Google RankBrain – artificiell intelligens som förstår vad du vill

Sökmotoroptimering – populärt kallat SEO efter engelskans Search Engine Optimization – är viktigare än någonsin för att vårt innehåll ska bli hittat. Förr var SEO lite av svart magik. Trollkarlar från SEO-byråer fixade och trixade med länkar och nyckelord för att vårt innehåll skulle synas i sökresultatet. Nu handlar SEO om att skriva innehåll som fokuserar på ett ämne, är relevant för ämnet, är intressant för läsaren, och tillför något nytt. Det gynnar sajter rik på värdeskapande innehåll, och straffar tunna sajter och sajter med skräpinnehåll. Och det kan vi tacka bland annat Panda, Penguin, Hummingsbird i Googles menageri – och nykomlingen RankBrain. I denna artikel berättar Filip Majetic mer om just RankBrain.

Filip Majetic
28 januari 2016

Nytt år och mas­sa nya saker som hän­der inom SEO. Ännu vet ing­en rik­tigt vad. Men det ska vi inte bekym­ra oss om i den­na arti­kel. Istället ska vi tit­ta när­ma­re på en av fjol­å­rets sto­ra nyhe­ter – RankBrain.

En tales­man från Google har avslö­jat att det är den tred­je vik­ti­gas­te sig­na­len för ran­king­en. Den all­ra vik­ti­gas­te är fort­fa­ran­de län­kar från and­ra sidor. Och num­mer två för­mo­das vara något som heter Latent Semantic Indexing. Men den tred­je vik­ti­gas­te sig­na­len av hund­ra­tals är allt­så RankBrain. Men vad är det?

Vad är RankBrain?

RankBrain är ett pro­gram som använ­der arti­fi­ci­ell intel­li­gens (ofta för­kor­tat AI) för att lära sig vad du och jag egent­li­gen sök­te efter när vi knap­pa­de in något i Googles sökru­ta. Det hjäl­per Google att bli träff­säk­ra­re och pre­sen­te­ra ett så nyan­se­rat och pre­cist resul­tat som möj­ligt.

RankBrain bear­be­tar en enorm mängd text  på oli­ka språk  för att lära sig den egent­li­ga bety­del­sen av ord och fra­ser uti­från hur de används. På så sätt kan Google sökal­go­ritm för­stå ald­rig tidi­ga­re sed­da sök­ning­ar och fort­fa­ran­de fil­tre­ra resul­ta­ten så att en vag sök­ning får ett rele­vant resul­tat.

Det som skil­jer RankBrain från många and­ra av Googles algo­rit­mer är dess för­må­ga att pro­gram­me­ra om sig själv så att den anpas­sar sig efter den infor­ma­tion den ana­ly­se­rar. Googles tra­di­tio­nel­la algo­rit­mer krä­ver att män­ni­skor skri­ver om reg­ler­na.

Tag till exem­pel den­na sök­ning:

vad för kall söt rätt serveras vanligtvis som dessert

Svaret är natur­ligt­vis glass. Men det ”vet” inte en van­lig algo­ritm. Men RankBrain klu­rar ut det efter att ha ana­ly­se­rat någ­ra sök­ning­ar och sökre­sul­tat, och läg­ger auto­ma­tiskt till det som ett spe­ci­al­fall.

I RankBrain är det arti­fi­ci­ell intel­li­gens som pro­gram­me­rar om algo­rit­men så att den tar hand om spe­ci­al­fal­let. I en tra­di­tio­nell algo­ritm skul­le en Google-tek­ni­ker behö­va läg­ga in ett spe­ci­al­fall för att han­te­ra sam­ma situ­a­tion.

Smartare än människor

RankBrain är rik­tig träff­sä­ker. I ett expe­ri­ment lät Google sina ingen­jö­rer täv­la mot RankBrain om vem som bäst kan gis­sa vil­ken sida av någ­ra giv­na som kom­mer att pla­ce­ra sig i top­pen för en given sök­fras. Ingenjörerna pric­ka­de rätt sju av tio gång­er. RankBrain åtta av tio.

RankBrain är oum­bär­lig för Google. Varje dag sker tre mil­jar­der sök­ning­ar. Av des­sa är fem­ton pro­cent – 450 mil­jo­ner sök­ning­ar – såda­na som Google ald­rig har sett förr. Många av dem använ­der långa fra­ser och är väl­digt spe­ci­fi­ka för en smal nisch. Det är omöj­ligt för Googles tek­ni­ker att upp­da­te­ra algo­rit­mer­na för hand för att ge sam­ma resul­tat som de nu når med RankBrain.

Greg Corrado, seni­or rese­arch sci­en­tist på Google, berät­ta­de i en inter­vju för Bloomberg Business, om expe­ri­ment som visar hur vik­tig RankBrain har bli­vit under det år den har fun­nits. Att stänga av RankBrain ”skul­le vara lika illa för använ­dar­na som mis­sa att ser­va hälf­ten av sidor­na på Wikipedia”.

Hur påverkas content marketing?

Än så länge påver­kas sidors pla­ce­ring i sökre­sul­ta­tet gans­ka litet av RankBrain. Men den är som sagt den tred­je vik­ti­gas­te sig­na­len, och den är ny, så vi kan nog räk­na med att infly­tan­det ökar.

Den utveck­ling­en gyn­nar webb­plat­ser som regel­bun­det pub­li­ce­rar inne­håll  som sva­rar på frå­gor inom ett ämne eller en bransch. Därför tror jag att con­tent mar­ke­ting på web­ben blir mer rele­vant än någon­sin. Och det i sin tur för­ut­sät­ter en genom­ar­be­tad inne­hålls­stra­te­gi.

Jag tror ock­så vi får se fär­re sökre­sul­tat med tunt inne­håll, eftersom syf­tet med RankBrain ver­kar vara att hit­ta det inne­håll som bäst besva­rar sök­fra­sens inten­tion, istäl­let för inne­håll som bäst mat­char själ­va sök­fra­sen. Sajter som tidi­ga­re har fått bra pla­ce­ring med hjälp av alle­han­da SEO-tek­nik kom­mer för­mod­li­gen att slås ut av webb­plat­ser som bäst besva­rar använ­dar­nas frå­gor inom ett områ­de och som har en bra länk­pro­fil.

Google är inte ensam

I den här arti­keln har jag bara pra­tat om Google. Men de är inte ensam­ma om att använ­da arti­fi­ci­ell intel­li­gens. Microsofts Bing har RankNet och Facebook använ­der AI för att opti­me­ra nyhets­flö­det, för att näm­na någ­ra and­ra tillämp­ning­ar av tek­ni­ken.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
adipiscing dolor. tristique commodo felis justo leo. mi, eget

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest