Bild © Kevin Dooley (CC BY 2.0)

Hjälp! Hur får jag tid att skriva?

Du känner säkert igen dig. Du vill skapa intressant och engagerande innehåll för ditt företags målgrupper. Men du har inte tid! Alla andra tycks ha tid, att döma av den lavinartade ökningen av böcker, bloggar, podradio-kanaler med mera. Att skapa bra innehåll kräver rejält med tid. Tid du inte har. Så vad göra? Hur gör andra? Hur får vi mer tid att skriva eller producera annat innehåll? Jag har träffat David Stiernholm, som arbetar som "struktur", och frågat om hans bästa tips. Läs för att ta del av dem!

Maria Gustafsson
20 januari 2014

Du kän­ner säkert igen dig. Du vill ska­pa intres­sant och enga­ge­ran­de inne­håll för ditt före­tags mål­grup­per. Men du har inte tid! Alla and­ra tycks ha tid, att döma av den lavinar­ta­de ökning­en av böc­ker, blog­gar, pod­ra­dio-kana­ler med mera. Att ska­pa bra inne­håll krä­ver rejält med tid. Tid du inte har. Så vad göra? Hur gör and­ra? Hur får vi mer tid att skri­va eller pro­du­ce­ra annat inne­håll? Jag har träf­fat David Stiernholm, som arbe­tar som ”struk­tör”, och frå­gat om hans bäs­ta tips. Läs för att ta del av dem!

Innan David får kom­ma till tals skall någ­ra and­ra få ge sina tips. Men först: Varför behö­ver vi tid?

Värdefullt innehåll tar tid att skapa

Att det tar tid att ska­pa vär­de­fullt inne­håll är en gam­mal san­ning. Det mär­ker inte minst vi på Kntnt, som har ambi­tio­nen att blog­ga två gång­er var­je vec­ka, och erbju­da inspi­re­ran­de fru­kost­se­mi­na­ri­er med inne­håll var­je månad.

Innehållsskapandet är något som vi pri­o­ri­te­rar av fle­ra skäl. Vi är över­ty­ga­de om att ett bra inne­håll väc­ker intres­se och för­med­lar det vi gör. Vi vill dess­utom leva som vi lär. Inga kons­tig­he­ter. Att ta fram rele­vant inne­håll är dock en pro­cess som tar tid, där för­ar­be­tet myn­nar ut i exem­pel­vis ett fär­digt inlägg här på blog­gen. Själva skri­van­det är en del och hur vi kan få mer tid att skri­va, ska vi tit­ta när­ma­re på här.

Det tar för mycket tid att skriva

Marknadsförare och kom­mu­ni­ka­tö­rer för­ut­spås att under 2014 öka sitt intres­se för inne­hålls­mark­nads­fö­ring (con­tent mar­ke­ting). Efter ett tag kom­mer de, pre­cis som du kanske redan har gjort, mär­ka att inne­håll­ska­pan­det tar en rejäl bit av arbets­ti­den. Och nu räc­ker det inte läng­re att vara sök­bar på web­ben eller fyl­la webb­plat­sen med vil­ket inne­håll som helst. Nu krävs mer än att bara pro­du­ce­ra och pub­li­ce­ra myc­ket mate­ri­al. Innehållet skall vara av bra kva­li­tet och ge läsar­na vär­de. Och där­för behövs mer tid än tidi­ga­re för att pro­du­ce­ra inne­håll.

En lös­ning för att inte behö­va göra allt själv är att bestäl­la mate­ri­al från and­ra, exem­pel­vis inne­hållsle­ve­ran­tö­rer. Även som bestäl­la­re krävs det dock att man avsät­ter tid för arbe­tet med att ta fram rele­vant under­lag för att leve­ran­tö­ren ska kun­na ska­pa rätt inne­håll.

När vi pra­tar med mark­nads­fö­ra­re är det, oav­sett övri­ga skill­na­der, en aspekt av con­tent mar­ke­ting som jämt och stän­digt dyker upp i sam­ta­len: ”Det tar ju så myc­ket tid”.

Mindre snack och mer verkstad

Som all­tid när aspek­ter som tid, kun­skap och mening kom­mer på tal så är det lätt att ham­na i filo­so­fis­ka dis­kus­sio­ner. Man kan stäl­la sig oli­ka frå­gor. Finns det en reell brist på tid, det vill säga för få antal tim­mar till det arbe­te som behö­ver göras? Är de arbets­upp­gif­ter som pla­ne­ras in för många för anta­let tim­mar? Eller är tids­bris­ten endast upp­levd? Är det frå­gan om att pri­o­ri­te­ra bätt­re bland arbets­upp­gif­ter­na? Eller att pla­ne­ra in skri­van­det? Eller hand­lar det om att hit­ta sätt att moti­ve­ra mig själv att fak­tiskt skri­va?

Orsakerna vari­e­rar såklart. Men en sak är säker: arbets­da­gen inne­hål­ler annat än skri­van­de. Därför ska vi nu rik­ta blic­ken på prak­tis­ka för­slag till lös­ning­ar. Eller i alla fall ge lite hjälp på vägen. Häng med!

Hur ska jag prioritera?

Hur ska jag se till att moti­ve­ra mig att fak­tiskt få tid att skri­va? Är kanske en lös­ning att vi helt enkelt accep­te­rar att det tar tid?

Någon gång kan det hän­da att en lyc­ko­sam idé kom­mer faran­de som en blixt från klar him­mel. Möten ställs in eller flyt­tas. Telefonen tyst­nar i någ­ra tim­mar. Tiden finns plöts­ligt så att flo­wet kan infin­na sig. Härligt!

Oftare är det and­ra arbets­upp­gif­ter som kan upp­le­vas som vik­ti­ga­re att göra för till­fäl­let. Skrivandet är slut­pro­duk­ten av en pro­cess som kan se ut såhär: inspi­ra­tion, idé, rese­arch och tid för reflek­tio­ner, sam­tal med and­ra, leta upp bil­der. Och sist skri­va ett inlägg.

Inspiration och grund för inne­håll i inläg­get sam­las ofta in paral­lellt med annat – både pri­vat och på arbe­tet. När jag exem­pel­vis läser nyhe­ter­na hit­tar jag ofta intres­san­ta artik­lar. Jag har för vana att mej­la artik­lar­na till mig själv med ett eller fle­ra beskri­van­de ord i ämnes­ra­den. Orden är över­gri­pan­de som webb­stra­te­gi, con­tent mar­ke­ting eller utveck­ling. Sedan vid datorn söker jag på orden i mail­box­en och sam­lar ihop artik­lar­nas län­kar i ett doku­ment på Google Drive eller i Evernote, bero­en­de på var jag vill ha dem lätt åtkom­li­ga. Där finns sedan en idébank för blog­gin­lägg. Så hur gör då and­ra som lyc­kas erbju­da vär­de i sitt inne­håll?

Inspiration från andra

Några av de artik­lar jag har sam­lat just för att få inspi­ra­tion till att få mer tid för att skri­va är föl­jan­de från Sara Öhman, Jerry Silfwer, Pontus Staunstrup och David Stiernholm. Även om de inte foku­se­rar på hur arbets­ti­den kan struk­tu­re­ras i minu­ter och tim­mar, ger deras inne­håll inspi­ra­tion till att släp­pa loss tan­kar­na, mins­ka pre­sta­tions­pres­sen och kom­ma igång med att skri­van­det. Det vill säga, inläg­gen ger mig vär­de för det jag behö­ver göra.

Sara Öhman menar att käns­lor är en väg till fram­gång fram­för fak­ta­ba­se­rat inne­håll. För att uttryc­ka käns­lor behö­ver tan­kar­na få ta tid. För att snab­ba­re kom­ma igång med för­ar­be­tet till sitt inne­håll delar Sara med sig av den modell för att göra en inne­hålls­stra­te­gi på bara 5 minu­ter.

Jerry Silfwer tip­sar om att ta hjälp från fil­mens värld för att få till sitt berät­tan­de. På bara 15 minu­ter kan man med Jerrys mal­lar få till en grund för sin sto­ry­tel­ling.

Pontus Staunstrup visar hur smart det är att åter­an­vän­da sitt mate­ri­al i oli­ka for­mer. Genom Pontus tips kan en text omvand­las till en film, en pre­sen­ta­tion till ett white paper och så vida­re.

David Stiernholm ger kon­kre­ta råd och en hjäl­pan­de hand för att åter­få sin struk­tur efter en hek­tisk peri­od då de där högar­na sam­lats istäl­let för att ha lagt på rätt stäl­le.

Struktörens bästa tips för att få mer tid att skriva

För fler prak­tis­ka råd om att få mer tid till skri­van­de, så sök­te jag upp David Stiernholm – Sveriges förs­ta ”struk­tör” – för en inter­vju. Här är Davids lös­ning på pro­ble­met med för lite tid för att lyc­kas med din con­tent mar­ke­ting.

David har själv en sorts text som han vill bli bätt­re på att skri­va. Han har där­för gjort en egen skrivut­ma­ning. Varje gång han har skri­vit en text så boc­kar han av det i en ruta. För var fem­te ruta får han dra en lott ur en skål. Vinsterna är över­rask­ning­ar som vari­e­rar från smått till stort. Att just bli över­ras­kad bidrar till att skri­van­det blir gjort.

Att skri­va är något vi har att göra i kon­kur­rens med allt annat vi har att göra. Därför kan vi behö­va pla­ne­ra in skri­van­det och hit­ta sätt som moti­ve­rar oss att genom­fö­ra det skri­van­de som vi har före­satt oss att genom­fö­ra.

Stegvis ökning av pla­ne­ring för att få mer tid att skri­va:

  1. Skriv upp skri­van­det på din att göra-lis­ta.Skriv upp på att göra-lis­tan att du ska skri­va, så att du inte bara har det i huvu­det. Det kan ändå vara så att du väl­jer att pri­o­ri­te­ra bort skri­van­det även när det står i kalen­dern och då får du inte skri­vit som du hade tänkt.
  2. Boka in tid för skri­van­de i kalen­dern.Boka in tid att skri­va genom att bloc­ke­ra åter­kom­man­de tid var­je vec­ka i din kalen­der. Planera in tid som ett möte med dig själv. En del av oss har dock lätt för att pri­o­ri­te­ra tid med annat än oss själv. Då kan man behö­va öka attrak­tions­kraf­ten för att du fak­tiskt ska hål­la den inbo­ka­de tiden med dig själv.
  3. Belöna dig när du har skri­vit.Gör din egen utma­ning med belö­ning­ar exem­pel­vis med att var fem­te gång du har kla­rat att hål­la den inbo­ka­de tiden och skri­va, så kan du ge dig själv en belö­ning. För att öka moti­va­tio­nen ytter­li­ga­re kan du föra in ett över­rask­nings­mo­ment.
  4. Överraska dig själv med vil­ken belö­ning du får när du har skri­vit.Genom att du ser fram till att få en över­rask­ning blir det ännu lät­ta­re att hål­la den inbo­ka­de tiden.

Tack David Stiernholm för dina tips!

Lyssna på Marias intervju med David

Vill du höra min inter­vju med David? Sätt dig till rät­ta, höj voly­men och klic­ka på upp­spel­nings­knap­pen nedan.

/​/​

Till sist

Hur gör du för att få mer tid att skri­va vär­de­fullt inne­håll? Kommentera gär­na med dina bäs­ta tips.

Och du, gil­la­de du blog­gin­läg­get, visa det genom att dela med dig till vän­ner och bekan­ta på Facebook, Twitter. LinkedIn och Google+.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
Aenean et, Aliquam id accumsan Donec leo. porta.

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest