Content Meetup: Så tar du fram en content marketing strategi – från affärsmål till kanal

Marknadschef för Badrumskedjan, ett fiktivt företag med verkliga utmaningar, fick på Content Meetup hjälp med att ta fram en strategi för content marketing. Åtminstone lite hjälp med att komma igång. I denna artikel går jag genom steg för steg vad du behöver göra för att ta fram ditt företags content marketing strategi.

Och sist kan du se för första gången (eller återuppleva) när Patrik Olderius spelar den något tvära marknadschefen.

Thomas Barregren
17 juni 2014

Bara 1 av 10 som hål­ler på med con­tent mar­ke­ting har en stra­te­gi för det. Inte kons­tigt att bara 4 av dem säger sig vara framgångsrika.

Content mar­ke­ting är inte lätt. Det krävs mål­med­ve­tet arbe­te under lång tid för att ge effekt. Men belö­ning­en är desto stör­re för den som lyckas.

Att det är svårt att lyc­kas med con­tent mar­ke­ting, och egent­li­gen med all mark­nads­fö­ring, utan en regel­rätt stra­te­gi har jag berört i en tid­ga­re arti­kel. Så var­för tar inte fler fram en stra­te­gi? Pontus Staunstrup har en teo­ri.

Oavsett skäl så vill vi på Kntnt hjäl­pa mark­nads­fö­ra­re och kom­mu­ni­ka­tö­rer att lyc­kas med con­tent mar­ke­ting. Därför hål­ler vi works­hops och kur­ser i ämnet. Speciellt hjäl­per vi gär­na till med strategi-delen.

Som ett led i den­na strä­van bjöd vi på ett litet spek­ta­kel på Content Meetup. Vi spe­la­de upp en scen där en mark­nads­chef för ett fik­tivt före­tag fick hjälp att kom­ma igång med con­tent marketing.

Nu kan du få sam­ma hjälp. Läs vida­re för en ingå­en­de beskriv­ning av hur du ska­par din stra­te­gi för con­tent mar­ke­ting. Filmen från Content Meetup hit­tar du i slutet.

Marknadsföring som process

Marknadsföring är en pro­cess som trans­for­me­rar möj­li­ga kun­der till nöj­da kun­der i ett antal steg. I var­je steg utför före­tag ett antal akti­vi­te­ter, som syf­tar till att få så många som möj­ligt av de poten­ti­el­la kun­der­na att ta ste­get. Alla gör inte det, och utmed vägen blir det där­för fär­re och fär­re poten­ti­el­la kun­der och till slut kunder.

process

Processen beskrivs med en modell. De all­ra enk­las­te och mest använ­da är AIDA och köpa­rens resa.

AIDA beskri­ver pro­ces­sen som en serie steg som leve­ran­tö­ren ska utfö­ra för att omvand­la köpa­ren. Det är leve­ran­tö­rens perspektiv.

Köparens resa beskri­ver pro­ces­sen som en serie till­stånd som mål­grup­pen antar mel­lan ste­gen. Det är köpa­rens perspektiv.

Båda per­spek­ti­ven är lika gil­ti­ga och vik­ti­ga. Men att bara foku­se­ra på ett av dem är inte opti­malt. En bra modell inte­gre­rar båda perspektiven.

För att omvand­la en poten­ti­ell köpa­re till en nöjd kund mås­te leve­ran­tö­ren i var­je steg utfö­ra akti­vi­te­ter som får köpa­ren att gå från ett till­stånd till näs­ta. Vid con­tent mar­ke­ting är pub­li­ce­ring av inne­håll en väsent­lig akti­vi­tet i ett eller fle­ra av des­sa steg.

Content marketing

Content mar­ke­ting är en meto­dik, det vill säga en upp­sätt­ning prin­ci­per och akti­vi­te­ter, som syf­tar till att med inne­håll för­må köpa­re att gå från ett til­stånd till näs­ta. Principerna är

 1. Innehållet ska vara rele­vant, till­ta­lan­de och vär­de­fullt för målgruppen.
 2. Innehållet ska påver­ka mål­grup­pen att för­änd­ra eller för­stär­ka ett bete­en­de i öns­kad riktning.
 3. Innehållet ska fort­lö­pan­de pro­du­ce­ras och regel­bun­det publiceras.
 4. Innehållet ska pub­li­ce­ras i egna medi­er (men kan pro­motas i hyrd media).

Köparens innehållsresa

Innehållet som behövs i de oli­ka ste­gen är väl­digt oli­ka. Det är stor skill­nad på inne­håll som ska fånga in poten­ti­el­la kun­der som ännu inte har upp­täckt ditt före­tag eller ditt erbju­dan­de, och inne­håll som ska dri­va redo köpa­re till nöj­da kunder.

Kntnt har tagit fram en modell som beskri­ver vad för slags inne­håll som behövs längs köpa­rens resa. Vi kal­lar model­len för köpa­rens inne­hålls­re­sa.

buyer's-content-journey

Affärsmål

Content mar­ke­ting är allt­så att fort­lö­pan­de och regel­bun­det pub­li­ce­ra i egna medi­er inne­håll som en mål­grupp upp­le­ver rele­vant, till­ta­lan­de och vär­de­fullt i syf­te att påver­ka deras bete­en­de i öns­kad riktning.

Det låter bra. Men var­för? Varför ska du göra con­tent mar­ke­ting? Svaret är enkelt: För att bidra till att att före­ta­get når ett affärs­mål. Det kan vara att eta­ble­ra sig på en ny mark­nad. Öka nyför­sälj­ning­en på en befint­lig mark­nad. Öka mer­för­sälj­ning­en bland befint­li­ga kun­der. Eller något annat affärs­mål. Eller kanske ett verk­sam­hets­mål. Som att rekry­te­ra fler med­ar­be­ta­re. Eller behål­la dem.

Det förs­ta ste­get i en con­tent mar­ke­ting stra­te­gi är att iden­ti­fi­e­ra vad det är för affärs­mål eller verk­sam­hets­mål som ditt före­tags con­tent mar­ke­ting skall bidra till. Formulera det klart och tyd­ligt. Det har stor bety­del­se när vi skall för­stå vil­ka mål­grup­per du skall job­ba med, och var längs köpa­rens resa du skall möta dem.

Primära målgrupper

Affärsmålet eller verk­sam­hets­må­let upp­nås inte bara av att for­mu­le­ra det. Några behö­ver göra något för att ni skall nå dit. Vilka är de?

I det­ta ske­de nöjer vi oss med att iden­ti­fi­e­ra de som bidrar direkt till målet. De utgör din pri­mä­ra mål­grupp. Om ditt före­tag skall eta­ble­ra sig på en ny mark­nad så är de poten­ti­el­la kun­der­na där din pri­mä­ra mål­grupp. Om du skall öka för­sälj­ning­en på en befint­lig mark­nad så är både de poten­ti­el­la och exi­ste­ran­de kun­der­na där din pri­mä­ra mål­grupp. Om du skall öka loja­li­te­ten eller mer­för­sälj­ning­en bland exi­ste­ran­de kun­der så är de din pri­mä­ra mål­grupp. Det är möj­ligt att ha fle­ra pri­mä­ra målgrupper.

Vi skall efter­strä­va så homo­ge­na mål­grup­per som möj­ligt. Det är lät­ta­re att pro­du­ce­ra och nå ut med ett attrak­tivt inne­håll till en homo­gen målgrupp.

Men vi skall ock­så efter­strä­va så få mål­grup­per som möj­ligt. Det är tidskrä­van­de och dyrt att pro­du­ce­ra inne­håll till var­je mål­grupp i var­je till­stånd längs köpa­rens innehållsresa.

För att hit­ta rätt balans mel­lan des­sa mot­stri­di­ga krav kan vi använ­da oss av föl­jan­de tre reg­ler för att bil­da målgrupper:

 • Medlemmar i en mål­grupp skall efter­frå­ga sam­ma inne­håll i var­je till­stånd utmed köpa­rens inne­hålls­re­sa. Och sam­ma inne­håll skall ock­så få dem att ta näs­ta steg i sam­ma resa.
 • Medlemmar i en mål­grupp skall nås via sam­ma medier.
 • Medlemmar i en mål­grupp skall vara till­räck­ligt många för att det skall moti­ve­ra tiden och kost­na­den som är för­e­nad med att pro­du­ce­ra inne­håll för målgruppen.

Påverkanskartläggning

Joe Pulizzi sa på Content Meetup 2014 att din mål­grupp inte bryr sig om ditt före­tag eller era pro­duk­ter. De bryr sig bara om sig själva.

Därför är det av ytters­ta vikt att för­stå dina mål­grup­per. Inom reklam- och webb­ran­chen har man där­för länge använt sig av per­so­nas. En fik­tiv per­son som repre­sen­te­rar mål­grup­pen. Men som per­so­nas ofta utfor­mas ger de väl­digt lite väg­led­ning för con­tent marketing.

Det du vill veta är vad som påver­kar din mål­grupp. Vad de tar intryck av. Och vil­ka de påver­kar i sin tur. Det gör du genom en påver­kanskart­lägg­ning.

influence-mapping

Samla män­ni­skor som kän­ner de pri­mä­ra mål­grup­per­na väl. Det kan vara per­so­nal ur säljkå­ren, i kund­tjänst eller bland ser­vice­tek­ni­ker­na. Ge dem var sitt notis­block. Be dem att tän­ka sig in i mål­grup­pens situ­a­tion. De skall kän­na att ”jag” är en per­son ur mål­grup­pen. Be dem sen att tyst och för sig själ­va for­mu­le­ra så många mening­ar som möj­ligt som bör­jar med ”Jag påver­kas av…” under fem minu­ter. De skall skri­va en menig per notislapp. När tiden är ute ber du dem en efter en att gå fram till en tav­la och sät­ta upp och för­kla­ra sina lap­par. Lappar som har sam­ma ande­me­nig grup­pe­ras till­sam­mans. Sammanfatta sen var­je grupp med ett ord eller en kort mening. Fortsätt sen på sam­ma sätt med näs­ta mening i den­na ordning:

 1. ”Jag påver­kas av…” Vem eller vad påver­kar målgruppen?
 2. ”Jag upp­le­ver…” Vilka käns­lor väc­ker påver­kan hos målgruppen?
 3. ”Jag fun­de­rar på…” Vad får käns­lor­na mål­grup­pen att bör­ja fun­de­ra på?
 4. ”Jag söker infor­ma­tion om…” Var letar mål­grup­pen efter svar på sina frågor?
 5. ”Jag gör…” Vad gör mål­grup­pen med sina svar?
 6. ”Jag influ­e­rar…” Vilka påver­kar mål­grup­pen i sin tur?

Fundera ock­så på hur ni kan ”lind­ra” saker som mål­grup­pen upp­le­ver som pro­blem. Och hur ni kan hjäl­pa dem att ”vin­na” fördelar.

Sekundära målgrupper

Efter att ha iden­ti­fi­e­rat dina mål­grup­per och gjort en påver­kanskart­lägg­ning av dem så behö­ver du fun­de­ra på sekun­dä­ra mål­grup­per. Det är mål­grup­per som påver­kar dina pri­mä­ra och där­för kan vara ett sätt för dig att indi­rekt påver­ka dem. Det kan vara redan nöj­da kun­der, blog­ga­re, jour­na­lis­ter och många andra.

Du hit­tar kan­di­da­ter­na till de sekun­dä­ra mål­grup­per­na i påver­kanskart­lägg­ning­en av de pri­mä­ra grup­per­na. Frågan är bara vil­ka av dem som har till­räck­ligt stort infly­tan­de för att ha en reell påver­kan. Och vil­ka av dem du kan påver­ka med inne­håll. Välj bara ut dem, om någ­ra alls, som verk­li­gen bidrar till affärs­må­let eller verksamhetsmålet.

Om du har någ­ra sekun­dä­ra mål­grup­per så gör du en påver­kanskart­lägg­ning av dem också.

Effektmål

Du har nu iden­ti­fi­e­rat både pri­mä­ra och sekun­dä­ra mål­grup­per. Och du vet från påver­kanskart­lägg­ning­en vil­ka de influ­e­rar och vad de gör som följd av påver­kan. Vilka av des­sa bete­en­den vill du för­änd­ra eller för­stär­ka med inne­håll? Denna för­änd­ring eller för­stärk­ning är den effekt du vill upp­nå med con­tent marketing.

Formulera för var och en av mål­grup­per­na ett effekt­mål. Varje mål skall vara SMART:

 • Specifikt: Den öns­ka­de effek­ten skall vara tyd­lig och enty­dig, och inte en scha­blon eller vara öppen för tolkningar.
 • Mätbart: Det mås­te gå att på något sätt veri­fi­e­ra att effek­ten har uppnåtts.
 • Accepterad: Alla som har något att säga till om saken mås­te accep­te­ra målet.
 • Realistisk: Det mås­te vara möj­ligt att upp­nå öns­kad effekt med de resur­ser som finns tillgängliga.
 • Tidssatt: Det mås­te fin­nas en tid­punkt när effek­ten skall ha uppnåtts.

Innehållsmatrisen och beröringspunkter

Var och en av de sex ste­gen i köpa­rens inne­hålls­re­sa är en möj­lig berö­rings­punkt med var­je mål­grupp. Och eftersom var­je steg är unikt och var­je mål­grupp är unik så är ock­så var­je berö­rings­punkt unik.

Vad som intres­se­rar köpa­ren och får hen att ta ste­get är oli­ka i var­je berö­rings­punkt. Därför mås­te inne­hål­let anpas­sas – både ämnet som tas upp, och i vil­ken kanal det presenteras.

Med mer än en mål­grupp behövs någon form av struk­tur för att hål­la koll på allt. Innehållsmatrisen är en sådan struktur.

Innehållsmatrisen är en tabell med en rad för var­je mål­grupp och en kolumn för var och en av de sex ste­gen. Varje skär­nings­punkt mel­lan rad och kolumn repre­sen­te­rar en möj­lig beröringspunkt.

innehållsmatris-utan-prioriterade-beröringspunkter

Även ett fåtal mål­grup­per ger gans­ka många möj­li­ga berö­rings­punk­ter. Och var­je berö­rings­punkt krä­ver fort­lö­pan­de och regel­bun­den pub­li­ce­ring av inne­håll som just den mål­grup­pen i just det ste­get upp­fat­tar som attrak­tivt, rele­vant och vär­de­fullt inne­håll. Därför är det inte möj­ligt, ens för en stor orga­ni­sa­tion, att bedri­va con­tent mar­ke­ting i var­je möj­lig berö­rings­punkt. Det krävs prioritering.

Prioritera beröringspunkter

Målet är nu att väl­ja ut de berö­rings­punk­ter som bidrar mest till var­je effekt­mål. Ett litet före­tag bör inte ha mer än 1–2 berö­rings­punk­ter, och ett stort före­tag bör för­sö­ka hål­la sig till 2–5 beröringspunkter.

Följande ”reg­ler” tar dig en bit på vägen. Sätt en fylld cir­kel i de rutor du väl­jer att behål­la och en tom cir­kel i de rutor du väl­jer att ta bort.

 1. Om effekt­må­let nås genom att byg­ga varu­mär­ke, ska­pa efter­frå­gan eller lik­nan­de så är det bör­jan av inne­hålls­re­san som du bör foku­se­ra på. Välj bort föl­jan­de steg: väc­ka öns­kan, över­ty­ga, påskyn­da hand­ling och till­freds­stäl­la behov.
 2. Om effekt­må­let nås genom att ska­pa, vår­da och vida­re­ut­veck­la leads (så kal­lad inbound mar­ke­ting) så är det mit­ten av inne­hålls­re­san som du bör foku­se­ra på. Välj bort föl­jan­de steg: upp­märk­sam­ma, påskyn­da hand­ling och till­freds­stäl­la behov.
 3. Om effekt­må­let nås genom att få till ett avslut eller lik­nan­de så är det köpet du bör foku­se­ra på. Välj bort föl­jan­de steg: upp­märk­sam­ma, intres­se­ra, väc­ka öns­kan och till­freds­stäl­la behov.
 4. Om effekt­må­let nås genom att kund­lo­ja­li­tet, mer­för­sälj­ning, ambas­sa­dör­skap eller lik­nan­de så är det slu­tet av inne­hålls­re­san som du bör foku­se­ra på. Välj bort föl­jan­de steg: upp­märk­sam­ma, intres­se­ra, väc­ka öns­kan, över­ty­ga och påskyn­da handling.
 5. Om påver­kanskart­lägg­ning­en visar att en mål­grupp har infly­tan­de på en annan (påver­kan­sef­fekt) så bör du hos den förs­ta mål­grup­pen foku­se­ra på ste­get till­freds­stäl­la och hos den and­ra mål­grup­pen väl­ja bort de steg där den förs­ta har en avgö­ran­de påver­kan. Om möj­ligt välj bort hela den and­ra målgruppen.
 6. Om sam­ma inne­håll kan använ­das för sam­ma mål­grupp men i två oli­ka steg (spil­lo­ver-effekt) eller för två oli­ka mål­grup­per med sam­ma steg (syner­gi­ef­fekt) så behål­ler du den ena och väl­jer bort den and­ra beröringspunkten.
 7. Om con­tent mar­ke­ting inte är effek­tiv i en berö­rings­punkt, till exem­pel att påver­ka jour­na­lis­ter till att säl­ja dina saker, så ska du väl­ja bort den.
 8. Om con­tent mar­ke­ting har mar­gi­nell effekt i en berö­rings­punkt eftersom befint­li­ga akti­vi­tet redan gör job­bet, till exem­pel säl­ja­re som påskyn­dar hand­ling i kund­mö­te, så kan du väl­ja bort den.

Du bör nu ha en tabell som lik­nar den nedan. Ett fåtal berö­rings­punk­ter är val­da. Ganska många bort­val­da. Och någ­ra vare sig val­da eller bort­val­da. Nu åter­står bara att med sunt för­nuft pri­o­ri­te­ra bland de val­da och ännu ej val­da eller bort­val­da beröringspunkterna.

innehållsmatris-med-prioriterade-beröringspunkter

Målgruppsanpassad innehållsresa

Vi skall nu ersät­ta de fyll­da cirk­lar­na i inne­hålls­ma­tri­sen med infor­ma­tion som är rele­vant vid innehållsproduktionen.

Börja med att kopi­e­ra beskriv­ning­en av till­stån­det och ste­get från den gene­rel­la inne­hålls­re­san. Anpassa sen beskriv­ning­ar­na för var­je mål­grupp. Beskrivningen skall sva­ra på vad mål­grup­pen letar efter i just det ste­get, var de letar efter det, och vad som skul­le för­må dem att ta kli­vet vida­re. Använd infor­ma­tio­nen i påverkanskartläggningen.

Ämnen

En av de störs­ta upp­lev­da svå­rig­he­ter­na med con­tent mar­ke­ting är att kom­ma på saker att pro­du­ce­ra inne­håll om. Efter någ­ra måna­der har du ju tömt ut alla ämnen. Eller?

Lösningen är att ha regel­bund­na pla­ne­rings­mö­ten för att spå­na fram arti­ke­lidéer för kom­man­de måna­der. Detta beskrivs i boken Content mar­ke­ting – vär­deska­pan­de mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Men för att des­sa möten skall bli effek­ti­va behövs 10–20 ämnen för vil­ka del­ta­gar­na spå­nar fram 2–5 arti­ke­lidéer per man vid var­je till­fäl­le. Det är des­sa ämnen som vi nu skall ta fram.

Börja med att iden­ti­fi­e­ra 2–5 områ­den av inne­håll som mål­grup­pen söker efter. Du bör redan ha dem i mål­grip­pens påver­kanskart­lägg­ning under rubri­ken ”Jag söker infor­ma­tion om…”.

Samla nu alla män­ni­skor som kän­ner mål­grup­per­na väl. För var och en av de pri­o­ri­te­ra­de berö­rings­punk­ter­na, be dem att tän­ka sig in i mål­grup­pens situ­a­tion i just det till­stånd de befin­ner sig före ste­get. De skall kän­na att ”jag” är en per­son ur mål­grup­pen, och att ”jag” just står i begrepp att ta det aktu­el­la ste­get. Be dem sen att tyst och för sig själ­va for­mu­le­ra så många rubri­ker som de kan kom­ma på i mål­grup­pens ämnes­om­rå­den på notislap­par. När tiden är ute ber du dem en efter en att gå fram till en tav­la och sät­ta upp och för­kla­ra sina lap­par. Lappar som har sam­ma ande­me­nig grup­pe­ras sam­man. Sammanfatta sen var­je grupp med ett ord eller en kort mening. Dessa blir dina ämnen. Målet är att få fram 10–20 såda­na ämnen per beröringspunkt

Skriv in ämne­na i inne­hålls­ma­tri­sen för var­je beröringspunkt.

Kanaler

Innehållet ska pub­li­ce­ras i egna medi­er (men kan pro­motas i hyrd media). Det är en av de fyra prin­ci­per­na som defi­ne­rar con­tent mar­ke­ting. Men var­för är det viktigt?

Content mar­ke­ting går ut på att byg­ga en publik. Om du pub­li­ce­rar ditt inne­håll i någon annans kanal, så byg­ger du deras publik, inte din egen. Och det kan straf­fa sig, som när Facebook änd­rar spel­reg­ler­na. Men om du istäl­let byg­ger publi­ken i dina egna kana­ler, så är det din publik och din rela­tion. Det bety­der inte att and­ras kana­ler, som Facebook eller nati­ve adver­ti­sing, inte ska använ­das i con­tent mar­ke­ting. Tvärtom! Använd de kana­ler­na för att pro­mo­ta ditt inne­håll och få folk att kom­ma till din plattform.

Så där­för blir näs­ta frå­ga vil­ka egna kana­ler du skall använ­da för att till­han­da­hål­la inne­hål­let, och vil­ka and­ra kana­ler du skall använ­da för att pro­mo­ta ditt inne­håll. Besvara med hjälp av mål­grup­per­nas påver­kanskart­lägg­ning­ar des­sa frå­gor för var och en av beröringspunkterna.

Skriv in vil­ken kanal du använ­der som platt­form för ditt inne­håll och vil­ka kana­ler du använ­der för att pro­mo­ta det i inne­hålls­ma­tri­sen för var­je beröringspunkt.

Skådespel

Vi vil­le ge ett smak­prov på vad det inne­bär att ta fram en stra­te­gi för con­tent mar­ke­ting. Därför hade vi en pro­gram­punkt på Content Meetup där…

Du, eller någon annan fri­vil­lig i publi­ken, får i works­hop på sce­nen, inför 200 åhö­ra­re, hjälp att kom­ma igång med con­tent marketing.

Den som var intres­se­rad att del­ta som för­sökska­nin ombads för­an­mä­la sig. Tyvärr gjor­de ing­en det. Vi bad där­för Patrik Olderius, som vi har lärt kän­na i ett annat sam­man­hang, att stäl­la upp som mark­nads­chef för Badrumskedjan, ett fik­tivt bolag med rik­ti­ga pro­blem. Max Wimnel från Be Better Online med­ver­ka­de ock­så. Du kan se resul­ta­tet nedan.

Lär dig mer om content marketing!

Anmäl dig till Berghs School of Communications utbild­ning i Strategic Content Marketing. Utbildningen vän­der sig till dig som vill ta, eller redan har, ansvar att utveck­la ditt före­tags varumärkes‑, mark­nads- och sälj­stra­te­gi med con­tent mar­ke­ting. Läs mer och anmäl dig på Berghs webbplats.

Eller anmäl dig till Kntnts kurs Kom igång med con­tent mar­ke­ting som vän­der sig till mark­nads­fö­ra­re och kom­mu­ni­ka­tö­rer som pla­ne­rar att bör­ja med con­tent mar­ke­ting i sitt före­tag eller orga­ni­sa­tion. Inga sär­skil­da för­kun­ska­per behövs.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »