Effektiv marknadskommunikation förutsätter en sak. Vet du vad?

Har du tänkt på vad som är gemensamt för all framgångsrik marknadskommunikation. Det är inte kreativitet, upprepning eller målgruppsanpassning. Det är…

Thomas Barregren
4 oktober 2016

Har du tänkt på vad som är gemen­samt för all fram­gångs­rik mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Jag menar verk­li­gen gemen­samt för all fram­gångs­rik mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Så fun­da­men­talt att utan det blir mark­nads­kom­mu­ni­ka­tio­nen mest ett rop i öknen.

Kreativitet? Upprepning? Målgruppsanpassat?

Kreativitet? Nej. Kreativitet kan vara effek­tivt för att fånga och behål­la upp­märk­sam­het och göra upp­le­vel­sen min­nesvärd. Men det finns gott om exem­pel som visar att effek­tiv mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion inte all­tid behö­ver vara spe­ci­ellt kre­a­tiv.

Upprepning? Nej. Upprepning är vik­tigt. Viktigare än vad du kanske inser. Men det finns exem­pel på fram­gångs­rik reklam som bara har visats en gång.

Målgruppsanpassat? Nej, inte det hel­ler. Självklart blir mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion effek­ti­va­re om du anpas­sar den till mål­grup­pen du rik­tar dig till. Men det finns många exem­pel på mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion som sker utan tyd­lig mål­grupp­san­pass­ning.

Nej, det är inte kre­a­ti­vi­tet, upp­rep­ning, mål­grupp­san­pass­ning eller någon annan av alla de egen­ska­per som räk­nas upp här, här eller här. Faktum är att när jag goog­lar på effek­tiv reklam så hit­tar jag ing­en som tar upp det som är mest fun­da­men­talt och abso­lut vik­ti­gast för lyc­kad mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Inte någon!

Är det själv­klart att ing­en bryr sig om att näm­na det? Jag öns­kar det var så; men vet att det inte är för­kla­ring­en. För runt omkring mig ser jag stän­digt exem­pel på mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion som näp­pe­li­gen är effek­tiv.

Mottagarvärde

Kanske har du tänkt på det. Kanske har du inte gjort det. Men effek­tiv mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion för­ut­sät­ter inne­håll med mot­ta­gar­vär­de.

Förväxla inte mot­ta­gar­vär­de med det vär­de du hop­pas din mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion ska ge mot­ta­ga­ren (eller ännu vär­re, med det vär­de du hop­pas det ska ge dig som avsän­da­re). Mottagarvärde är en upp­le­vel­se som mot­ta­ga­ren sät­ter vär­de på. En upp­le­vel­se av att ha insett något eller lärt sig något. En upp­le­vel­se av gläd­je eller bit­ter­ljuv sorg. En upp­le­vel­se av att vara smart eller till­hö­ra en grupp. En upp­le­vel­se av att vara någon eller bety­da något för and­ra när man delar inne­hål­let. Eller en annan upp­le­vel­se som vär­de­sätts.

Bärare av mottagarvärde

Om du inte har tänkt på det för­ut så kan idén att mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion för­ut­sät­ter inne­håll med mot­ta­gar­vär­de kän­nas främ­man­de. Vad för mot­ta­gar­vär­de erbju­der rekla­men som avbry­ter på tv:n, annon­ser­na som fyl­ler tid­ning­en, och ban­ners som stör web­ben? Inte myc­ket, om något alls. Det med­ger jag gär­na.

Men det finns mot­ta­gar­vär­de i värd­me­di­ets inne­håll. Filmerna på TV4, artik­lar­na i Aftonbladet och com­mu­ni­tyt på FamiljeLiv​.se, för att näm­na någ­ra exem­pel. Alla upp­le­ver inte mot­ta­gar­vär­de, men många gör det. Och de söker fri­vil­ligt upp och kon­su­me­rar inne­hål­let – trots rekla­mav­brott, annon­ser och ban­ners. På så sätt blir värd­me­di­ets inne­håll en effek­tiv bära­re av din mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion.

Folkhav

Jag bru­kar tän­ka på ett gigan­tiskt folk­hav. Utspritt här och var finns platt­for­mar (sce­ner om du så vill), från vil­ka inne­håll förs ut. Varje platt­form har en äga­re som bestäm­mer vad som ska synas och höras från sce­nen. Bara de i folk­ha­vet som står när­mast kan ta del av inne­hål­let. De som inte upp­le­ver ett mot­ta­gar­vär­de drar vida­re. Andra stan­nar kvar för mer, och blir del av platt­for­mens publik.

Ovana äga­re dut­tar med lite inne­håll då och då, och av vari­e­ran­de karak­tär och kva­li­tet. Några för­sö­ker till och med använ­da platt­for­men för att kränga sina saker. Det är inte spe­ci­ellt effek­tivt. Smarta platt­form­sä­ga­re ser till att ska­pa en jämn och kon­si­stent ström av inne­håll som attra­he­rar och behål­ler en publik. På lång sikt är det betyd­ligt effek­ti­va­re.

Avbryta, stödja eller skapa mottagarvärde?

Som mark­nads­kom­mu­ni­ka­tör kan du för­hål­la dig till den här bil­den på tre sätt.

  1. Du kan beta­la platt­form­sä­ga­re för att då och då få avbry­ta hens ström av inne­håll med ditt bud­skap. Varje gång urhol­kas mot­ta­gar­vär­det. Men så länge det sam­man­lag­da mot­ta­gar­vär­det är till­räck­ligt stort så stan­nar folk ändå kvar. Vi kal­lar det­ta för vär­de­av­bry­tan­de mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion.
  2. Du kan beta­la platt­form­sä­ga­ren för att få stå på scen och vif­ta med en skylt i bak­grun­den. Alltför inten­sivt vif­tan­de kan upp­le­vas stö­ran­de, men annars som något posi­tivt eftersom du stöd­jer något som publi­ken tyc­ker om. Vi kal­lar det­ta för vär­destöd­jan­de mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion.
  3. Du kan ska­pa din egen platt­form med inne­håll som ger din mål­grupp mot­ta­gar­vär­de. När du har byggt till­räck­ligt med kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal hos publi­ken, så accep­te­rar de (och för­vän­tar sig!) att du vif­tar med skyl­tar och stic­ker mel­lan med eget bud­skap då och då. Vi kal­lar det­ta för vär­deska­pan­de mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion.

Något annat sätt att bedri­va mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion finns inte. Alla for­mer av mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion kan delas in i des­sa tre. Annonsering är vär­de­av­bry­tan­de, spons­ring är vär­destöd­jan­de, och con­tent mar­ke­ting är vär­deska­pan­de, för att ta någ­ra exem­pel.

Men oav­sett sätt – vil­ket är poäng­en med den här arti­keln – så bärs ditt bud­skap av inne­håll som ska­par mot­ta­gar­vär­de.

Meta

Den här arti­keln pub­li­ce­ras på www​.knt​nt​.se, som är vår egen platt­form. Jag hop­pas den gav dig något, och att du stan­nar kvar för mer. Skriv upp dig på vårt nyhets­brev, så mis­sar du ing­et. 🙂

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
mattis leo. adipiscing consequat. Phasellus Curabitur risus. sem,

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest