Skip to content

Det här behöver du veta om interna länkar

Interna länkar är viktigare än du tror! De hjälper dig att behålla dina besökare samtidigt som de underlättar för sökmotorerna att hitta ditt innehåll. Mer om varför du ska internlänka, hur du kommer igång och tips på vägen får du i dagens bloggpost signerad Alexandra Jung. 

Alexandra Jung
7 juni 2017

På hem­si­dor finns två typer av län­kar: exter­na och inter­na. När vi pra­tar om inter­na län­kar hand­lar det kort­fat­tat om hyper­län­kar, som går från en sida till en annan sida på sam­ma domän och oftast åter­finns i bröd­tex­ten. Syftet med län­ken är att läsa­ren snabbt och enkelt ska kun­na för­flyt­ta sig till det avsnitt man är intres­se­rad av, istäl­let för att behö­va läsa ige­nom all text.

Navigationen, det vill säga län­kar­na i en meny, är ock­så att betrak­tas som inter­na län­kar men i det­ta inlägg foku­se­rar vi på län­kar som lig­ger inbäd­dat i inne­hål­let på webb­plat­sen eftersom des­sa är lät­ta­re att påver­ka och juste­ra.

Varför internlänka?

Det finns fle­ra för­de­lar med att arbe­ta med inter­na län­kar. Här tit­tar vi när­ma­re på hur vi kan använ­da inter­na län­kar i syf­te att under­lätt­ta för sök­mo­to­rer att hit­ta vårt inne­håll, för­bätt­ra använ­darupp­le­vel­sen och mins­ka avvis­nings­fre­kven­sen.

1. Hjälper till med index­e­ring: Det som hän­der när sök­mo­to­rer­na för­sö­ker index­e­ra en webb­plats är att de ”spind­lar” ige­nom sida för sida och föl­jer län­kar­na, och hit­tar på så vis både nytt och gam­malt inne­håll via dem. Genom att ha inter­na län­kar i artik­lar, pro­dukt­si­dor eller kate­go­ri­er gör vi det lät­ta­re för sök­mo­to­rer­na att index­e­ra och hit­ta inne­hål­let.

En sida som inte har någ­ra län­kar som pekar mot sig kom­mer vara näst intill omöj­ligt för sök­mo­to­rer­na att hit­ta, så om webb­plat­sen av någon anled­ning har inne­håll som lig­ger utan­för struk­tu­ren är det bäst att bör­ja län­ka dit.

2. Bättre använ­darupp­le­vel­se och mins­kad avvis­nings­fre­kvens: Det vik­ti­gas­te när det kom­mer till intern­länk­ning är att all­tid utgå från besö­ka­ren och vad den­ne i förs­ta hand kan vara intres­se­rad av. Vi vill ju att besö­ka­ren klic­kar sig vida­re på vår webb­plats istäl­let för att gå till­ba­ka till sökre­sul­ta­tet.

Om besö­ka­ren hit­tar en länk som mat­char det den är ute efter är chan­sen stor att hen väl­jer att klic­ka på län­ken. Är län­ken dess­utom en intern­länk kom­mer besö­ka­ren att stan­na läng­re på er webb­plats och kan på så sätt hjäl­pa till med en mins­kad bounce rate.

Använd beskrivande ankartexter

Ankartexten är den del av tex­ten som är län­kad och klick­bar och bör kort­fat­tat, och med rele­van­ta sökord, beskri­va vad län­ken hand­lar om. Genom att använ­da beskri­van­de ankar­tex­ter hjäl­per vi både besö­ka­re och sök­mo­to­rer att få reda på vad inne­hål­let kom­mer att hand­la om innan de väl­jer att klic­ka sig vida­re.

Ett van­ligt miss­tag när det kom­mer till intern­länk­ning är att använ­da ankar­tex­ter såsom ”klic­ka här” eller ”läs mer här”. Istället bör du använ­da rele­van­ta sökord eller fra­ser som beskri­ver vad inne­hål­let vi län­kar till fak­tiskt hand­lar om.

Här ser vi ett exem­pel på hur en bra vs dålig ankar­text kan se ut:

• En dålig ankar­text: Klicka här!

• En bra ankar­text: Ankartext

Gott om innehåll viktigt

Det kan låta som en själv­klar­het, men ett av de förs­ta ste­gen till effek­tiv intern­länk­ning är att ha gott om inne­håll att län­ka till. Tänk på att även om inne­hål­let är gam­malt kan det fort­fa­ran­de vara rele­vant, så tve­ka inte att län­ka till exem­pel­vis ett äld­re blog­gin­lägg så länge det fort­fa­ran­de är intres­sant och till­för ett vär­de för besö­ka­ren.

Uppdatera trasiga länkar

Med jäm­na mel­lan­rum bör du gå ige­nom de inter­na län­kar­na på webb­plat­sen för att säker­stäl­la att allt fun­ge­rar som det ska, att län­kar­na är kor­rek­ta och att de inte leder till en så kal­lad 404-sida. Alla kän­ner vi nog igen irri­ta­tions­mo­men­tet då vi klic­kat på en länk som visar sig inte läng­re fin­nas kvar – åtminsto­ne inte på den tänk­ta plat­sen.

Kom ihåg att det även kan vara aktu­ellt att upp­da­te­ra län­kar där mate­ri­a­let har skri­vits om eller där det finns en nya­re och bätt­re ver­sion att refe­re­ra till.

Länka med måtta

Att det är bra att intern­län­ka bety­der natur­ligt­vis inte att vi ska län­ka till vårt inne­håll så fort vi får chan­sen. Försök istäl­let att pla­ce­ra län­kar­na så att det fort­fa­ran­de känns natur­ligt för besö­ka­ren, finns det inte något inne­håll som pas­sar kan det fak­tiskt vara bätt­re att avstå.

Om vi har för många län­kar kan effek­ten näm­li­gen bli den mot­sat­ta – inne­hål­let kan se spam­migt ut, bli svår­läst eller ska­pa mer för­vir­ring än nyt­ta.

Så länge vi ser till att de län­kar vi har är hjälp­sam­ma och använd­ba­ra för använ­da­ren är det­ta dock ing­et att oroa sig över.

Slutsats

Internlänkning är inte något som behö­ver vara svårt, sna­ra­re tvärtom! Det är både enkelt och effek­tivt när man väl har kom­mit igång och ser till att göra intern­länk­ning­en till en rutin.

Om du inte tidi­ga­re har arbe­tat med inter­na län­kar på webb­plat­sen rekom­men­de­rar jag starkt att du tes­tar. Börja med att län­ka till ett rele­vant inne­håll från en sida till en annan och se vad det ger på läng­re sikt.

Lycka till!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av dina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
et, diam sit Praesent justo commodo elit. dolor dolor. eget eleifend

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest