Kntnt event

Då och då arrangerar vi ett event. Varje gång (med enstaka undantag) har vi filmat det hela för dig som önskar du hade varit med. Här hittar du bland annat föredrag från 38 frukostföredrag som vi gjorde från och med hösten 2013 till och med hösten 2017.

Kerstin Weidstam: SEB om native advertising och content marketing (Kntnt frukost 17)

Lär dig nati­ve adver­ti­sing av SEB, som använ­der det för att dri­va tra­fik till sin före­tags­blogg Greenroom. I den­na pre­sen­ta­tion hör du Kerstin Weidstam, som är ansva­rig för con­tent mar­ke­ting inom SEB:s divi­sion som han­te­rar pri­vat­mark­nad och små och medel­sto­ra före­tag i Sverige, berät­ta hur de job­bar. Se och hör den nu!

Läs artikeln »

Pontus Staunstrup: Köpresan – nyckeln till content marketing

Pontus Straunstrup berät­tar om köpre­san – från det att köpa­ren gör ett inle­dan­de över­vä­gan­de till att de är din ambas­sa­dör. Med rätt inne­håll i rätt tid kan du hjäl­pa dem längs hela resan.

Läs artikeln »

Christian Rudolf: Använd sök för att förstå dina kunder (och förbättra din SEO)

Så använ­der du Google för att för­stå dina kun­der bätt­re – och för­bätt­ra din pla­ce­ring i sökre­sul­ta­tet. Se Christian Rudolfs före­darg på Kntnt fru­kost 15 den 20 feb­ru­a­ri 2015.

Läs artikeln »

Niklas Myhr: Trender inom sociala medier och digital marknadsföring

Se och hör Niklas Myhr, känd som ”The Social Media Professor”, före­lä­sa om tren­der inom soci­a­la medi­er och digi­tal marknadsföring.

Läs artikeln »

Upplevelse – den sjunde eran inom marknadsföring

Fredag den 13:e? Nej. Inte hel­ler den 13 i måna­den. Inte ens fre­dag. Men den 13 gång­en som Kntnt bju­der på fru­kost med inne­håll. Och natur­ligt­vis stru­la­de det. Du och de drygt 150 and­ra som var där märk­te det nog inte. Men stru­la­de gjor­de det. Rejält. Läs vad som hän­de när Robert Rose, Chief Strategy Officer på Content Marketing Institute (CMI), besök­te Kntnt i Göteborg. Och före­läs­te vid vår 13:e frukost.

Läs artikeln »

Adaptive marketing. Vad gör man när allt förändras?

Adaptive mar­ke­ting. Jag sit­ter på en före­läs­ning med Johan Ydring. Ämnet fasci­ne­rar mig och jag impo­ne­ras av hans sätt att tän­ka utan­för lådan. Jag själv kän­ner att jag nog varit inspär­rad i den all­de­les för länge och mina tan­kar bör­jar snur­ra. Adaptive hit och adap­ti­ve dit. Jag vill bara veta vad jag ska göra för att kom­ma ur lådan.

Så bör­jar Johanna Unger, stu­dent vid Nordic Business School, dagens blog­gin­lägg som sam­man­fat­tar Johan Ydrings före­drag vid Kntnts fru­kost­se­mi­na­ri­um den 23 okto­ber 2014. Läs res­ten av hen­nes blog­gin­lägg, och se och hör Johan Ydrings före­drag här!

Läs artikeln »

Vad du behöver veta om ditt varumärke

Carin Fredlund är Sveriges förs­te och främs­te jour­na­list inrik­tad på reklam och varu­mär­ke. Hon tala­de för näs­tan 100-talet mark­nads­fö­ra­re på Kntnts tion­de fru­kost­se­mi­na­ri­um. Ämnet var varu­mär­ke. Det du behö­ver veta men inte vågar frå­ga. Vad är det? Hur byg­ger du ett starkt varu­mär­ke? Vilka för­de­lar ger det? Och hur ska ditt varu­mär­ke för­hål­la sig i ett för­än­der­ligt medi­a­land­skap? Se hen­nes föredrag!

Läs artikeln »

7 steg till en content marketing-plan som funkar i praktiken

Marknadsföring b2b. Det var ämnet för det förs­ta av Kntnts fru­kost­fö­re­läs­ning­ar hös­ten 2014. Talare var Malin Sjöman. En hal­van av Hägvall & Sjöman – en byrå som är spe­ci­a­lis­ter på b2b-mark­nads­fö­ring. Och som till ful­lo för­står ur con­tent mar­ke­ting ska bedri­vas busi­ness-to-busi­ness. Det var ock­så ämnet för hen­nes föreläsning.

Missade du den? Eller vill du se om den? Då ska du läsa den här arti­keln. Eller rät­ta­re sagt: se och höra hen­nes före­drag här.

Läs artikeln »

Content Meetup 2014: Paneldiskussion om content marketing

Content Meetup den 22 maj avslu­ta­des med en panel­dis­kus­sion om con­tent mar­ke­ting. Se fil­men om du vill höra Joe Pulizzi berät­ta om hur Content Marketing Institute (CMI) job­bar med sök­mo­to­rop­ti­me­ring (SEO). Eller om hans syn på skill­na­den mel­lan PR och con­tent mar­ke­ting. Eller om du und­rar hur Granngården gjor­de för att få en kund­klubb med 900 000 med­lem­mar. Eller…

Läs artikeln »
Förstå content marketing – introduktionskurs

Content Meetup: Så tar du fram en content marketing strategi – från affärsmål till kanal

Marknadschef för Badrumskedjan, ett fik­tivt före­tag med verk­li­ga utma­ning­ar, fick på Content Meetup hjälp med att ta fram en stra­te­gi för con­tent mar­ke­ting. Åtminstone lite hjälp med att kom­ma igång. I den­na arti­kel går jag genom steg för steg vad du behö­ver göra för att ta fram ditt före­tags con­tent mar­ke­ting strategi.

Och sist kan du se för förs­ta gång­en (eller åter­upp­le­va) när Patrik Olderius spe­lar den något tvä­ra marknadschefen.

Läs artikeln »

Content Meetup 2014: Granngården

Riskkapitalbolaget EQT mås­te äls­ka con­tent mar­ke­ting. För det har på fem år tre­fal­di­gat antal med­lem­mar i Granngårdens kund­klubb. Och den var ett av EQT:s främs­ta skäl 2008 att köpa Lantmännens butiksked­ja. Sedan dess har anta­let ökat från 300 000 till 900 000 med­lem­mar. Och det tack vare con­tent marketing.

Den 22 maj, på Content Meetup 2014, klev Granngårdens mark­nads­chef Lena Hillstedt upp på sce­nen i Göteborgs kon­sert­hus till­sam­mans med sin vapen­dra­ga­re Peter Söderberg från con­tent­by­rån Chiffer. De berät­ta­de i ord och siff­ror om den fan­tas­tis­ka resan.

I den­na arti­kel åter­be­rät­tar jag deras histo­ria. I slu­tet hit­tar du ock­så en film­in­spel­ning av deras tal samt deras pre­sen­ta­tion. Så läs vidare!

Läs artikeln »

Content Meetup 2014: Joe Pulizzi

Joe Pulizzi tala­de inför nära 150 per­so­ner på Content Meetup i Göteborg den 22 maj 2014. I den här arti­keln kan du läsa en per­son­lig sam­man­fatt­ning av vad han sa, se hela hans tal och blädd­ra i hans pre­sen­ta­tion. Läs den! Nu!

Läs artikeln »