Effektiv marknadskommunikation förutsätter en sak. Vet du vad?

Har du tänkt på vad som är gemensamt för all framgångsrik marknadskommunikation. Det är inte kreativitet, upprepning eller målgruppsanpassning. Det är…

Thomas Barregren
4 oktober 2016

Har du tänkt på vad som är gemen­samt för all fram­gångs­rik mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Jag menar verk­li­gen gemen­samt för all fram­gångs­rik mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Så fun­da­men­talt att utan det blir mark­nads­kom­mu­ni­ka­tio­nen mest ett rop i öknen.

Kreativitet? Upprepning? Målgruppsanpassat?

Kreativitet? Nej. Kreativitet kan vara effek­tivt för att fånga och behål­la upp­märk­sam­het och göra upp­le­vel­sen min­nesvärd. Men det finns gott om exem­pel som visar att effek­tiv mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion inte all­tid behö­ver vara spe­ci­ellt kreativ.

Upprepning? Nej. Upprepning är vik­tigt. Viktigare än vad du kanske inser. Men det finns exem­pel på fram­gångs­rik reklam som bara har visats en gång.

Målgruppsanpassat? Nej, inte det hel­ler. Självklart blir mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion effek­ti­va­re om du anpas­sar den till mål­grup­pen du rik­tar dig till. Men det finns många exem­pel på mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion som sker utan tyd­lig målgruppsanpassning.

Nej, det är inte kre­a­ti­vi­tet, upp­rep­ning, mål­grupp­san­pass­ning eller någon annan av alla de egen­ska­per som räk­nas upp här, här eller här. Faktum är att när jag goog­lar på effek­tiv reklam så hit­tar jag ing­en som tar upp det som är mest fun­da­men­talt och abso­lut vik­ti­gast för lyc­kad mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Inte någon!

Är det själv­klart att ing­en bryr sig om att näm­na det? Jag öns­kar det var så; men vet att det inte är för­kla­ring­en. För runt omkring mig ser jag stän­digt exem­pel på mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion som näp­pe­li­gen är effektiv.

Mottagarvärde

Kanske har du tänkt på det. Kanske har du inte gjort det. Men effek­tiv mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion för­ut­sät­ter inne­håll med mot­ta­gar­vär­de.

Förväxla inte mot­ta­gar­vär­de med det vär­de du hop­pas din mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion ska ge mot­ta­ga­ren (eller ännu vär­re, med det vär­de du hop­pas det ska ge dig som avsän­da­re). Mottagarvärde är en upp­le­vel­se som mot­ta­ga­ren sät­ter vär­de på. En upp­le­vel­se av att ha insett något eller lärt sig något. En upp­le­vel­se av gläd­je eller bit­ter­ljuv sorg. En upp­le­vel­se av att vara smart eller till­hö­ra en grupp. En upp­le­vel­se av att vara någon eller bety­da något för and­ra när man delar inne­hål­let. Eller en annan upp­le­vel­se som värdesätts.

Bärare av mottagarvärde

Om du inte har tänkt på det för­ut så kan idén att mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion för­ut­sät­ter inne­håll med mot­ta­gar­vär­de kän­nas främ­man­de. Vad för mot­ta­gar­vär­de erbju­der rekla­men som avbry­ter på tv:n, annon­ser­na som fyl­ler tid­ning­en, och ban­ners som stör web­ben? Inte myc­ket, om något alls. Det med­ger jag gärna.

Men det finns mot­ta­gar­vär­de i värd­me­di­ets inne­håll. Filmerna på TV4, artik­lar­na i Aftonbladet och com­mu­ni­tyt på FamiljeLiv​.se, för att näm­na någ­ra exem­pel. Alla upp­le­ver inte mot­ta­gar­vär­de, men många gör det. Och de söker fri­vil­ligt upp och kon­su­me­rar inne­hål­let – trots rekla­mav­brott, annon­ser och ban­ners. På så sätt blir värd­me­di­ets inne­håll en effek­tiv bära­re av din marknadskommunikation.

Folkhav

Jag bru­kar tän­ka på ett gigan­tiskt folk­hav. Utspritt här och var finns platt­for­mar (sce­ner om du så vill), från vil­ka inne­håll förs ut. Varje platt­form har en äga­re som bestäm­mer vad som ska synas och höras från sce­nen. Bara de i folk­ha­vet som står när­mast kan ta del av inne­hål­let. De som inte upp­le­ver ett mot­ta­gar­vär­de drar vida­re. Andra stan­nar kvar för mer, och blir del av platt­for­mens publik.

Ovana äga­re dut­tar med lite inne­håll då och då, och av vari­e­ran­de karak­tär och kva­li­tet. Några för­sö­ker till och med använ­da platt­for­men för att kränga sina saker. Det är inte spe­ci­ellt effek­tivt. Smarta platt­form­sä­ga­re ser till att ska­pa en jämn och kon­si­stent ström av inne­håll som attra­he­rar och behål­ler en publik. På lång sikt är det betyd­ligt effektivare.

Avbryta, stödja eller skapa mottagarvärde?

Som mark­nads­kom­mu­ni­ka­tör kan du för­hål­la dig till den här bil­den på tre sätt.

  1. Du kan beta­la platt­form­sä­ga­re för att då och då få avbry­ta hens ström av inne­håll med ditt bud­skap. Varje gång urhol­kas mot­ta­gar­vär­det. Men så länge det sam­man­lag­da mot­ta­gar­vär­det är till­räck­ligt stort så stan­nar folk ändå kvar. Vi kal­lar det­ta för vär­de­av­bry­tan­de mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion.
  2. Du kan beta­la platt­form­sä­ga­ren för att få stå på scen och vif­ta med en skylt i bak­grun­den. Alltför inten­sivt vif­tan­de kan upp­le­vas stö­ran­de, men annars som något posi­tivt eftersom du stöd­jer något som publi­ken tyc­ker om. Vi kal­lar det­ta för vär­destöd­jan­de mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion.
  3. Du kan ska­pa din egen platt­form med inne­håll som ger din mål­grupp mot­ta­gar­vär­de. När du har byggt till­räck­ligt med kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal hos publi­ken, så accep­te­rar de (och för­vän­tar sig!) att du vif­tar med skyl­tar och stic­ker mel­lan med eget bud­skap då och då. Vi kal­lar det­ta för vär­deska­pan­de mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion.

Något annat sätt att bedri­va mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion finns inte. Alla for­mer av mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion kan delas in i des­sa tre. Annonsering är vär­de­av­bry­tan­de, spons­ring är vär­destöd­jan­de, och con­tent mar­ke­ting är vär­deska­pan­de, för att ta någ­ra exempel.

Men oav­sett sätt – vil­ket är poäng­en med den här arti­keln – så bärs ditt bud­skap av inne­håll som ska­par mottagarvärde.

Meta

Den här arti­keln pub­li­ce­ras på www​.knt​nt​.se, som är vår egen platt­form. Jag hop­pas den gav dig något, och att du stan­nar kvar för mer. Skriv upp dig på vårt nyhets­brev, så mis­sar du inget. 🙂

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »