Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

Dataskyddsdirektivets absurda konsekvenser. MacGuffin. Lars Wirtén replikerar. Typsnittet som flydde nazisterna och hamnade på månen.

Thomas Barregren
3 mars 2017

Hej vän­ner!

Våren är här. Åtminstone mars. Så där­för har jag haft vår­stä­dat top­pen av start­si­dan på www​.knt​nt​.com.

Under vin­tern har start­si­dan inletts med en hel­skärm som visar en stac­ka­re som för­sö­ker cyk­la i snö. Nu har jag bytt ut den mot en time-laps film. (Om du sur­far in från en mobil­te­le­fon eller surf­plat­ta så får du bara en still­bild – så se till att besö­ka vår sajt från desk­top.)

Filmen bör­jar strax före och slu­tar strax efter den blå tim­men. Personligen tyc­ker jag den är vac­ker. Kanske beror det på att kame­ran zoo­mar in vårt kon­tor. (Nästan sant. Kameran zoo­mar in Eriksberg som lig­ger näst­gårds. Vi sit­ter på Lindholmen strax utan­för bil­dens höger­kant.)

Gillar du ock­så fil­men?

Taktiken att överst på start­si­dan pla­ce­ra en hero image med ett regi­stre­rings­for­mu­lär till vårt nyhets­brev har visat sig kon­ver­te­ra näs­tan lika bra som en popup, men är mind­re irri­te­ran­de för besö­ka­ren. Dessutom ris­ke­rar du inte att kom­ma i kon­flikt med Googles krav på popup­fri surf på mobi­len, som vi pra­ta­de med Christian Rudolf om i en tidi­ga­re podcast).

Apropå podcast. Pontus Staunstrup och jag sam­ta­lar om mark­nads­fö­ring i vartan­nat avsnitt av Kntnt Radio. Vi kal­lar det skämt­samt för Pontus vs Thomas eftersom vi inte all­tid hål­ler med varand­ra. Det är lite poäng­en. Vi sam­ta­lar om ett ämne som vi tror intres­se­rar dig och för­sö­ker bely­sa det från oli­ka vinklar. Hittills har vi spe­lat in 10 sam­tal.

Det senas­te tog avstamp i en arti­kel skri­ven av Lars Wirtén. Han tyc­ker att myc­ket som pub­li­ce­ras är ogräs, och upp­ma­nar sina läsa­re att bara pub­li­ce­ra inne­håll när de fak­tiskt har något att säga, även om det inne­bär att pub­li­ce­ring­ar­na kom­mer ore­gel­bun­det.

Jag hål­ler med om att du inte ska pub­li­ce­ra inne­håll bara för att fyl­la dina kana­ler. Det tär sna­ra­re än när det för­tro­en­de­ka­pi­tal som din con­tent mar­ke­ting ska byg­ga hos din publik. Det för­tro­en­de­ka­pi­tal som du behö­ver för att få upp­märk­sam­het för ditt kom­mer­si­el­la bud­skap. Det för­tro­en­de­ka­pi­tal du inte ska slö­sa bort på inne­håll som är irre­le­vant eller intets­ä­gan­de.

Men språng­et från den­na insikt till slut­sat­sen att du inte behö­ver pub­li­ce­ra inne­håll regel­bun­det tyc­ker jag inte bara är djärvt utan dum­dris­tigt. Sorry, Lars.

Om det­ta pra­tar Pontus och jag i för­ra vec­kans avsnitt av Kntnt Radio. Men vi står inte oemot­sag­da. I ons­dags kont­ra­de Lars:

Det är ord och inga visor från Thomas Barregren och Pontus Staunstrup i Kntnt Radio 87. Mitt inlägg på blog­gen Lustgården om regel­bun­den­het sågas rejält. Ska jag pud­la nu? Icke.

I en väl­for­mu­le­rad och vasst for­mu­le­rad replik utveck­lar och för­tyd­li­gar Lars sitt reso­ne­mang. Det är en text väl värd att läsa. Du hit­tar den här.

Upprinnelsen till Lars Wirténs arti­kel var hans upp­lev­da behov av att ren­sa det inkom­man­de flö­det av artik­lar från allt ogräs så att han inte mis­sar det goda inne­hål­let. Jag tror alla som föl­jer mer än en hand­full nyhets­brev och RSS-flö­den har upp­levt sam­ma behov.

Men är det så att inne­hål­let vi förr upp­skat­ta­de har bli­vit säm­re? Eller drunk­nar det i ett allt kraf­ti­ga­re brus? Eller är det vi som har vux­it från inne­hål­let vi upp­skat­ta­de förr?

Med de här fun­de­ring­ar­na inle­der Pia och jag vec­kans avsnitt av Kntnt Radio – num­mer 88 i ord­ning­en. Som has­ti­gast berör vi ock­så en berättar­tek­nik som går under nam­net MacGuffin. Men stör­re delen av avsnit­tet hand­lar om något helt annat…

I maj 2018 skär­per EU reg­ler­na för han­te­ring av per­son­upp­gif­ter. EU:s kom­man­de data­skydds­för­ord­ning ska­par en hel del utma­ning­ar för dig som använ­der for­mu­lär, nyhets­brev, mar­ke­ting auto­ma­tion och lik­nan­de i din mark­nads­fö­ring. Vi bad där­för Alexander Jute om råd. Han är advo­kat och part­ner på advo­kat­by­rån MarLaw, och spe­ci­a­li­se­rad på data­skydds­för­ord­ning­en.

I en fru­kost­fö­re­läs­ning (som vi natur­ligt­vis spe­la­de in) ger Alexander både en bak­grund och råd om vad du ska göra. Och i avsnitt 88 av Kntnt Radio går vi ännu dju­pa­re in i ämnet. Missa inte det­ta! Läs ock­så Alexanders arti­kel om ämnet.

Gillar du typo­gra­fi? Jag gör det. Och där­för upp­skat­ta­de jag myc­ket den­na lil­la film från Vox om typ­snit­tet som flyd­de nazis­ter­na och ham­na­de på månen.

Trevlig helg öns­kar
Thomas (med kol­le­gor)

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
Nullam tristique consectetur id Donec lectus suscipit leo. tempus libero

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest