Foto: Anna-Lena Ahlström

Frida Boisen: Så lyckas du med sociala medier (Kntnt frukost 22, del 2 av 2)

Den explosiva utvecklingen inom sociala medier spelar en alltmer avgörande roll för din affärsframgång. För att kunna bli viral måste du veta hur du skall vässa dina sociala medier-strategier.

Människor vill bli berörda, känna sig levande och vara en del av sammanhanget. Men vilka virala känslor är det mest kraft i – ilskan, glädjen, sorgen, värmen eller rädslan? Och vilka känslor skapar behov av att dela vidare?

Hör Frida Boisen berätta hur du arbetar med känslostyrt innehåll – den senaste trenden inom sociala medier.

Pia Tegborg
17 februari 2016

Inte nog med att vi hade Niklas Myhr, ”The Social Media Professor”, som tala­re på årets förs­ta Kntnt-fru­kost. Vi gäs­ta­des ock­så av Frida Boisen, som gjort en rekord­kar­riär från för­ortstjej i Västra Frölunda till digi­tal chef och ansva­rig utgi­va­re på Bonnier Tidskrifter. Hon är även krö­ni­kör i GT och Expressen, soci­a­la medie-expert i SVT med mera med mera…

Liksom hon är hög­ak­tu­ell med sin nyut­kom­na bok “Digital suc­cé – Så lyc­kas du med soci­a­la medi­er”, där hon delar med sig av sina hem­lig­he­ter och bäs­ta knep för fram­gång.

Delar med sig av sin vis­dom gör hon ock­så under det­ta full­sat­ta fru­kost­mö­te den­na tidi­ga mor­gon.

Erövra världen med virala eldar

Det är med myc­ket humor och stor inle­vel­se som Frida berät­tar hur man bär sig åt för att star­ta vira­la eldar, väc­ka debat­ter och till och med eröv­ra värl­den! Att det fun­ge­rar vet vi. Genom sin oräd­da kam­pan­j­jour­na­li­stik blev hon näm­li­gen 2014 utnämnd till världs­mäs­ta­re i soci­a­la medi­er vid tid­nings­värl­dens Oscarsgala, the INMA Awards i San Francisco.

Frida Boisen talar inför 180 åhörare på Kntnts första frukost 2016. Foto: Niklas Myhr.
Frida Boisen talar inför 180 åhö­ra­re på Kntnts förs­ta fru­kost 2016. Foto: Niklas Myhr.

”Talk to the heart”

Mod och pas­sion. Det är Fridas två led­ord. Våga tro på dig själv, lita på dina idéer och stå upp för dina vär­de­ring­ar.  Och använd soci­a­la medi­er för att fånga upp­märk­sam­het, stic­ka ut, byg­ga varu­mär­ke och fram­för allt berö­ra.

Men – du mås­te berö­ra på rik­tigt! Äkta och genu­int. Du mås­te ”talk to the heart” som Frida säger.

Fyra nycklar till viral puls

Frida har defi­ni­e­rat fyra nyck­lar till viral puls som är använd­ba­ra när du arbe­tar med käns­lo­styrt inne­håll för att ska­pa behov att dela vida­re. Vilka des­sa är och myc­ket annat får du veta om du tar del av pre­sen­ta­tio­nen nedan.

Jag kan lova att det är 22 väl värt inve­ste­ra­de minu­ter!

Se filmen

Du kan se fil­men nedan eller på Vimeo eller YouTube. Om du före­drar att bara lyss­na så kan du göra det på SoundCloud.

Mer av Frida

Inom kort kom­mer en inter­vju med Frida Boisen. Prenumerera på Kntnt Radio eller på vårt nyhets­brev för att inte mis­sa den­na.

Mer frukost-inspiration

Vid näs­ta Kntnt-fru­kost, den 23:e feb­ru­a­ri gäs­tas vi av Staffan Ekengren från Scania som berät­tar om den moder­na kom­mu­ni­ka­tions­av­del­ning­en! Missa inte! Det finns ett fåtal plat­ser kvar, så skyn­da dig att boka!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »

Kommunicera effektivare i samband med mässor

Mässorna är stor­slag­na, moder­na hub­bar för kom­mu­ni­ka­tion både digi­talt och IRL. Biljetter scan­nas och rivs, sto­ra bild­skär­mar pum­par ut sitt bud­skap. Samtal förs mel­lan poten­ti­el­la affärs­kon­tak­ter. Men tar du till­va­ra på alla kom­mu­ni­ka­tions­möj­lig­he­ter? Martin Karlsson Modigh gui­dar dig genom för­be­re­del­ser­na, vad du bör tän­ka på under mäs­san och vad du kan göra efteråt.

Läs artikel »

Nytt EU-direktiv ställer tuffare krav på marknadsföring online

EU sat­sar sto­ra resur­ser på att för­bätt­ra de juri­dis­ka spel­reg­ler­na i EUs digi­ta­la mil­jö. Inte minst vad gäl­ler den kon­su­ment­skyd­dan­de lag­stift­ning­en. Större krav på e-mark­nads­plat­ser och en utö­kad ång­er­rätt är bara någ­ra exem­pel på det­ta och sank­tio­ner­na vid över­trä­del­se kan svi­da ordent­ligt. Som mark­nads­fö­ra­re mås­te du veta vad som gäl­ler. Läs dagens arti­kel för­fat­tad av Erik Ullberg och Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

En publicist söker sin prenumerant

Har ditt före­tag en blogg? Finns ni på Facebook? Har ni ett nyhets­flö­de på hem­si­dan? Grattis, då är ni i själ­va ver­ket även pub­li­cis­ter. Och då kan det vara bra att ha koll på vad det inne­bär. Läs mer om det­ta i dagens arti­kel  sig­ne­rad Lars Wirtén.

Läs artikel »
massa efficitur. libero. Lorem lectus ut et, Nullam Curabitur nec

Missa inte nästa artikel!

Missa inte nästa artikel! Fyll i din mejladress och få ett mejl med de senaste artiklarna.

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest