Kntnt event

Då och då arrangerar vi ett event. Varje gång (med enstaka undantag) har vi filmat det hela för dig som önskar du hade varit med. Här hittar du bland annat föredrag från 38 frukostföredrag som vi gjorde från och med hösten 2013 till och med hösten 2017.

Glimtar och intervjuer från Content Meetup 2014

Content Meetup 2014. I dag för en vec­ka sedan hölls Content Meetup 2014. En annorlun­da kon­fe­rens om con­tent mar­ke­ting. Vi kom­mer under när­mas­te vec­kor­na släp­pa fil­mer med talar­nas pre­sen­ta­tio­ner. Först ut, på mån­dag är Joe Pulizzi, som var inled­nings­ta­la­re. Men all­ra först, en vec­ka på dagen efter kon­fe­ren­sen, släp­per vi en kort film med glim­tar och inter­vju­er. Varsågod!

Läs artikeln »

Den digitala människan: Social by default

Är du en digi­tal män­ni­ska? Ja, säger Sarah Larsson Bernhardt och Deeped Niclas Strandh. Radarparet åker land och rike runt om pra­tar under rubri­ken ”Social by default” om hur mobi­len är vår por­tab­la länk till den digi­ta­la var­da­gen och till våra vän­ner. Den 8 maj kun­de hund­ra­ta­let per­so­ner se och höra dem på Kntnts sista fru­kost­se­mi­na­ri­um för våren. Efteråt inter­vju­a­de vi dem. Se inter­vjun och hela före­dra­get här!

Läs artikeln »

Content Marketing – så når du dina kunder i den nya digitala världen

Grillning. Tredje gra­dens grill­ning. Det utsat­te Tomas Tegnby, jour­na­list och känd radio- och tv-pro­fil, de tre con­tent mar­ke­ting exper­ter­na på scen. Både på E‑commerce i Stockholm den 1 april och på IT Solutions Expo i Göteborg den 2 april 2014. Som side­kick hade Tomas med sig Patrik Olderius, mark­nads­chef med för­flu­tet på bland annat Prevas och Stena Line.

De tre exper­ter­na var Thomas Barregren från Kntnt, som är råd­giv­nings- och utbild­nings­fö­re­ta­get inom con­tent mar­ke­ting, Petra Hansson från Rivista, som är inne­hålls­by­rå, och Max Wimnell från Be Better Online, som är en digitalbyrå.

Läs vad exper­ter­na sva­ra­de Tomas Tegnby och Patrik Olderius – eller se själv!

Läs artikeln »

Skruva till din content marketing

Sara Öhman, fri­lan­san­de kon­sult inom digi­tal mark­nads­fö­ring, före­läs­te på Kntnts fru­kost­se­mi­na­ri­um om hur du skru­var till din con­tent mar­ke­ting. Med ett uni­ver­sum att fyl­la med inne­håll så gäl­ler det enligt Sara att istäl­let för att tän­ka utan­för box­en göra sin egen box och vara kre­a­tiv i den. Här kan du se den fil­ma­de inter­vjun med Sara, pre­sen­ta­tio­nen och även hela före­läs­ning­en där du får många prak­tis­ka råd för hur du som inne­håll­ska­pa­re kan göra myc­ket inne­håll av hög kvalitet.

Läs artikeln »

Bygga kommunikationskapital för ökat genomslag

Sara Rosengren, fors­ka­re inom mark­nads­fö­ring, före­läs­te på Kntnts fru­kost­se­mi­na­ri­um, om hur rele­vant och vär­de­fullt inne­håll byg­ger kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal. Läs vida­re för mer infor­ma­tion, inter­vju och län­kar till både pre­sen­ta­tio­nen och video från seminariet.

Läs artikeln »

Sudda ut gränsen mellan fiktion och verklighet – transmedial storytelling

Tidigt på årets förs­ta vår­dag sam­la­de vi oss i stu­di­on på Visual Arena för att med hjälp av Emmybelönade pro­du­cen­ten Daniel Lägersten få veta mer om trans­me­di­al sto­ry­tel­ling. Med and­ra ord hur vi genom att sud­da ut grän­ser­na mel­lan fik­tion och verk­lig­het kan väc­ka intres­se och byg­ga rela­tio­ner som enga­ge­rar kun­der­na till loja­li­tet. Med sin erfa­ren­het från ban­bry­tan­de pro­duk­tio­ner är han rätt per­son att berät­ta om hur det­ta går till i prak­ten. Klicka dig vida­re till inläg­get för att se en inter­vju med Daniel och dess­utom hela föreläsningen.

Läs artikeln »

Öka din synlighet online

Sökmotoroptimering. Sök. Motor. Optimering. Smaka på de orden. Vad bety­der de för dig? Google. Ettor och nol­lor. Koder och annon­ser. Det skul­le jag ha sva­rat innan jag hör­de Magnus Äng. Han före­läs­te på Kntns förs­ta fru­kost­se­mi­na­ri­um 2014. Jag var där och för­stod då att SEO (efter eng­els­kans ”search engi­ne opti­mi­za­tion”) är myc­ket mer än så. SEO är syn­lig­het. Och som vi vet så är syn­lig­het mark­nads­fö­ring. I den­na arti­kel kan du ta del av Magnus vis­dom och mina lär­do­mar. Du kan ock­så se en inter­vju jag gjor­de med Magnus. Till sist hit­tar du län­kar till hans pre­sen­ta­tion och en vide­o­in­spel­ning av hela hans före­läs­ning. Läs vidare!

Läs artikeln »

Trendspaning i jakten på nytt innehåll

Ute i den tidi­ga tors­dags­mor­go­nen virv­lar någ­ra kvar­glöm­da höst­löv i den råkal­la havs­bri­sen. Morgonens sorl har lagt sig i stu­di­on på Visual Arena. I den kaf­fe­dof­tan­de vär­men delar Åsa Marklund och Helena Bajlo med sig kun­skap om utveck­ling och tren­der inom con­tent mar­ke­ting till de mor­gon­pig­ga del­ta­gar­na. För fjär­de gång­en i höst är var­je stol upp­ta­gen för fru­kost­se­mi­na­ri­et med en tim­mas gedi­gen inspi­ra­tion. Missade du före­läs­ning­ar­na eller vill du se dem igen? Det är lugnt, vi fil­ma­de så du kan se dem hur många gång­er du vill här i inlägget.

Läs artikeln »

Berättelser som bygger starkare varumärken och säljer fler produkter

Det var en gång. Så lätt fång­ar du män­ni­skors upp­märk­sam­het. Vi har i alla tider fängs­lats av goda berät­tel­ser som trig­gar vår fan­ta­si och får oss att läg­ga till mer än det som fak­tiskt sägs. Som den här mor­go­nen då havet brå­ka­de med Lindholmens bryg­ga medan Joakim Eklund på fru­kost­se­mi­na­ri­et dela­de med sig av sin kun­skap om fak­to­rer som byg­ger sto­ry­tel­ling för varu­mär­ken. Vilka de är kan du läsa om här.

Läs artikeln »

Lönar det sig att arbeta med content?

”Är det lön­samt att anstränga sig i digi­ta­la medi­er? Lönar det sig att arbe­ta med con­tent?” Det är två frå­gor som alla vi som job­bar med mark­nads­fö­ring i digi­ta­la medi­er stäl­ler oss. Och det var ock­så titeln på det före­drag som Mats Rönne, före det­ta glo­bal varu­mär­kes­chef på Ericsson och Electrolux, höll vid ett av Kntnts fru­kost­se­mi­na­ri­um. Läs vida­re för att ta del av Mats svar.

Läs artikeln »

Skapa intresse med värdefullt innehåll

Genom att stic­ka ut på ett sätt som verk­li­gen syns tyd­ligt sam­ti­digt som det inne­bo­en­de vär­det upp­levs är en dag­lig utma­ning för många som kom­mu­ni­ce­rar i dagens infor­ma­tions­ö­ver­flöd. Först när inne­hål­let intres­se­rar någon kan det bör­ja göra nyt­ta. Trots de stän­di­ga flö­de­na av infor­ma­tion är vi dock kun­skaps­törs­ti­ga och vill veta mer om det vi söker. Först då får det ett verk­ligt vär­de som bety­der något. I hös­tens förs­ta fru­kost­se­mi­na­ri­um med inne­håll reso­ne­ra­de Maria Gustafsson om hur intres­set kan ska­pas, rela­tio­ner byg­gas och affä­rer dri­vas med hjälp av mod, ton och fokus. Läs mer och se den fil­ma­de före­läs­ning­en från fru­kost­se­mi­na­ri­et med innehåll.

Läs artikeln »