Skip to content
Foto © Seyed Mostafa Zamani (CC BY 2.0)

Content marketing i Sverige: Spira Rekrytering

Alla pratar om content marketing. Men är det någon som verkligen gör det? I Sverige? Ja! Under rubriken "Content marketing i Sverige" kommer Kntnt presentera exempel från både små och stora företag. Först ut är Spira Rekrytering, där Susanne Hydén knåpar ihop ett mycket uppskattat nyhetsbrev som skiljer sig från mängden. Läs hennes spännande historia här!

Susanne Hydén
13 januari 2014

Ännu en gång sit­ter jag där och kän­ner både pir­ret som är posi­tivt av för­vän­tan på hur det ska bli, hur det ska tas emot. Men ock­så pir­ret av spän­ning hur jag ska få ihop allt­sam­mans med inter­vju­er, tex­ter, foton och mate­ri­al som ska jagas in på mail. Som van­ligt är det just inne­hål­let som får sty­ra — jag har en idé och den ska nu få spi­ra till först en yvig inspi­ra­tions­plan­ta för att sedan, efter hand, för­fi­nas till en något mera tuk­tad men dof­tan­de dito som är fylld av blom­mor och många knop­par. Ungefär två gång­er per år ska­par jag det­ta nyhets­brev för Spira Rekrytering AB och det är lika spän­nan­de, var­je gång.

Men vad är det då för inne­håll som styr? Ja, redan tidigt insåg jag att ett nyhets­brev som beskri­ver före­ta­gets verk­sam­het eller för­träff­lig­het knap­past kom­mer att väc­ka något stör­re intres­se. I des­sa rekry­te­rings- och kon­sult­fö­re­ta­gens över­e­ta­ble­rings­ti­der (en under­drift ;-)) är det väl knap­past någon som vill ta sin tid i anspråk för att klic­ka på en länk och läsa om hur bra det är att anli­ta just Spira. Eller?

Så jag val­de en annan väg för att ska­pa ett nyhets­brev som är intres­sant och läsvärt. Nämligen att fun­de­ra på vad varu­mär­ket Spira står för och ska­pa ett inne­håll som speg­lar just det.

Varumärket skapar innehållet och vice versa

I Spiras varu­mär­ke finns vik­ti­ga bygg­ste­nar som affärs­man­na­skap, etik, per­son­kän­ne­dom, per­son­lig­het och ser­vice. Varumärket blir ock­så nära lie­rat med mig som per­son som äga­re som varit verk­sam inom bran­schen i många år. Mitt per­son­li­ga mot­to är ”Kallt huvud, varmt hjär­ta och rena hän­der”. Vilket fun­ge­rar bra med före­ta­gets varu­mär­kes­bygg­ste­nar.

Så Spiras nyhets­brev har såle­des fått bli en platt­form där kän­da och mind­re kän­da krö­ni­kö­rer kun­nat ta upp ämnen som just de brun­nit för. Allt från ytt­ran­de­fri­het och civil­ku­rage till gläd­je. Organisationer som Childhood och Trygga bar­nen har kom­mit till tals. Bland HR-tip­sen har vi tagit upp allt från fäl­lor i ansök­nings­för­fa­ran­den, roli­ga anek­do­ter, fak­ta från aktu­el­la under­sök­ning­ar till hur man idag använ­der pri­vat­de­tek­ti­ver eller under­sök­nings­fö­re­tag i rekry­te­rings­pro­ces­ser för att ska­pa säk­ra­re besluts­un­der­lag.

Utan en bra grund blir det skakigt

Varumärket byg­ger i sin tur på det som kal­las för vär­de­grund och som head­hun­ter letar man ju all­tid efter både kan­di­da­ter­nas och före­ta­gens san­na vär­de­grund eftersom det är där driv­kraf­ter­na och atti­ty­der­na lig­ger. Alla som varit på inter­vju och fått göra någon form av test eller ana­lys har säkert fått höra om hur det fram­tag­na dia­gram­met visar på vad som är arbetsan­pas­sa­de bete­en­den och vad som är natur­ligt. Beteenden som ska­par hiss eller diss, fram­gång eller för­lust, utveck­ling eller avveck­ling bero­en­de på hur med­ve­ten man är om dem och arbe­tar med deras respek­ti­ve styr­kor och svag­he­ter.

Det är märk­ligt hur ofta man glöm­mer, eller inte inser vik­ten av, att det är des­sa oli­ka bygg­ste­nar som mås­te till för att ska­pa inne­håll som blir tro­vär­digt. Värdegrund, varu­mär­ke och inne­håll mås­te kor­re­spon­de­ra. Annars kan det gå som i en del av våra kom­mu­na­la bolag. Tänk tan­ken om hur vär­de­grund + varu­mär­ke + inne­håll före­fal­ler att sam­ver­ka där. Kanske fick du en flash av citat som ”vi har allt under kon­troll” kont­ra ”chef bygg­de om bryg­ga för 1 mil­jon för sin egen båt­plats”?

Plötsligt blir det väl­digt lätt att för­stå att i dagens trans­pa­ren­ta värld med blixt­snab­ba kom­mu­ni­ka­tions­flö­den så är det vik­ti­ga­re än någon­sin att inne­hål­let är rätt. Att man kom­mu­ni­ce­rar det man avsett att kom­mu­ni­ce­ra.

Samverkar det så rockar det

Sedan vi pub­li­ce­ra­de det all­ra förs­ta nyhets­bre­vet 2005 så har respon­sen varit fan­tas­tisk. Varje gång får vi feed­back från läsa­re som tyc­ker att det är tänk­värt, infor­ma­tivt och spän­nan­de. Självklart är det all­tid någ­ra som inte orkar läsa och vill bli bort­ploc­ka­de från vår dis­tri­bu­tions­lis­ta, men hit­tills har det all­tid varit fler nya intres­se­ra­de som till­kom­mit än som hop­par av. Idag när sänd­lis­tor­na ock­så bör­jar ersät­tas med pub­li­ce­ring på web­ben ser vi att besöks­sta­tisti­ken ökar dra­ma­tiskt på web­ben så snart ett nytt nyhets­brev kom­mer ut. Det gör att det är roligt att job­ba med det. Jag tror att det stän­digt finns ett sug efter att få bra infor­ma­tion i HR-frå­gor blan­dat med intres­sant övrig omvärlds- eller lokal ana­lys som byg­ger på en vär­de­grund som stäm­mer över­ens med Spiras. Och då Spiras varu­mär­ke är tyd­ligt så ska­par det ock­så nya affärs­möj­lig­he­ter, som en här­lig bief­fekt.

I månads­skif­tet januari/​februari är det dags att pub­li­ce­ra näs­ta nyhets­brev. Självklart kom­mer det att hand­la om att väl­ja såhär det­ta nya år med nya möj­lig­he­ter. Titta in på hem­si­dan, LinkedIn eller Facebook och se själv. Välkommen.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av dina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
quis adipiscing commodo id dolor. ipsum elit. velit, Aenean amet,

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest