Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

Content viktigare än länkar enligt SEO-veteran. Så kan YouTube-nätverk hjälpa dig med influence marketing.

Thomas Barregren
17 mars 2017

Hej vän­ner!

Det som inte får hän­da har hänt. Jag har av miss­tag rade­rat en text som jag har sli­tit med i dagar. Inte hela tex­ten. Men ett stort styc­ke av den långa tex­ten, och just den delen som bjöd störst mot­stånd.

Jag hade pre­cis skri­vit sista raden och spa­rat filen. Gick sen till­ba­ka till bör­jan för att ge den en sista puts­ning. När jag hade kom­mit två tred­je­de­lar ned i tex­ten, eller rät­ta­re sagt kom­mit dit som bor­de ha varit två tred­je­de­lar ned i tex­ten, tog det bara slut. Femtusen tec­ken bor­ta.

Jag tryc­ker ång­ra, ång­ra, ång­ra ända tills alla änd­ring­ar är ogjor­da. Men de fem­tu­sen teck­nen för­blir bor­ta.

Inte spa­ra!, far det i mitt huvud. Kolla först om de fem­tu­sen teck­nen finns i filen med tex­ten. Icke!

Desperat klam­rar jag mig fast vid det sista hop­pet: att back­up-filen som mitt ord­be­hand­lings­pro­gram ska­par auto­ma­tiskt inne­hål­ler de för­lo­ra­de orden. Men inte.

Du har säkert varit i min situ­a­tion. Upplevt den näs­tan fysis­ka käns­lan när insik­ten gri­per tag, träng­er sig på och träng­er ut allt annat än tan­ken: Det är inte sant!

Vad gör man?

Jag gick hem för dagen.

Och tex­ten? Den skul­le ha pub­li­ce­rats i tis­dags i vårt webb­ma­ga­sin. Så blev det inte. Tiden mel­lan kundupp­drag och and­ra pri­o­ri­te­ra­de saker räck­te inte till.

Så nu lig­ger den ampu­te­ra­de tex­ten och vän­tar på att jag ska få tid att ge den en pro­tes. Kanske till näs­ta vec­ka. Jag får se om jag hin­ner mel­lan kund­mö­ten och före­drag på Webbdagarna i Stockholm.

Men helt tomt är inte nyhets­bre­vet. Vi har pub­li­ce­rat två artik­lar under vec­kan.

Första arti­keln att pub­li­ce­ras den­na vec­ka är skri­ven av SEO-vete­ra­nen Philip Blomsterberg. Han bju­der på ljuv musik för oss som före­drar att skri­va för män­ni­skor istäl­let för Google: con­tent blir vik­ti­ga­re än län­kar. I sin arti­kel för­kla­rar han hur sök­mo­to­rer (läs: Google) har utveck­lat sin för­må­ga att för­stå både vad den som söker fak­tiskt vill veta och vad sidor hand­lar om.

I vec­kans avsnitt av Kntnt Radio får du veta hur YouTube-nät­verk kan hjäl­pa dig med influ­ence mar­ke­ting. Vi inter­vju­ar Nicole Haman som är glo­bal sälj­chef för United Screens. Du har kanske hört talas om någ­ra av deras 550 youtu­bers, till exem­pel Therése Lindgren eller mat­ge­ek­en Johan Hedberg.

Om du är intres­se­rad av influ­ne­ce mar­ke­ting i all­män­het och med youtu­bers i syn­ner­het så ska du lyss­na på avsnitt 90 av Kntnt Radio. Du får bland annat veta hur är det att job­ba med youtu­bers och vad kos­tar. Lyssna nu!

Till sist lite humor. Ni har säkert läst, hört och sett att PostNord har pro­blem. Stora pro­blem. Framför allt i i Danmark. Men nu har de hit­tat en lös­ning:

Trevlig helg öns­kar
Thomas med kol­le­gor

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
mattis quis, et, adipiscing tristique pulvinar ut dolor. accumsan

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest