Dataskyddsdirektivets absurda konsekvenser. MacGuffin. Lars Wirtén replikerar. Typsnittet som flydde nazisterna och hamnade på månen.

Thomas Barregren
3 mars 2017

Hej vän­ner!

Våren är här. Åtminstone mars. Så där­för har jag haft vår­stä­dat top­pen av start­si­dan på www​.knt​nt​.com.

Under vin­tern har start­si­dan inletts med en hel­skärm som visar en stac­ka­re som för­sö­ker cyk­la i snö. Nu har jag bytt ut den mot en time-laps film. (Om du sur­far in från en mobil­te­le­fon eller surf­plat­ta så får du bara en still­bild – så se till att besö­ka vår sajt från desk­top.)

Filmen bör­jar strax före och slu­tar strax efter den blå tim­men. Personligen tyc­ker jag den är vac­ker. Kanske beror det på att kame­ran zoo­mar in vårt kon­tor. (Nästan sant. Kameran zoo­mar in Eriksberg som lig­ger näst­gårds. Vi sit­ter på Lindholmen strax utan­för bil­dens högerkant.)

Gillar du ock­så filmen?

Taktiken att överst på start­si­dan pla­ce­ra en hero image med ett regi­stre­rings­for­mu­lär till vårt nyhets­brev har visat sig kon­ver­te­ra näs­tan lika bra som en popup, men är mind­re irri­te­ran­de för besö­ka­ren. Dessutom ris­ke­rar du inte att kom­ma i kon­flikt med Googles krav på popup­fri surf på mobi­len, som vi pra­ta­de med Christian Rudolf om i en tidi­ga­re podcast).

Apropå podcast. Pontus Staunstrup och jag sam­ta­lar om mark­nads­fö­ring i vartan­nat avsnitt av Kntnt Radio. Vi kal­lar det skämt­samt för Pontus vs Thomas eftersom vi inte all­tid hål­ler med varand­ra. Det är lite poäng­en. Vi sam­ta­lar om ett ämne som vi tror intres­se­rar dig och för­sö­ker bely­sa det från oli­ka vinklar. Hittills har vi spe­lat in 10 sam­tal.

Det senas­te tog avstamp i en arti­kel skri­ven av Lars Wirtén. Han tyc­ker att myc­ket som pub­li­ce­ras är ogräs, och upp­ma­nar sina läsa­re att bara pub­li­ce­ra inne­håll när de fak­tiskt har något att säga, även om det inne­bär att pub­li­ce­ring­ar­na kom­mer oregelbundet.

Jag hål­ler med om att du inte ska pub­li­ce­ra inne­håll bara för att fyl­la dina kana­ler. Det tär sna­ra­re än när det för­tro­en­de­ka­pi­tal som din con­tent mar­ke­ting ska byg­ga hos din publik. Det för­tro­en­de­ka­pi­tal som du behö­ver för att få upp­märk­sam­het för ditt kom­mer­si­el­la bud­skap. Det för­tro­en­de­ka­pi­tal du inte ska slö­sa bort på inne­håll som är irre­le­vant eller intetsägande.

Men språng­et från den­na insikt till slut­sat­sen att du inte behö­ver pub­li­ce­ra inne­håll regel­bun­det tyc­ker jag inte bara är djärvt utan dum­dris­tigt. Sorry, Lars.

Om det­ta pra­tar Pontus och jag i för­ra vec­kans avsnitt av Kntnt Radio. Men vi står inte oemot­sag­da. I ons­dags kont­ra­de Lars:

Det är ord och inga visor från Thomas Barregren och Pontus Staunstrup i Kntnt Radio 87. Mitt inlägg på blog­gen Lustgården om regel­bun­den­het sågas rejält. Ska jag pud­la nu? Icke.

I en väl­for­mu­le­rad och vasst for­mu­le­rad replik utveck­lar och för­tyd­li­gar Lars sitt reso­ne­mang. Det är en text väl värd att läsa. Du hit­tar den här.

Upprinnelsen till Lars Wirténs arti­kel var hans upp­lev­da behov av att ren­sa det inkom­man­de flö­det av artik­lar från allt ogräs så att han inte mis­sar det goda inne­hål­let. Jag tror alla som föl­jer mer än en hand­full nyhets­brev och RSS-flö­den har upp­levt sam­ma behov.

Men är det så att inne­hål­let vi förr upp­skat­ta­de har bli­vit säm­re? Eller drunk­nar det i ett allt kraf­ti­ga­re brus? Eller är det vi som har vux­it från inne­hål­let vi upp­skat­ta­de förr?

Med de här fun­de­ring­ar­na inle­der Pia och jag vec­kans avsnitt av Kntnt Radio – num­mer 88 i ord­ning­en. Som has­ti­gast berör vi ock­så en berättar­tek­nik som går under nam­net MacGuffin. Men stör­re delen av avsnit­tet hand­lar om något helt annat…

I maj 2018 skär­per EU reg­ler­na för han­te­ring av per­son­upp­gif­ter. EU:s kom­man­de data­skydds­för­ord­ning ska­par en hel del utma­ning­ar för dig som använ­der for­mu­lär, nyhets­brev, mar­ke­ting auto­ma­tion och lik­nan­de i din mark­nads­fö­ring. Vi bad där­för Alexander Jute om råd. Han är advo­kat och part­ner på advo­kat­by­rån MarLaw, och spe­ci­a­li­se­rad på dataskyddsförordningen.

I en fru­kost­fö­re­läs­ning (som vi natur­ligt­vis spe­la­de in) ger Alexander både en bak­grund och råd om vad du ska göra. Och i avsnitt 88 av Kntnt Radio går vi ännu dju­pa­re in i ämnet. Missa inte det­ta! Läs ock­så Alexanders arti­kel om ämnet.

Gillar du typo­gra­fi? Jag gör det. Och där­för upp­skat­ta­de jag myc­ket den­na lil­la film från Vox om typ­snit­tet som flyd­de nazis­ter­na och ham­na­de på månen.

Trevlig helg önskar
Thomas (med kollegor)

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »