Därför ska du inte köpa ett Marketing Automation-system – än 

Thomas har fastnat i längdspåret. Som tur är rycker Malin Sjöman på Hägvall & Sjöman in med en alldeles nyskriven krönika om marketing automation – ett högaktuellt ämne idag. Vi är glada att ännu en gång kunna bjuda på Malins kloka insikter. Och Thomas, han hälsar från spåret att han är tillbaka igen nästa vecka! 

Malin Sjöman
16 februari 2016

Plötsligt har någon­ting hänt. Från att allt fokus varit på con­tent mar­ke­ting har Marketing Automation (MA) bli­vit det nya svar­ta inom B2B-mark­nads­fö­ring­en. Lika vik­tigt som det varit för Paris Hilton-wan­na­be­es att ses bäran­des på rätt knä­hund i ming­let, lika ange­lä­get tycks det för var­je B2B-mark­nads­chef (och ibland även sälj­chef) med själ­vakt­ning att kun­na stolt­se­ra med ett eget Marketing Automation-system.

Och visst erbju­der syste­men många för­de­lar. Rätt använt är Marketing Automation ett sofisti­ke­rat verk­tyg för att fånga upp och iden­ti­fi­e­ra leads, sam­la in infor­ma­tion om poten­ti­el­la kun­ders önsk­ning­ar och bete­en­den och för att auto­ma­ti­se­ra dis­tri­bu­tio­nen av inne­håll base­rat på des­sa insik­ter. Nu finns möj­lig­he­ten att dela con­tent med mot­ta­gar­na som indi­vi­der, uti­från var de befin­ner sig i sin köp­pro­cess. Utan att som mark­nads­an­sva­rig behö­va göra manu­ell hand­på­lägg­ning på var­je lead och i var­je interaktion.

För den mark­nads­chef som sli­tit hårt för att stäl­la om till ett mer kom­mer­si­ellt fokus, från att byg­ga varu­mär­ke till att gene­re­ra fler leads, rik­ti­ga kva­li­ta­ti­va leads och att bidra till mer affä­rer, tycks MA vara den ulti­ma­ta dröm­men. Visionen om den affärs­dri­van­de mark­nads­fö­ring­en – på riktigt.

Uppvaknandet ur Marketing Automation-drömmen

Men för alla som dröm­mer finns det ock­så en krisp verk­lig­het. Redan för ett par år sen bör­ja­de vi som mark­nads­fö­rings­kon­sul­ter träf­fa på mark­nads­che­fer där dröm­men om suc­cé gru­sats, MA-syste­met par­ke­rats i ett hörn, allt medan månads­fak­tu­ror­na från system­le­ve­ran­tö­rer fort­sat­te att rul­la in. Tyvärr är ris­ken stor att vi kom­mer få se fler exem­pel på mark­nads­che­fer som des­il­lu­sio­ne­ra­de vak­nar upp ur MA-dröm­men även i år.

I de fles­ta fall är det fak­tiskt inte själ­va MA-syste­mets fel att för­hopp­ning­ar för­vand­las till dröm­sand. Istället föds pro­ble­met ur den ore­a­lis­tis­ka dröm­men om Marketing Automation som den sto­ra fräls­ning­en som vi mark­nads­fö­ra­re så gär­na velat tro på.

Den bist­ra san­ning­en är att det inte finns något verk­tyg på jor­den som på ett magiskt sätt kan auto­ma­ti­se­ra vår mark­nads­fö­ring. Marketing Automation är inte magiskt. Det är inte ens auto­ma­tiskt. För att lyc­kas med Marketing Automation mås­te du som mark­nads­an­sva­rig fort­fa­ran­de göra grund­job­bet, läg­ga pla­nen och hål­la i spa­kar­na för marknadsföringsarbetet.

Så oav­sett om du fått ett MA-system i nyårs­pre­sent av huvud­kon­to­ret eller om du själv står inför att upp­hand­la en lös­ning, är rådet att en gång för alla släp­pa illu­sio­nen om ett själv­spe­lan­de pia­no som ska leve­re­ra ljuv musik för mark­nads-och säl­j­or­ga­ni­sa­tio­nen. Kavla upp armar­na, hugg tag i för­be­re­del­ser­na och lägg mark­nads­pla­nen – innan du gör din inve­ste­ring och innan system­fak­tu­ror­na bör­jar rul­la in.

Sex saker att ha koll på innan du köper ett Marketing Automation-system

  1. Vision och mål­bild. Förhoppningsvis har du redan en mål­bild för vad du vill åstad­kom­ma med ditt Marketing Automation-system men hur kon­kre­ta är målen? Vill du hit­ta fler leads? Ta bätt­re hand om poten­ti­el­la kun­der för att kun­na läm­na över var­ma­re, mer kva­li­fi­ce­ra­de leads till säl­j­or­ga­ni­sa­tio­nen? Eller vill du rent av säl­ja mer? Se till att du bör­jar din resa i en rea­lis­tisk för­vän­tan om vad du vill upp­nå och, minst lika vik­tigt, vad orga­ni­sa­tio­nen runt omkring för­vän­tar sig.

  2. Målgrupp. Har du en tyd­lig bild av före­ta­gets mål­grupp och vem du ska kom­mu­ni­ce­ra med? Vilka före­tag? Vilka typer av indi­vi­der? Vad har de för utma­ning­ar och behov? Och hur kan du på bäs­ta sätt adres­se­ra behoven?

  3. Berättelse. Marketing Automation hand­lar i slutän­dan om kom­mu­ni­ka­tion och du behö­ver ha en stra­te­gi för vad du ska säga till dem du vill attra­he­ra. Vad behö­ver de veta för att kun­na köpa och lösa sina pro­blem? Vad vill du och ditt före­tag ha sagt? Hur ska du bry­ta ner berät­tel­sen så den mat­char köp­pro­ces­sen?

  4. Content. För att lyc­kas behö­ver du con­tent. Bra, kva­li­ta­tivt con­tent som attra­he­rar dina poten­ti­el­la kun­der till ditt före­tag. Gräv i lådor­na. Vilket con­tent finns redan idag som är rele­vant för din mål­grupp för att väc­ka deras intres­se? Driva tra­fik? För att kon­ver­te­ra kal­la leads till var­ma­pro­spects? Vilket ytter­li­ga­re con­tent behö­ver du och orga­ni­sa­tio­nen ta fram? Vem ska göra job­bet? Hur? När?

  5. Kanal- och dis­tri­bu­tions­stra­te­gi. Ditt Marketing Automation-system är inte en iso­le­rad ö. Hur ska lös­ning­en fun­ge­ra ihop med övri­ga kom­mu­ni­ka­tions­ka­na­ler? Hur attra­he­rar du nya besö­ka­re till före­ta­get­s­sajt? Var sam­lar du ditt con­tent? Vart tar läsa­ren vägen när hen läst en arti­kel och vill veta mer? Säkerställ att din kanal­stra­te­gi besva­rar frå­gor­na som en del av planeringen.

  6. Leadsgenererings- och sälj­pro­ces­sen. Marknadsavdelningen kan hel­ler inte arbe­ta som en iso­le­rad enhet. Är du över­ens med säl­j­or­ga­ni­sa­tion om hur ett kva­li­fi­ce­rat lead ser ut? Vad som ska hän­da när lead­set läm­nas över? Vilken infor­ma­tion som ska föl­ja med det? Hur åter­kopp­ling­en ska se ut kring leads som blir till affä­rer. Och för de leads som inte blir det. Undvik att kva­li­fi­ce­ra­de leads ham­nar i fritt fall mel­lan mark­nads­av­del­ning­en och säl­j­or­ga­ni­sa­tio­nen genom att läg­ga grun­den för sam­ar­be­tet i god tid innan det förs­ta lead­set leve­re­ras av MA-systemet.

Det finns inga gen­vä­gar, inga själv­spe­lan­de pia­non och ing­en auto­ma­tisk magi. Tvärtom är gedi­gen kundin­sikt och mål­grupp­s­för­stå­el­se, en genom­ar­be­tad bud­skaps­platt­form, kva­li­ta­tivt con­tent, en strin­gent webb­stra­te­gi och ett väl fun­ge­ran­de sam­ar­be­te mel­lan mark­nad och sälj vik­ti­ga­re än någon­sin för att lyc­kas med Marketing Automation.

För den som gör sin hem­läxa finns alla möj­lig­he­ter att ta hjälp av nya verk­tyg för att fort­sät­ta utveck­la och effek­ti­vi­se­ra marknadsföringsarbetet.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »