Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

Dataskyddsdirektivets absurda konsekvenser. MacGuffin. Lars Wirtén replikerar. Typsnittet som flydde nazisterna och hamnade på månen.

Thomas Barregren
3 mars 2017

Hej vän­ner!

Våren är här. Åtminstone mars. Så där­för har jag haft vår­stä­dat top­pen av start­si­dan på www​.knt​nt​.com.

Under vin­tern har start­si­dan inletts med en hel­skärm som visar en stac­ka­re som för­sö­ker cyk­la i snö. Nu har jag bytt ut den mot en time-laps film. (Om du sur­far in från en mobil­te­le­fon eller surf­plat­ta så får du bara en still­bild – så se till att besö­ka vår sajt från desk­top.)

Filmen bör­jar strax före och slu­tar strax efter den blå tim­men. Personligen tyc­ker jag den är vac­ker. Kanske beror det på att kame­ran zoo­mar in vårt kon­tor. (Nästan sant. Kameran zoo­mar in Eriksberg som lig­ger näst­gårds. Vi sit­ter på Lindholmen strax utan­för bil­dens höger­kant.)

Gillar du ock­så fil­men?

Taktiken att överst på start­si­dan pla­ce­ra en hero image med ett regi­stre­rings­for­mu­lär till vårt nyhets­brev har visat sig kon­ver­te­ra näs­tan lika bra som en popup, men är mind­re irri­te­ran­de för besö­ka­ren. Dessutom ris­ke­rar du inte att kom­ma i kon­flikt med Googles krav på popup­fri surf på mobi­len, som vi pra­ta­de med Christian Rudolf om i en tidi­ga­re podcast).

Apropå podcast. Pontus Staunstrup och jag sam­ta­lar om mark­nads­fö­ring i vartan­nat avsnitt av Kntnt Radio. Vi kal­lar det skämt­samt för Pontus vs Thomas eftersom vi inte all­tid hål­ler med varand­ra. Det är lite poäng­en. Vi sam­ta­lar om ett ämne som vi tror intres­se­rar dig och för­sö­ker bely­sa det från oli­ka vinklar. Hittills har vi spe­lat in 10 sam­tal.

Det senas­te tog avstamp i en arti­kel skri­ven av Lars Wirtén. Han tyc­ker att myc­ket som pub­li­ce­ras är ogräs, och upp­ma­nar sina läsa­re att bara pub­li­ce­ra inne­håll när de fak­tiskt har något att säga, även om det inne­bär att pub­li­ce­ring­ar­na kom­mer ore­gel­bun­det.

Jag hål­ler med om att du inte ska pub­li­ce­ra inne­håll bara för att fyl­la dina kana­ler. Det tär sna­ra­re än när det för­tro­en­de­ka­pi­tal som din con­tent mar­ke­ting ska byg­ga hos din publik. Det för­tro­en­de­ka­pi­tal som du behö­ver för att få upp­märk­sam­het för ditt kom­mer­si­el­la bud­skap. Det för­tro­en­de­ka­pi­tal du inte ska slö­sa bort på inne­håll som är irre­le­vant eller intets­ä­gan­de.

Men språng­et från den­na insikt till slut­sat­sen att du inte behö­ver pub­li­ce­ra inne­håll regel­bun­det tyc­ker jag inte bara är djärvt utan dum­dris­tigt. Sorry, Lars.

Om det­ta pra­tar Pontus och jag i för­ra vec­kans avsnitt av Kntnt Radio. Men vi står inte oemot­sag­da. I ons­dags kont­ra­de Lars:

Det är ord och inga visor från Thomas Barregren och Pontus Staunstrup i Kntnt Radio 87. Mitt inlägg på blog­gen Lustgården om regel­bun­den­het sågas rejält. Ska jag pud­la nu? Icke.

I en väl­for­mu­le­rad och vasst for­mu­le­rad replik utveck­lar och för­tyd­li­gar Lars sitt reso­ne­mang. Det är en text väl värd att läsa. Du hit­tar den här.

Upprinnelsen till Lars Wirténs arti­kel var hans upp­lev­da behov av att ren­sa det inkom­man­de flö­det av artik­lar från allt ogräs så att han inte mis­sar det goda inne­hål­let. Jag tror alla som föl­jer mer än en hand­full nyhets­brev och RSS-flö­den har upp­levt sam­ma behov.

Men är det så att inne­hål­let vi förr upp­skat­ta­de har bli­vit säm­re? Eller drunk­nar det i ett allt kraf­ti­ga­re brus? Eller är det vi som har vux­it från inne­hål­let vi upp­skat­ta­de förr?

Med de här fun­de­ring­ar­na inle­der Pia och jag vec­kans avsnitt av Kntnt Radio – num­mer 88 i ord­ning­en. Som has­ti­gast berör vi ock­så en berättar­tek­nik som går under nam­net MacGuffin. Men stör­re delen av avsnit­tet hand­lar om något helt annat…

I maj 2018 skär­per EU reg­ler­na för han­te­ring av per­son­upp­gif­ter. EU:s kom­man­de data­skydds­för­ord­ning ska­par en hel del utma­ning­ar för dig som använ­der for­mu­lär, nyhets­brev, mar­ke­ting auto­ma­tion och lik­nan­de i din mark­nads­fö­ring. Vi bad där­för Alexander Jute om råd. Han är advo­kat och part­ner på advo­kat­by­rån MarLaw, och spe­ci­a­li­se­rad på data­skydds­för­ord­ning­en.

I en fru­kost­fö­re­läs­ning (som vi natur­ligt­vis spe­la­de in) ger Alexander både en bak­grund och råd om vad du ska göra. Och i avsnitt 88 av Kntnt Radio går vi ännu dju­pa­re in i ämnet. Missa inte det­ta! Läs ock­så Alexanders arti­kel om ämnet.

Gillar du typo­gra­fi? Jag gör det. Och där­för upp­skat­ta­de jag myc­ket den­na lil­la film från Vox om typ­snit­tet som flyd­de nazis­ter­na och ham­na­de på månen.

Trevlig helg öns­kar
Thomas (med kol­le­gor)

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
libero elit. lectus id Donec massa commodo leo. non mattis tristique dolor.

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest