Skip to content

Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

Dataskyddsdirektivets absurda konsekvenser. MacGuffin. Lars Wirtén replikerar. Typsnittet som flydde nazisterna och hamnade på månen.

Thomas Barregren
3 mars 2017

Hej vän­ner!

Våren är här. Åtminstone mars. Så där­för har jag haft vår­stä­dat top­pen av start­si­dan på www​.knt​nt​.com.

Under vin­tern har start­si­dan inletts med en hel­skärm som visar en stac­ka­re som för­sö­ker cyk­la i snö. Nu har jag bytt ut den mot en time-laps film. (Om du sur­far in från en mobil­te­le­fon eller surf­plat­ta så får du bara en still­bild – så se till att besö­ka vår sajt från desk­top.)

Filmen bör­jar strax före och slu­tar strax efter den blå tim­men. Personligen tyc­ker jag den är vac­ker. Kanske beror det på att kame­ran zoo­mar in vårt kon­tor. (Nästan sant. Kameran zoo­mar in Eriksberg som lig­ger näst­gårds. Vi sit­ter på Lindholmen strax utan­för bil­dens höger­kant.)

Gillar du ock­så fil­men?

Taktiken att överst på start­si­dan pla­ce­ra en hero image med ett regi­stre­rings­for­mu­lär till vårt nyhets­brev har visat sig kon­ver­te­ra näs­tan lika bra som en popup, men är mind­re irri­te­ran­de för besö­ka­ren. Dessutom ris­ke­rar du inte att kom­ma i kon­flikt med Googles krav på popup­fri surf på mobi­len, som vi pra­ta­de med Christian Rudolf om i en tidi­ga­re podcast).

Apropå podcast. Pontus Staunstrup och jag sam­ta­lar om mark­nads­fö­ring i vartan­nat avsnitt av Kntnt Radio. Vi kal­lar det skämt­samt för Pontus vs Thomas eftersom vi inte all­tid hål­ler med varand­ra. Det är lite poäng­en. Vi sam­ta­lar om ett ämne som vi tror intres­se­rar dig och för­sö­ker bely­sa det från oli­ka vinklar. Hittills har vi spe­lat in 10 sam­tal.

Det senas­te tog avstamp i en arti­kel skri­ven av Lars Wirtén. Han tyc­ker att myc­ket som pub­li­ce­ras är ogräs, och upp­ma­nar sina läsa­re att bara pub­li­ce­ra inne­håll när de fak­tiskt har något att säga, även om det inne­bär att pub­li­ce­ring­ar­na kom­mer ore­gel­bun­det.

Jag hål­ler med om att du inte ska pub­li­ce­ra inne­håll bara för att fyl­la dina kana­ler. Det tär sna­ra­re än när det för­tro­en­de­ka­pi­tal som din con­tent mar­ke­ting ska byg­ga hos din publik. Det för­tro­en­de­ka­pi­tal som du behö­ver för att få upp­märk­sam­het för ditt kom­mer­si­el­la bud­skap. Det för­tro­en­de­ka­pi­tal du inte ska slö­sa bort på inne­håll som är irre­le­vant eller intets­ä­gan­de.

Men språng­et från den­na insikt till slut­sat­sen att du inte behö­ver pub­li­ce­ra inne­håll regel­bun­det tyc­ker jag inte bara är djärvt utan dum­dris­tigt. Sorry, Lars.

Om det­ta pra­tar Pontus och jag i för­ra vec­kans avsnitt av Kntnt Radio. Men vi står inte oemot­sag­da. I ons­dags kont­ra­de Lars:

Det är ord och inga visor från Thomas Barregren och Pontus Staunstrup i Kntnt Radio 87. Mitt inlägg på blog­gen Lustgården om regel­bun­den­het sågas rejält. Ska jag pud­la nu? Icke.

I en väl­for­mu­le­rad och vasst for­mu­le­rad replik utveck­lar och för­tyd­li­gar Lars sitt reso­ne­mang. Det är en text väl värd att läsa. Du hit­tar den här.

Upprinnelsen till Lars Wirténs arti­kel var hans upp­lev­da behov av att ren­sa det inkom­man­de flö­det av artik­lar från allt ogräs så att han inte mis­sar det goda inne­hål­let. Jag tror alla som föl­jer mer än en hand­full nyhets­brev och RSS-flö­den har upp­levt sam­ma behov.

Men är det så att inne­hål­let vi förr upp­skat­ta­de har bli­vit säm­re? Eller drunk­nar det i ett allt kraf­ti­ga­re brus? Eller är det vi som har vux­it från inne­hål­let vi upp­skat­ta­de förr?

Med de här fun­de­ring­ar­na inle­der Pia och jag vec­kans avsnitt av Kntnt Radio – num­mer 88 i ord­ning­en. Som has­ti­gast berör vi ock­så en berättar­tek­nik som går under nam­net MacGuffin. Men stör­re delen av avsnit­tet hand­lar om något helt annat…

I maj 2018 skär­per EU reg­ler­na för han­te­ring av per­son­upp­gif­ter. EU:s kom­man­de data­skydds­för­ord­ning ska­par en hel del utma­ning­ar för dig som använ­der for­mu­lär, nyhets­brev, mar­ke­ting auto­ma­tion och lik­nan­de i din mark­nads­fö­ring. Vi bad där­för Alexander Jute om råd. Han är advo­kat och part­ner på advo­kat­by­rån MarLaw, och spe­ci­a­li­se­rad på data­skydds­för­ord­ning­en.

I en fru­kost­fö­re­läs­ning (som vi natur­ligt­vis spe­la­de in) ger Alexander både en bak­grund och råd om vad du ska göra. Och i avsnitt 88 av Kntnt Radio går vi ännu dju­pa­re in i ämnet. Missa inte det­ta! Läs ock­så Alexanders arti­kel om ämnet.

Gillar du typo­gra­fi? Jag gör det. Och där­för upp­skat­ta­de jag myc­ket den­na lil­la film från Vox om typ­snit­tet som flyd­de nazis­ter­na och ham­na­de på månen.

Trevlig helg öns­kar
Thomas (med kol­le­gor)

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läs­ning!

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens arti­kel.

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »
ultricies fringilla ut risus efficitur. dolor.

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest