Skip to content

EU skärper reglerna för hantering av personuppgifter

Alexander Jute är advokat och expert på EU:s nya dataskyddsförordning GDPR som snart träder i kraft och på många vis påverkar företags marknadsföring. I avsnitt 88 av Kntnt Radio belyser han komplexiteten i den nya lagen och ger dig som marknadsför råd om vad du ska göra!

Pia Tegborg
2 mars 2017

Alexander Jute är advo­kat och expert på EU:s nya data­skydds­för­ord­ning GDPR som snart trä­der i kraft och på många vis påver­kar före­tags mark­nads­fö­ring. I avsnitt 88 av Kntnt Radio bely­ser han kom­plex­i­te­ten i den nya lagen och ger dig som mark­nads­för råd om vad du ska göra!

Behovet av lagstiftning

Den nya för­ord­ning­en skall under­lät­ta för före­ta­gen sam­ti­digt som för­ord­ning­en ska stär­ka den per­son­li­ga integri­te­ten hos pri­vat­per­so­ner. Syftet är natur­ligt­vis gott – även om det stäl­ler till det för oss mark­nads­fö­ra­re.

Varför en lag­stift­ning kring des­sa saker över huvud­ta­get behövs och hur vår histo­ria har påver­kat dess fram­växt hör du Alexander för­kla­ra i den förs­ta delen av vårt sam­tal.

Skärpta krav

Allt är dock inte nytt. Även i nuva­ran­de lag­stift­ning ställs krav på före­tag att ange hur de per­son­upp­gif­ter som sam­las in kom­mer att använ­das och (om så är fal­let) delas med and­ra par­ter. Men i GDPR skärps kra­ven rejält, inte minst vad gäl­ler doku­men­te­ra­de ruti­ner för insam­ling av upp­gif­ter och krav på sam­tyc­ke.

I den­na del av avsnit­tet dis­ku­te­rar vi var­dag­li­ga exem­pel och för­fä­ras över lagens absur­da kon­se­kven­ser vid annon­se­ring på Facebook.

Kakor på rätt sätt

Ett annat kärt ämne i dagens avsnitt är coo­ki­es. För att slip­pa påhäls­ning av till­syns­myn­dig­he­ten behö­ver du han­te­ra des­sa på rätt sätt. Räcker det att infor­me­ra berörd per­son om att du satt en coo­kie eller mås­te till­stånd först begä­ras in? Att sedan bestäm­mel­ser­na vari­e­rar mel­lan län­der för­enklar inte för­fa­ran­det.

Följer man regel­bo­ken till punkt och pric­ka kan han­te­ring­en bli minst sagt oprak­tisk. Hör Alexanders råd till två nu rätt upp­giv­na sjä­lar.

Ytterligare vägledning krävs

Alexander är tyd­lig med att det finns utma­ning­ar med GDPR. Tekniklösningarna utveck­las hela tiden och det är först när regel­ver­ket trätt i kraft och vi fått någ­ra väg­le­dan­de avgö­ran­den i dom­stol som det går att visa hur spe­ci­fi­ka fall kom­mer att bedö­mas.

Sitt inte still

Att avvak­ta väg­le­dan­de fall är dock inte det­sam­ma som att lugnt luta sig till­ba­ka. Den 25 maj 2018 bör­jar den nya data­skydds­för­ord­ning­en att tilläm­pas och det är hög tid att påbör­ja för­be­re­del­ser­na. Lyssna på Alexanders kon­kre­ta råd om vad du ska göra.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Nothing’s Over © In Camera (CC BY 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av dina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
Aenean odio felis mattis velit, leo in ut

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest