Foto © Seyed Mostafa Zamani (CC BY 2.0)

Content marketing i Sverige: Spira Rekrytering

Alla pratar om content marketing. Men är det någon som verkligen gör det? I Sverige? Ja! Under rubriken "Content marketing i Sverige" kommer Kntnt presentera exempel från både små och stora företag. Först ut är Spira Rekrytering, där Susanne Hydén knåpar ihop ett mycket uppskattat nyhetsbrev som skiljer sig från mängden. Läs hennes spännande historia här!

Susanne Hydén
13 januari 2014

Ännu en gång sit­ter jag där och kän­ner både pir­ret som är posi­tivt av för­vän­tan på hur det ska bli, hur det ska tas emot. Men ock­så pir­ret av spän­ning hur jag ska få ihop allt­sam­mans med inter­vju­er, tex­ter, foton och mate­ri­al som ska jagas in på mail. Som van­ligt är det just inne­hål­let som får sty­ra — jag har en idé och den ska nu få spi­ra till först en yvig inspi­ra­tions­plan­ta för att sedan, efter hand, för­fi­nas till en något mera tuk­tad men dof­tan­de dito som är fylld av blom­mor och många knop­par. Ungefär två gång­er per år ska­par jag det­ta nyhets­brev för Spira Rekrytering AB och det är lika spän­nan­de, var­je gång.

Men vad är det då för inne­håll som styr? Ja, redan tidigt insåg jag att ett nyhets­brev som beskri­ver före­ta­gets verk­sam­het eller för­träff­lig­het knap­past kom­mer att väc­ka något stör­re intres­se. I des­sa rekry­te­rings- och kon­sult­fö­re­ta­gens över­e­ta­ble­rings­ti­der (en under­drift ;-)) är det väl knap­past någon som vill ta sin tid i anspråk för att klic­ka på en länk och läsa om hur bra det är att anli­ta just Spira. Eller?

Så jag val­de en annan väg för att ska­pa ett nyhets­brev som är intres­sant och läsvärt. Nämligen att fun­de­ra på vad varu­mär­ket Spira står för och ska­pa ett inne­håll som speg­lar just det.

Varumärket skapar innehållet och vice versa

I Spiras varu­mär­ke finns vik­ti­ga bygg­ste­nar som affärs­man­na­skap, etik, per­son­kän­ne­dom, per­son­lig­het och ser­vice. Varumärket blir ock­så nära lie­rat med mig som per­son som äga­re som varit verk­sam inom bran­schen i många år. Mitt per­son­li­ga mot­to är ”Kallt huvud, varmt hjär­ta och rena hän­der”. Vilket fun­ge­rar bra med före­ta­gets varu­mär­kes­bygg­ste­nar.

Så Spiras nyhets­brev har såle­des fått bli en platt­form där kän­da och mind­re kän­da krö­ni­kö­rer kun­nat ta upp ämnen som just de brun­nit för. Allt från ytt­ran­de­fri­het och civil­ku­rage till gläd­je. Organisationer som Childhood och Trygga bar­nen har kom­mit till tals. Bland HR-tip­sen har vi tagit upp allt från fäl­lor i ansök­nings­för­fa­ran­den, roli­ga anek­do­ter, fak­ta från aktu­el­la under­sök­ning­ar till hur man idag använ­der pri­vat­de­tek­ti­ver eller under­sök­nings­fö­re­tag i rekry­te­rings­pro­ces­ser för att ska­pa säk­ra­re besluts­un­der­lag.

Utan en bra grund blir det skakigt

Varumärket byg­ger i sin tur på det som kal­las för vär­de­grund och som head­hun­ter letar man ju all­tid efter både kan­di­da­ter­nas och före­ta­gens san­na vär­de­grund eftersom det är där driv­kraf­ter­na och atti­ty­der­na lig­ger. Alla som varit på inter­vju och fått göra någon form av test eller ana­lys har säkert fått höra om hur det fram­tag­na dia­gram­met visar på vad som är arbetsan­pas­sa­de bete­en­den och vad som är natur­ligt. Beteenden som ska­par hiss eller diss, fram­gång eller för­lust, utveck­ling eller avveck­ling bero­en­de på hur med­ve­ten man är om dem och arbe­tar med deras respek­ti­ve styr­kor och svag­he­ter.

Det är märk­ligt hur ofta man glöm­mer, eller inte inser vik­ten av, att det är des­sa oli­ka bygg­ste­nar som mås­te till för att ska­pa inne­håll som blir tro­vär­digt. Värdegrund, varu­mär­ke och inne­håll mås­te kor­re­spon­de­ra. Annars kan det gå som i en del av våra kom­mu­na­la bolag. Tänk tan­ken om hur vär­de­grund + varu­mär­ke + inne­håll före­fal­ler att sam­ver­ka där. Kanske fick du en flash av citat som ”vi har allt under kon­troll” kont­ra ”chef bygg­de om bryg­ga för 1 mil­jon för sin egen båt­plats”?

Plötsligt blir det väl­digt lätt att för­stå att i dagens trans­pa­ren­ta värld med blixt­snab­ba kom­mu­ni­ka­tions­flö­den så är det vik­ti­ga­re än någon­sin att inne­hål­let är rätt. Att man kom­mu­ni­ce­rar det man avsett att kom­mu­ni­ce­ra.

Samverkar det så rockar det

Sedan vi pub­li­ce­ra­de det all­ra förs­ta nyhets­bre­vet 2005 så har respon­sen varit fan­tas­tisk. Varje gång får vi feed­back från läsa­re som tyc­ker att det är tänk­värt, infor­ma­tivt och spän­nan­de. Självklart är det all­tid någ­ra som inte orkar läsa och vill bli bort­ploc­ka­de från vår dis­tri­bu­tions­lis­ta, men hit­tills har det all­tid varit fler nya intres­se­ra­de som till­kom­mit än som hop­par av. Idag när sänd­lis­tor­na ock­så bör­jar ersät­tas med pub­li­ce­ring på web­ben ser vi att besöks­sta­tisti­ken ökar dra­ma­tiskt på web­ben så snart ett nytt nyhets­brev kom­mer ut. Det gör att det är roligt att job­ba med det. Jag tror att det stän­digt finns ett sug efter att få bra infor­ma­tion i HR-frå­gor blan­dat med intres­sant övrig omvärlds- eller lokal ana­lys som byg­ger på en vär­de­grund som stäm­mer över­ens med Spiras. Och då Spiras varu­mär­ke är tyd­ligt så ska­par det ock­så nya affärs­möj­lig­he­ter, som en här­lig bief­fekt.

I månads­skif­tet januari/​februari är det dags att pub­li­ce­ra näs­ta nyhets­brev. Självklart kom­mer det att hand­la om att väl­ja såhär det­ta nya år med nya möj­lig­he­ter. Titta in på hem­si­dan, LinkedIn eller Facebook och se själv. Välkommen.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
consequat. luctus sit risus dolor justo nec tristique et, velit, nunc

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest