Foto: carlfoto.com

Du misslyckas utan prenumeranter

Premiär för Pontus vs Thomas – ett nytt inslag i Kntnt Radio. Varannan vecka möts i en holmgång Pontus Stanunstrup och Thomas Barregren – två av Sveriges främsta experter på content marketing. Vi får höra en intensiv diskurs när de går de på djupet med en aktuell artikel, byter (och ibland bryter) åsikter och avtäcker nya insikter. De väljer artikel varannan gång. Först ut är Pontus, som har valt Joe Pulizzis artikel "Prepare to Be Ignored if You Don’t Have Subscription Goals".

Pia Tegborg
29 september 2016

Premiär för Pontus vs Thomas – ett nytt inslag i Kntnt Radio. Varannan vec­ka möts i en holm­gång Pontus Staunstrup och Thomas Barregren – två av Sveriges främs­ta exper­ter på con­tent mar­ke­ting. Vi får höra en inten­siv dis­kurs när de går på dju­pet med en aktu­ell arti­kel, byter (och ibland bry­ter) åsik­ter och avtäc­ker nya insik­ter. De väl­jer arti­kel varan­nan gång. Först ut är Pontus, som har valt Joe Pulizzis arti­kel Prepare to Be Ignored if You Don’t Have Subscription Goals.

Få sätter prenumerationsmål

Joe är bekym­rad. I en under­sök­ning från Content Marketing Institute och Marketing Profs, så ser knappt en tred­je­del av de till­frå­ga­de före­ta­gen det som ett vik­tigt mål att öka antal pre­nu­me­ran­ter. Inte ens de störs­ta före­ta­gen ver­kar bry sig.

Varför? kan man frå­ga sig. I arti­keln ger Pulizzi fle­ra exem­pel där pre­nu­me­ra­tion (oftast på en epost-lis­ta) har varit nyc­keln till fram­gång. Det hand­lar helt enkelt om att på egen platt­form och med hjälp av ett attrak­tivt inne­håll byg­ga loja­la rela­tio­ner som över tid blir till affä­rer.

”Once you build an audi­ence, anyt­hing is pos­sib­le” som Joe uttryc­ker det.

Hur bra du lyc­kas med det­ta arbe­te mäts genom anta­let pre­nu­me­ran­ter. Och det är ock­så anled­ning­en till att du mås­te sät­ta pre­nu­me­ra­tions­mål.

Är prenumeranter målet eller medlet?

Vad säger då Pontus och Thomas? Har Joe rätt? Ska du som arbe­tar med mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion foku­se­ra på att sam­la in e-post­a­dres­ser? Adresser som du sedan använ­der för ditt nyhets­brev (som publi­ken bett om) och för ditt kom­mer­si­el­la bud­skap (som du vill få ut)? Är det dags att slu­ta stir­ra sig blind på antal vis­ning­ar och klick och istäl­let sät­ta upp pre­nu­me­ra­tions­mål?

Jag kan avslö­ja att de båda her­rar­na hål­ler med Joe om nyt­tan. Men de har lite oli­ka syn på om det är målet eller med­let. Lyssna på pod­den för att höra deras reso­ne­mang.

Är lead och prenumerant samma sak?

Är pre­nu­me­rant och lead oli­ka sidor av sam­ma mynt? Eller är de helt oli­ka saker? Bara för att du har en stra­te­gi för att gene­re­ra leads, så bety­der inte det att du byg­ger en tro­gen publik. Att du har fått någons epost­a­dress bety­der inte att du har för­tjä­nat hens upp­märk­sam­het? Eller?

Apropå, vad är egent­li­gen ett lead? Det ver­kar som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re har oli­ka upp­fatt­ning­ar om saken. Det ska­par för­vir­ring vid rap­por­te­ring.

Och har Joe Pulizzi verk­li­gen rätt. Är antal pre­nu­me­ran­ter verk­li­gen det alle­na salig­gö­ran­de? Antalet pre­nu­me­ran­ter är inte ett rele­vant mått vid nati­ve adver­ti­sing. Så är det inte i själ­va ver­ket så att platt­for­men styr vad som är intres­sant?

Om det­ta reso­ne­rar ock­så Pontus och Thomas i pod­den.

Är Joes prenumerationshieraki bara ”nys”?

Joe Pulizzi rang­ord­nar oli­ka kana­ler i en pre­nu­me­ra­tions­hi­e­ar­ki. Men kan man verk­li­gen vär­de­ra en kund­tid­nings­pre­nu­me­rant hög­re än en podcast-pre­nu­me­rant? Och hur kom­mer det sig att Facebook ham­nar i bot­ten?

Vad allt det­ta kokar ner till får du veta om du lyss­nar till slu­tet på det­ta avsnitt med Pontus och Thomas.

joe-pulizzi-prenumerationshierarki

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Liquid Blue © The.madpix.project (CC BY-NC-SA 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »

Kommunicera effektivare i samband med mässor

Mässorna är stor­slag­na, moder­na hub­bar för kom­mu­ni­ka­tion både digi­talt och IRL. Biljetter scan­nas och rivs, sto­ra bild­skär­mar pum­par ut sitt bud­skap. Samtal förs mel­lan poten­ti­el­la affärs­kon­tak­ter. Men tar du till­va­ra på alla kom­mu­ni­ka­tions­möj­lig­he­ter? Martin Karlsson Modigh gui­dar dig genom för­be­re­del­ser­na, vad du bör tän­ka på under mäs­san och vad du kan göra efteråt.

Läs artikel »

Nytt EU-direktiv ställer tuffare krav på marknadsföring online

EU sat­sar sto­ra resur­ser på att för­bätt­ra de juri­dis­ka spel­reg­ler­na i EUs digi­ta­la mil­jö. Inte minst vad gäl­ler den kon­su­ment­skyd­dan­de lag­stift­ning­en. Större krav på e-mark­nads­plat­ser och en utö­kad ång­er­rätt är bara någ­ra exem­pel på det­ta och sank­tio­ner­na vid över­trä­del­se kan svi­da ordent­ligt. Som mark­nads­fö­ra­re mås­te du veta vad som gäl­ler. Läs dagens arti­kel för­fat­tad av Erik Ullberg och Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

En publicist söker sin prenumerant

Har ditt före­tag en blogg? Finns ni på Facebook? Har ni ett nyhets­flö­de på hem­si­dan? Grattis, då är ni i själ­va ver­ket även pub­li­cis­ter. Och då kan det vara bra att ha koll på vad det inne­bär. Läs mer om det­ta i dagens arti­kel  sig­ne­rad Lars Wirtén.

Läs artikel »
neque. massa ut fringilla libero dolor mattis vel, eleifend luctus libero

Missa inte nästa artikel!

Missa inte nästa artikel! Fyll i din mejladress och få ett mejl med de senaste artiklarna.

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest