Employer branding och content marketing

I rådande högkonjunktur måste ett arbetsgivarvarumärke imponera på besökaren. Annars är risken stor att just den du vill rekrytera googlar vidare. I mångt och mycket handlar det om att genom kommunikation bygga ett förtroende – ett arbete där du har stor nytta av att tänka content marketing. I dagens artikel ger Martin Modigh Karlsson konkreta tips på hur du går tillväga. Varsågod! 

Martin Karlsson
13 december 2017

Detta är inte ett blog­gin­lägg om inbound recrui­ting, Hubspots bidrag till rekry­te­rings­värl­den. Det här är ett blog­gin­lägg om var­för kom­mu­ni­ka­tion, eller mer spe­ci­fikt con­tent mar­ke­ting, är din bäs­ta vän när det gäl­ler att rekry­te­ra och behål­la rätt arbetskraft.

Employer brand

Employer brand, eller ditt före­tags arbets­gi­var­va­ru­mär­ke på ren svens­ka, är var­ken lät­ta­re eller svå­ra­re att för­stå och stär­ka än varu­mär­ken i stort. Men det läm­par sig sär­skilt bra för smart och kon­ti­nu­er­lig kom­mu­ni­ka­tion. Det ska­dar ju inte att veta vad man vill kom­mu­ni­ce­ra först, för­stås. Inom employer bran­ding kal­las det EVP – Employer value pro­po­si­tion. Lite som en USP, fast för dig som arbetsgivare.

Min kol­le­ga Alexander Evjenth, med erfa­ren­het från rekry­te­rings­bran­schen, skrev nyli­gen om att attra­he­ra talang­er med kommunikation:

Idag räk­nar man med att 80% av alla arbets­sö­kan­de kol­lar upp arbets­gi­va­ren på nätet. Lyckas före­ta­get inte impo­ne­ra där, tac­kar många nej och goog­lar vidare.

Content marketing för rekrytering

För det­ta pas­sar det all­de­les utmärkt att jac­ka i den befint­li­ga stra­te­gin för con­tent mar­ke­ting. Jag rät­tar mig i ledet och hän­vi­sar till redak­tio­nens defi­ni­tion av con­tent mar­ke­ting, från det för övrigt all­de­les utmärk­ta inläg­get Content mar­ke­ting, inbound mar­ke­ting och soci­al media mar­ke­ting – skill­na­der och likheter

Content är inne­håll som en mål­grupp vär­de­sät­ter. Content mar­ke­ting är ett sys­te­ma­tiskt arbets­sätt för att fort­lö­pan­de pro­du­ce­ra och dis­tri­bu­e­ra con­tent, som görs till­gäng­lig på egen platt­form och dis­tri­bue­ras i ägda, köp­ta och för­tjän­ta kana­ler, med syf­tet att för­änd­ra eller för­stär­ka bete­en­de som leder till öns­kad affärsnytta.

Anpassat till en plan för rekry­te­ring blir sam­ma defi­ni­tion så här:

Arbetsgivarvarumärkescontent är inne­håll som en rele­vant pre­sum­tiv anställd vär­de­sät­ter. Content mar­ke­ting är ett sys­te­ma­tiskt arbets­sätt för att fort­lö­pan­de pro­du­ce­ra och dis­tri­bu­e­ra sådant con­tent, som görs till­gäng­lig på egen platt­form och dis­tri­bue­ras i ägda, köp­ta och för­tjän­ta kana­ler, med syf­tet att för­änd­ra eller för­stär­ka bete­en­de som leder till ett ökat intres­se för oss som arbets­gi­va­re. På så vis stärks vårt employer brand.

”Ett ping­is­bord på kon­to­ret, det mås­te bety­da att det är en sär­de­les skön arbets­plats, jag söker på studs!”, tän­ker ing­en toppre­kry­te­ring någon­sin. Trots det är ping­is­bor­det många tech­fö­re­tags sätt att tryc­ka på sto­ra rekryteringsknappen.

Fyra tips och ett långt ord

Grejen med att byg­ga ett varu­mär­ke – arbets­gi­var­di­to eller annat – är att det väl­digt ofta hand­lar om att byg­ga för­tro­en­de. Att leva som man lär och att våga visa vad som finns bakom den där slic­ka his­spit­chen. Förtroende byg­ger man lång­sik­tigt. Oftast med ärlig­het. Mina tips för att läg­ga grun­den till en rele­vant och kraft­full arbetsgivarvarumärkeskommunikation:

Berätta vad ni gör – på riktigt

Använd de kana­ler ni har till­gång till och berät­ta för fram­ti­da kol­le­gor vad som fak­tiskt vän­tar dem. Hur er verk­sam­het ser ut, vil­ka möj­lig­he­ter det finns att påver­ka. Lyft fram van­li­ga miss­för­stånd eller and­ra hin­der, visa vad ni gör för att alla ska kän­na sig väl­kom­na, växa i före­ta­get och stan­na länge.

Berätta varför ni gör det

Why-how-what. Det är ing­en slump att var­för lyfts fram i tid och otid: Människor söker mening. Gröna sko­gar i all ära – men många vand­rar gla­de­li­gen genom både öknar och kärr bara de för­står och sym­pa­ti­se­rar med var­för.

Lyft fram kollegorna, inte bara den enstaka sköna rundpingis-afterworken

Vilka blir mina arbets­kam­ra­ter om jag bör­jar här? Tänk på dagens anställ­da som en sam­ling per­so­ner en fram­ti­da anställd är nyfi­ken på och vill lära kän­na. Hjälp hen med det! Det mås­te inte vara par­ty eller ens kläm­käckt – även många unga tar sitt fram­ti­da jobb på all­var (läs gär­na mina reso­ne­mang om mil­len­ni­als här hos KNTNT)

Se stärkandet av ert employer brand som en självklar och viktig del av er innehållsmarknadsföring

Är det så stor skill­nad på mål­grup­pen kun­der och mål­grup­pen fram­ti­da anställ­da egent­li­gen? En bra min­nes­re­gel är den här: sälj både saker och er arbets­plats som ni själ­va upp­skat­tar att bli sål­da till. Se ock­så vär­det i att fort­sät­ta byg­ga stolt­het kring varu­mär­ket, från ansö­kan till anställ­ning och vida­re till näs­ta arbets­plats eller pen­sio­nen. Ambassadörer kan man ald­rig få för många av.

Slutligen. Tillverkar ni ping­is­bord ska de själv­klart vara med på bild. Men är ni mer av ett ”Uber, fast för…” så är det vik­ti­ga­re att för­kla­ra hur det går till och var­för det är menings­fullt. Att ni har grym­ma rund­ping­istur­ne­ring­ar är bara en här­lig krydda.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »