Framtiden i sociala medier

Sociala medier är det självklara ämnet när Deeped och Sarah, kända som Social by default, intervjuas i avsnitt 71 av Kntnt Radio. Men frågorna är inte lika självklara, och absolut inte svaren. Pia och Thomas tar med sina frågor samtalet bortanför allfarvägen. Ett mycket lyssningsvärt poddavsnitt utlovas.

Pia Tegborg
20 oktober 2016

Sociala medi­er är det själv­kla­ra ämnet när Deeped och Sarah, kän­da som Social by default, inter­vju­as i avsnitt 71 av Kntnt Radio. Men frå­gor­na är inte lika själv­kla­ra (hop­pas jag), och abso­lut inte sva­ren. Thomas och jag för­sö­ker ta sam­ta­let en bit bor­tan­för all­farvä­gen. Och om jag får säga det själv så tyc­ker jag resul­ta­tet blev grymt bra. Lyssna och döm själv.

[kntnt_​radio 71]

Det vet du inte om Deeped och Sarah

Deeped har varit präst i Svenska kyr­kan. Idag är han en guru inom soci­a­la medi­er. Men han pre­di­kar fort­fa­ran­de, enligt Sarah. Bara ett annat evan­ge­li­um. Om det, och hur det gick till när han byt­te ut Tore mot Deeped kan du höra i pod­den. Liksom var­för Sarah har ett et-tec­ken (&) i nacken.

Ska du vara i alla sociala medier

Syns du inte så finns du inte. Men räc­ker det som skäl för ditt före­tag att fin­nas i soci­a­la medi­er? Många står vid ett väg­skäl. Fortsätta pum­pa ut inne­håll för att fyl­la allt fler kana­ler? Eller sat­sa på någ­ra utval­da uti­från en väl­grun­dad strategi?

Välj den sena­re vägen, råder duon, och gör din hem­läxa. Utgå från dina mål och din mål­grupp. Är din avsikt att byg­ga ett arbets­gi­var­va­ru­mär­ke kanske Linkedin är den bäs­ta kana­len, medan Facebook kan vara det själv­skriv­na valet i ett annat sammanhang.

Social medier del av kommunikationsstrategin

Många före­tag ser fort­fa­ran­de soci­a­la medi­er bara som ett kom­ple­ment till den van­li­ga kom­mu­ni­ka­tio­nen, istäl­let för att se det som en inte­gre­rad del av kom­mu­ni­ka­tio­nen. Men det hål­ler på att änd­ra sig – med små, små steg – och allt fler utnytt­jar soci­a­la medi­ers möj­lig­he­ter. För oav­sett om ditt mål är att byg­ga arbets­gi­var­va­ru­mär­ke, för­sälj­ning, tra­di­tio­nell mark­nads­fö­ring eller kund­tjänst kan soci­a­la medi­er stöt­ta det­ta arbete.

Alla delar sociala medier

Är det inte dags att på all­var riva stup­rö­ren, och se till att kom­mu­ni­ka­tions­team, mark­nadsteam, sälj­team, kund­tjänst­team med fle­ra job­bar till­sam­mans för det bäs­ta inne­hål­let i soci­a­la medi­er? Men hur gör man det? Och vil­ka rol­ler behövs?

Linkedin är för b2b. Facebook är för b2c. Eller…?

Många tän­ker att Linkedin är för b2b och Facebook är för b2c. Men så enkelt är det inte. Två exem­pel på b2b-före­tag med fan­tas­tisk när­va­ro på Facebook är General Electric och Maersk.

Oavsett om ditt före­tag är b2b eller b2c, så är kom­mu­ni­ka­tion b2p – från före­tag till per­son. Och bero­en­de på ditt syf­te och mål och var per­so­ner­na du vill kom­mu­ni­ce­ra befin­ner sig på sin besluts­re­sa, så pas­sar den ena eller den and­ra kana­len bätt­re eller säm­re. Människor har helt enkelt oli­ka behov och bete­en­den i oli­ka soci­a­la medi­er. Vi spen­de­rar tid på Facebook, men inve­ste­rar tid på Linkedin, som ett exem­pel. Det hela blir inte lät­ta­re av att soci­a­la medi­er lånar idéer från varand­ra, och att våra för­vänt­ning­ar på soci­a­la medi­er och bete­en­den i dem för­änd­ras mycket.

Håller sociala medier på att bara bli medier?

Håller de soci­a­la nät­ver­ken – chatt-appar­na – på att ta över den soci­a­la inter­ak­tio­ner, medan de tidi­ga­re soci­a­la medi­er­na blir allt mer likt van­li­ga medi­er. Deras affärsmo­dell är ju trots allt sam­ma som tid­ning­ar och and­ra medi­e­hus; att säl­ja annons­vis­ning­ar till en publik som man attra­he­rar med inne­håll. Deeped och Sarah tror inte det.

Sociala medi­er fun­ge­rar inte läng­re utan sina algo­rit­mer som väl­jer ut vad för inne­håll använ­dar­na ska få se. Och algo­rit­mer­na behö­ver använ­darin­ter­ak­tion för att lösa sin upp­gift. Så skul­le soci­a­la medi­er tap­pa den soci­a­la delen och bara bli medi­er – bro­adcast medi­er – så skul­le använ­dar­na inte få bra inne­håll, slu­ta använ­da medi­er­na och annons­mo­del­len kollapsa.

Utmaningar

Om ditt före­tag ska lyc­kas i soci­a­la medi­er så mås­te du ta dig an fle­ra utmaningar.

Först mås­te du för­stå och kun­na för­kla­ra hur soci­a­la medi­er bidrar till bätt­re affä­rer. Först då kan du över­ty­ga dem som sit­ter på peng­ar­na att ge dig till­räck­li­ga resurser.

Sen mås­te du rus­ta orga­ni­sa­tio­nen med rätt kom­pe­tens. Medarbetare som gör omvärlds­be­vak­ning, ska­par inne­håll och pub­li­ce­rar inne­håll i rätt kanal och vid rätt tid­punkt för att nå rätt mål­grupp blir ett måste.

Du mås­te ock­så våga prö­va nya kana­ler. Pröva, gör om, gör rätt. Speciellt mås­te du bör­ja prö­va dig fram bland soci­al nät­verksap­par (till exem­pel Snapchat). Detta områ­de väx­er myc­ket snabbt, och det går inte att und­vi­ka om du ska för­bli relevant.

Och (natur­ligt­vis) så mås­te du job­ba med bild. Text är sååå 2014.

Lär dig av youtubers

Vi är all­de­les för text­ba­se­ra­de, säger Sarah och Deeped. Vi mås­te bör­ja job­ba myc­ket mer med rör­lig bild. Det behö­ver fak­tiskt inte vara var­ken dyrt eller ta en mas­sa tid. Här har de fles­ta före­tag en lång väg att gå. Men det finns ing­en annan väg. Du mås­te bara göra det!

Deeped rekom­men­de­rar alla att lära sig av youtu­be-stjär­nor­na. Själv har han stu­de­rat Casey Neistats fil­mer. Varje dag leve­re­rar Casey en film om sitt liv och dom är rik­tigt grym­ma mås­te jag säga. Det tyc­ker ock­så Thomas 15-åri­ga son Arvid, som tip­sar om dessa:

Bättre, mer, oftare

Sarahs och Deepeds nya mant­ra är ”bätt­re, mer, oftare”.

Du behö­ver göra bätt­re innehåll.

Du behö­ver göra mer innehåll.

Du behö­ver göra inne­håll ofta­re.

Det låter job­bigt. Det är job­bigt. Men du mås­te pub­li­ce­ra inne­håll var­je dag. Kanske inte i sam­ma kanal, men du mås­te hela tiden göra saker. Kontinuerligt. Så att det finns skäl för din mål­grupp att föl­ja dig.

Kris i kommunikationsbranschen

Deeped tror att kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen står inför ett stål­bad. Byråer mås­te tän­ka om – från reklam till kom­mu­ni­ka­tion på digi­ta­la platt­for­mar. Det kom­mer att ta tid. Några kom­mer lyc­kas, Andra inte.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Not your part © Singleton (CC BY-NC 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »