Därför misslyckas content marketing-strategier

Varför fullföljer inte marknadsföraren sin content marketing-strategi? Den frågan är utgångspunkten för den 17:e och sista ronden i Pontus vs Thomas . Artikeln som ställer frågan ger sju förklaringar. Pontus Staunstrup och Thomas Barregren ser en annan: det strategiska hålrummet.

Pia Tegborg
15 juni 2017

Varannan vec­ka ända från sen­som­ma­ren 2016 till för­som­ma­ren 2017 har Pontus Staunstrup och Thomas Barregren gått upp i den intel­lek­tu­el­la box­nings­ring­en för att gå en ny rond i Pontus vs Thomas. Nu är det dags för det 17:e och sista avsnit­tet. Denna gång extra långt. Och extra spän­nan­de! Det het­tar till när de dis­ku­te­rar var­för stra­te­gi­er över­ges för tidigt eller misslyckas.

[kntnt_​radio 103]

Varför överger marknadsföraren sin content marketing-strategi?

Utgångspunkten för sam­ta­let är en arti­kel av Joe McCambley. Han lis­tar sju skäl till var­för mark­nads­fö­ra­re över­ger sin con­tent stra­te­gi för tidigt:

  1. De hit­tar inte duk­ti­ga per­so­ner som kan göra innehållet.
  2. De underskat­tar hur lång tid det tar att pro­du­ce­ra bra innehåll.
  3. De använ­der inte rätt verktyg.
  4. De underskat­tar hur svårt det är få kun­der och influ­encers att stäl­la upp på inter­vju och liknande.
  5. De tving­as av säl­j­or­ga­ni­sa­tio­nen till för tidig konvertering.
  6. De har svårt att byg­ga en tro­gen publik.
  7. De släng­er in mät­ning i efterhand.

Pontus sam­man­fat­tar de sju punk­ter­na innan han och Thomas går upp i ringen.

Det strategiska hålrummet

Pontus och Thomas bör­jar dis­ku­te­ra den förs­ta punk­ten, men kom­mer snart in på en annan för­kla­ring – det stra­te­gis­ka hål­rum­met.

Ledningsgruppen i de fles­ta före­tag har en över­gri­pan­de stra­te­gi som pekar ut rikt­ning­en och ger ytt­re ramar. Den är ofta gans­ka abstrakt och ger inte myc­ket väg­led­ning i hur stra­te­gin ska för­vek­li­gas. De fles­ta team som arbe­tar med mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion har en var­dag­lig stra­te­gi om vad för inne­håll som ska pub­li­ce­ras, var och när och för vil­ka mål­grup­per. Men få har en gui­dan­de stra­te­gi som kopp­lar sam­man den var­dag­li­ga stra­te­gin med den över­gri­pan­de stra­te­gin. Det finns ett stra­te­giskt hål­rum på mitten.

Kan det vara så att de som ger upp sin con­tent mar­ke­ting-stra­te­gi gör det för att de sak­nar svar när de blir ifrå­ga­sat­ta av till exem­pel säl­j­or­ga­ni­sa­tio­nen? Svar som sak­nas på grund av det stra­te­gis­ka hål­rum­met. Lyssna för svar!

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Cali © Mattia Vlad Morleo (CC BY-NC-SA 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »