Detta är en redaktionell process

En redaktionell process är för lean och agil content marketing vad blodomloppet är för människan. Men istället för röda och vita blodkroppar är det artiklar och artikeldelar som flödar i den redaktionella processen. Om du planerar att införa lean eller agilt arbetssätt i din content marketing så behöver du förstå processer i allmänhet och den redaktionella processen i synnerhet. Den här artikeln hjälper dig en bit på väg.

Thomas Barregren
16 mars 2016

Äntligen. Idag ska vi bör­ja grot­ta ned oss i de mer prak­tis­ka sidor­na av lean och agil con­tent mar­ke­ting. Det ska bli skoj.

Katt runt het gröt

Du minns kanske att jag lik­nan­de lean och agil vid de två stäng­er­na som vri­der sig runt varand­ra i en DNA-mole­kyl – åtskil­da men för all­tid ändå bund­na till varandra.

Det som skil­jer leant och agilt åt är syf­tet. Lean syf­tar till så effek­tiv pro­duk­tion som möj­ligt. Agil syf­tar till så smi­dig han­te­ring av för­änd­ra­de för­ut­sätt­ning­ar som möjligt.

Det som för­e­nar är ambi­tio­ner­na. Båda läg­ger stor vikt vid att möta mot­ta­gar­nas behov och öns­ke­mål, att redu­ce­ra slö­se­ri, att ska­pa jämn arbets­be­last­ning, att visu­a­li­se­ra arbe­tets gång, samt att hela tiden förbättra.

Om ambi­tio­ner­na inte ska stan­na vid just det – ambi­tio­ner – utan fak­tiskt infri­as bit för bit, så behö­ver vi för­stå och kun­na pra­ta om hur vi utför arbe­tet. Och för det behövs en liten verk­tygs­lå­da med någ­ra använd­ba­ra begrepp och modeller.

Du mär­ker säkert att jag går som en katt runt het gröt. För det jag vill kom­ma till är att vi behö­ver pra­ta om såda­na där teo­re­tis­ka saker som pro­ces­ser och flö­den och annat. Trots att jag har lovat att vi ska bli mer prak­tis­ka. Men det är ofrån­kom­ligt. Så låt oss sät­ta igång.

Vägen från idé till publicerad artikel

Tänk dig vägen från idé till pub­li­ce­rad arti­kel. Vad går arti­keln igenom?

Du och dina kol­le­gor bör­jar med att spå­na artik­lar. De ni väl­jer att job­ba vida­re med doku­men­te­ras med en talan­de arbets­ru­brik och en beskriv­ning. En sådan arti­kel är nu en arti­ke­lidé.

Ni bör­jar kanske inte job­ba med alla idéer sam­ti­digt. Några blir lig­gan­de. Medan ni väl­jer att pla­ne­ra and­ra. Då blir en idé till­de­lad en per­son, som får ansvar för att arti­keln vid ett visst datum är klar för pub­li­ce­ring. Ni bestäm­mer ock­så i vil­ken kanal arti­keln ska pub­li­ce­ras och när. Artikeln är nu pla­ne­rad arti­kel, men ännu inte påbörjad.

En del artik­lar pla­ne­ras tre, sex eller till och med tolv måna­der före de ska pub­li­ce­ras. Det är ing­en idé att sät­ta igång med dem för tidigt. Medan det för and­ra artik­lar är dags att pro­du­ce­ra inne­hål­let. Artiklarna delas upp i artikel­de­lar. Det kan vara en text som ska skri­vas. En annan som ska över­sät­tas. En video som ska fil­mas. Några bil­der som ska köpas in. För var­je artikel­del skrivs en bri­ef som beskri­ver det för­vän­ta­de resul­ta­tet. Arbetet att pro­du­ce­ra artikel­de­lar­na för­de­las sen på inter­na och exter­na med­ar­be­ta­re. När alla artikel­de­lar är kla­ra kan de sät­tas ihop till en fär­dig arti­kel. Resultatet blir arti­kel klar för gransk­ning.

När det är dags att grans­ka en arti­kel så ska den som utsågs som ansva­rig för arti­keln avgö­ra om arti­keln är god­känd arti­kel eller ej god­känd arti­kel.

En arti­kel som inte är god­känd gör ett varv till genom pro­duk­tion och granskning.

För en arti­kel som är god­känd är näs­ta steg att pub­li­ce­ra den. Det görs för­stås på den bestäm­da tiden. När arti­keln väl går live är den pub­li­ce­rad arti­kel.

Process

Det jag just har beskri­vet är ett exem­pel på en affärs­pro­cess, eller pro­cess kort och gott.

Jag ska strax ge en lite mer for­mell defi­ni­tion av begrep­pet. Men för till­fäl­let räc­ker det att tän­ka på en pro­cess som en snits­lad bana som du föl­jer. Med dig har nu något som ska för­äd­las från råva­ra till fär­dig pro­dukt. Det kan till exem­pel vara en arti­ke­lidé som ska för­äd­las till en pub­li­ce­rad artikel.

Aktivitet

Utmed banan finns sta­tio­ner där en bestämd akti­vi­tet utförs på det du för med dig. Att pla­ne­ra en arti­ke­lidé är ett exem­pel på en aktivitet.

Tillstånd

Varje akti­vi­tet till­för det du för med dig ett vär­de i form av för­äd­ling. Det du för med dig har ett till­stånd före och ett annat efter akti­vi­te­ten. Till exem­pel för­äd­lar akti­vi­te­ten pla­ne­ra till­stån­det från arti­ke­lidé till pla­ne­rad artikel.

På vis­sa sta­tio­ner är det du själv som utför akti­vi­te­ten. På and­ra är det någon annan. Oavsett så mås­te du stå i  och vän­ta på din tur. Jag bru­kar namn­ge köer efter till­stån­det på det som finns där. Om jag säger ”god­kän­da artik­lar” så menar jag en kö med artik­lar med till­stån­det god­känd artikel.

Ofta betjä­nas kön efter prin­ci­pen först in, först ut. Till exem­pel bör artik­lar kla­ra för gransk­ning betjä­nas i tur­ord­ning. Men ibland kan kön ock­så betjä­nas efter and­ra kri­te­ri­er. Till exem­pel ska kön med god­kän­da artik­lar pub­li­ce­ras när det är dags, och inte efter i vil­ken ord­ning de kom in.

Vägval

Om du längs den snits­la­de banan stö­ter på and­ra banor så har du ett väg­val.

Alla banor är enkel­rik­ta­de, så du får inte gå mot strömmen.

Om du kan föl­ja fler än en bana, så finns intill var och en av dem ett vill­kor ansla­get. Du ska väl­ja den bana vars vill­kor du uppfyller.

Efter akti­vi­te­ten grans­ka kom­mer du till ett väg­val. Var arti­keln god­känd? Ställ dig i så fall i kön för god­kän­da artik­lar. Annars får du gå före kön med pla­ne­ra­de artik­lar och göra om akti­vi­te­ten producera.

Flödesobjekt

Ser du den snits­la­de banan fram­för dig? Tänk dig nu att du kli­ver in i en heli­kop­ter som lyf­ter och sen hov­rar en bra bit ovan­för banan. Där nere ser du män­ni­skor springa längs banor, någ­ra står i kö och and­ra blir betjä­na­de. Här och var delar banor­na upp sig och går ihop. Det ser ut som ett blodom­lopp. Människorna är blo­det som flö­dar genom ådror­na. Och med sig har de det som ska förädlas.

Det är så en pro­cess fun­ge­rar. En pro­cess är ett flö­de av objekt som för­äd­las i en serie akti­vi­te­ter. Objektet har ett till­stånd före och ett annat efter var­je akti­vi­tet. Här och var finns köer och vägval.

Objekten som flö­dar genom pro­ces­sen kal­las flö­des­ob­jekt. Artikelidén som blir en pub­li­ce­rad arti­kel är ett exem­pel på ett flödesobjekt.

Processmodell

Som du mär­ker blir det lite krång­ligt att för­kla­ra pro­ces­sen i ord. Och som bekant säger en bild mer än tusen ord. Så där­för finns stan­dar­di­se­ra­de sätt att rita affärs­pro­ces­ser. De van­li­gas­te är den krång­li­ga och klum­pi­ga Business Process Model and Notation och den enk­la och ele­gan­ta Activity dia­gram. Jag tror du för­står vil­ken jag föredrar. 🙂

Så här kan man rita vägen från idé till pub­li­ce­rad artikel:

Klicka på bilden för att se en förstoring.
Klicka på bil­den för att se en förstoring.

Förstå aktivitetsdiagram

Processmodellen ovan är ritat som ett akti­vi­tets­di­a­gram. (Du gis­sa­de rätt!) Symbolerna är gans­ka självförklarande.

Du bör­jar i den fyll­da punk­ten utan ring och föl­jer pilar­na tills du kom­mer till den fyll­da punk­ten med ring.

Romberna illu­stre­rar väg­val. Gå inte emot en pil. Och välj den väg vars vill­kor du uppfyller.

Lådor med run­da hörn är akti­vi­te­ter. Inuti lådan står akti­vi­te­tens namn.

Lådor med raka hörn illu­stre­rar flö­des­ob­jekt på väg från en akti­vi­tet till en annan. Poängen med att rita ut dem är att illu­stre­ra att det finns en kö av dem. Det är där­för jag skri­ver nam­net på kön inu­ti dem.

To be contiued…

Delprocesser

Vissa av akti­vi­te­ter­na, fram­för allt pro­du­ce­ra, omfat­tar såpass myc­ket arbe­te att det både är möj­ligt och lämp­ligt att bry­ta ned dem i mind­re akti­vi­te­ter. De kan allt­så beskri­vas som en egen pro­cess, som ingår i den stör­re. En pro­cess i en stör­re pro­cess kal­las för del­pro­cess.

I figu­ren ovan visar den lil­la ”gaf­feln” i rutan för pro­du­ce­ra att det är en del­pro­cess. Den kan i sin tur beskri­vas så här:

Klicka på bilden för att se en förstoring.
Klicka på bil­den för att se en förstoring.

Förstå aktivitetsdiagram (fortsättning)

I pro­cess­mo­del­len ovan dök det upp någ­ra nyhe­ter. Jag ska förklara.

Först har vi den hel­drag­na ramen runt pro­ces­sen. Den visar att den model­le­ra­de pro­ces­sen är en akti­vi­tet i sig själv. Med and­ra ord att pro­ces­sen är en delprocess.

De två flö­des­ob­jek­ten som skär den hel­drag­na ramen runt pro­ces­sen visar vad det är för något vi för­vän­tar oss kom­ma in i pro­ces­sen och vad vi leve­re­rar ut från pro­ces­sen. Den aktu­el­la del­pro­ces­sen accep­te­rar pla­ne­ra­de eller ej god­kän­da artik­lar, och leve­re­rar artik­lar kla­ra för granskning.

Den strec­ka­de ramen med «Parallellt» i vänst­ra hör­net är en spe­ci­ell rac­ka­re. Istället för ett flö­des­ob­jekt tar den en hel hög med flö­des­ob­jekt, utför paral­lellt på var och en av dem det som finns innan­för ramen, och leve­re­rar resul­ta­tet som en ny lis­ta. I det aktu­el­la fal­let accep­te­ras en lis­ta med artikel­dels­bri­e­far och resul­ta­tet blir artikeldelar.

En formellare definition av affärsprocess med mera

Innan vi fort­sät­ter ska jag pas­sa på att ge en något mer for­mell defi­ni­tion av någ­ra av begrep­pen vi har använt oss av. Om du tyc­ker det är onö­digt eller obe­grip­ligt så är ing­en ska­da skedd om du hop­par fram till näs­ta avsnitt. 🙂

Ett flö­des­ob­jekt är mate­ri­al, infor­ma­tion eller män­ni­skor som till­förs vär­de genom en följd av utfört arbete.

En akti­vi­tet är en enhet arbe­te som utförs på ett flö­des­ob­jekt med mät­bart resultat.

En affärs­pro­cess är sam­man­län­kan­de akti­vi­te­ter som för­äd­lar flö­des­ob­jekt av sam­ma sort med ett för­ut­säg­bart affärsresultat.

En del­pro­cess är en affärs­pro­cess som ingår som en akti­vi­tet i en annan process.

En är en sam­ling flö­des­ob­jekt som under­går en affärs­pro­cess men för till­fäl­let inte under­går någon aktivitet.

Redaktionell process

Kors i taket. Vi har med gemen­sam­ma ansträng­ning­ar lyc­kats få en klar bild av vad en pro­cess är för något, och vad vi menar med uttryck som flö­des­ob­jekt, akti­vi­tet och kö. Inte illa.

Vi har dess­utom i de två figu­rer­na ovan lyc­kats rita upp en modell av en gans­ka all­mängil­tig pro­cess för att gå från idé till pub­li­ce­rad arti­kel. En sådan pro­cess kal­lar vi redak­tio­nell pro­cess.

Artiklar

Det som flö­dar genom en redak­tio­nell pro­cess är artik­lar. Vi har hit­tills pra­tat om artik­lar som om det är givet vad som menas. Men det är långt ifrån självklart.

Ordet arti­kel har många oli­ka bety­del­ser. Mellanled i krop­pen, ord­klass i gram­ma­ti­ken, varor i han­deln och så för­stås upp­sats i tid­ning eller tid­skrift. Gemensamt för des­sa vitt skil­da använd­nings­om­rå­den är den under­lig­gan­de bety­del­sen: en del i något stör­re. En tid­nings­ar­ti­kel är till exem­pel en del av en tid­ning. Det är i den­na bety­del­se arti­kel ska för­stås när vi pra­tar en redak­tio­nell process.

Den redak­tio­nel­la pro­ces­sen slu­tar med att vi pub­li­ce­rar något i ett medium. Det vi pub­li­ce­rar blir en del av inne­hål­let i det­ta medium. Därför kal­lar vi det flö­des­ob­jekt som pub­li­ce­ras för arti­kel.

En arti­kel kan allt­så vara ett inlägg på en blogg, ett avsnitt i en podd, en film i en YouTube-kanal och så vidare.

Artikeldelar

Eftersom vi defi­ni­e­rar en arti­kel som ett flö­des­ob­jekt i en redak­tio­nell pro­cess, så bör­jar arti­keln sitt liv som en tom behål­la­re med bara en talan­de arbets­ru­brik och en kort beskrivning.

Allteftersom arti­keln fram­skri­der i pro­ces­sen fylls den med inne­håll som arran­ge­ras till en kom­plett artikel.

Innehållet som arti­keln fylls med kan vara en text som en repor­ter skri­ver, någ­ra bil­der som en foto­graf tar eller en bildre­dak­tör väl­jer ut, kanske en eller par fak­taru­tor som en redak­tör skri­ver, och kanske till och med en video, en pre­sen­ta­tion eller något lik­nan­de som ett pro­duk­tions­bo­lag har gjort.

Utmärkande för det­ta inne­håll är att de kan bestäl­las, pro­du­ce­ras och han­te­ras var för sig, men är tänk­ta att sam­man­fo­gas till en hel­het innan pub­li­ce­ring. Vi kal­lar sådant inne­håll för artikel­del.

En arti­kel består allt­så av artikeldelar.

Artikel som en låda

Jag före­slår att du tän­ker på en arti­kel som en låda med en stor eti­kett på utsi­dan. Och att du tän­ker på den redak­tio­nel­la pro­ces­sen som den snits­la­de bana vi redan har bekan­tat oss med. Målet är att föra lådan längs hela banan. I bör­jan är den tom. Mot slu­tet är den fylld med inne­håll och redo att skep­pas iväg till medi­et där inne­hål­let ska publiceras.

Lådans resa bör­jar med att vi spå­nar fram en idé om vad lådan ska fyl­las med. Vi skri­ver en talan­de arbets­ru­brik och en beskriv­ning av idén på lådans etikett.

Sen blir den lig­gan­de tills vi vet var och när den ska pub­li­ce­ras, och när den i så fall behö­ver vara klar. (För web­ben kan de två tid­punk­ter­na vara sam­ma, men för print behö­ver vi så klart vara kla­ra i god tid före.) Vi utser ock­så vem som ska föra lådan genom hela pro­ces­sen. Det blir du. 🙂 Vi skri­ver upp medi­et, de två tid­punk­ter­na och ditt namn på etiketten.

Nu inne­hål­ler eti­ket­ten all infor­ma­tion vi behö­ver veta för att pla­ne­ra och han­te­ra arti­keln utan att öpp­na lådan var­je gång. Smart va!?

När det är dags att pro­du­ce­ra arti­keln så bör­jar du med att tän­ka ige­nom vil­ka artikel­de­lar du vill ha i lådan. Du skri­ver sen en bri­ef för var och en av artikel­de­lar­na, och skic­kar bri­e­far­na till de som ska pro­du­ce­ra artikel­de­lar­na. Informationen för bri­e­far­na hit­tar du på etiketten.

När du får en fär­dig artikel­del så grans­kar du den och stop­par till slut ned den i lådan. När alla är på plats kan du foga ihop artikel­de­lar­na till en hel­het. Blir det inte bra får du gå till­ba­ka och göra om. När du är nöjd är det bara att läg­ga lådan i högen för artik­lar att publicera.

Varje dag kol­lar du genom högen med lådor som ska pub­li­ce­ras. Finns det en arti­kel med dagens datum så är det bara att ta fram den, öpp­na lådan och skic­ka inne­hål­let till kana­len som står på etiketten.

Metadata

redaktionellt-arbete-1

En sista sak innan vi pac­kar ihop för idag. Den infor­ma­tion du skri­ver på den tänk­ta eti­ket­ten kal­las meta­da­ta. Exakt vad för meta­da­ta som behövs vari­e­rar för­stås från före­tag till före­tag. Men föl­jan­de är i vart fall ett minimum:

  • Arbetsrubrik: En rubrik som används för att kän­na igen arti­keln under arbe­tets gång. Det behö­ver inte vara den rubrik som arti­keln sena­re pub­li­ce­ras under.
  • Artikelidé: En beskriv­ning av vad arti­keln ska hand­la om.
  • Medium: I vil­ket medium arti­keln kom­mer att publiceras.
  • Färdig datum: Datum för när arti­keln senast ska vara klar.
  • Publiceringsdatum: Datum för när arti­keln ska publiceras.
  • Ansvarig: Namnet på den redak­tör som är ansva­rig för att arti­keln blir pro­du­ce­rad och publicerad.

Om du dess­utom har kart­lagt köpa­rens inne­hålls­re­sa så vill du säkert ock­så ha med föl­jan­de uppgifter

  • Målgrupp: För vil­ken pri­o­ri­te­rad mål­grupp i inne­hålls­stra­te­gin ska arti­keln produceras?
  • Steg: För vil­ket steg längs köpa­rens inne­hålls­re­sa ska arti­keln produceras?

Nästa artikel

Det var allt för idag. I näs­ta arti­kel i den­na serie om lean och agil con­tent mar­ke­ting ska vi tit­ta när­ma­re på hur du kan visu­a­li­se­ra var i pro­ces­sen oli­ka artik­lar befin­ner sig.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »