Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

Content viktigare än länkar enligt SEO-veteran. Så kan YouTube-nätverk hjälpa dig med influence marketing.

Thomas Barregren
17 mars 2017

Hej vän­ner!

Det som inte får hän­da har hänt. Jag har av miss­tag rade­rat en text som jag har sli­tit med i dagar. Inte hela tex­ten. Men ett stort styc­ke av den långa tex­ten, och just den delen som bjöd störst mot­stånd.

Jag hade pre­cis skri­vit sista raden och spa­rat filen. Gick sen till­ba­ka till bör­jan för att ge den en sista puts­ning. När jag hade kom­mit två tred­je­de­lar ned i tex­ten, eller rät­ta­re sagt kom­mit dit som bor­de ha varit två tred­je­de­lar ned i tex­ten, tog det bara slut. Femtusen tec­ken bor­ta.

Jag tryc­ker ång­ra, ång­ra, ång­ra ända tills alla änd­ring­ar är ogjor­da. Men de fem­tu­sen teck­nen för­blir bor­ta.

Inte spa­ra!, far det i mitt huvud. Kolla först om de fem­tu­sen teck­nen finns i filen med tex­ten. Icke!

Desperat klam­rar jag mig fast vid det sista hop­pet: att back­up-filen som mitt ord­be­hand­lings­pro­gram ska­par auto­ma­tiskt inne­hål­ler de för­lo­ra­de orden. Men inte.

Du har säkert varit i min situ­a­tion. Upplevt den näs­tan fysis­ka käns­lan när insik­ten gri­per tag, träng­er sig på och träng­er ut allt annat än tan­ken: Det är inte sant!

Vad gör man?

Jag gick hem för dagen.

Och tex­ten? Den skul­le ha pub­li­ce­rats i tis­dags i vårt webb­ma­ga­sin. Så blev det inte. Tiden mel­lan kundupp­drag och and­ra pri­o­ri­te­ra­de saker räck­te inte till.

Så nu lig­ger den ampu­te­ra­de tex­ten och vän­tar på att jag ska få tid att ge den en pro­tes. Kanske till näs­ta vec­ka. Jag får se om jag hin­ner mel­lan kund­mö­ten och före­drag på Webbdagarna i Stockholm.

Men helt tomt är inte nyhets­bre­vet. Vi har pub­li­ce­rat två artik­lar under vec­kan.

Första arti­keln att pub­li­ce­ras den­na vec­ka är skri­ven av SEO-vete­ra­nen Philip Blomsterberg. Han bju­der på ljuv musik för oss som före­drar att skri­va för män­ni­skor istäl­let för Google: con­tent blir vik­ti­ga­re än län­kar. I sin arti­kel för­kla­rar han hur sök­mo­to­rer (läs: Google) har utveck­lat sin för­må­ga att för­stå både vad den som söker fak­tiskt vill veta och vad sidor hand­lar om.

I vec­kans avsnitt av Kntnt Radio får du veta hur YouTube-nät­verk kan hjäl­pa dig med influ­ence mar­ke­ting. Vi inter­vju­ar Nicole Haman som är glo­bal sälj­chef för United Screens. Du har kanske hört talas om någ­ra av deras 550 youtu­bers, till exem­pel Therése Lindgren eller mat­ge­ek­en Johan Hedberg.

Om du är intres­se­rad av influ­ne­ce mar­ke­ting i all­män­het och med youtu­bers i syn­ner­het så ska du lyss­na på avsnitt 90 av Kntnt Radio. Du får bland annat veta hur är det att job­ba med youtu­bers och vad kos­tar. Lyssna nu!

Till sist lite humor. Ni har säkert läst, hört och sett att PostNord har pro­blem. Stora pro­blem. Framför allt i i Danmark. Men nu har de hit­tat en lös­ning:

Trevlig helg öns­kar
Thomas med kol­le­gor

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
eleifend eget risus. Nullam elit. risus

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest