Därför ska du inte köpa ett Marketing Automation-system – än 

Thomas har fastnat i längdspåret. Som tur är rycker Malin Sjöman på Hägvall & Sjöman in med en alldeles nyskriven krönika om marketing automation – ett högaktuellt ämne idag. Vi är glada att ännu en gång kunna bjuda på Malins kloka insikter. Och Thomas, han hälsar från spåret att han är tillbaka igen nästa vecka! 

Malin Sjöman
16 februari 2016

Plötsligt har någon­ting hänt. Från att allt fokus varit på con­tent mar­ke­ting har Marketing Automation (MA) bli­vit det nya svar­ta inom B2B-mark­nads­fö­ring­en. Lika vik­tigt som det varit för Paris Hilton-wan­na­be­es att ses bäran­des på rätt knä­hund i ming­let, lika ange­lä­get tycks det för var­je B2B-mark­nads­chef (och ibland även sälj­chef) med själ­vakt­ning att kun­na stolt­se­ra med ett eget Marketing Automation-system.

Och visst erbju­der syste­men många för­de­lar. Rätt använt är Marketing Automation ett sofisti­ke­rat verk­tyg för att fånga upp och iden­ti­fi­e­ra leads, sam­la in infor­ma­tion om poten­ti­el­la kun­ders önsk­ning­ar och bete­en­den och för att auto­ma­ti­se­ra dis­tri­bu­tio­nen av inne­håll base­rat på des­sa insik­ter. Nu finns möj­lig­he­ten att dela con­tent med mot­ta­gar­na som indi­vi­der, uti­från var de befin­ner sig i sin köp­pro­cess. Utan att som mark­nads­an­sva­rig behö­va göra manu­ell hand­på­lägg­ning på var­je lead och i var­je inter­ak­tion.

För den mark­nads­chef som sli­tit hårt för att stäl­la om till ett mer kom­mer­si­ellt fokus, från att byg­ga varu­mär­ke till att gene­re­ra fler leads, rik­ti­ga kva­li­ta­ti­va leads och att bidra till mer affä­rer, tycks MA vara den ulti­ma­ta dröm­men. Visionen om den affärs­dri­van­de mark­nads­fö­ring­en – på rik­tigt.

Uppvaknandet ur Marketing Automation-drömmen

Men för alla som dröm­mer finns det ock­så en krisp verk­lig­het. Redan för ett par år sen bör­ja­de vi som mark­nads­fö­rings­kon­sul­ter träf­fa på mark­nads­che­fer där dröm­men om suc­cé gru­sats, MA-syste­met par­ke­rats i ett hörn, allt medan månads­fak­tu­ror­na från system­le­ve­ran­tö­rer fort­sat­te att rul­la in. Tyvärr är ris­ken stor att vi kom­mer få se fler exem­pel på mark­nads­che­fer som des­il­lu­sio­ne­ra­de vak­nar upp ur MA-dröm­men även i år.

I de fles­ta fall är det fak­tiskt inte själ­va MA-syste­mets fel att för­hopp­ning­ar för­vand­las till dröm­sand. Istället föds pro­ble­met ur den ore­a­lis­tis­ka dröm­men om Marketing Automation som den sto­ra fräls­ning­en som vi mark­nads­fö­ra­re så gär­na velat tro på.

Den bist­ra san­ning­en är att det inte finns något verk­tyg på jor­den som på ett magiskt sätt kan auto­ma­ti­se­ra vår mark­nads­fö­ring. Marketing Automation är inte magiskt. Det är inte ens auto­ma­tiskt. För att lyc­kas med Marketing Automation mås­te du som mark­nads­an­sva­rig fort­fa­ran­de göra grund­job­bet, läg­ga pla­nen och hål­la i spa­kar­na för mark­nads­fö­rings­ar­be­tet.

Så oav­sett om du fått ett MA-system i nyårs­pre­sent av huvud­kon­to­ret eller om du själv står inför att upp­hand­la en lös­ning, är rådet att en gång för alla släp­pa illu­sio­nen om ett själv­spe­lan­de pia­no som ska leve­re­ra ljuv musik för mark­nads-och säl­j­or­ga­ni­sa­tio­nen. Kavla upp armar­na, hugg tag i för­be­re­del­ser­na och lägg mark­nads­pla­nen – innan du gör din inve­ste­ring och innan system­fak­tu­ror­na bör­jar rul­la in.

Sex saker att ha koll på innan du köper ett Marketing Automation-system

  1. Vision och mål­bild. Förhoppningsvis har du redan en mål­bild för vad du vill åstad­kom­ma med ditt Marketing Automation-system men hur kon­kre­ta är målen? Vill du hit­ta fler leads? Ta bätt­re hand om poten­ti­el­la kun­der för att kun­na läm­na över var­ma­re, mer kva­li­fi­ce­ra­de leads till säl­j­or­ga­ni­sa­tio­nen? Eller vill du rent av säl­ja mer? Se till att du bör­jar din resa i en rea­lis­tisk för­vän­tan om vad du vill upp­nå och, minst lika vik­tigt, vad orga­ni­sa­tio­nen runt omkring för­vän­tar sig.

  2. Målgrupp. Har du en tyd­lig bild av före­ta­gets mål­grupp och vem du ska kom­mu­ni­ce­ra med? Vilka före­tag? Vilka typer av indi­vi­der? Vad har de för utma­ning­ar och behov? Och hur kan du på bäs­ta sätt adres­se­ra beho­ven?

  3. Berättelse. Marketing Automation hand­lar i slutän­dan om kom­mu­ni­ka­tion och du behö­ver ha en stra­te­gi för vad du ska säga till dem du vill attra­he­ra. Vad behö­ver de veta för att kun­na köpa och lösa sina pro­blem? Vad vill du och ditt före­tag ha sagt? Hur ska du bry­ta ner berät­tel­sen så den mat­char köp­pro­ces­sen?

  4. Content. För att lyc­kas behö­ver du con­tent. Bra, kva­li­ta­tivt con­tent som attra­he­rar dina poten­ti­el­la kun­der till ditt före­tag. Gräv i lådor­na. Vilket con­tent finns redan idag som är rele­vant för din mål­grupp för att väc­ka deras intres­se? Driva tra­fik? För att kon­ver­te­ra kal­la leads till var­ma­pro­spects? Vilket ytter­li­ga­re con­tent behö­ver du och orga­ni­sa­tio­nen ta fram? Vem ska göra job­bet? Hur? När?

  5. Kanal- och dis­tri­bu­tions­stra­te­gi. Ditt Marketing Automation-system är inte en iso­le­rad ö. Hur ska lös­ning­en fun­ge­ra ihop med övri­ga kom­mu­ni­ka­tions­ka­na­ler? Hur attra­he­rar du nya besö­ka­re till före­ta­get­s­sajt? Var sam­lar du ditt con­tent? Vart tar läsa­ren vägen när hen läst en arti­kel och vill veta mer? Säkerställ att din kanal­stra­te­gi besva­rar frå­gor­na som en del av pla­ne­ring­en.

  6. Leadsgenererings- och sälj­pro­ces­sen. Marknadsavdelningen kan hel­ler inte arbe­ta som en iso­le­rad enhet. Är du över­ens med säl­j­or­ga­ni­sa­tion om hur ett kva­li­fi­ce­rat lead ser ut? Vad som ska hän­da när lead­set läm­nas över? Vilken infor­ma­tion som ska föl­ja med det? Hur åter­kopp­ling­en ska se ut kring leads som blir till affä­rer. Och för de leads som inte blir det. Undvik att kva­li­fi­ce­ra­de leads ham­nar i fritt fall mel­lan mark­nads­av­del­ning­en och säl­j­or­ga­ni­sa­tio­nen genom att läg­ga grun­den för sam­ar­be­tet i god tid innan det förs­ta lead­set leve­re­ras av MA-syste­met.

Det finns inga gen­vä­gar, inga själv­spe­lan­de pia­non och ing­en auto­ma­tisk magi. Tvärtom är gedi­gen kundin­sikt och mål­grupp­s­för­stå­el­se, en genom­ar­be­tad bud­skaps­platt­form, kva­li­ta­tivt con­tent, en strin­gent webb­stra­te­gi och ett väl fun­ge­ran­de sam­ar­be­te mel­lan mark­nad och sälj vik­ti­ga­re än någon­sin för att lyc­kas med Marketing Automation.

För den som gör sin hem­läxa finns alla möj­lig­he­ter att ta hjälp av nya verk­tyg för att fort­sät­ta utveck­la och effek­ti­vi­se­ra mark­nads­fö­rings­ar­be­tet.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
porta. commodo Praesent ultricies dolor Donec neque. leo Lorem venenatis

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest