Customer experience, service design & content marketing

Mellan september 2015 och juli 2016 sändes fyrtio avsnitt av podden Åsikt – en krönika av och med Thomas Barregren. Detta är en återutsändning av avsnitt 31 från den 18 april 2016.

Thomas Barregren
14 augusti 2017

[kntnt_​radio 135]

”Customer expe­ri­ence, ser­vice design och con­tent mar­ke­ting”, är rubri­ken för Åsikt 31, den 18 april 2016.

Jag heter Thomas Barregren.

[Inledande vin­jett]

Hejsan!

I för­ra vec­kans krö­ni­ka så sa jag i för­bi­gå­en­de att ”[c]ontent mar­ke­ting har näs­tan mer gemen­samt med disci­pli­nen custo­mer expe­ri­ence än med inne­hålls­pro­duk­tion”. Det är något som slog mig för någ­ra vec­kor sedan, och som jag sedan dess har fun­de­rat vida­re på.

Idag tänk­te jag dela med mig av mina fun­de­ring­ar. Och jag hop­pas att du kan ge mig lite feed­back efteråt. Det skul­le vara intres­sant att höra dina tan­kar om ämnet.

[Vinjett]

För ett år sedan, den 10 april 2015, pra­ta­de min kom­pan­jon och kol­le­ga Pia Tegborg och jag, i avsnitt 27 av Kntnt radio, om Robert Roses och Carla Johnsons då nyss utkom­na bok Experince: The 7th era of mar­ke­ting. Så här lät det:

[Radiobrus]

Pia: Apropå upp­le­vel­se – expe­ri­ence på eng­els­ka. Du har bör­jat läsa Robert Roses och Carla Johnsons bok Experience: The 7th era of mar­ke­ting. Vad är förs­ta intrycket?

Thomas: Jag har bara kom­mit till sidan 61 än så länge, så jag får åter­kom­ma med en recen­sion läng­re fram. Men det jag har läst så långt och sett när jag blädd­rar i boken, känns myc­ket lovande.

Pia: Den sjun­de eran i bokens titel, är det sam­ma idé som vi tog upp i vår bok Content mar­ke­ting – vär­deska­pan­de marknadskommunikation?

Thomas: Ja. Jag ska för­kla­ra för den som inte är insatt i mark­nads­fö­ring­ens historia.

Till att bör­ja med mås­te vi för­stå att mark­nads­fö­ring egent­li­gen är myc­ket mer än det vi i dag­ligt tal kal­lar mark­nads­fö­ring. Det är alla akti­vi­te­ter från pro­dukt­ut­veck­ling, dis­tri­bu­tion, pris­sätt­ning till det vi i dag­ligt tal kal­lar mark­nads­fö­ring. Med sådant syn­sätt kan sex tidse­ror urskiljas.

Tiden fram till 1860-talet är den förs­ta eran. Den karak­tä­ri­se­ras av själv­hus­håll­nings­e­ko­no­mi och enkel handel.

Tiden från 1860-talet till 1920-talet kal­las den pro­duk­tions­in­rik­ta­de eran. Efterfrågan var från bör­jan stör­re än till­gång­en, så det räck­te med att pro­du­ce­ra bätt­re varor än kon­kur­ren­ter­na för att säl­ja. Det led­de till inno­va­tio­ner som Fords löpan­de band och idéer som Taylorism.

Under 1920-talet bör­ja­de mark­na­den bli mät­tad. Företag för­sök­te säl­ja med annon­ser och per­son­lig för­sälj­ning. Eran fram till and­ra världs­kri­get beskrivs där­för som säljinriktad.

Andra världs­kri­get följ­des av ett snabbt upp­sving av väl­stånd, som gav folk kon­su­ment­makt. Det tving­a­de före­tag att bli kund­in­rik­ta­de – vil­ket ock­så är nam­net på den nya era som sträck­te sig fram till slu­tet av 50- och bör­jan av 60-talet.

I slu­tet 50-talet bör­ja­de den kre­a­ti­va revo­lu­tio­nen som gav oss den reklam som än idag domi­ne­rar mark­nads­fö­ring­en. Samtidigt väx­te insik­ten att mark­nads­fö­ring är allt som ett före­tag gör. Eran från 1960-talet och fram till idag sägs där­för vara marknadsinriktad.

Pia: Okej. Men det är bara fem eror: enkel han­del, pro­duk­tions­in­rik­tad, sälj­in­rik­tad, kund­in­rik­tad och mark­nads­in­rik­tad. Om näs­ta era är den sjun­de, vart tog då den sjät­te vägen?

Thomas: Under 90-talet sked­de ett para­digm­skif­te. Fram till dess var synen på mark­nads­fö­ring trans­ak­tions­orin­te­rad. Säljaren säl­jer och köpa­ren köper. Men under 90-talet bör­ja­de ett nytt syn­sätt få fot­fäs­te. Marknadsföring bör­ja­de bli rela­tions­orin­te­rad Det finns ing­et vi och dom – bara oss, och vi ska till­sam­mans ska­pa vär­de som gag­nar båda. Många menar att den för­änd­ring­en var så bety­del­se­full att tiden från 90-talet till nu är en sjät­te era: den relationsinriktade.

Pia: Och nu kom­mer allt­så den sjunde?

Thomas: Ja. Det påstår i vart fall du och jag i vår bok. Och Robert och Carla i sin bok.

Pia: Vi kal­lar den sjun­de eran för vär­de­in­rik­tad, eftersom före­tag i allt stör­re utsträck­ning för­vän­tas bidra med vär­de i allt de gör. Vad säger Robert och Carla?

Thomas: De kal­lar den sjun­de eran för expe­ri­ence era, eftersom de menar att allt mer lika varor och tjäns­ter tving­ar före­tag att dif­fe­ren­ti­e­ra sig genom att erbju­da uni­ka upp­le­vel­ser med hjälp av innehåll.

Pia: Håller du med?

Thomas: Nä. Det är snö­mos. Det är vack­ra ord, men desto mer jag fun­de­rar på vad de egent­li­gen inne­bär, desto mind­re tror jag på det.

Missförstå mig inte. Jag tyc­ker Robert Rose är en av de störs­ta tän­kar­na inom områ­det. Större än Joe Pulizzi. Och jag är över­ty­gad om att jag kom­mer hål­la med 99% och lite till av allt som står i boken. Men just det här köper jag inte. I vart fall inte ännu.

Jag hål­ler med om reso­ne­mang­et som leder dem till idén om expe­ri­ence era…

  • Att inter­net på ett fun­da­men­talt sätt har för­änd­rat köpar­nas för­vänt­ning­ar på sina rela­tio­ner med företag.
  • Att alla kan ska­pa, pub­li­ce­ra och dela inne­håll leder till kon­kur­rens om köpar­nas uppmärksammhet.
  • Att före­tag kan dif­fe­ren­ti­e­ra sig med det inne­håll de skapar.

Men jag tyc­ker de fel­ak­tigt foku­se­rar på innehållet.

Ja, inne­håll kom­mer vara vik­tigt i fram­ti­dens mark­nads­fö­ring. Men det är inte det som är para­digm­skif­tet. Det är bara en effekt av paradigmskiftet.

Den sto­ra för­änd­ring­en är att mak­ten över kom­mu­ni­ka­tions­me­del har för­skju­tits från avsän­da­re till mottagare.

Förr fanns ett fåtal fåtal bre­da kanal för mass­kom­mu­ni­ka­tion – tid­ning­ar, radio och tv – och genom des­sa kun­de allt möj­ligt skyfflas.

Ville du eller jag veta något så var vi tvung­en att stäl­la oss i ena änden av en kanal och låta oss över­sköl­jas av allt – debat­ter, nyhe­ter, sport, recen­sio­ner. Även sådant som vi inte vil­le ha – till exem­pel reklam.

Som kon­su­men­ter accep­te­ra­de vi det eftersom vi inte hade något annat val. Makten låg hos avsändaren.

Men nu kan vi väl­ja. Vi bär omkring på en mas­sa möj­lig­he­ter – Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, Instagram, Snapchat och så vida­re. Makten lig­ger hos mottagaren.

Det är där­för kom­mu­ni­ka­tion mås­te ske på mot­ta­ga­rens vill­kor – som Sara Rosengren på Handelshögskolan i Stockholm uttryc­ker det.

Och mot­ta­gar­nas vill­kor är enkelt: Ge mig vär­de om jag lyss­nar på dig.

Det är där­för vi kal­lar den sjun­de eran för den värdeinriktade.

Värde kan ges på många sätt. Inte bara med inne­håll. I vår bok näm­ner vi någ­ra and­ra, till exem­pel enga­ge­ment mar­ke­ting, soci­e­tal mar­ke­ting, green mar­ke­ting och cau­se-rela­ted marketing.

Jag tror att Robert och Carla skul­le hål­la med mig, och häv­da att det jag säger ryms inom deras expe­ri­ence, så antag­li­gen är det mest en frå­ga om semantik.

Så sa jag för ett år sedan. Då hade jag bara läst 61 sidor och skan­nat genom res­ten av Robert Roses och Carla Johnsons bok Experince: The 7th era of mar­ke­ting.

Sedan dess har jag för­stås läst ut den. Det gick inte fort, för boken är gans­ka trä­ig. Men jag trös­ka­de mig ige­nom den – mest för sakens skull – och fick som belö­ning med mig någ­ra nya idéer om mark­nads­fö­ring med inne­håll. Dock för­änd­ra­de det inte min syn på boken – då.

Men nu har jag läst en annan bok, som har fått mig att omvär­de­ra Robert Roses och Carla Johnsons [bok].

Boken jag har läst heter Outside In: The Power of Putting Customers at the Center of Your Business och är skri­ven av Harley Manning, Kerry Bodine och Josh Bernoff, som är ana­ly­ti­ker vid Forrester Research. Den hand­lar inte alls om con­tent eller con­tent mar­ke­ting, utan om custo­mer expe­ri­ence och ser­vice design. Och vad är då det?

Först och främst är custo­mer expe­ri­ence inte det sam­ma som kund­tjänst eller använd­bar­het (usa­bi­li­ty), och du ska inte miss­ta det för något mjukt och fluf­figt. Customer expe­ri­ence är en del av din tota­la pro­dukt. Det är allt som lig­ger utan­på själ­vas­te den vara eller tjänst du levererar.

Theodore Levitt kal­lar varan eller tjäns­ten som säljs för gene­risk pro­dukt. Ett pas­san­de namn, eftersom det all­tid finns någon annan som kan leve­re­ra sam­ma vara eller tjänst. Om inte nu, så snart. Visst kan du skyd­da dig med patent, möns­ter­skydd och häv­da upp­hovs­rätt. Men allt sådant går att ta sig runt. Eller så finns helt and­ra sätt att åstad­kom­ma sam­ma kund­nyt­ta. Så din vara eller tjänst är gene­risk, vare sig du tror det eller ej.

Den som bara leve­re­rar en gene­risk pro­dukt blir inte lång­li­vad. För kun­der har för­vänt­ning­ar på en upp­le­vel­se som sträc­ker sig utö­ver den gene­ris­ka pro­duk­ten. De vill ha infor­ma­tion inför köpet, hjälp om så behövs att ta varan eller tjäns­ten i bruk, och myc­ket mer. Den som inte lever upp till hygi­en­ni­vån blir kort­li­vad. Levitt kal­lar den gene­ris­ka pro­duk­ten plus alla för­vänt­ning­ar för den för­vän­ta­de pro­duk­ten.

Men det räc­ker inte att leva upp till kun­der­nas för­vänt­ning­ar. Inte på en kon­kur­rens­ut­satt mark­nad. För du är inte ensam om att göra det. Därför mås­te du ock­så erbju­da något utö­ver den för­vän­ta­de pro­duk­ten. Det kan vara lägst pris, ett starkt fokus på en nisch eller något som dif­fe­ren­ti­e­rar ditt erbju­dan­de. Vad du än gör, så lyf­ter det den för­vän­ta­de pro­duk­ten till en för­stärkt pro­dukt med Levitts ord.

Men säg den lyc­ka som varar för evigt. Det där extra blir snart en för­vänt­ning, som alla mås­te leva upp till. Och då gäl­ler det att hit­ta nya saker att sär­skil­ja sig med. Ännu läg­re pris, ännu mer fokus på en ännu mer nischad mark­nad eller något ännu mer dif­fe­ren­ti­e­ran­de. Så för att över­le­va mås­te du hela tiden flyt­ta fram grän­ser­na. Det finns hela tiden, med Levitts ord, en poten­ti­ell pro­dukt att eftersträva.

Den gene­ris­ka pro­duk­ten är den vara eller tjänst du fak­tiskt leve­re­rar. Och den är inte värd ett skit, utan allt annat som kom­mer utan­på. Och det som kom­mer utan­på och ska­par den tota­la pro­duk­ten är custo­mer expe­ri­ence.

Så där­för mås­te vi job­ba lika mål­med­ve­tet och meto­diskt med att utveck­la custo­mer expe­ri­ence som vi är med att utveck­la den gene­ris­ka pro­duk­ten. Och det är vad ser­vice design hand­lar om.

Det som slog mig när jag läs­te Outside In: The Power of Putting Customers at the Center of Your Business, var att con­tent är en form av custo­mer expe­ri­ence och att con­tent mar­ke­ting är en form av ser­vice design.

Och ju mer jag har tänkt på det, och läst om saken, ju mer inser jag att det är så. Och inte nog med det. Jag har ock­så insett att con­tent mar­ke­ting är en gene­rell och skal­bar meto­dik för att sys­te­ma­tiskt åstad­kom­ma custo­mer expe­ri­ence. Och den insik­ten, har det sla­git mig, mås­te ha varit själ­vas­te utgångs­punk­ten för Robert Rose och Carla Johnson när de skrev Experience: The 7th era of mar­ke­ting.

Det var inte mitt intryck när jag läs­te boken för ett år sedan. Då upp­fat­ta­de jag att de menar att inne­håll mås­te erbju­da en upp­le­vel­se utö­ver det van­li­ga för att nå fram, som till exem­pel när van Damme gör sin epic split mel­lan två Volvo-last­bi­lar. Och det tror jag inte ett dugg på.

Det jag tror på – och vi på Kntnt tror på – är att mark­nads­fö­ring genom­går det störs­ta para­digm­skif­te sedan dess upp­komst i mit­ten av 1800-talet; från mark­nads­fö­ring på avsän­da­rens vill­kor, till mark­nads­fö­ring på mot­ta­ga­rens villkor.

Men det bety­der inte att inne­hål­let mås­te vara en upp­le­vel­se i sig. Bara att det ska upp­le­vas som vär­de­fullt. Det kan vara torrt och sak­ligt och ändå upp­le­vas som vär­de­fullt. Som den här pod­den [sagt med glim­ten i ögat]. Det är där­för vi har värjt oss mot beteck­ning­en ”expe­ri­ence era” och istäl­let pra­tat om den vär­deska­pan­de eran.

Men i per­spek­tiv av min nyvun­na insikt, får jag nog hål­la med om att ”expe­ri­ence era” är ett pas­san­de namn. Eller rät­ta­re sagt ”custo­mer expe­ri­ence era”. För det är inte läng­re pro­dukt, pris, plats eller pro­mo­tion som kom­mer avgö­ra om en kund köper din vara eller tjänst. Utan kun­dens upp­le­vel­se i alla kon­tak­ter med er.

Och det är här con­tent mar­ke­ting kom­mer in, som en gene­rell och skal­bar meto­dik för att sys­te­ma­tiskt åstad­kom­ma custo­mer experience.

[Avslutande vin­jett]

Berätta vad du tyc­ker om Åsikt. Vad gil­lar du? Vad kan göras bätt­re? Skicka ett mejl till tho­mas (med th) snabel‑a knt​nt​.se.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »