Ska företag vlogga?

Ska företag vlogga? Rättare sagt: Är vlogg ett bra format för företag? Absolut! Praktiskt taget alla svenskar kollar på Youtube. Många varje dag. Förmodligen många fler av dina b2b- eller b2c-kunder än du tror. För dem är vlogg ett naturligt sätt att kommunicera på Youtube. Så vill du nå dem där är vlogg ett utmärkt sätt. Om du vill lära dig mer så ska du titta på det andra avsnittet av vår vlogg som vi kallar Kntnt tv.

Thomas Barregren
8 februari 2018

Ska före­tag vlog­ga? Rättare sagt: Är vlogg ett bra for­mat för före­tag? Absolut! Praktiskt taget alla svens­kar kol­lar på Youtube. Många var­je dag. Förmodligen många fler av dina b2b- eller b2c-kun­der än du tror. För dem är vlogg ett natur­ligt sätt att kom­mu­ni­ce­ra på Youtube. Så vill du nå dem där är vlogg ett utmärkt sätt. Om du vill lära dig mer så ska du tit­ta på det and­ra avsnit­tet av vår vlogg som vi kal­lar Kntnt tv.

Länkar till de oli­ka vide­oklip­pen hit­tar du på Kntnts Youtube-kanal där du ock­så kan gil­la och kom­men­te­ra avsnit­tet och pre­nu­me­re­ra på kom­man­de avsnitt.

Nedan föl­jer ett sorts manus. Jag skrev det som en men­tal för­be­re­del­se inför inspel­ning­en. Det mesta som sägs i vide­on finns med i ”manu­set” men med and­ra ord. Jag inklu­de­rar det dels för de som före­drar att läsa fram­för video, dels för att sök­mo­to­rer ska hit­ta hit.

Alla finns på Youtube

Det har snac­kats under många år om hur vik­tig video är – eller snart kom­mer att bli – för före­tag och deras mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Och det på goda grunder.

På bara tre år har anta­let svens­kar som tit­tar på video ökar med mer än 50 %. Under sam­ma tid har anta­let som tit­tar dag­li­gen tre­dubb­lats, enligt Internetstiftelsens sta­tistik från 2017.

Varenda kot­te (100 %) mel­lan 12 och 25 år tit­tar på Youtube. Men det är inte bara unga som häng­er på Youtube. 9 av 10 mel­lan 26 och 55 år är där. Och 8 av 10 mel­lan 56 och 65 år.

Många kol­lar ock­så var­je vecka:

  • Två tred­je­de­lar av alla mel­lan 26 och 35 år.
  • Hälften av alla mel­lan 36 och 45 år.
  • Dryg tred­je­del av alla mel­lan 46 och 55 år.
  • Och dryg fjär­de­del av alla mel­lan 56 och 65 år.

Så ska du vara där din mål­grupp finns, så ska du vara på Youtube.

Som du för­står med tan­ke på vad jag pra­ta­de om i för­ra avsnit­tet – vik­ten av en egen platt­form– så menar jag inte att Youtube ska vara din enda kanal eller ens den vik­ti­gas­te. Men du bör vara där. Jag åter­kom­mer strax till var­för. Men först ele­fan­ten i rummet.

Video är komplicerat och dyrt

Video är kom­pli­ce­rat. Och det är dyrt att få hjälp. Svindyrt.

Alla vet det. Men få pra­tar om det.

Byråer snac­kar inte om det, eftersom de är bero­en­de av pro­duk­tions­bo­lag för att för­verk­li­ga högst ställ­da ambitioner.

Produktionsbolag pra­tar inte om det, för de mås­te beta­la sto­ra loka­ler, dyr utrust­ning och många specialistroller.

Och många kom­mu­ni­ka­tö­rer och mark­nads­fö­ra­re sak­nar kun­skap för att göra job­bet själv, sak­nar tid att lära sig och sak­nar bud­get att anstäl­la någon som gör det.

Så trots många års snack om hur vik­tigt video är så ser vi väl­digt lite verkstad.

Resultatet blir någ­ra få och påkos­ta­de men rik­tigt snyg­ga pro­duk­tio­ner då och då. Som till exem­pel den här som Silver Bullet Film gjor­de för Abba Seafoods:

Du kan se res­ten på Youtube. Du hit­tar länk nedan.

För någ­ra år sedan såg vi en motre­ak­tion, när kom­mu­ni­ka­tö­rer och mark­nads­fö­ra­re bör­ja­de använ­da sina mobil­te­le­fo­ner för att spe­la in sig själ­va eller sän­da live. Pontus Staunstrup är en av dem som fort­fa­ran­de gör det:

Kolla in hans Youtube-kanal för bra tips. Du hit­tar länk här nedanför.

Mellan proffs och gör-det-själv video

Silver Bullets film för Abba och Pontus Staunstrups sel­fie-vide­os lig­ger i varsin ända på ett spekt­rum från stor kost­nad och ansträng­ning till liten kost­nad och ansträng­ning. Finns det ing­et däremellan?

Jo, natur­ligt­vis. Den här vlog­gen är ett exem­pel. Men innan jag kom­mer in på var­för vi har valt just det­ta for­mat, och var­för jag tyc­ker att du ock­så ska över­vä­ga det, så tänk­te jag visa någ­ra exem­pel på and­ra mellanformat.

Först ut har vi ett for­mat som jag kal­lar Whiteboard Friday efter Moz’s vide­o­se­rie med sam­ma namn. Idén är enkel: Du berät­tar ett ämne med hjälp av anteck­ning­ar redan ned­skriv­na på en white­board bakom dig. Så här kan det se ut:

Jag gil­lar for­ma­tet eftersom det ska­par en käns­la av att jag som tit­ta­re står fram­för white­boar­den och pra­tar direkt med Rand Fishkin (i det­ta exempel).

Jag rekom­men­de­rar det fram­för det snar­li­ka for­ma­tet som jag kal­lar vide­o­fö­re­drag. Även här står du fram­för kame­ran med illu­stre­ran­de inne­håll bakom dig. Men du inte­ra­ge­rar inte med innehållet.

Författarna till kurs­bo­ken Digital mark­nads­fö­ring använ­der for­ma­tet. Så här ser det ut:

Det är ett mer mind­re per­son­ligt for­mat och ris­ke­rar där­för ock­så vara mind­re engagerande.

Ännu säm­re tyc­ker jag om ett for­mat som jag kal­lar bild­spel. Det är rena sömn­pill­ret. Se själva:

Japp, det var mig du hör­de. Jag gjor­de fyra såda­na sömn­pil­ler för någ­ra år sedan.

Formatet kan fun­ge­ra för de 24 % som tit­tar på utbild­nings­fil­mer på Youtube. Men inte för oss andra.

Ett for­mat som jag gil­lar är inter­vju. Egentligen är det inte ett for­mat utan en hel gen­re av for­mat. Den all­ra enk­las­te for­men lik­nar mer ett sam­tal än en inter­vju. Så här ser det ut när Marcus Sheridan – ali­as The Sales Lion – inter­vju­ar Ann Handley:

https://​youtu​.be/​v​i​R​f​R​E​Q​V​jSk

En mer upp­ska­lad vari­ant på inter­vju är soff­pro­gram­met. Här illu­stre­rad av Cision’s Content Conversations:

Frågor & svar är ett annat for­mat som enga­ge­rar. Vänd på rol­ler­na: Låt din mål­grupp stäl­la frå­gor till dig. Det var något Matt Cutts gjor­de på Google Webmaster Help Forum:

Det var någ­ra exem­pel på ”mel­lan­for­mat” – video som inte kos­tar skjor­tan men som inte hel­ler skri­ker “Hej! Kom och hjälp mig.”

Du hit­tar län­kar här nere till alla vide­os jag har visat klipp ur.

Företags-vlogg

Jag har spa­rat det bäs­ta mel­lan­for­ma­tet till sist. Jag kal­lar det före­tags-vlogg. Jag ska nu för­kla­ra vad det är. Varför vi har valt det. Och var­för jag tyc­ker att du ock­så ska över­vä­ga det.

Så till en bör­jan: Vad är en vlogg (med ett v i bör­jan)? Bokstavligen bety­der det “video logg­bok”. Det beteck­nar en omvänd kro­no­lo­giskt ord­nad sam­ling av vide­oklipp som var och en tar upp något som avsän­da­ren tyc­ker är vik­tigt vid till­fäl­let för inspelning.

Avsändaren är all­tid en och sam­ma per­son. Och han eller hon pra­tar direkt till mig som tit­ta­re, så att det känns som att vi är pola­re och att jag är på plats hos honom eller henne.

Ämnet för var­je vide­oklipp /​ avsnitt kan vari­e­ra. Men de hör som regel till ett eller någ­ra få igen­kän­nings­ba­ra teman som vlog­ga­ren åter­kom­mer till. Det är des­sa teman som avgör om vi tän­ke på en vlog­ga­re som mat-vlog­ga­re, smink-vlog­ga­re, foto-vlog­ga­re eller vad det nu kan vara.

En före­tags-vlogg är pre­cis som vil­ken annan vlogg som helst, med den avgö­ran­de skill­na­den att avsän­da­re, tema och ämnen speg­lar ett företag.

Du tit­tar just nu på det and­ra inläg­get i Kntnts före­tags-vlogg som heter Kntnt tv.

Enkelt! Eller hur?

Därför vloggar vi

Så var­för har vi ska­pat en vlogg?

Det bör­ja­de med något som Deeped Niclas Strandh sa på Kntnts 28:e fru­kost. Han mana­de oss i publi­ken att stu­de­ra youtu­bers och lära oss av dem. Och jag tog honom på orden.

Under snart ett och ett halvt år har jag följt fle­ra youtu­bers och sett var­je video de har lagt upp. Och jag har gjort ned­slag hos ännu fler.

Jag har kol­lat in bild­val, klipp­ning, ljud­sätt­ning, berättar­tek­nik, ja allt som bidrar till att få mig att gil­la dem och vil­ja föl­ja dem – eller inte.

Och sak­ta men säkert har idén att pro­va själv sla­git rot och bör­jat växa. Kamera och redi­ge­rings­pro­gram har jag. Så det enda som behöv­des var lite mod.

Mod behövs. Det är minst sagt ovant att pra­ta rakt in i en kame­ra utan att se dig på anda sidan, spe­ci­ellt när man går på stan och hål­ler den fram­för sig.

Och ännu mer mod behövs när jan­te knac­kar hårt på axeln och frå­gar vem f‑n tror du att du är.

Men när Deeped Niclas Strandh kas­ta­de handsken för någ­ra vec­kor sedan (se för­ra avsnit­tet), så kän­de jag att det var det per­fek­ta svep­skä­let att dra igång. Och här är vi nu.

Varför just vlogg?

Men var­för vlogg? Vaför inte Whiteboard Friday eller en inter­vju-serie. Faktum är att jag har över­vägt de and­ra två alter­na­ti­ven ock­så. Och jag tror jag kom­mer att väva in såda­na inslag här i vlog­gen. Men det finns två skäl till var­för jag fas­tan­de för vlogg.

Det förs­ta skä­let är erfa­ren­he­ten från vår podcast – Kntnt radio.

Efter fyra år och 163 avsnitt (hit­tills) så kan jag kon­sta­te­ra att podcast är ett myc­ket potent medium för att dri­va för­sälj­ning. Nästan alla våra kun­der har lyss­nat på vår podcast innan de kon­tak­ta­de oss.

Det som gör podcast så effek­tiv, trots begrän­sad räck­vidd, är dess inti­mi­tet. Lyssnare kom­mer nära Pia och mig, lär kän­na oss, gil­lar oss och litar på oss. Och just de tre saker­na – att kän­na till, att gil­la och att lita på – är grun­den för all försäljning.

Min egen erfa­ren­het efter att ha lyss­nat på många pod­dar och sett på många vlog­gar är att vlogg-for­ma­tet är ännu inti­ma­re. Därför tror jag det är en rus­kigt potent kanal.

Det är ock­så där­för jag tyc­ker att du ock­så ska pro­va på formatet.

Det var allt

Det var allt för den­na gång.

Visa din upp­skatt­ning med ett klick på gil­la-knap­pen. Lämna jät­te­gär­na en kom­men­tar. Och pre­nu­me­re­ra på vår Youtube-kanal s att du inte mis­sar näs­ta avsnitt. Tänk på att kloc­kan ska se ut som att den ringer.

På åter­se­en­de!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »