Employer branding och content marketing

I rådande högkonjunktur måste ett arbetsgivarvarumärke imponera på besökaren. Annars är risken stor att just den du vill rekrytera googlar vidare. I mångt och mycket handlar det om att genom kommunikation bygga ett förtroende – ett arbete där du har stor nytta av att tänka content marketing. I dagens artikel ger Martin Modigh Karlsson konkreta tips på hur du går tillväga. Varsågod! 

Martin Karlsson
13 december 2017

Detta är inte ett blog­gin­lägg om inbound recrui­ting, Hubspots bidrag till rekry­te­rings­värl­den. Det här är ett blog­gin­lägg om var­för kom­mu­ni­ka­tion, eller mer spe­ci­fikt con­tent mar­ke­ting, är din bäs­ta vän när det gäl­ler att rekry­te­ra och behål­la rätt arbets­kraft.

Employer brand

Employer brand, eller ditt före­tags arbets­gi­var­va­ru­mär­ke på ren svens­ka, är var­ken lät­ta­re eller svå­ra­re att för­stå och stär­ka än varu­mär­ken i stort. Men det läm­par sig sär­skilt bra för smart och kon­ti­nu­er­lig kom­mu­ni­ka­tion. Det ska­dar ju inte att veta vad man vill kom­mu­ni­ce­ra först, för­stås. Inom employer bran­ding kal­las det EVP – Employer value pro­po­si­tion. Lite som en USP, fast för dig som arbets­gi­va­re.

Min kol­le­ga Alexander Evjenth, med erfa­ren­het från rekry­te­rings­bran­schen, skrev nyli­gen om att attra­he­ra talang­er med kom­mu­ni­ka­tion:

Idag räk­nar man med att 80% av alla arbets­sö­kan­de kol­lar upp arbets­gi­va­ren på nätet. Lyckas före­ta­get inte impo­ne­ra där, tac­kar många nej och goog­lar vida­re.

Content marketing för rekrytering

För det­ta pas­sar det all­de­les utmärkt att jac­ka i den befint­li­ga stra­te­gin för con­tent mar­ke­ting. Jag rät­tar mig i ledet och hän­vi­sar till redak­tio­nens defi­ni­tion av con­tent mar­ke­ting, från det för övrigt all­de­les utmärk­ta inläg­get Content mar­ke­ting, inbound mar­ke­ting och soci­al media mar­ke­ting – skill­na­der och lik­he­ter

Content är inne­håll som en mål­grupp vär­de­sät­ter. Content mar­ke­ting är ett sys­te­ma­tiskt arbets­sätt för att fort­lö­pan­de pro­du­ce­ra och dis­tri­bu­e­ra con­tent, som görs till­gäng­lig på egen platt­form och dis­tri­bue­ras i ägda, köp­ta och för­tjän­ta kana­ler, med syf­tet att för­änd­ra eller för­stär­ka bete­en­de som leder till öns­kad affärsnyt­ta.

Anpassat till en plan för rekry­te­ring blir sam­ma defi­ni­tion så här:

Arbetsgivarvarumärkescontent är inne­håll som en rele­vant pre­sum­tiv anställd vär­de­sät­ter. Content mar­ke­ting är ett sys­te­ma­tiskt arbets­sätt för att fort­lö­pan­de pro­du­ce­ra och dis­tri­bu­e­ra sådant con­tent, som görs till­gäng­lig på egen platt­form och dis­tri­bue­ras i ägda, köp­ta och för­tjän­ta kana­ler, med syf­tet att för­änd­ra eller för­stär­ka bete­en­de som leder till ett ökat intres­se för oss som arbets­gi­va­re. På så vis stärks vårt employer brand.

”Ett ping­is­bord på kon­to­ret, det mås­te bety­da att det är en sär­de­les skön arbets­plats, jag söker på studs!”, tän­ker ing­en toppre­kry­te­ring någon­sin. Trots det är ping­is­bor­det många tech­fö­re­tags sätt att tryc­ka på sto­ra rekry­te­rings­knap­pen.

Fyra tips och ett långt ord

Grejen med att byg­ga ett varu­mär­ke – arbets­gi­var­di­to eller annat – är att det väl­digt ofta hand­lar om att byg­ga för­tro­en­de. Att leva som man lär och att våga visa vad som finns bakom den där slic­ka his­spit­chen. Förtroende byg­ger man lång­sik­tigt. Oftast med ärlig­het. Mina tips för att läg­ga grun­den till en rele­vant och kraft­full arbets­gi­var­va­ru­mär­kes­kom­mu­ni­ka­tion:

Berätta vad ni gör – på riktigt

Använd de kana­ler ni har till­gång till och berät­ta för fram­ti­da kol­le­gor vad som fak­tiskt vän­tar dem. Hur er verk­sam­het ser ut, vil­ka möj­lig­he­ter det finns att påver­ka. Lyft fram van­li­ga miss­för­stånd eller and­ra hin­der, visa vad ni gör för att alla ska kän­na sig väl­kom­na, växa i före­ta­get och stan­na länge.

Berätta varför ni gör det

Why-how-what. Det är ing­en slump att var­för lyfts fram i tid och otid: Människor söker mening. Gröna sko­gar i all ära – men många vand­rar gla­de­li­gen genom både öknar och kärr bara de för­står och sym­pa­ti­se­rar med var­för.

Lyft fram kollegorna, inte bara den enstaka sköna rundpingis-afterworken

Vilka blir mina arbets­kam­ra­ter om jag bör­jar här? Tänk på dagens anställ­da som en sam­ling per­so­ner en fram­ti­da anställd är nyfi­ken på och vill lära kän­na. Hjälp hen med det! Det mås­te inte vara par­ty eller ens kläm­käckt – även många unga tar sitt fram­ti­da jobb på all­var (läs gär­na mina reso­ne­mang om mil­len­ni­als här hos KNTNT)

Se stärkandet av ert employer brand som en självklar och viktig del av er innehållsmarknadsföring

Är det så stor skill­nad på mål­grup­pen kun­der och mål­grup­pen fram­ti­da anställ­da egent­li­gen? En bra min­nes­re­gel är den här: sälj både saker och er arbets­plats som ni själ­va upp­skat­tar att bli sål­da till. Se ock­så vär­det i att fort­sät­ta byg­ga stolt­het kring varu­mär­ket, från ansö­kan till anställ­ning och vida­re till näs­ta arbets­plats eller pen­sio­nen. Ambassadörer kan man ald­rig få för många av.

Slutligen. Tillverkar ni ping­is­bord ska de själv­klart vara med på bild. Men är ni mer av ett ”Uber, fast för…” så är det vik­ti­ga­re att för­kla­ra hur det går till och var­för det är menings­fullt. Att ni har grym­ma rund­ping­istur­ne­ring­ar är bara en här­lig kryd­da.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
venenatis adipiscing ante. Phasellus risus. id sed

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest