Försenad! Vem bryr sig?

Mellan september 2015 och juli 2016 sändes fyrtio avsnitt av podden Åsikt – en krönika av och med Thomas Barregren. Detta är en återutsändning av avsnitt 38 från den 10 juni 2016.

Thomas Barregren
23 augusti 2017

”Försenad! Vem bryr sig?”, är rubri­ken för Åsikt 38, den 10 juni 2016, med mig Thomas Barregren.

[Inledande vin­jett]

Har du märkt att dagens krönika är försenad?

Har du märkt att dagens krö­ni­ka är för­se­nad?

Jag tror sva­ret beror på sät­tet du bru­kar ta del av Kntnt Åsikt.

Om du pre­nu­me­re­rar på pod­den Kntnt Åsikt, och är en regel­bun­den lyss­na­re, så tror jag du har note­rat att den är för­se­nad med fyra dagar.

Om du inte lyss­nar på pod­den, men pre­nu­me­re­rar på nyhets­bre­vet, så tror jag du just nu frå­gar dig: ”Vadå för­se­nad?”

Och om du inte pre­nu­me­re­rar på pod­den eller nyhets­bre­vet, så tror jag du tän­ker: ”Äh, vem bryr sig?”

Har jag rätt? Berätta gär­na. Gå till www​.knt​nt​.se/​9​700 och sva­ra i kom­men­tarsfäl­tet sist på sidan. Men kom sen till­ba­ka hit och läs eller lyss­na på res­ten, som hand­lar om när det är vik­tigt att pub­li­ce­ra i tid, och när det går att sli­ra på kopp­ling­en.

[Vinjett]

Frågan vi alla ställer oss (ibland)

Tillbaka?

Va bra! Det ska bli spän­nan­de att se vad du skrev i kom­men­tarsfäl­tet.

Men, hur vik­tigt är det egent­li­gen att pub­li­ce­ra inne­håll regel­bun­det? Måste det ske exakt sam­ma klock­slag på exakt sam­ma vec­ko­dag? Eller kan det ske lite när som helst?

Överambitiöst

Inför 2016 gjor­de vi en rik­tig ambi­tiös pla­ne­ring. Klockan 6.00 var­je mån­dag, tis­dag, ons­dag och tors­dag tänk­te vi pub­li­ce­ra nyskri­vet inne­håll på vår webb­plats. Och var­je fre­dag kloc­kan 9.00 pla­ne­ra­de vi att skic­ka ett nyhets­brev med vec­kans alla artik­lar.

Jäkligt ambi­tiöst, är det mins­ta man kan säga. Kom ihåg att det bara är Pia och jag som rod­dar vår con­tent-pro­duk­tion, som för­u­tom fyra web­bar­tik­lar per vec­ka och ett nyhets­brev ock­så omfat­tar tre pod­dar – Åsikt, Radio och Peptalk – och ett fru­kost­fö­re­drag var­je månad. Och allt det­ta ska vi hin­na med efter att vi har hjälpt våra äls­ka­de kun­der.

Om du vill säga att vi var över­am­bi­tiö­sa, så ska jag inte argu­men­te­ra emot. I decem­ber, när vi la pla­nen, så hade jag sagt att du har fel. Men inte nu, ett halv­år sena­re.

När vi åter­kom­mer efter ett väl­be­höv­ligt som­marup­pe­håll, så kom­mer vi san­no­likt ha dra­git ned ambi­tio­nen något. Kanske bara tre artik­lar per vec­ka.

I prak­ti­ken har vi redan dra­git ned till tre artik­lar per vec­ka sedan maj. Vi skul­le annars inte hin­na med det som är vik­ti­gast – våra kun­der. Och ibland har vi varit tvung­en att sli­ra på kopp­ling­en; en arti­kel eller ett pod­dav­snitt har dröjt en dag eller högst två.

Det har fått mig att fun­de­ra myc­ket på det här med regel­bun­den­he­ten och för­ut­säg­bar­he­ten i pub­li­ce­ring. Hur vik­tigt är det egent­li­gen?

Studie efterlyses

Jag kan inte på rak arm dra mig till min­nes att jag har sett någon stu­die av effek­ten av att pub­li­ce­ra regel­bun­det och för­ut­säg­bart visa­vi lite när som helst.

Kanske kan Joakim Arhammar, Pontus Staunstrup, Björn Owen Glad och and­ra lyss­na­re och läsa­re tip­sa om en sådan stu­die.

Däremot finns det stu­di­er som visar på bety­del­sen av att pub­li­ce­ra ofta.

Ofta är bättre

För ett år sedan gjor­de HubSpot en bench­mark av sina mer än 13 000 kun­der. Deras data visa­de att före­tag som pub­li­ce­ra­de minst fyra artik­lar per vec­ka fick 250 % mer tra­fik än de som blog­ga­de högst en gång per vec­ka.

Studerar man deras siff­ror lite när­ma­re, så ser man att en arti­kel i vec­kan gör ing­en skill­nad. Det behövs minst två artik­lar. Det ger en ökning med knappt 40 %. Men rik­tigt intres­sant blir det först vid tre artik­lar per vec­ka. Då ökar tra­fi­ken uppe­mot 125 %. Och den siff­ran dubb­las, som sagt, om du gör ytter­li­ga­re en arti­kel per vec­ka. Så det finns goda skäl att pub­li­ce­ra ofta.

Så ofta är bra. Men mås­te det ock­så vara regel­bun­det och för­ut­säg­bart?

Regelbundenhet trumfar kvalitet, som trumfar kvantitet

Bland oss con­tent-nör­dar är det en ”san­ning” att regel­bun­den­het är vik­ti­ga­re än kva­li­tet, som är vik­ti­ga­re än fre­kvens, som är jät­te­vik­tigt. (Sanning inom cita­tions­tec­ken, eftersom jag som sagt inte kan dra mig till min­nes någon stu­die som visar att det verk­li­gen är sant. Vi bara tror det.)

Innebörden är att du ska göra så myc­ket inne­håll du bara förmår. Men inte mer än att du kan hål­la inne­hål­let rik­tigt rele­vant och med rik­tig hög kva­li­tet. Men lägg inte för myc­ket tid på rele­vans och kva­li­tet; du får inte mis­sa din dead­li­ne.

Med and­ra ord: Regelbundenhet trum­far kva­li­tet, som trum­far kvan­ti­tet.

Och eftersom kvan­ti­tet är vik­tigt, så är kva­li­tet ännu vik­ti­ga­re, men all­ra vik­ti­gast är regel­bun­den­het.

Men är det sant för alla sor­ters inne­håll och alla sor­ters kana­ler?

Återigen, jag kän­ner inte till någon stu­die som ger ett tyd­ligt svar. Men jag har fun­de­rat myc­ket på frå­gan, inte mist uti­från hur jag själv fun­ge­rar, och har kom­mit fram till att det är oli­ka för oli­ka sor­ters inne­håll och kana­ler.

Olika krav för olika sorters innehåll och kanaler

Jag tror bety­del­sen av att pub­li­ce­ra regel­bun­det och för­ut­säg­bart är i direkt pro­por­tion till mot­ta­gar­nas för­vän­tan på att få näs­ta ”leve­rans” av inne­håll. Om för­vän­tan är liten, så kan du sli­ra. Om för­vän­tan är stor, bör du leve­re­ra punkt­ligt och utan över­rask­ning­ar.

Och stor­le­ken på för­vän­tan beror på en rad saker.

Förväntan är hög­re för inne­håll som man pre­nu­me­re­rar på, och läg­re för inne­håll som man kon­su­me­rar spo­ra­diskt. Därför är regel­bun­den­het och för­ut­säg­bar­het vik­ti­ga­re för en podd och ett nyhets­brev, än för en webb­plats. Podd och nyhets­brev pre­nu­me­re­rar man på. Webben snubb­lar man in på via sök­mo­tor eller soci­a­la medi­er. Och soci­a­la medi­er tror jag lig­ger någon­stans mitte­mel­lan.

Förväntan är hög­re för inne­håll som kom­mer ofta, och läg­re för inne­håll som kom­mer säl­lan. Därför är det vik­ti­ga­re för en podd som kom­mer ut var­je vec­ka att hål­la sitt pub­li­ce­rings­sche­ma, än för en podd som kom­mer ut en gång i måna­den.

Förväntan är hög­re för inne­håll som loc­kar besö­ka­ren att kom­ma till­ba­ka, och läg­re för inne­håll som inte lovar något. Därför är det vik­ti­ga­re för en YouTube-kanal som upp­da­te­ras ofta att fort­sät­ta med det, än för en YouTube-kanal som upp­da­te­ras spo­ra­diskt.

Låt mig ta någ­ra exem­pel ur verk­li­ga liv.

Exempel

Jag upp­skat­tar Mark Schafers blogg och podd. Bloggen föl­jer jag genom RSS-läsa­ren Feedly. Podden pre­nu­me­re­rar jag på. Jag för­vän­tar mig inte att hit­ta nya blog­gin­lägg, men blir glad och intres­se­rad när de dyker upp i Feedly. Men jag för­vän­tar mig ett nytt avsnitt var­je vec­ka av pod­den, och skul­le bli besvi­ken om det ute­blev.

Jag lyss­nar ock­så på Joe Pulizzis och Robert Roses podd PNR With This Old Marketing och Cisions Passion för kom­mu­ni­ka­tion. PNR With This Old Marketing kom­mer ut var­je tis­dag. Det vet jag, och skul­le bli väl­digt besvi­ken om den inte gör det. Passion för kom­mu­ni­ka­tion kom­mer ut någon gång var­je månad, och så länge uppe­hål­let inte blir för långt så nöjer jag mig med det.

Kntnt har en YouTube-kanal där vi spo­ra­diskt läg­ger upp vide­oklipp. Ingen föl­jer oss, eftersom vi inte lovar någon kon­ti­nu­i­tet. Men skul­le PewDiePie mis­sa att upp­da­te­ra sin kanal var­je dag så skul­le hans fans riva ned him­len.

Slutsats

Så vad blir slut­sat­sen? Jo att kvan­ti­tet är vik­tigt, kva­li­tet ännu vik­ti­ga­re och regel­bun­den­het är vik­ti­gast, och i syn­ner­het när det på grund av for­mat, kanal eller löf­te finns stor för­vän­tan på att få ta del av nytt inne­håll.

Glöm inte!

Till sist. Om du ännu inte har berät­tat om du märk­te eller inte att Kntnt Åsikt var sen, så hop­pas jag att du gör det nu, i kom­men­tarsfäl­tet på www​.knt​nt​.se/​9​700. Det ska bli rik­tigt intres­sant att se vad folk sva­rar.

[Avslutande vin­jett]

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
non sit leo luctus elit. commodo

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest