Framtiden i sociala medier

Sociala medier är det självklara ämnet när Deeped och Sarah, kända som Social by default, intervjuas i avsnitt 71 av Kntnt Radio. Men frågorna är inte lika självklara, och absolut inte svaren. Pia och Thomas tar med sina frågor samtalet bortanför allfarvägen. Ett mycket lyssningsvärt poddavsnitt utlovas.

Pia Tegborg
20 oktober 2016

Sociala medi­er är det själv­kla­ra ämnet när Deeped och Sarah, kän­da som Social by default, inter­vju­as i avsnitt 71 av Kntnt Radio. Men frå­gor­na är inte lika själv­kla­ra (hop­pas jag), och abso­lut inte sva­ren. Thomas och jag för­sö­ker ta sam­ta­let en bit bor­tan­för all­farvä­gen. Och om jag får säga det själv så tyc­ker jag resul­ta­tet blev grymt bra. Lyssna och döm själv.

Det vet du inte om Deeped och Sarah

Deeped har varit präst i Svenska kyr­kan. Idag är han en guru inom soci­a­la medi­er. Men han pre­di­kar fort­fa­ran­de, enligt Sarah. Bara ett annat evan­ge­li­um. Om det, och hur det gick till när han byt­te ut Tore mot Deeped kan du höra i pod­den. Liksom var­för Sarah har ett et-tec­ken (&) i nac­ken.

Ska du vara i alla sociala medier

Syns du inte så finns du inte. Men räc­ker det som skäl för ditt före­tag att fin­nas i soci­a­la medi­er? Många står vid ett väg­skäl. Fortsätta pum­pa ut inne­håll för att fyl­la allt fler kana­ler? Eller sat­sa på någ­ra utval­da uti­från en väl­grun­dad stra­te­gi?

Välj den sena­re vägen, råder duon, och gör din hem­läxa. Utgå från dina mål och din mål­grupp. Är din avsikt att byg­ga ett arbets­gi­var­va­ru­mär­ke kanske Linkedin är den bäs­ta kana­len, medan Facebook kan vara det själv­skriv­na valet i ett annat sam­man­hang.

Social medier del av kommunikationsstrategin

Många före­tag ser fort­fa­ran­de soci­a­la medi­er bara som ett kom­ple­ment till den van­li­ga kom­mu­ni­ka­tio­nen, istäl­let för att se det som en inte­gre­rad del av kom­mu­ni­ka­tio­nen. Men det hål­ler på att änd­ra sig – med små, små steg – och allt fler utnytt­jar soci­a­la medi­ers möj­lig­he­ter. För oav­sett om ditt mål är att byg­ga arbets­gi­var­va­ru­mär­ke, för­sälj­ning, tra­di­tio­nell mark­nads­fö­ring eller kund­tjänst kan soci­a­la medi­er stöt­ta det­ta arbe­te.

Alla delar sociala medier

Är det inte dags att på all­var riva stup­rö­ren, och se till att kom­mu­ni­ka­tions­team, mark­nadsteam, sälj­team, kund­tjänst­team med fle­ra job­bar till­sam­mans för det bäs­ta inne­hål­let i soci­a­la medi­er? Men hur gör man det? Och vil­ka rol­ler behövs?

Linkedin är för b2b. Facebook är för b2c. Eller…?

Många tän­ker att Linkedin är för b2b och Facebook är för b2c. Men så enkelt är det inte. Två exem­pel på b2b-före­tag med fan­tas­tisk när­va­ro på Facebook är General Electric och Maersk.

Oavsett om ditt före­tag är b2b eller b2c, så är kom­mu­ni­ka­tion b2p – från före­tag till per­son. Och bero­en­de på ditt syf­te och mål och var per­so­ner­na du vill kom­mu­ni­ce­ra befin­ner sig på sin besluts­re­sa, så pas­sar den ena eller den and­ra kana­len bätt­re eller säm­re. Människor har helt enkelt oli­ka behov och bete­en­den i oli­ka soci­a­la medi­er. Vi spen­de­rar tid på Facebook, men inve­ste­rar tid på Linkedin, som ett exem­pel. Det hela blir inte lät­ta­re av att soci­a­la medi­er lånar idéer från varand­ra, och att våra för­vänt­ning­ar på soci­a­la medi­er och bete­en­den i dem för­änd­ras myc­ket.

Håller sociala medier på att bara bli medier?

Håller de soci­a­la nät­ver­ken – chatt-appar­na – på att ta över den soci­a­la inter­ak­tio­ner, medan de tidi­ga­re soci­a­la medi­er­na blir allt mer likt van­li­ga medi­er. Deras affärsmo­dell är ju trots allt sam­ma som tid­ning­ar och and­ra medi­e­hus; att säl­ja annons­vis­ning­ar till en publik som man attra­he­rar med inne­håll. Deeped och Sarah tror inte det.

Sociala medi­er fun­ge­rar inte läng­re utan sina algo­rit­mer som väl­jer ut vad för inne­håll använ­dar­na ska få se. Och algo­rit­mer­na behö­ver använ­darin­ter­ak­tion för att lösa sin upp­gift. Så skul­le soci­a­la medi­er tap­pa den soci­a­la delen och bara bli medi­er – bro­adcast medi­er – så skul­le använ­dar­na inte få bra inne­håll, slu­ta använ­da medi­er­na och annons­mo­del­len kol­lap­sa.

Utmaningar

Om ditt före­tag ska lyc­kas i soci­a­la medi­er så mås­te du ta dig an fle­ra utma­ning­ar.

Först mås­te du för­stå och kun­na för­kla­ra hur soci­a­la medi­er bidrar till bätt­re affä­rer. Först då kan du över­ty­ga dem som sit­ter på peng­ar­na att ge dig till­räck­li­ga resur­ser.

Sen mås­te du rus­ta orga­ni­sa­tio­nen med rätt kom­pe­tens. Medarbetare som gör omvärlds­be­vak­ning, ska­par inne­håll och pub­li­ce­rar inne­håll i rätt kanal och vid rätt tid­punkt för att nå rätt mål­grupp blir ett mås­te.

Du mås­te ock­så våga prö­va nya kana­ler. Pröva, gör om, gör rätt. Speciellt mås­te du bör­ja prö­va dig fram bland soci­al nät­verksap­par (till exem­pel Snapchat). Detta områ­de väx­er myc­ket snabbt, och det går inte att und­vi­ka om du ska för­bli rele­vant.

Och (natur­ligt­vis) så mås­te du job­ba med bild. Text är sååå 2014.

Lär dig av youtubers

Vi är all­de­les för text­ba­se­ra­de, säger Sarah och Deeped. Vi mås­te bör­ja job­ba myc­ket mer med rör­lig bild. Det behö­ver fak­tiskt inte vara var­ken dyrt eller ta en mas­sa tid. Här har de fles­ta före­tag en lång väg att gå. Men det finns ing­en annan väg. Du mås­te bara göra det!

Deeped rekom­men­de­rar alla att lära sig av youtu­be-stjär­nor­na. Själv har han stu­de­rat Casey Neistats fil­mer. Varje dag leve­re­rar Casey en film om sitt liv och dom är rik­tigt grym­ma mås­te jag säga. Det tyc­ker ock­så Thomas 15-åri­ga son Arvid, som tip­sar om des­sa:

Bättre, mer, oftare

Sarahs och Deepeds nya mant­ra är ”bätt­re, mer, ofta­re”.

Du behö­ver göra bätt­re inne­håll.

Du behö­ver göra mer inne­håll.

Du behö­ver göra inne­håll ofta­re.

Det låter job­bigt. Det är job­bigt. Men du mås­te pub­li­ce­ra inne­håll var­je dag. Kanske inte i sam­ma kanal, men du mås­te hela tiden göra saker. Kontinuerligt. Så att det finns skäl för din mål­grupp att föl­ja dig.

Kris i kommunikationsbranschen

Deeped tror att kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen står inför ett stål­bad. Byråer mås­te tän­ka om – från reklam till kom­mu­ni­ka­tion på digi­ta­la platt­for­mar. Det kom­mer att ta tid. Några kom­mer lyc­kas, Andra inte.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Not your part © Singleton (CC BY-NC 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
porta. felis neque. sed velit, elit. suscipit

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest