Exempel på content marketing i turistnäringen

Thomas Barregren
27 juli 2013

Mitten av juli, solen ski­ner för sjun­de vec­kan i följd (eller något sådant) och som­mar­bri­sen sval­kar. Det finns inte myc­ket att kla­ga på den­na som­mar. Bortsett från min moti­va­tion att skri­va på den­na blogg. Bloggat har jag gjort, men bara på min nya blogg om seg­ling i all­män­het och seg­ling med opti­mistjol­le i syn­ner­het. Kntnts blogg, den som jag hade rekom­men­de­rat mig själv som kund att upp­da­te­ra två gång­er per vec­ka – även under som­ma­ren – har inte fått den upp­märk­sam­het den bör få. Beklagansvärt, men ack så mänsk­ligt. Kntnt är ju bara jag (i ännu någ­ra dagar – blink, blink). Hur som helst, i sön­dags såg jag något som fick det att klia i mina fingrar…

Nordens största sportaffär

Min älds­ta son kapp­seg­lar opti­mist. I sön­dags (den 21 juli) del­tog han i Hamburgsundsegattan. Det är som­ma­rens höjd­punkt. Men det var inte det som fick mina fing­rar att klia. Eller jo, det gjor­de det visst, men det blev en annan blogg. Det som för­an­le­der den­na arti­kel var ett besök på vägen hem.

Vi besök­te Sportshopen – nor­dens stör­ta sport­bu­tik – strax söder om Grebbestad i nor­ra Bohuslän. Det är en enorm butik, som inklu­si­ve lager är över en hek­tar stor. Och visst finns det myc­ket att köpa för den huga­de. Men jag var mer intres­se­rad av att se wifi-café­et, leklan­det i fyra våning­ar, min­bion, ska­te­boar­dram­per­na, restau­rang­en med bohus­länsk hus­mans­kost, mini­livs-buti­ken, sce­nen som Markoolio, Jean Banan, Yohio med fle­ra har upp­trätt på, och – jag för­står att det låter knäppt – pis­so­a­ren. Allt det som grun­da­ren Reinert Sörensson så liv­fullt skild­ra­de på ett DI-event som jag ock­så med­ver­ka­de på.

Med det som har givit mig skriv­klå­da är något annat. På väg genom kas­san såg jag i slu­tet av varu­ban­det en hög med vad jag trod­de var Sportshopens kata­log. Jag ploc­ka­de med mig ett exem­plar. Vet inte var­för. Men i mor­se, när jag för­strött bör­ja­de blädd­ra i den, så upp­täck­te jag att “kata­lo­gen” inte alls inne­hål­ler sportar­tik­lar – utan en helt annan sorts artik­lar. Artiklar om “Smuggling och befri­el­se­kamp i som­ma­ri­dyl­len”, “Långfärdsskridskor på Sannäsfjorden”, “Vildmarkscykling när den är som bäst” och en mas­sa annat. Artiklar som intres­se­rar turis­ter och sport­in­tres­se­ra­de – Sportshopens två huvud­sak­li­ga kundgrupper.

Fågel, fisk eller mittemellan

“Katalogen” är en ovan­ligt tjock och väl­ma­tad kund­tid­ning. Eller bok? Eller vad? Ja det är frå­gan. Trots nam­net, Sportshopen Magazine, ver­kar det inte vara en peri­o­disk tid­skrift. Och när jag blädd­rar i den så för­stärks den ambi­va­len­ta känslan.

Det är lätt att skil­ja annon­ser från redak­tio­nell text. De fles­ta redak­tio­nel­la tex­ter är väl­skriv­na och intres­san­ta artik­lar. Men någ­ra får mig att und­ra om de i själ­va ver­ket inte är adver­to­ri­als för den loka­la turist­nä­ring­en. Det är som om Sportshopen Magazine inte kan bestäm­ma sig för att vara ett livsstils­ma­ga­sin eller reklam.

Även form­mäs­sigt skic­kar Sportshopen Magazine mix­a­de sig­na­ler. Eller rät­ta­re sagt, fel sig­nal. Framsidan fick mig att tro att det var en kata­log. Jag är säkert inte ensam om det miss­ta­get. Och sidor­nas lay­out tog inte ur mig den vill­fa­rel­sen. Jag hann blädd­ra en bra stund innan jag insåg att hela “kata­lo­gen” bara består av redak­tio­nel­la artik­lar och annon­ser. Med mitt intres­se för con­tent mar­ke­ting så var det en posi­tiv över­rask­ning. Men jag kan tän­ka mig att and­ra, som verk­li­gen vill ha en kata­log, kan upp­le­va det negativt.

Kort sagt, Sportshopen har med sitt maga­sin en fan­tas­tisk mark­nads­fö­rings­re­surs som de inte fullt ut utnytt­jar – ännu.

Norrmän och turister

Sportshopens butik i Grebbestad är nor­dens störs­ta i sitt slag, och ked­jan är en av Sveriges störs­ta sport­bu­tiksked­jor. Men hur har Sportshopen lyc­kats med det? Deras buti­ker är ju för­lag­da enbart i nor­ra och mel­lers­ta Bohuslän och väst­ra Värmland. Är bohus­lä­ning­ar och värm­län­ning­ar mer spor­tig än svens­kar i all­män­het? Knappast.

En titt på kar­tan säger en hel del. Norrmän. Många buti­ker lig­ger nära den mest tät­be­fol­ka­de delen av Norge. Det bäs­ta “bevi­set” för det är de två buti­ker­na i Nordby, som är ett gigan­tiskt shop­ping­cen­ter byggt enbart för gränshandel.

Men inne­hål­let i Sportshopen Magazine skvall­rar om en annan stor mål­grupp: turis­ter. Och det är ing­en liten mål­grupp. Turismen i Bohuslän omsät­ter 5,7 mil­jar­der kro­nor och ska­par 4 100 års­ar­bets­till­fäl­len. Turistomsättning per invå­na­re nor­ra Bohuslän är 35 000 jäm­fört med 8 700 för riket i sin hel­het. (Siffrorna avser 2006.)

Synd och skam

Om poten­ti­al hos Sportshopen Magazine inte till­ful­lo till­va­ra­tas i tryckt form, så tas den inte alls till­va­ra på web­ben. Och det är synd och skam. För det är ett intres­sant och väl­skri­vet inne­håll, som skul­le göra dub­bel så stor nyt­ta på web­ben som i print. Låt mig förklara.

När jag gjor­de rese­arch till blog­gin­läg­get om Hamburgsundsregattan – jag berät­tar lite om bygg­den i slu­tet av arti­keln – så sök­te jag på web­ben efter infor­ma­tion om Hamburgsund och Hamburgö. Jag slogs av hur fat­tig web­ben är på inne­håll om and­ra turist­mål än cam­ping­ar, mini­golf­ba­nor och café­er. Och det inne­håll som finns är ofta erbarm­ligt tunt och oinspirerande.

Om man besö­ker Grebbestad, åker ut till Sportshopen med mini­t­å­get (ja de har ett sådant ock­så), och på vägen ut genom kas­sor­na tar med sig ett exem­plar av Sportshopen Magazine, då kan man läsa om spän­nan­de saker att se och upp­le­va i vad som nyhetska­na­len CNN lis­tar som ett av värl­dens tio bäs­ta vild­marks­om­rå­den. Men först då! Hur många poten­ti­el­la kun­der mis­sar inte Sportshopen när turis­ter inte hit­tar till Grebbestad på grund av bris­tan­de inne­håll på web­ben. För det är ju trots allt så att de fles­ta av oss pla­ne­rar vår semestern på web­ben idag.

Så här kom­mer en upp­ma­ning till Reinert Sörensson: Skapa en webb­plats med adres­sen www​.sports​ho​pen​ma​ga​zi​ne​.se, lägg upp alla artik­lar från Sportshopen Magazine och fyll kon­ti­nu­er­ligt på med fler artik­lar. Jag slår vad om att webb­plat­sen inom någ­ra måna­der kom­mer att ham­na överst i sökre­sul­ta­tet för Bohuslän. Google och and­ra sök­mo­to­rer för ju ett veri­ta­belt krig mot just den sor­tens tun­na webb­plat­ser med skräp­in­ne­håll som idag domi­ne­rar sökre­sul­ta­tet. Och för­res­ten, behåll Sportshopen Magazine i tryckt form. Det är ett utmärkt sätt att ska­pa kundlojalitet.

Webben en outnyttjad möjlighet

Generellt kan sägas att hela turist­nä­ring­en bor­de ta sig i kra­gen och sys­te­ma­tiskt pub­li­ce­ra inne­håll som är väc­ker intres­se, infor­me­rar och utbil­dar eller roar de mål­grup­per man vill nå ut till. Det finns en enorm poten­ti­al som idag är helt outnyttjad.

Nu skall jag åter­gå till min semes­ter i Kalmar med omnejd. Idag skall vi åka till Öland. Kanske skri­ver jag snart en ny blogg om Ölands offi­ci­el­la besöks­gui­de för onli­ne­bok­ning & turistin­for­ma­tion som läm­nar en hel del i övrigt att önska. 🙂

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »