Det här behöver du veta om interna länkar

Interna länkar är viktigare än du tror! De hjälper dig att behålla dina besökare samtidigt som de underlättar för sökmotorerna att hitta ditt innehåll. Mer om varför du ska internlänka, hur du kommer igång och tips på vägen får du i dagens bloggpost signerad Alexandra Jung. 

Alexandra Jung
7 juni 2017

På hem­si­dor finns två typer av län­kar: exter­na och inter­na. När vi pra­tar om inter­na län­kar hand­lar det kort­fat­tat om hyper­län­kar, som går från en sida till en annan sida på sam­ma domän och oftast åter­finns i bröd­tex­ten. Syftet med län­ken är att läsa­ren snabbt och enkelt ska kun­na för­flyt­ta sig till det avsnitt man är intres­se­rad av, istäl­let för att behö­va läsa ige­nom all text.

Navigationen, det vill säga län­kar­na i en meny, är ock­så att betrak­tas som inter­na län­kar men i det­ta inlägg foku­se­rar vi på län­kar som lig­ger inbäd­dat i inne­hål­let på webb­plat­sen eftersom des­sa är lät­ta­re att påver­ka och juste­ra.

Varför internlänka?

Det finns fle­ra för­de­lar med att arbe­ta med inter­na län­kar. Här tit­tar vi när­ma­re på hur vi kan använ­da inter­na län­kar i syf­te att under­lätt­ta för sök­mo­to­rer att hit­ta vårt inne­håll, för­bätt­ra använ­darupp­le­vel­sen och mins­ka avvis­nings­fre­kven­sen.

1. Hjälper till med index­e­ring: Det som hän­der när sök­mo­to­rer­na för­sö­ker index­e­ra en webb­plats är att de ”spind­lar” ige­nom sida för sida och föl­jer län­kar­na, och hit­tar på så vis både nytt och gam­malt inne­håll via dem. Genom att ha inter­na län­kar i artik­lar, pro­dukt­si­dor eller kate­go­ri­er gör vi det lät­ta­re för sök­mo­to­rer­na att index­e­ra och hit­ta inne­hål­let.

En sida som inte har någ­ra län­kar som pekar mot sig kom­mer vara näst intill omöj­ligt för sök­mo­to­rer­na att hit­ta, så om webb­plat­sen av någon anled­ning har inne­håll som lig­ger utan­för struk­tu­ren är det bäst att bör­ja län­ka dit.

2. Bättre använ­darupp­le­vel­se och mins­kad avvis­nings­fre­kvens: Det vik­ti­gas­te när det kom­mer till intern­länk­ning är att all­tid utgå från besö­ka­ren och vad den­ne i förs­ta hand kan vara intres­se­rad av. Vi vill ju att besö­ka­ren klic­kar sig vida­re på vår webb­plats istäl­let för att gå till­ba­ka till sökre­sul­ta­tet.

Om besö­ka­ren hit­tar en länk som mat­char det den är ute efter är chan­sen stor att hen väl­jer att klic­ka på län­ken. Är län­ken dess­utom en intern­länk kom­mer besö­ka­ren att stan­na läng­re på er webb­plats och kan på så sätt hjäl­pa till med en mins­kad bounce rate.

Använd beskrivande ankartexter

Ankartexten är den del av tex­ten som är län­kad och klick­bar och bör kort­fat­tat, och med rele­van­ta sökord, beskri­va vad län­ken hand­lar om. Genom att använ­da beskri­van­de ankar­tex­ter hjäl­per vi både besö­ka­re och sök­mo­to­rer att få reda på vad inne­hål­let kom­mer att hand­la om innan de väl­jer att klic­ka sig vida­re.

Ett van­ligt miss­tag när det kom­mer till intern­länk­ning är att använ­da ankar­tex­ter såsom ”klic­ka här” eller ”läs mer här”. Istället bör du använ­da rele­van­ta sökord eller fra­ser som beskri­ver vad inne­hål­let vi län­kar till fak­tiskt hand­lar om.

Här ser vi ett exem­pel på hur en bra vs dålig ankar­text kan se ut:

• En dålig ankar­text: Klicka här!

• En bra ankar­text: Ankartext

Gott om innehåll viktigt

Det kan låta som en själv­klar­het, men ett av de förs­ta ste­gen till effek­tiv intern­länk­ning är att ha gott om inne­håll att län­ka till. Tänk på att även om inne­hål­let är gam­malt kan det fort­fa­ran­de vara rele­vant, så tve­ka inte att län­ka till exem­pel­vis ett äld­re blog­gin­lägg så länge det fort­fa­ran­de är intres­sant och till­för ett vär­de för besö­ka­ren.

Uppdatera trasiga länkar

Med jäm­na mel­lan­rum bör du gå ige­nom de inter­na län­kar­na på webb­plat­sen för att säker­stäl­la att allt fun­ge­rar som det ska, att län­kar­na är kor­rek­ta och att de inte leder till en så kal­lad 404-sida. Alla kän­ner vi nog igen irri­ta­tions­mo­men­tet då vi klic­kat på en länk som visar sig inte läng­re fin­nas kvar – åtminsto­ne inte på den tänk­ta plat­sen.

Kom ihåg att det även kan vara aktu­ellt att upp­da­te­ra län­kar där mate­ri­a­let har skri­vits om eller där det finns en nya­re och bätt­re ver­sion att refe­re­ra till.

Länka med måtta

Att det är bra att intern­län­ka bety­der natur­ligt­vis inte att vi ska län­ka till vårt inne­håll så fort vi får chan­sen. Försök istäl­let att pla­ce­ra län­kar­na så att det fort­fa­ran­de känns natur­ligt för besö­ka­ren, finns det inte något inne­håll som pas­sar kan det fak­tiskt vara bätt­re att avstå.

Om vi har för många län­kar kan effek­ten näm­li­gen bli den mot­sat­ta – inne­hål­let kan se spam­migt ut, bli svår­läst eller ska­pa mer för­vir­ring än nyt­ta.

Så länge vi ser till att de län­kar vi har är hjälp­sam­ma och använd­ba­ra för använ­da­ren är det­ta dock ing­et att oroa sig över.

Slutsats

Internlänkning är inte något som behö­ver vara svårt, sna­ra­re tvärtom! Det är både enkelt och effek­tivt när man väl har kom­mit igång och ser till att göra intern­länk­ning­en till en rutin.

Om du inte tidi­ga­re har arbe­tat med inter­na län­kar på webb­plat­sen rekom­men­de­rar jag starkt att du tes­tar. Börja med att län­ka till ett rele­vant inne­håll från en sida till en annan och se vad det ger på läng­re sikt.

Lycka till!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
vel, et, libero. dictum amet, Lorem commodo libero Donec

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest