EU skärper reglerna för hantering av personuppgifter

Alexander Jute är advokat och expert på EU:s nya dataskyddsförordning GDPR som snart träder i kraft och på många vis påverkar företags marknadsföring. I avsnitt 88 av Kntnt Radio belyser han komplexiteten i den nya lagen och ger dig som marknadsför råd om vad du ska göra!

Pia Tegborg
2 mars 2017

Alexander Jute är advo­kat och expert på EU:s nya data­skydds­för­ord­ning GDPR som snart trä­der i kraft och på många vis påver­kar före­tags mark­nads­fö­ring. I avsnitt 88 av Kntnt Radio bely­ser han kom­plex­i­te­ten i den nya lagen och ger dig som mark­nads­för råd om vad du ska göra!

Behovet av lagstiftning

Den nya för­ord­ning­en skall under­lät­ta för före­ta­gen sam­ti­digt som för­ord­ning­en ska stär­ka den per­son­li­ga integri­te­ten hos pri­vat­per­so­ner. Syftet är natur­ligt­vis gott – även om det stäl­ler till det för oss mark­nads­fö­ra­re.

Varför en lag­stift­ning kring des­sa saker över huvud­ta­get behövs och hur vår histo­ria har påver­kat dess fram­växt hör du Alexander för­kla­ra i den förs­ta delen av vårt sam­tal.

Skärpta krav

Allt är dock inte nytt. Även i nuva­ran­de lag­stift­ning ställs krav på före­tag att ange hur de per­son­upp­gif­ter som sam­las in kom­mer att använ­das och (om så är fal­let) delas med and­ra par­ter. Men i GDPR skärps kra­ven rejält, inte minst vad gäl­ler doku­men­te­ra­de ruti­ner för insam­ling av upp­gif­ter och krav på sam­tyc­ke.

I den­na del av avsnit­tet dis­ku­te­rar vi var­dag­li­ga exem­pel och för­fä­ras över lagens absur­da kon­se­kven­ser vid annon­se­ring på Facebook.

Kakor på rätt sätt

Ett annat kärt ämne i dagens avsnitt är coo­ki­es. För att slip­pa påhäls­ning av till­syns­myn­dig­he­ten behö­ver du han­te­ra des­sa på rätt sätt. Räcker det att infor­me­ra berörd per­son om att du satt en coo­kie eller mås­te till­stånd först begä­ras in? Att sedan bestäm­mel­ser­na vari­e­rar mel­lan län­der för­enklar inte för­fa­ran­det.

Följer man regel­bo­ken till punkt och pric­ka kan han­te­ring­en bli minst sagt oprak­tisk. Hör Alexanders råd till två nu rätt upp­giv­na sjä­lar.

Ytterligare vägledning krävs

Alexander är tyd­lig med att det finns utma­ning­ar med GDPR. Tekniklösningarna utveck­las hela tiden och det är först när regel­ver­ket trätt i kraft och vi fått någ­ra väg­le­dan­de avgö­ran­den i dom­stol som det går att visa hur spe­ci­fi­ka fall kom­mer att bedö­mas.

Sitt inte still

Att avvak­ta väg­le­dan­de fall är dock inte det­sam­ma som att lugnt luta sig till­ba­ka. Den 25 maj 2018 bör­jar den nya data­skydds­för­ord­ning­en att tilläm­pas och det är hög tid att påbör­ja för­be­re­del­ser­na. Lyssna på Alexanders kon­kre­ta råd om vad du ska göra.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Nothing’s Over © In Camera (CC BY 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
pulvinar ut elementum Sed amet, consequat. et, efficitur. fringilla venenatis

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest