Försenad! Vem bryr sig?

Mellan september 2015 och juli 2016 sändes fyrtio avsnitt av podden Åsikt – en krönika av och med Thomas Barregren. Detta är en återutsändning av avsnitt 38 från den 10 juni 2016.

Thomas Barregren
23 augusti 2017

[kntnt_​radio 142]

”Försenad! Vem bryr sig?”, är rubri­ken för Åsikt 38, den 10 juni 2016, med mig Thomas Barregren.

[Inledande vin­jett]

Har du märkt att dagens krönika är försenad?

Har du märkt att dagens krö­ni­ka är försenad?

Jag tror sva­ret beror på sät­tet du bru­kar ta del av Kntnt Åsikt.

Om du pre­nu­me­re­rar på pod­den Kntnt Åsikt, och är en regel­bun­den lyss­na­re, så tror jag du har note­rat att den är för­se­nad med fyra dagar.

Om du inte lyss­nar på pod­den, men pre­nu­me­re­rar på nyhets­bre­vet, så tror jag du just nu frå­gar dig: ”Vadå försenad?”

Och om du inte pre­nu­me­re­rar på pod­den eller nyhets­bre­vet, så tror jag du tän­ker: ”Äh, vem bryr sig?”

Har jag rätt? Berätta gär­na. Gå till www​.knt​nt​.se/​9​700 och sva­ra i kom­men­tarsfäl­tet sist på sidan. Men kom sen till­ba­ka hit och läs eller lyss­na på res­ten, som hand­lar om när det är vik­tigt att pub­li­ce­ra i tid, och när det går att sli­ra på kopplingen.

[Vinjett]

Frågan vi alla ställer oss (ibland)

Tillbaka?

Va bra! Det ska bli spän­nan­de att se vad du skrev i kommentarsfältet.

Men, hur vik­tigt är det egent­li­gen att pub­li­ce­ra inne­håll regel­bun­det? Måste det ske exakt sam­ma klock­slag på exakt sam­ma vec­ko­dag? Eller kan det ske lite när som helst?

Överambitiöst

Inför 2016 gjor­de vi en rik­tig ambi­tiös pla­ne­ring. Klockan 6.00 var­je mån­dag, tis­dag, ons­dag och tors­dag tänk­te vi pub­li­ce­ra nyskri­vet inne­håll på vår webb­plats. Och var­je fre­dag kloc­kan 9.00 pla­ne­ra­de vi att skic­ka ett nyhets­brev med vec­kans alla artiklar.

Jäkligt ambi­tiöst, är det mins­ta man kan säga. Kom ihåg att det bara är Pia och jag som rod­dar vår con­tent-pro­duk­tion, som för­u­tom fyra web­bar­tik­lar per vec­ka och ett nyhets­brev ock­så omfat­tar tre pod­dar – Åsikt, Radio och Peptalk – och ett fru­kost­fö­re­drag var­je månad. Och allt det­ta ska vi hin­na med efter att vi har hjälpt våra äls­ka­de kunder.

Om du vill säga att vi var över­am­bi­tiö­sa, så ska jag inte argu­men­te­ra emot. I decem­ber, när vi la pla­nen, så hade jag sagt att du har fel. Men inte nu, ett halv­år senare.

När vi åter­kom­mer efter ett väl­be­höv­ligt som­marup­pe­håll, så kom­mer vi san­no­likt ha dra­git ned ambi­tio­nen något. Kanske bara tre artik­lar per vecka.

I prak­ti­ken har vi redan dra­git ned till tre artik­lar per vec­ka sedan maj. Vi skul­le annars inte hin­na med det som är vik­ti­gast – våra kun­der. Och ibland har vi varit tvung­en att sli­ra på kopp­ling­en; en arti­kel eller ett pod­dav­snitt har dröjt en dag eller högst två.

Det har fått mig att fun­de­ra myc­ket på det här med regel­bun­den­he­ten och för­ut­säg­bar­he­ten i pub­li­ce­ring. Hur vik­tigt är det egentligen?

Studie efterlyses

Jag kan inte på rak arm dra mig till min­nes att jag har sett någon stu­die av effek­ten av att pub­li­ce­ra regel­bun­det och för­ut­säg­bart visa­vi lite när som helst.

Kanske kan Joakim Arhammar, Pontus Staunstrup, Björn Owen Glad och and­ra lyss­na­re och läsa­re tip­sa om en sådan studie.

Däremot finns det stu­di­er som visar på bety­del­sen av att pub­li­ce­ra ofta.

Ofta är bättre

För ett år sedan gjor­de HubSpot en bench­mark av sina mer än 13 000 kun­der. Deras data visa­de att före­tag som pub­li­ce­ra­de minst fyra artik­lar per vec­ka fick 250 % mer tra­fik än de som blog­ga­de högst en gång per vecka.

Studerar man deras siff­ror lite när­ma­re, så ser man att en arti­kel i vec­kan gör ing­en skill­nad. Det behövs minst två artik­lar. Det ger en ökning med knappt 40 %. Men rik­tigt intres­sant blir det först vid tre artik­lar per vec­ka. Då ökar tra­fi­ken uppe­mot 125 %. Och den siff­ran dubb­las, som sagt, om du gör ytter­li­ga­re en arti­kel per vec­ka. Så det finns goda skäl att pub­li­ce­ra ofta.

Så ofta är bra. Men mås­te det ock­så vara regel­bun­det och förutsägbart?

Regelbundenhet trumfar kvalitet, som trumfar kvantitet

Bland oss con­tent-nör­dar är det en ”san­ning” att regel­bun­den­het är vik­ti­ga­re än kva­li­tet, som är vik­ti­ga­re än fre­kvens, som är jät­te­vik­tigt. (Sanning inom cita­tions­tec­ken, eftersom jag som sagt inte kan dra mig till min­nes någon stu­die som visar att det verk­li­gen är sant. Vi bara tror det.)

Innebörden är att du ska göra så myc­ket inne­håll du bara förmår. Men inte mer än att du kan hål­la inne­hål­let rik­tigt rele­vant och med rik­tig hög kva­li­tet. Men lägg inte för myc­ket tid på rele­vans och kva­li­tet; du får inte mis­sa din deadline.

Med and­ra ord: Regelbundenhet trum­far kva­li­tet, som trum­far kvantitet.

Och eftersom kvan­ti­tet är vik­tigt, så är kva­li­tet ännu vik­ti­ga­re, men all­ra vik­ti­gast är regelbundenhet.

Men är det sant för alla sor­ters inne­håll och alla sor­ters kanaler?

Återigen, jag kän­ner inte till någon stu­die som ger ett tyd­ligt svar. Men jag har fun­de­rat myc­ket på frå­gan, inte mist uti­från hur jag själv fun­ge­rar, och har kom­mit fram till att det är oli­ka för oli­ka sor­ters inne­håll och kanaler.

Olika krav för olika sorters innehåll och kanaler

Jag tror bety­del­sen av att pub­li­ce­ra regel­bun­det och för­ut­säg­bart är i direkt pro­por­tion till mot­ta­gar­nas för­vän­tan på att få näs­ta ”leve­rans” av inne­håll. Om för­vän­tan är liten, så kan du sli­ra. Om för­vän­tan är stor, bör du leve­re­ra punkt­ligt och utan överraskningar.

Och stor­le­ken på för­vän­tan beror på en rad saker.

Förväntan är hög­re för inne­håll som man pre­nu­me­re­rar på, och läg­re för inne­håll som man kon­su­me­rar spo­ra­diskt. Därför är regel­bun­den­het och för­ut­säg­bar­het vik­ti­ga­re för en podd och ett nyhets­brev, än för en webb­plats. Podd och nyhets­brev pre­nu­me­re­rar man på. Webben snubb­lar man in på via sök­mo­tor eller soci­a­la medi­er. Och soci­a­la medi­er tror jag lig­ger någon­stans mittemellan.

Förväntan är hög­re för inne­håll som kom­mer ofta, och läg­re för inne­håll som kom­mer säl­lan. Därför är det vik­ti­ga­re för en podd som kom­mer ut var­je vec­ka att hål­la sitt pub­li­ce­rings­sche­ma, än för en podd som kom­mer ut en gång i månaden.

Förväntan är hög­re för inne­håll som loc­kar besö­ka­ren att kom­ma till­ba­ka, och läg­re för inne­håll som inte lovar något. Därför är det vik­ti­ga­re för en YouTube-kanal som upp­da­te­ras ofta att fort­sät­ta med det, än för en YouTube-kanal som upp­da­te­ras sporadiskt.

Låt mig ta någ­ra exem­pel ur verk­li­ga liv.

Exempel

Jag upp­skat­tar Mark Schafers blogg och podd. Bloggen föl­jer jag genom RSS-läsa­ren Feedly. Podden pre­nu­me­re­rar jag på. Jag för­vän­tar mig inte att hit­ta nya blog­gin­lägg, men blir glad och intres­se­rad när de dyker upp i Feedly. Men jag för­vän­tar mig ett nytt avsnitt var­je vec­ka av pod­den, och skul­le bli besvi­ken om det uteblev.

Jag lyss­nar ock­så på Joe Pulizzis och Robert Roses podd PNR With This Old Marketing och Cisions Passion för kom­mu­ni­ka­tion. PNR With This Old Marketing kom­mer ut var­je tis­dag. Det vet jag, och skul­le bli väl­digt besvi­ken om den inte gör det. Passion för kom­mu­ni­ka­tion kom­mer ut någon gång var­je månad, och så länge uppe­hål­let inte blir för långt så nöjer jag mig med det.

Kntnt har en YouTube-kanal där vi spo­ra­diskt läg­ger upp vide­oklipp. Ingen föl­jer oss, eftersom vi inte lovar någon kon­ti­nu­i­tet. Men skul­le PewDiePie mis­sa att upp­da­te­ra sin kanal var­je dag så skul­le hans fans riva ned himlen.

Slutsats

Så vad blir slut­sat­sen? Jo att kvan­ti­tet är vik­tigt, kva­li­tet ännu vik­ti­ga­re och regel­bun­den­het är vik­ti­gast, och i syn­ner­het när det på grund av for­mat, kanal eller löf­te finns stor för­vän­tan på att få ta del av nytt innehåll.

Glöm inte!

Till sist. Om du ännu inte har berät­tat om du märk­te eller inte att Kntnt Åsikt var sen, så hop­pas jag att du gör det nu, i kom­men­tarsfäl­tet på www​.knt​nt​.se/​9​700. Det ska bli rik­tigt intres­sant att se vad folk svarar.

[Avslutande vin­jett]

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »