Facebook ändrar nyhetsflödet. Vad ska du göra?

Facebook ändrar nyhetsflödet – igen. Nyheter och video åker ut och den organiska räckvidden för företag, varumärken och medier stryps än mer, medan innehåll från familj, vänner och grupper lyfts fram. I avsnitt 163 av Kntnt Radio summerar Pia och Thomas vad som ändras, funderar på motiv och ger tips på vad du ska göra.

Pia Tegborg
25 januari 2018

Facebook änd­rar nyhets­flö­det – igen. Nu åker nyhe­ter och video ut och den orga­nis­ka räck­vid­den för före­tag, varu­mär­ken och medi­er stryps ännu mer. Istället ska inne­håll från familj, vän­ner och grup­per lyf­tas fram. I avsnitt 163 av Kntnt Radio sum­me­rar Pia och Thomas vad som änd­ras, fun­de­rar på moti­ven och ger tips på vad du ska göra.

Facebook ändrar nyhetsflödet

Den 12 janu­a­ri pos­ta­de Mark Zuckenberg på Facebook (var annars) ett med­de­lan­de som ska­ka­de om värl­den. Åtminstone den delen av värl­den som för­sö­ker använ­da Facebook för att rag­ga kun­der och läsare/​lyssnare/​tittare.

Budskapet är tyd­ligt. Organisk sprid­ning av inne­håll från före­tag, varu­mär­ken och medi­er ska stry­pas ännu mer. Varför? Mark Zuckenbergs och and­ra Facebook repre­sen­tan­ters för­kla­ring spän­ner över ett stort spekt­rum. Allt från ”vi har nyli­gen fått feed­back” att inlägg från före­tag och medi­er ”träng­er ut per­son­li­ga ögon­blick” till att ”pas­sivt läsan­de av artik­lar eller tit­tan­de på video … kanske inte är så bra”.

Mediebranschen är rasan­de. Så rasan­de att Mark Zuckenberg tvangs lova att lind­ra smäl­len. Medier som ”gemen­ska­pen vär­de­rar som tro­vär­dig” ska gå före i kön. Måhända lug­nar det de störs­ta medi­a­hu­sen. Men det lug­nar inte folk som oro­ar sig för sprid­ning av smal kva­li­tets­jour­na­li­stik.

De lutt­ra­de kom­mu­ni­ka­tö­rer­na och mark­nads­fö­rar­na på före­ta­gen är mer resig­ne­ra­de. Vi har varit med förr. Det är inte förs­ta gång­en Facebook stry­per vår orga­nis­ka räck­vidd. Kanske är det dags att ski­ta i Facebook?

Veckans avsnitt av Kntnt Radio bör­jar med en genom­gång av vad som änd­ras. Vi näm­ner ock­så någ­ra av de tidi­ga­re lapp­kas­ten Facebook gjort med sin algo­ritm.

Facebooks motiv

Men vad lig­ger bakom Facebooks beslut? Och var­för des­sa åter­kom­man­de lapp­kast?

Är det inve­ste­ra­res kall­ham­ra­de krav på ökad till­växt? Är det för att und­vi­ka sta­ters och myn­dig­he­ters grans­ka­de öga. Eller är det verk­li­gen av omsorg för använ­da­ren och en strä­van att ”bring peop­le together”som Mark Zuckenberg säger?

Thomas och jag fun­de­rar högt på Facebooks egent­li­ga motiv till den senas­te tota­la omda­ning av Facebooks nyhetsflöde.Lyssna och tyck till!

Vad ska du göra?

Så vad ska du göra? Innan för­änd­ring­ar­na har rul­lats ut och vi ser effek­ten av det är det svårt att kom­ma med råd. Men Thomas och jag har någ­ra idéer som vi tar upp i vec­kans avsnitt av Kntnt Radio.

Länkar

Det har redan skri­vits spalt­me­ter mega­byte om Facebooks sto­ra för­änd­ring. Och det kom­mer san­no­likt att pro­du­ce­ras myc­ket  myc­ket mer inne­håll på ämnet innan året är till ända. Men här är i alla fall någ­ra lästips:

Musik

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Walk-On © Jamie Rumley (CC BY-SA 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
efficitur. venenatis Donec luctus dolor. sed elit. eleifend Lorem dapibus id,

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest