Foto: Anna-Lena Ahlström

Frida Boisen: Så lyckas du med sociala medier (Kntnt frukost 22, del 2 av 2)

Den explosiva utvecklingen inom sociala medier spelar en alltmer avgörande roll för din affärsframgång. För att kunna bli viral måste du veta hur du skall vässa dina sociala medier-strategier.

Människor vill bli berörda, känna sig levande och vara en del av sammanhanget. Men vilka virala känslor är det mest kraft i – ilskan, glädjen, sorgen, värmen eller rädslan? Och vilka känslor skapar behov av att dela vidare?

Hör Frida Boisen berätta hur du arbetar med känslostyrt innehåll – den senaste trenden inom sociala medier.

Pia Tegborg
17 februari 2016

Inte nog med att vi hade Niklas Myhr, ”The Social Media Professor”, som tala­re på årets förs­ta Kntnt-fru­kost. Vi gäs­ta­des ock­så av Frida Boisen, som gjort en rekord­kar­riär från för­ortstjej i Västra Frölunda till digi­tal chef och ansva­rig utgi­va­re på Bonnier Tidskrifter. Hon är även krö­ni­kör i GT och Expressen, soci­a­la medie-expert i SVT med mera med mera…

Liksom hon är hög­ak­tu­ell med sin nyut­kom­na bok “Digital suc­cé – Så lyc­kas du med soci­a­la medi­er”, där hon delar med sig av sina hem­lig­he­ter och bäs­ta knep för framgång.

Delar med sig av sin vis­dom gör hon ock­så under det­ta full­sat­ta fru­kost­mö­te den­na tidi­ga morgon.

Erövra världen med virala eldar

Det är med myc­ket humor och stor inle­vel­se som Frida berät­tar hur man bär sig åt för att star­ta vira­la eldar, väc­ka debat­ter och till och med eröv­ra värl­den! Att det fun­ge­rar vet vi. Genom sin oräd­da kam­pan­j­jour­na­li­stik blev hon näm­li­gen 2014 utnämnd till världs­mäs­ta­re i soci­a­la medi­er vid tid­nings­värl­dens Oscarsgala, the INMA Awards i San Francisco.

Frida Boisen talar inför 180 åhörare på Kntnts första frukost 2016. Foto: Niklas Myhr.
Frida Boisen talar inför 180 åhö­ra­re på Kntnts förs­ta fru­kost 2016. Foto: Niklas Myhr.

”Talk to the heart”

Mod och pas­sion. Det är Fridas två led­ord. Våga tro på dig själv, lita på dina idéer och stå upp för dina vär­de­ring­ar.  Och använd soci­a­la medi­er för att fånga upp­märk­sam­het, stic­ka ut, byg­ga varu­mär­ke och fram­för allt beröra.

Men – du mås­te berö­ra på rik­tigt! Äkta och genu­int. Du mås­te ”talk to the heart” som Frida säger.

Fyra nycklar till viral puls

Frida har defi­ni­e­rat fyra nyck­lar till viral puls som är använd­ba­ra när du arbe­tar med käns­lo­styrt inne­håll för att ska­pa behov att dela vida­re. Vilka des­sa är och myc­ket annat får du veta om du tar del av pre­sen­ta­tio­nen nedan.

Jag kan lova att det är 22 väl värt inve­ste­ra­de minuter!

Se filmen

Du kan se fil­men nedan eller på Vimeo eller YouTube. Om du före­drar att bara lyss­na så kan du göra det på SoundCloud.

Mer av Frida

Inom kort kom­mer en inter­vju med Frida Boisen. Prenumerera på Kntnt Radio eller på vårt nyhets­brev för att inte mis­sa denna.

Mer frukost-inspiration

Vid näs­ta Kntnt-fru­kost, den 23:e feb­ru­a­ri gäs­tas vi av Staffan Ekengren från Scania som berät­tar om den moder­na kom­mu­ni­ka­tions­av­del­ning­en! Missa inte! Det finns ett fåtal plat­ser kvar, så skyn­da dig att boka!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »