Skip to content

Frida Ramstedt: Så tar du ditt nästa steg i sociala medier (Kntnt frukost 26)

Tidigare i månaden arrangerade vi våren sista frukostföredrag. Crescendot i vårens serie av frukostar med innehåll. Men det höll på att gå galet…

Pia Tegborg
25 maj 2016

Tidigare i måna­den arran­ge­ra­de vi vårens sista fru­kost­fö­re­drag. Som van­ligt hade vi spa­rat en rik­tig god­bit till sist och såg fram emot att lyss­na på Alcro Färgs mark­nads­chef. Allt var sedan länge klart. Ämnet för mor­go­nen var Alcros resa ”från Facebok till pris­be­lönt con­tent” och intres­set var stort.

Men någ­ra dagar före den sto­ra dagen fick vi det job­bi­ga beske­det att tala­ren hade fått för­hin­der. Det blir bör­jan på en inten­siv jakt på en ersät­ta­re. En jakt som för­hind­ra­des av Kristi him­mels­färds­dag med till­hö­ran­de kläm­dag för många av de tänk­ta byte­na.

Jag hade myc­ket god hjälp av vän­ner och bekan­ta till Kntnt. Tack Erik Modig, Robin Pettersson, Alexander Mason, PeO Axelsson, Pontus Staunstrup, Agneta Olsson och alla and­ra som hjälp­te mig med namn och kon­tak­ter. Tack vare er fick jag nöjet att pra­ta med 20+ poten­ti­el­la tala­re, som alla var myc­ket för­stå­en­de och hjälp­sam­ma. Det är fasci­ne­ran­de så många duk­ti­ga före­lä­sa­re och exper­ter inom oli­ka ämnes­om­rå­den det finns. Dessvärre var många redan boka­de eller kun­de inte stäl­la upp med så kort var­sel.

En av alla jag kon­tak­ta­de var Frida Ramstedt. Hon är pro­fes­sio­nell blog­ga­re. Hon skri­ver om inred­ning på Trendenser​.se och omsät­ter fem mil­jo­ner kro­nor på att säl­ja annons­ut­rym­me på blog­gen och hjäl­pa kun­der­na med att annon­se­ra. Hon hade möj­lig­het att möble­ra om sitt sche­ma, och kun­de stäl­la upp till min sto­ra lätt­nad.

Snabbt ut med infor­ma­tion till berör­da. Tummen upp från sam­ar­bets­part­ners. Och någ­ra ensta­ka avan­mäl­ning­ar.

Så var det dags för fru­kosten. Som van­ligt har vi två före­drag. Först ett från vår sam­ar­bets­part­ner, som är Cision, och där­ef­ter ett från dagens huvud­ta­la­re, Frida Ramstedt.

Kampen mellan Facebook och Google

Magnus Thell Cision 160512

Dagen till ära var det Cisions Nordics vd, Magnus Thell, som inled­de. Ämnet var utveck­ling­en av digi­ta­la kana­ler för före­tag och orga­ni­sa­tio­ner.

Kommunikationen blir allt­mer kom­plex men sam­ti­digt öpp­nas nya möj­lig­he­ter upp, menar Magnus. Slaget om kom­mu­ni­ka­tö­rens bud­get står nu mel­lan Facebook och Google, där Facebook byg­ger ett ”eget inter­net” i kam­pen om start­plat­sen på nätet.

Räckvidden sjun­ker i tra­di­tio­nel­la medi­er såsom dags­press och tablå-TV till för­mån för de digi­ta­la kana­ler­na. Med 5 mil­jo­ner svens­kar onli­ne har eko­sy­ste­met för­flyt­tats från Bonnier och Schibsted till Kalifornien.

Så tar du ditt nästa steg i sociala medier

Frukost 160512Så var det änt­li­gen dags för Frida Ramstedt. Hon berät­ta­de hur mark­nads­fö­ra­re kan job­ba med  Word of Web och Word of Visuals som kom­ple­ment till Word of Mouth, och gav tips på hur man ska job­ba med blog­gar, Instagram och Pinterest för att dri­va tra­fik och öka kän­ne­do­men och för­sälj­ning­en. Mycket intres­sant.

Tyvärr får vi inte åter­ge vad hon berät­ta­de vare sig i ord eller film. Så där­för finns ing­en video som vi all­tid annars har. Sorry.

Men det finns en rik­tig intres­sant och myc­ket lyss­nings­värd inter­vju (om jag får säga det själv) som Thomas och jag gjor­de med hen­ne bara någ­ra dagar efteråt. Du kan läsa och lyss­na till den här. I den få du veta vad du skall tän­ka på om du vill anli­ta en blog­ga­re för att mark­nads­fö­ra dina pro­duk­ter. Och myc­ket annat.

Hösten kommer snart …

Inom kort pre­sen­te­rar vi talar­na till hös­tens Kntnt fru­kostar så pre­nu­me­re­ra gär­na på vårt nyhets­brev så du inte går mis­te om det­ta!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av dina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
nec leo. felis in elit. accumsan leo ut facilisis et, commodo

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest