri­gö­ra resur­ser till con­tent mar­ke­ting?
 • 01:13:43: Hur kan con­tent mar­ke­ting använ­das för att gene­re­ra fler leads.
 • 01:15:03: Vad skall jag göra först med con­tent mar­ke­ting: vin­na nya kun­der eller utvin­na mer ur befint­li­ga kun­der?
 • 01:16:30: Sammanfattning av Kntnt, Rivista respek­ti­ve Be Better Online?
 • 01:18:17: Vad tyc­ker mark­nads­che­fen?
 • 01:18:54: Marknadschefens bok­tips.

Se filmen eller lyssna bara

Filmen spe­la­des in av EasyFairs. Ljudkvalitén är inte bäs­ta tänk­ba­ra, men allt är ändå klart och tyd­ligt hör­bart.

Du kan se fil­men nedan eller på Vimeo. Vill du hell­re lyss­na så kan du göra det på SoundCloud.

Länkar

Är du intres­se­rad av att lära dig mer? Läs i så fall mer här:

Vad tyckte du?

Såg du oss på E‑commerce Stockholm den 1 april eller på IT Solutions Expo Göteborg den 2 april 2014? Eller har du sett fil­men? Tala om vad du tyck­te!

Vill du lära dig mer? Kom till Content Meetup i Göteborgs kon­sert­hus den 22 maj!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
nunc Lorem leo. mattis Praesent eget felis

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest