Foto: Anna-Lena Ahlström

Frida Boisen: Så lyckas du med sociala medier (Kntnt frukost 22, del 2 av 2)

Den explosiva utvecklingen inom sociala medier spelar en alltmer avgörande roll för din affärsframgång. För att kunna bli viral måste du veta hur du skall vässa dina sociala medier-strategier.

Människor vill bli berörda, känna sig levande och vara en del av sammanhanget. Men vilka virala känslor är det mest kraft i – ilskan, glädjen, sorgen, värmen eller rädslan? Och vilka känslor skapar behov av att dela vidare?

Hör Frida Boisen berätta hur du arbetar med känslostyrt innehåll – den senaste trenden inom sociala medier.

Pia Tegborg
17 februari 2016

Inte nog med att vi hade Niklas Myhr, ”The Social Media Professor”, som tala­re på årets förs­ta Kntnt-fru­kost. Vi gäs­ta­des ock­så av Frida Boisen, som gjort en rekord­kar­riär från för­ortstjej i Västra Frölunda till digi­tal chef och ansva­rig utgi­va­re på Bonnier Tidskrifter. Hon är även krö­ni­kör i GT och Expressen, soci­a­la medie-expert i SVT med mera med mera…

Liksom hon är hög­ak­tu­ell med sin nyut­kom­na bok “Digital suc­cé – Så lyc­kas du med soci­a­la medi­er”, där hon delar med sig av sina hem­lig­he­ter och bäs­ta knep för fram­gång.

Delar med sig av sin vis­dom gör hon ock­så under det­ta full­sat­ta fru­kost­mö­te den­na tidi­ga mor­gon.

Erövra världen med virala eldar

Det är med myc­ket humor och stor inle­vel­se som Frida berät­tar hur man bär sig åt för att star­ta vira­la eldar, väc­ka debat­ter och till och med eröv­ra värl­den! Att det fun­ge­rar vet vi. Genom sin oräd­da kam­pan­j­jour­na­li­stik blev hon näm­li­gen 2014 utnämnd till världs­mäs­ta­re i soci­a­la medi­er vid tid­nings­värl­dens Oscarsgala, the INMA Awards i San Francisco.

Frida Boisen talar inför 180 åhörare på Kntnts första frukost 2016. Foto: Niklas Myhr.
Frida Boisen talar inför 180 åhö­ra­re på Kntnts förs­ta fru­kost 2016. Foto: Niklas Myhr.

”Talk to the heart”

Mod och pas­sion. Det är Fridas två led­ord. Våga tro på dig själv, lita på dina idéer och stå upp för dina vär­de­ring­ar.  Och använd soci­a­la medi­er för att fånga upp­märk­sam­het, stic­ka ut, byg­ga varu­mär­ke och fram­för allt berö­ra.

Men – du mås­te berö­ra på rik­tigt! Äkta och genu­int. Du mås­te ”talk to the heart” som Frida säger.

Fyra nycklar till viral puls

Frida har defi­ni­e­rat fyra nyck­lar till viral puls som är använd­ba­ra när du arbe­tar med käns­lo­styrt inne­håll för att ska­pa behov att dela vida­re. Vilka des­sa är och myc­ket annat får du veta om du tar del av pre­sen­ta­tio­nen nedan.

Jag kan lova att det är 22 väl värt inve­ste­ra­de minu­ter!

Se filmen

Du kan se fil­men nedan eller på Vimeo eller YouTube. Om du före­drar att bara lyss­na så kan du göra det på SoundCloud.

Mer av Frida

Inom kort kom­mer en inter­vju med Frida Boisen. Prenumerera på Kntnt Radio eller på vårt nyhets­brev för att inte mis­sa den­na.

Mer frukost-inspiration

Vid näs­ta Kntnt-fru­kost, den 23:e feb­ru­a­ri gäs­tas vi av Staffan Ekengren från Scania som berät­tar om den moder­na kom­mu­ni­ka­tions­av­del­ning­en! Missa inte! Det finns ett fåtal plat­ser kvar, så skyn­da dig att boka!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
ipsum id pulvinar et, mi, eget leo. efficitur. ultricies

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest