Facebook ändrar nyhetsflödet. Vad ska du göra?

Facebook ändrar nyhetsflödet – igen. Nyheter och video åker ut och den organiska räckvidden för företag, varumärken och medier stryps än mer, medan innehåll från familj, vänner och grupper lyfts fram. I avsnitt 163 av Kntnt Radio summerar Pia och Thomas vad som ändras, funderar på motiv och ger tips på vad du ska göra.

Pia Tegborg
25 januari 2018

Facebook änd­rar nyhets­flö­det – igen. Nu åker nyhe­ter och video ut och den orga­nis­ka räck­vid­den för före­tag, varu­mär­ken och medi­er stryps ännu mer. Istället ska inne­håll från familj, vän­ner och grup­per lyf­tas fram. I avsnitt 163 av Kntnt Radio sum­me­rar Pia och Thomas vad som änd­ras, fun­de­rar på moti­ven och ger tips på vad du ska göra.

[kntnt_​radio 163]

Facebook ändrar nyhetsflödet

Den 12 janu­a­ri pos­ta­de Mark Zuckenberg på Facebook (var annars) ett med­de­lan­de som ska­ka­de om värl­den. Åtminstone den delen av värl­den som för­sö­ker använ­da Facebook för att rag­ga kun­der och läsare/​lyssnare/​tittare.

Budskapet är tyd­ligt. Organisk sprid­ning av inne­håll från före­tag, varu­mär­ken och medi­er ska stry­pas ännu mer. Varför? Mark Zuckenbergs och and­ra Facebook repre­sen­tan­ters för­kla­ring spän­ner över ett stort spekt­rum. Allt från ”vi har nyli­gen fått feed­back” att inlägg från före­tag och medi­er ”träng­er ut per­son­li­ga ögon­blick” till att ”pas­sivt läsan­de av artik­lar eller tit­tan­de på video … kanske inte är så bra”.

Mediebranschen är rasan­de. Så rasan­de att Mark Zuckenberg tvangs lova att lind­ra smäl­len. Medier som ”gemen­ska­pen vär­de­rar som tro­vär­dig” ska gå före i kön. Måhända lug­nar det de störs­ta medi­a­hu­sen. Men det lug­nar inte folk som oro­ar sig för sprid­ning av smal kvalitetsjournalistik.

De lutt­ra­de kom­mu­ni­ka­tö­rer­na och mark­nads­fö­rar­na på före­ta­gen är mer resig­ne­ra­de. Vi har varit med förr. Det är inte förs­ta gång­en Facebook stry­per vår orga­nis­ka räck­vidd. Kanske är det dags att ski­ta i Facebook?

Veckans avsnitt av Kntnt Radio bör­jar med en genom­gång av vad som änd­ras. Vi näm­ner ock­så någ­ra av de tidi­ga­re lapp­kas­ten Facebook gjort med sin algoritm.

Facebooks motiv

Men vad lig­ger bakom Facebooks beslut? Och var­för des­sa åter­kom­man­de lappkast?

Är det inve­ste­ra­res kall­ham­ra­de krav på ökad till­växt? Är det för att und­vi­ka sta­ters och myn­dig­he­ters grans­ka­de öga. Eller är det verk­li­gen av omsorg för använ­da­ren och en strä­van att ”bring peop­le together”som Mark Zuckenberg säger?

Thomas och jag fun­de­rar högt på Facebooks egent­li­ga motiv till den senas­te tota­la omda­ning av Facebooks nyhetsflöde.Lyssna och tyck till!

Vad ska du göra?

Så vad ska du göra? Innan för­änd­ring­ar­na har rul­lats ut och vi ser effek­ten av det är det svårt att kom­ma med råd. Men Thomas och jag har någ­ra idéer som vi tar upp i vec­kans avsnitt av Kntnt Radio.

Länkar

Det har redan skri­vits spalt­me­ter mega­byte om Facebooks sto­ra för­änd­ring. Och det kom­mer san­no­likt att pro­du­ce­ras myc­ket  myc­ket mer inne­håll på ämnet innan året är till ända. Men här är i alla fall någ­ra lästips:

Musik

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Walk-On © Jamie Rumley (CC BY-SA 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »