Frida Ramstedt: Så tar du ditt nästa steg i sociala medier (Kntnt frukost 26)

Tidigare i månaden arrangerade vi våren sista frukostföredrag. Crescendot i vårens serie av frukostar med innehåll. Men det höll på att gå galet…

Pia Tegborg
25 maj 2016

Tidigare i måna­den arran­ge­ra­de vi vårens sista fru­kost­fö­re­drag. Som van­ligt hade vi spa­rat en rik­tig god­bit till sist och såg fram emot att lyss­na på Alcro Färgs mark­nads­chef. Allt var sedan länge klart. Ämnet för mor­go­nen var Alcros resa ”från Facebok till pris­be­lönt con­tent” och intres­set var stort.

Men någ­ra dagar före den sto­ra dagen fick vi det job­bi­ga beske­det att tala­ren hade fått för­hin­der. Det blir bör­jan på en inten­siv jakt på en ersät­ta­re. En jakt som för­hind­ra­des av Kristi him­mels­färds­dag med till­hö­ran­de kläm­dag för många av de tänk­ta byte­na.

Jag hade myc­ket god hjälp av vän­ner och bekan­ta till Kntnt. Tack Erik Modig, Robin Pettersson, Alexander Mason, PeO Axelsson, Pontus Staunstrup, Agneta Olsson och alla and­ra som hjälp­te mig med namn och kon­tak­ter. Tack vare er fick jag nöjet att pra­ta med 20+ poten­ti­el­la tala­re, som alla var myc­ket för­stå­en­de och hjälp­sam­ma. Det är fasci­ne­ran­de så många duk­ti­ga före­lä­sa­re och exper­ter inom oli­ka ämnes­om­rå­den det finns. Dessvärre var många redan boka­de eller kun­de inte stäl­la upp med så kort var­sel.

En av alla jag kon­tak­ta­de var Frida Ramstedt. Hon är pro­fes­sio­nell blog­ga­re. Hon skri­ver om inred­ning på Trendenser​.se och omsät­ter fem mil­jo­ner kro­nor på att säl­ja annons­ut­rym­me på blog­gen och hjäl­pa kun­der­na med att annon­se­ra. Hon hade möj­lig­het att möble­ra om sitt sche­ma, och kun­de stäl­la upp till min sto­ra lätt­nad.

Snabbt ut med infor­ma­tion till berör­da. Tummen upp från sam­ar­bets­part­ners. Och någ­ra ensta­ka avan­mäl­ning­ar.

Så var det dags för fru­kosten. Som van­ligt har vi två före­drag. Först ett från vår sam­ar­bets­part­ner, som är Cision, och där­ef­ter ett från dagens huvud­ta­la­re, Frida Ramstedt.

Kampen mellan Facebook och Google

Magnus Thell Cision 160512

Dagen till ära var det Cisions Nordics vd, Magnus Thell, som inled­de. Ämnet var utveck­ling­en av digi­ta­la kana­ler för före­tag och orga­ni­sa­tio­ner.

Kommunikationen blir allt­mer kom­plex men sam­ti­digt öpp­nas nya möj­lig­he­ter upp, menar Magnus. Slaget om kom­mu­ni­ka­tö­rens bud­get står nu mel­lan Facebook och Google, där Facebook byg­ger ett ”eget inter­net” i kam­pen om start­plat­sen på nätet.

Räckvidden sjun­ker i tra­di­tio­nel­la medi­er såsom dags­press och tablå-TV till för­mån för de digi­ta­la kana­ler­na. Med 5 mil­jo­ner svens­kar onli­ne har eko­sy­ste­met för­flyt­tats från Bonnier och Schibsted till Kalifornien.

Så tar du ditt nästa steg i sociala medier

Frukost 160512Så var det änt­li­gen dags för Frida Ramstedt. Hon berät­ta­de hur mark­nads­fö­ra­re kan job­ba med  Word of Web och Word of Visuals som kom­ple­ment till Word of Mouth, och gav tips på hur man ska job­ba med blog­gar, Instagram och Pinterest för att dri­va tra­fik och öka kän­ne­do­men och för­sälj­ning­en. Mycket intres­sant.

Tyvärr får vi inte åter­ge vad hon berät­ta­de vare sig i ord eller film. Så där­för finns ing­en video som vi all­tid annars har. Sorry.

Men det finns en rik­tig intres­sant och myc­ket lyss­nings­värd inter­vju (om jag får säga det själv) som Thomas och jag gjor­de med hen­ne bara någ­ra dagar efteråt. Du kan läsa och lyss­na till den här. I den få du veta vad du skall tän­ka på om du vill anli­ta en blog­ga­re för att mark­nads­fö­ra dina pro­duk­ter. Och myc­ket annat.

Hösten kommer snart …

Inom kort pre­sen­te­rar vi talar­na till hös­tens Kntnt fru­kostar så pre­nu­me­re­ra gär­na på vårt nyhets­brev så du inte går mis­te om det­ta!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
eleifend nunc id Donec id, venenatis Aliquam

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest