Google RankBrain – artificiell intelligens som förstår vad du vill

Sökmotoroptimering – populärt kallat SEO efter engelskans Search Engine Optimization – är viktigare än någonsin för att vårt innehåll ska bli hittat. Förr var SEO lite av svart magik. Trollkarlar från SEO-byråer fixade och trixade med länkar och nyckelord för att vårt innehåll skulle synas i sökresultatet. Nu handlar SEO om att skriva innehåll som fokuserar på ett ämne, är relevant för ämnet, är intressant för läsaren, och tillför något nytt. Det gynnar sajter rik på värdeskapande innehåll, och straffar tunna sajter och sajter med skräpinnehåll. Och det kan vi tacka bland annat Panda, Penguin, Hummingsbird i Googles menageri – och nykomlingen RankBrain. I denna artikel berättar Filip Majetic mer om just RankBrain.

Filip Majetic
28 januari 2016

Nytt år och mas­sa nya saker som hän­der inom SEO. Ännu vet ing­en rik­tigt vad. Men det ska vi inte bekym­ra oss om i den­na arti­kel. Istället ska vi tit­ta när­ma­re på en av fjol­å­rets sto­ra nyhe­ter – RankBrain.

En tales­man från Google har avslö­jat att det är den tred­je vik­ti­gas­te sig­na­len för ran­king­en. Den all­ra vik­ti­gas­te är fort­fa­ran­de län­kar från and­ra sidor. Och num­mer två för­mo­das vara något som heter Latent Semantic Indexing. Men den tred­je vik­ti­gas­te sig­na­len av hund­ra­tals är allt­så RankBrain. Men vad är det?

Vad är RankBrain?

RankBrain är ett pro­gram som använ­der arti­fi­ci­ell intel­li­gens (ofta för­kor­tat AI) för att lära sig vad du och jag egent­li­gen sök­te efter när vi knap­pa­de in något i Googles sökru­ta. Det hjäl­per Google att bli träff­säk­ra­re och pre­sen­te­ra ett så nyan­se­rat och pre­cist resul­tat som möjligt.

RankBrain bear­be­tar en enorm mängd text  på oli­ka språk  för att lära sig den egent­li­ga bety­del­sen av ord och fra­ser uti­från hur de används. På så sätt kan Google sökal­go­ritm för­stå ald­rig tidi­ga­re sed­da sök­ning­ar och fort­fa­ran­de fil­tre­ra resul­ta­ten så att en vag sök­ning får ett rele­vant resultat.

Det som skil­jer RankBrain från många and­ra av Googles algo­rit­mer är dess för­må­ga att pro­gram­me­ra om sig själv så att den anpas­sar sig efter den infor­ma­tion den ana­ly­se­rar. Googles tra­di­tio­nel­la algo­rit­mer krä­ver att män­ni­skor skri­ver om reglerna.

Tag till exem­pel den­na sökning:

vad för kall söt rätt serveras vanligtvis som dessert

Svaret är natur­ligt­vis glass. Men det ”vet” inte en van­lig algo­ritm. Men RankBrain klu­rar ut det efter att ha ana­ly­se­rat någ­ra sök­ning­ar och sökre­sul­tat, och läg­ger auto­ma­tiskt till det som ett specialfall.

I RankBrain är det arti­fi­ci­ell intel­li­gens som pro­gram­me­rar om algo­rit­men så att den tar hand om spe­ci­al­fal­let. I en tra­di­tio­nell algo­ritm skul­le en Google-tek­ni­ker behö­va läg­ga in ett spe­ci­al­fall för att han­te­ra sam­ma situation.

Smartare än människor

RankBrain är rik­tig träff­sä­ker. I ett expe­ri­ment lät Google sina ingen­jö­rer täv­la mot RankBrain om vem som bäst kan gis­sa vil­ken sida av någ­ra giv­na som kom­mer att pla­ce­ra sig i top­pen för en given sök­fras. Ingenjörerna pric­ka­de rätt sju av tio gång­er. RankBrain åtta av tio.

RankBrain är oum­bär­lig för Google. Varje dag sker tre mil­jar­der sök­ning­ar. Av des­sa är fem­ton pro­cent – 450 mil­jo­ner sök­ning­ar – såda­na som Google ald­rig har sett förr. Många av dem använ­der långa fra­ser och är väl­digt spe­ci­fi­ka för en smal nisch. Det är omöj­ligt för Googles tek­ni­ker att upp­da­te­ra algo­rit­mer­na för hand för att ge sam­ma resul­tat som de nu når med RankBrain.

Greg Corrado, seni­or rese­arch sci­en­tist på Google, berät­ta­de i en inter­vju för Bloomberg Business, om expe­ri­ment som visar hur vik­tig RankBrain har bli­vit under det år den har fun­nits. Att stänga av RankBrain ”skul­le vara lika illa för använ­dar­na som mis­sa att ser­va hälf­ten av sidor­na på Wikipedia”.

Hur påverkas content marketing?

Än så länge påver­kas sidors pla­ce­ring i sökre­sul­ta­tet gans­ka litet av RankBrain. Men den är som sagt den tred­je vik­ti­gas­te sig­na­len, och den är ny, så vi kan nog räk­na med att infly­tan­det ökar.

Den utveck­ling­en gyn­nar webb­plat­ser som regel­bun­det pub­li­ce­rar inne­håll  som sva­rar på frå­gor inom ett ämne eller en bransch. Därför tror jag att con­tent mar­ke­ting på web­ben blir mer rele­vant än någon­sin. Och det i sin tur för­ut­sät­ter en genom­ar­be­tad innehållsstrategi.

Jag tror ock­så vi får se fär­re sökre­sul­tat med tunt inne­håll, eftersom syf­tet med RankBrain ver­kar vara att hit­ta det inne­håll som bäst besva­rar sök­fra­sens inten­tion, istäl­let för inne­håll som bäst mat­char själ­va sök­fra­sen. Sajter som tidi­ga­re har fått bra pla­ce­ring med hjälp av alle­han­da SEO-tek­nik kom­mer för­mod­li­gen att slås ut av webb­plat­ser som bäst besva­rar använ­dar­nas frå­gor inom ett områ­de och som har en bra länkprofil.

Google är inte ensam

I den här arti­keln har jag bara pra­tat om Google. Men de är inte ensam­ma om att använ­da arti­fi­ci­ell intel­li­gens. Microsofts Bing har RankNet och Facebook använ­der AI för att opti­me­ra nyhets­flö­det, för att näm­na någ­ra and­ra tillämp­ning­ar av tekniken.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »