Därför misslyckas content marketing-strategier

Varför fullföljer inte marknadsföraren sin content marketing-strategi? Den frågan är utgångspunkten för den 17:e och sista ronden i Pontus vs Thomas . Artikeln som ställer frågan ger sju förklaringar. Pontus Staunstrup och Thomas Barregren ser en annan: det strategiska hålrummet.

Pia Tegborg
15 juni 2017

Varannan vec­ka ända från sen­som­ma­ren 2016 till för­som­ma­ren 2017 har Pontus Staunstrup och Thomas Barregren gått upp i den intel­lek­tu­el­la box­nings­ring­en för att gå en ny rond i Pontus vs Thomas. Nu är det dags för det 17:e och sista avsnit­tet. Denna gång extra långt. Och extra spän­nan­de! Det het­tar till när de dis­ku­te­rar var­för stra­te­gi­er över­ges för tidigt eller miss­lyc­kas.

Varför överger marknadsföraren sin content marketing-strategi?

Utgångspunkten för sam­ta­let är en arti­kel av Joe McCambley. Han lis­tar sju skäl till var­för mark­nads­fö­ra­re över­ger sin con­tent stra­te­gi för tidigt:

  1. De hit­tar inte duk­ti­ga per­so­ner som kan göra inne­hål­let.
  2. De underskat­tar hur lång tid det tar att pro­du­ce­ra bra inne­håll.
  3. De använ­der inte rätt verk­tyg.
  4. De underskat­tar hur svårt det är få kun­der och influ­encers att stäl­la upp på inter­vju och lik­nan­de.
  5. De tving­as av säl­j­or­ga­ni­sa­tio­nen till för tidig kon­ver­te­ring.
  6. De har svårt att byg­ga en tro­gen publik.
  7. De släng­er in mät­ning i efter­hand.

Pontus sam­man­fat­tar de sju punk­ter­na innan han och Thomas går upp i ring­en.

Det strategiska hålrummet

Pontus och Thomas bör­jar dis­ku­te­ra den förs­ta punk­ten, men kom­mer snart in på en annan för­kla­ring – det stra­te­gis­ka hål­rum­met.

Ledningsgruppen i de fles­ta före­tag har en över­gri­pan­de stra­te­gi som pekar ut rikt­ning­en och ger ytt­re ramar. Den är ofta gans­ka abstrakt och ger inte myc­ket väg­led­ning i hur stra­te­gin ska för­vek­li­gas. De fles­ta team som arbe­tar med mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion har en var­dag­lig stra­te­gi om vad för inne­håll som ska pub­li­ce­ras, var och när och för vil­ka mål­grup­per. Men få har en gui­dan­de stra­te­gi som kopp­lar sam­man den var­dag­li­ga stra­te­gin med den över­gri­pan­de stra­te­gin. Det finns ett stra­te­giskt hål­rum på mit­ten.

Kan det vara så att de som ger upp sin con­tent mar­ke­ting-stra­te­gi gör det för att de sak­nar svar när de blir ifrå­ga­sat­ta av till exem­pel säl­j­or­ga­ni­sa­tio­nen? Svar som sak­nas på grund av det stra­te­gis­ka hål­rum­met. Lyssna för svar!

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Cali © Mattia Vlad Morleo (CC BY-NC-SA 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
in Aenean Aliquam nec eleifend leo dolor. risus. ultricies ut id,

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest