Skip to content

Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

Content viktigare än länkar enligt SEO-veteran. Så kan YouTube-nätverk hjälpa dig med influence marketing.

Thomas Barregren
17 mars 2017

Hej vän­ner!

Det som inte får hän­da har hänt. Jag har av miss­tag rade­rat en text som jag har sli­tit med i dagar. Inte hela tex­ten. Men ett stort styc­ke av den långa tex­ten, och just den delen som bjöd störst mot­stånd.

Jag hade pre­cis skri­vit sista raden och spa­rat filen. Gick sen till­ba­ka till bör­jan för att ge den en sista puts­ning. När jag hade kom­mit två tred­je­de­lar ned i tex­ten, eller rät­ta­re sagt kom­mit dit som bor­de ha varit två tred­je­de­lar ned i tex­ten, tog det bara slut. Femtusen tec­ken bor­ta.

Jag tryc­ker ång­ra, ång­ra, ång­ra ända tills alla änd­ring­ar är ogjor­da. Men de fem­tu­sen teck­nen för­blir bor­ta.

Inte spa­ra!, far det i mitt huvud. Kolla först om de fem­tu­sen teck­nen finns i filen med tex­ten. Icke!

Desperat klam­rar jag mig fast vid det sista hop­pet: att back­up-filen som mitt ord­be­hand­lings­pro­gram ska­par auto­ma­tiskt inne­hål­ler de för­lo­ra­de orden. Men inte.

Du har säkert varit i min situ­a­tion. Upplevt den näs­tan fysis­ka käns­lan när insik­ten gri­per tag, träng­er sig på och träng­er ut allt annat än tan­ken: Det är inte sant!

Vad gör man?

Jag gick hem för dagen.

Och tex­ten? Den skul­le ha pub­li­ce­rats i tis­dags i vårt webb­ma­ga­sin. Så blev det inte. Tiden mel­lan kundupp­drag och and­ra pri­o­ri­te­ra­de saker räck­te inte till.

Så nu lig­ger den ampu­te­ra­de tex­ten och vän­tar på att jag ska få tid att ge den en pro­tes. Kanske till näs­ta vec­ka. Jag får se om jag hin­ner mel­lan kund­mö­ten och före­drag på Webbdagarna i Stockholm.

Men helt tomt är inte nyhets­bre­vet. Vi har pub­li­ce­rat två artik­lar under vec­kan.

Första arti­keln att pub­li­ce­ras den­na vec­ka är skri­ven av SEO-vete­ra­nen Philip Blomsterberg. Han bju­der på ljuv musik för oss som före­drar att skri­va för män­ni­skor istäl­let för Google: con­tent blir vik­ti­ga­re än län­kar. I sin arti­kel för­kla­rar han hur sök­mo­to­rer (läs: Google) har utveck­lat sin för­må­ga att för­stå både vad den som söker fak­tiskt vill veta och vad sidor hand­lar om.

I vec­kans avsnitt av Kntnt Radio får du veta hur YouTube-nät­verk kan hjäl­pa dig med influ­ence mar­ke­ting. Vi inter­vju­ar Nicole Haman som är glo­bal sälj­chef för United Screens. Du har kanske hört talas om någ­ra av deras 550 youtu­bers, till exem­pel Therése Lindgren eller mat­ge­ek­en Johan Hedberg.

Om du är intres­se­rad av influ­ne­ce mar­ke­ting i all­män­het och med youtu­bers i syn­ner­het så ska du lyss­na på avsnitt 90 av Kntnt Radio. Du får bland annat veta hur är det att job­ba med youtu­bers och vad kos­tar. Lyssna nu!

Till sist lite humor. Ni har säkert läst, hört och sett att PostNord har pro­blem. Stora pro­blem. Framför allt i i Danmark. Men nu har de hit­tat en lös­ning:

Trevlig helg öns­kar
Thomas med kol­le­gor

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läs­ning!

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens arti­kel.

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »
risus. Sed commodo Donec neque. Nullam sit Aliquam ut

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest