Content viktigare än länkar enligt SEO-veteran. Så kan YouTube-nätverk hjälpa dig med influence marketing.

Thomas Barregren
17 mars 2017

Hej vän­ner!

Det som inte får hän­da har hänt. Jag har av miss­tag rade­rat en text som jag har sli­tit med i dagar. Inte hela tex­ten. Men ett stort styc­ke av den långa tex­ten, och just den delen som bjöd störst motstånd.

Jag hade pre­cis skri­vit sista raden och spa­rat filen. Gick sen till­ba­ka till bör­jan för att ge den en sista puts­ning. När jag hade kom­mit två tred­je­de­lar ned i tex­ten, eller rät­ta­re sagt kom­mit dit som bor­de ha varit två tred­je­de­lar ned i tex­ten, tog det bara slut. Femtusen tec­ken borta.

Jag tryc­ker ång­ra, ång­ra, ång­ra ända tills alla änd­ring­ar är ogjor­da. Men de fem­tu­sen teck­nen för­blir borta.

Inte spa­ra!, far det i mitt huvud. Kolla först om de fem­tu­sen teck­nen finns i filen med tex­ten. Icke!

Desperat klam­rar jag mig fast vid det sista hop­pet: att back­up-filen som mitt ord­be­hand­lings­pro­gram ska­par auto­ma­tiskt inne­hål­ler de för­lo­ra­de orden. Men inte.

Du har säkert varit i min situ­a­tion. Upplevt den näs­tan fysis­ka käns­lan när insik­ten gri­per tag, träng­er sig på och träng­er ut allt annat än tan­ken: Det är inte sant!

Vad gör man?

Jag gick hem för dagen.

Och tex­ten? Den skul­le ha pub­li­ce­rats i tis­dags i vårt webb­ma­ga­sin. Så blev det inte. Tiden mel­lan kundupp­drag och and­ra pri­o­ri­te­ra­de saker räck­te inte till.

Så nu lig­ger den ampu­te­ra­de tex­ten och vän­tar på att jag ska få tid att ge den en pro­tes. Kanske till näs­ta vec­ka. Jag får se om jag hin­ner mel­lan kund­mö­ten och före­drag på Webbdagarna i Stockholm.

Men helt tomt är inte nyhets­bre­vet. Vi har pub­li­ce­rat två artik­lar under veckan.

Första arti­keln att pub­li­ce­ras den­na vec­ka är skri­ven av SEO-vete­ra­nen Philip Blomsterberg. Han bju­der på ljuv musik för oss som före­drar att skri­va för män­ni­skor istäl­let för Google: con­tent blir vik­ti­ga­re än län­kar. I sin arti­kel för­kla­rar han hur sök­mo­to­rer (läs: Google) har utveck­lat sin för­må­ga att för­stå både vad den som söker fak­tiskt vill veta och vad sidor hand­lar om.

I vec­kans avsnitt av Kntnt Radio får du veta hur YouTube-nät­verk kan hjäl­pa dig med influ­ence mar­ke­ting. Vi inter­vju­ar Nicole Haman som är glo­bal sälj­chef för United Screens. Du har kanske hört talas om någ­ra av deras 550 youtu­bers, till exem­pel Therése Lindgren eller mat­ge­ek­en Johan Hedberg.

Om du är intres­se­rad av influ­ne­ce mar­ke­ting i all­män­het och med youtu­bers i syn­ner­het så ska du lyss­na på avsnitt 90 av Kntnt Radio. Du får bland annat veta hur är det att job­ba med youtu­bers och vad kos­tar. Lyssna nu!

Till sist lite humor. Ni har säkert läst, hört och sett att PostNord har pro­blem. Stora pro­blem. Framför allt i i Danmark. Men nu har de hit­tat en lösning:

Trevlig helg önskar
Thomas med kollegor

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »