Foto: carlfoto.com

Du misslyckas utan prenumeranter

Premiär för Pontus vs Thomas – ett nytt inslag i Kntnt Radio. Varannan vecka möts i en holmgång Pontus Stanunstrup och Thomas Barregren – två av Sveriges främsta experter på content marketing. Vi får höra en intensiv diskurs när de går de på djupet med en aktuell artikel, byter (och ibland bryter) åsikter och avtäcker nya insikter. De väljer artikel varannan gång. Först ut är Pontus, som har valt Joe Pulizzis artikel "Prepare to Be Ignored if You Don’t Have Subscription Goals".

Pia Tegborg
29 september 2016

Premiär för Pontus vs Thomas – ett nytt inslag i Kntnt Radio. Varannan vec­ka möts i en holm­gång Pontus Staunstrup och Thomas Barregren – två av Sveriges främs­ta exper­ter på con­tent mar­ke­ting. Vi får höra en inten­siv dis­kurs när de går på dju­pet med en aktu­ell arti­kel, byter (och ibland bry­ter) åsik­ter och avtäc­ker nya insik­ter. De väl­jer arti­kel varan­nan gång. Först ut är Pontus, som har valt Joe Pulizzis arti­kel Prepare to Be Ignored if You Don’t Have Subscription Goals.

[kntnt_​radio 68]

Få sätter prenumerationsmål

Joe är bekym­rad. I en under­sök­ning från Content Marketing Institute och Marketing Profs, så ser knappt en tred­je­del av de till­frå­ga­de före­ta­gen det som ett vik­tigt mål att öka antal pre­nu­me­ran­ter. Inte ens de störs­ta före­ta­gen ver­kar bry sig.

Varför? kan man frå­ga sig. I arti­keln ger Pulizzi fle­ra exem­pel där pre­nu­me­ra­tion (oftast på en epost-lis­ta) har varit nyc­keln till fram­gång. Det hand­lar helt enkelt om att på egen platt­form och med hjälp av ett attrak­tivt inne­håll byg­ga loja­la rela­tio­ner som över tid blir till affärer.

”Once you build an audi­ence, anyt­hing is pos­sib­le” som Joe uttryc­ker det.

Hur bra du lyc­kas med det­ta arbe­te mäts genom anta­let pre­nu­me­ran­ter. Och det är ock­så anled­ning­en till att du mås­te sät­ta prenumerationsmål.

Är prenumeranter målet eller medlet?

Vad säger då Pontus och Thomas? Har Joe rätt? Ska du som arbe­tar med mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion foku­se­ra på att sam­la in e‑postadresser? Adresser som du sedan använ­der för ditt nyhets­brev (som publi­ken bett om) och för ditt kom­mer­si­el­la bud­skap (som du vill få ut)? Är det dags att slu­ta stir­ra sig blind på antal vis­ning­ar och klick och istäl­let sät­ta upp prenumerationsmål?

Jag kan avslö­ja att de båda her­rar­na hål­ler med Joe om nyt­tan. Men de har lite oli­ka syn på om det är målet eller med­let. Lyssna på pod­den för att höra deras resonemang.

Är lead och prenumerant samma sak?

Är pre­nu­me­rant och lead oli­ka sidor av sam­ma mynt? Eller är de helt oli­ka saker? Bara för att du har en stra­te­gi för att gene­re­ra leads, så bety­der inte det att du byg­ger en tro­gen publik. Att du har fått någons epost­a­dress bety­der inte att du har för­tjä­nat hens upp­märk­sam­het? Eller?

Apropå, vad är egent­li­gen ett lead? Det ver­kar som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re har oli­ka upp­fatt­ning­ar om saken. Det ska­par för­vir­ring vid rapportering.

Och har Joe Pulizzi verk­li­gen rätt. Är antal pre­nu­me­ran­ter verk­li­gen det alle­na salig­gö­ran­de? Antalet pre­nu­me­ran­ter är inte ett rele­vant mått vid nati­ve adver­ti­sing. Så är det inte i själ­va ver­ket så att platt­for­men styr vad som är intressant?

Om det­ta reso­ne­rar ock­så Pontus och Thomas i podden.

Är Joes prenumerationshieraki bara ”nys”?

Joe Pulizzi rang­ord­nar oli­ka kana­ler i en pre­nu­me­ra­tions­hi­e­ar­ki. Men kan man verk­li­gen vär­de­ra en kund­tid­nings­pre­nu­me­rant hög­re än en podcast-pre­nu­me­rant? Och hur kom­mer det sig att Facebook ham­nar i botten?

Vad allt det­ta kokar ner till får du veta om du lyss­nar till slu­tet på det­ta avsnitt med Pontus och Thomas.

joe-pulizzi-prenumerationshierarki

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Liquid Blue © The.madpix.project (CC BY-NC-SA 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »