Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din content marketing? Då har du säkert upptäckt att var och varannan byrå i kommunikationsbranschen numera påstår sig vara experter på ämnet. Begreppet används flitigt av många, vilket gör det svårare för dig som köpare att veta vem eller vilka du ska vända dig till. I denna artikel hjälper Lars Wirtén dig på traven!

Lars Wirtén
27 november 2019

Gå till­ba­ka och tit­ta på rubri­ken. Du ser att jag har gjort inläg­get till en ”match” mel­lan begrep­pen con­tent mar­ke­ting och redak­tio­nell kom­mu­ni­ka­tion. Det är vik­tigt att du bör­jar där. Innan du går vida­re i ditt urval av byrå ska du säker­stäl­la att byrån har gedi­gen kom­pe­tens i och erfa­ren­het av att pro­du­ce­ra redak­tio­nellt mate­ri­al. Det säker­stäl­ler att byrån i grund och bot­ten tän­ker redak­tio­nellt, som en publicist.

Om inte det kri­te­ri­et är upp­fyllt, gå vida­re. Var hård här. Detta är ett abso­lut krav och ett grund­läg­gan­de kri­te­ri­um för att med tro­vär­dig­het kun­na påstå att man kan con­tent marketing.

Vad är det du behöver?

När du har kom­mit så långt gäl­ler det att skil­ja agnar­na från vetet: är det frå­ga om en byrå som bara satt en ny eti­kett på sin gam­la kom­pe­tens, det vill säga redak­tio­nell kom­mu­ni­ka­tion? Eller har byrån tagit till sig con­tent mar­ke­ting fullt ut och kan erbju­da dig stöd i det du fak­tiskt behö­ver för att nå affärsresultat?

Börja med att stäl­la frå­gan: vad är det du egent­li­gen behö­ver? Är det begrän­sat till att pro­du­ce­ra en kund- eller intern­tid­ning, där ni själ­va tar hand om att kopp­la inne­hål­let till er digi­ta­la kom­mu­ni­ka­tion? Då är leve­ran­tö­rer spe­ci­a­li­se­ra­de på och begrän­sa­de till redak­tio­nell kom­mu­ni­ka­tion ett bra val. Men om du behö­ver hjälp med att få ut inne­hål­let i digi­ta­la medi­er och ska­pa för­ut­sätt­ning­ar för dina läsa­re att hit­ta det, då ska du söka en byrå som verk­li­gen spe­ci­a­li­se­rar sig på con­tent marketing.

Sex grundläggande faktorer

Jag fun­de­ra­de på vil­ka grund­läg­gan­de fak­to­rer du som köpa­re bör tit­ta på när du bedö­mer en byrå som säger sig erbju­da con­tent, både på stra­te­gisk nivå och pro­duk­tion av inne­håll. Jag lan­da­de i nedan­stå­en­de sex faktorer.

1. Rätt rubriker

Det här är lätt att se och bedö­ma och sam­ti­digt väl­digt grund­läg­gan­de och vik­tigt. Det ame­ri­kans­ka före­ta­get Coschedule har ana­ly­se­rat vil­ka blog­gru­bri­ker som delas mest. Coschedule erbju­der ett verk­tyg för pub­li­ce­rings­ka­lend­rar som är upp­byggt så att de har fått till­gång till nära en mil­jon blog­gru­bri­ker i sitt system. De ana­ly­se­ra­de de rubri­ker som dela­des mest: kun­de de se ett mönster?

Till att bör­ja med: 89 pro­cent dela­des fär­re än 100 gång­er. Endast elva pro­cent fun­ge­ra­de med and­ra ord som tänkt. Vad är det som gör att des­sa klic­kas? Deras ana­lys visar följande:

  • Listor äger, exem­pel­vis ”Sex bastips som kic­kar igång din con­tent mar­ke­ting”. De ger löf­ten, talar tyd­ligt och kort­fat­tat om vad inläg­get hand­lar om och anty­der att läsa­ren snabbt kom­mer kun­na ta till sig ny, nyt­tig kunskap.
  • Använd ”du” och ”din”. Det sig­na­le­rar ett direkt till­tal till läsa­ren som uppen­bar­li­gen fungerar.
  • ”How to…”-rubriker fun­ge­rar väl­digt bra. På svens­ka lämp­li­gast ”Så…” eller ”Hur du…”, exem­pel­vis ”Hur du får läsa­ren att äls­ka ditt inne­håll”. Precis som lis­tor lovar de ny och hand­fast kun­skap på kort tid.
  • Frågor är effek­ti­va då de tyd­ligt utlo­var ett svar som belö­ning för att du klickar.
  • Använd sökord i rubri­ken. Tänk uti­från läsa­rens per­spek­tiv: vad söker de efter och vil­ka ord använ­der de? Använd sam­ma ord. Kan du till och med få in en hel tänk­bar sök­me­ning, så kal­lad ”long tail”, ökar chan­ser­na betyd­ligt att du ham­nar högt i sök­ning­en, blir läst och – delad. Exempel: ”Nio bil­der som för­kla­rar: Vad är con­tent mar­ke­ting?”. Rubriken kanske fram­står som en smu­la avig. Varför används inte rak ord­följd i en mening? Svaret på var­för ett kolon har petats in är att ”vad är con­tent mar­ke­ting?” är en hyf­sat van­lig sökfras.

Marcus Sheridan, en av de mest fram­gångs­ri­ka ame­ri­kans­ka affärs­blog­gar­na inom con­tent mar­ke­ting, har utö­ver ovanstå­en­de note­rat att även jäm­fö­rel­ser får väl­digt bra respons, det vill säga X v/​s Y. Gärna jäm­fö­rel­ser med kon­kur­re­ran­de tjäns­ter eller pro­duk­ter. Ett exem­pel är rubri­ken på det här inlägget.

2. Tänker sökmotorer

En bra con­tent­by­rå sät­ter sök­mo­to­rop­ti­me­ring högt på agen­dan. Har din hem­si­da rätt struk­tur och inne­håll uti­från vad sök­mo­to­rer­na (i prin­cip Google) söker efter? Använder du rätt sök­ter­mer i dina blog­gin­lägg (se ovan)? Hur kan ni få fler län­kar in till er sajt? Contentbyrån ska ha det­ta för ögo­nen när de pro­du­ce­rar inne­håll och själ­va ha eller kun­na lot­sa vida­re till exper­ter på sökmotoroptimering.

Om du endast behö­ver hjälp med inne­håll i tryckt media räc­ker redak­tio­nell kom­mu­ni­ka­tion utmärkt. Så fort du går in i det digi­ta­la land­ska­pet är en anpass­ning till sök­mo­to­rer nödvändigt.

3. Kompetens på marknadschefsnivå

Här ska det inte skil­ja mel­lan con­tent­by­rån och den rent redak­tio­nel­la byrån. Kompetens att ta fram läsar/​kundprofiler, så kal­la­de per­so­nor, genom­fö­ra kun­d­un­der­sök­ning­ar och ta fram och for­mu­le­ra stra­te­gi ska fin­nas. Om du sit­ter i en stor orga­ni­sa­tion bör byrån ock­så ha erfa­ren­het av och/​eller insikt i hur sto­ra orga­ni­sa­tio­ner fun­ge­rar internt. Du kan behö­va hjälp att lot­sa genom dina för­slag och få gehör för din satsning.

4. Kompetens inom sociala medier

En con­tent­by­rå har koll på soci­a­la medi­er och inte minst, för­står hur des­sa fun­ge­rar. Inte bara ur använ­dar­per­spek­ti­vet utan även hur deras algo­rit­mer fun­ge­rar: vad krävs för att inläg­gen ska visas, vil­ka typer av inne­håll favo­ri­se­ras, vil­ka ratas?

5. Kopplar allt till sälj

Content mar­ke­ting har ett syf­te: att dri­va affä­rer och ska­pa så kal­la­de leads. En lead är en per­son som i sam­band med dina akti­vi­te­ter har läm­nat ifrån sig sina kon­takt­upp­gif­ter, i huvud­sak sin e‑postadress. Det kan vara i utbyte mot att få dina nyhets­brev, en vit­bok eller inbjud­ning­ar till fru­kost­mö­ten för att ta någ­ra exem­pel. Detta kal­las konvertering.

Här finns det idag fle­ra intres­san­ta verk­tyg för säl­j­or­ga­ni­sa­tio­nen att utnytt­ja. Det kan vara pop-up-sidor med någon form av erbju­dan­de som visas när ett visst kri­te­ri­um du har bestämt är upp­fyllt. Det kan vara att spå­ra vem på indi­vid­ni­vå som är inne på din hem­si­da, även det uti­från vis­sa för­be­stäm­da kri­te­ri­er. Allt hand­lar i slutän­den om att få kun­skap om exakt vem som visar aktivt intres­se för din pro­dukt eller tjänst. Genom att fånga upp den­ne i köp­pro­ces­sen ökar chan­sen till avslut och order betydligt.

Den här kopp­ling­en mel­lan mark­nads­fö­ring och sälj ska en con­tent­by­rå ha i sitt upp­lägg, sitt sätt att tän­ka från bör­jan och i sitt nät­verk av sam­ar­bets­part­ners. Hela poäng­en är: utan con­tent inga kon­ver­te­ring­ar. Utan koll på och system för att ta hand om kon­ver­te­ring­ar­na, fär­re affärer.

6. Bedriver egen content marketing

Skomakarens eget barn du vet. Tidigare har det varit svårt att bedö­ma hur bra en kom­mu­ni­ka­tions­by­rå själv är på sin egen spe­ci­a­li­tet. Med con­tent mar­ke­ting är det enkla­re; du ser direkt på deras hem­si­da om de lever som de lär. Hittar du vär­de­fullt inne­håll som du själv har nyt­ta av? Sätt det du ser i för­hål­lan­de till byråns stor­lek, det vill säga vad som är rim­ligt att begä­ra resurs­mäs­sigt, och gör en egen bedöm­ning. Kan de sin sak?

Har byrån inte ovanstå­en­de har den satt ny eti­kett på gam­malt inne­håll. Behöver du hjälp att pro­du­ce­ra en kund­tid­ning eller om din orga­ni­sa­tion har egen kom­pe­tens inom digi­tal mark­nads­fö­ring räc­ker det gott. Inga pro­blem. Men så fort du tar kli­vet in i det digi­ta­la land­ska­pet och inte har kom­pe­ten­sen eller tiden att själv skö­ta det digi­ta­la, ska du för­säk­ra dig om att din byrå kan con­tent mar­ke­ting på riktigt.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå. 

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »