Fyller du bara kanaler – eller försöker du åstadkomma något?

Mellan september 2015 och juli 2016 sändes fyrtio avsnitt av podden Åsikt – en krönika av och med Thomas Barregren. Detta är en återutsändning av avsnitt 33 från den 3 maj 2016.

Thomas Barregren
16 augusti 2017

”Fyller du bara kana­ler – eller för­sö­ker du åstad­kom­ma något”, är rubri­ken för Åsikt 33, den 2 maj 2016, med mig Thomas Barregren.

[Inledande vin­jett]

Slösar du med ditt kommunikationskapital?

Varför pro­du­ce­rar du inne­håll? För att fyl­la en kanal? Eller för att åstad­kom­ma något?

Utåt säger du säkert som alla and­ra and­ra att det är för att åstad­kom­ma något. För att ska­pa kän­ne­dom, eta­ble­ra en rela­tion, dri­va för­sälj­ning, byg­ga loja­li­tet – eller något lik­nan­de.

Men kol­le­gor emel­lan erkän­ner du att du egent­li­gen bara fyl­ler kana­ler.

Eller så gör du inte det. Omedveten om att det är just det du gör.

För de all­ra fles­ta ska­par bara inne­håll som fyl­ler kana­ler. Medvetet eller omed­ve­tet. Det är i bäs­ta fall bara slö­se­ri med din tid och ditt före­tags resur­ser.

I bäs­ta fall.

I säms­ta fall slö­sar du ock­så med din mål­grupps upp­märk­sam­het. Och ditt kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal.

Kommunikationskapital och content marketing

Sara Rosengren och Micael Dahlén vid Handelshögskolan i Stockholm har i sin forsk­ning visat att före­tag byg­ger kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal hos en mål­grupp genom att regel­bun­det och på sam­ma sätt och sam­ma stäl­le erbju­da inne­håll som mål­grup­pen sät­ter vär­de på.

De har visat att kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­ta­let inte är det­sam­ma som varu­mär­kes­ka­pi­tal, utan exi­ste­rar vid sidan av det.

Och att till­räck­ligt myc­ket kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal ska­par en vil­ja hos mål­grup­pen att ta del av, och låta sig påver­kas av, kom­mu­ni­ka­tion från avsän­da­ren. Med myc­ket kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal blir det helt enkelt både bil­li­ga­re och enkla­re att påver­ka mål­grup­pen på öns­kat sätt.

Det är exakt det­ta – och ing­et annat – som con­tent mar­ke­ting hand­lar om; att regel­bun­det och på sam­ma sätt och sam­ma stäl­le erbju­da inne­håll som mål­grup­pen sät­ter vär­de på för att byg­ga kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal.

Content mar­ke­ting är ing­et annat än ett sys­te­ma­tiskt arbets­sätt för att byg­ga kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal.

Det låter bra och för­nuf­tigt. Eller hur? Men var­för i her­rans namn fort­sät­ter du i så fall att bara fyl­la kana­ler med inne­håll?

Jag tror det hand­lar om mog­nad. Jag upp­le­ver att kom­mu­ni­ka­tö­rer som när­mar sig con­tent mar­ke­ting genom­går fler mog­nas­fa­ser.

0. Etablera närvaro i kanaler

I den förs­ta fasen, som vi kan kal­la fas noll eftersom det är utgångs­punk­ten, för­sö­ker man bara hänga med. I slu­tet av 90-talet och bör­jan av 00-talet skul­le alla ha en webb­plats. Skit sam­ma var­för. Sen kom Facebook, LinkedIn och Twitter. Skit sam­ma var­för. Nu är det YouTube, Instagram och Snapchat. Skit sam­ma var­för. Samma gäl­ler and­ra saker som det går mode i; till exem­pel mar­ke­ting auto­ma­tion och con­tent mar­ke­ting. Skit sam­ma var­för.

1. Matar besten

Men det räc­ker inte att ha en webb­plats, sidor på Facebook och LinkedIn, pro­fil på Twitter och Instagram, kanal på YouTube och vad det nu heter på Snapchat. Och det räc­ker inte med att köpa in mar­ke­ting auto­ma­tion-verk­tyg eller säga att man gör con­tent mar­ke­ting. Det behövs ock­så inne­håll. Inte bara en gång. Utan regel­bun­det. Och anpas­sat för respek­ti­ve kanal eller ända­mål.

Och hur själv­klart det än låter, så ver­kar de fles­ta bli tag­na på säng­en av det fak­tum att bes­ten mås­te matas – feed the beast. Ett resurskrä­van­de slit utan slut.

När den­na insikt infin­ner sig har man kom­mit till den förs­ta mog­nads­fa­sen. Det är här du hit­tar de fles­ta av dina yrkes­brö­der och ‑syst­rar. Antingen sli­tan­des för två med att ska­pa inne­håll som de kan skyff­la in i gapet på den ald­rig nöj­da bes­ten. Eller despe­rat sökan­de efter en magisk lös­ning. Kan con­tent mar­ke­ting vara den?

2. Fokuserar

I den and­ra mog­nads­fa­sen har man insett att det inte finns någon magisk lös­ning som för evigt hål­ler kana­ler­na fyll­da. Att det är ett hårt slit som mås­te göras. Att den enda belö­ning­en är att arbe­tet ger någon form av resul­tat. Och att foku­se­ring är en för­ut­sätt­ning för resul­tat – less is more.

Det krä­ver mod att foku­se­ra på en eller högst någ­ra få kana­ler, och dra ned eller till och med avveck­la enga­ge­mang­et i and­ra kana­ler. Mod eftersom inte lika mog­na yrkes­brö­der och ‑syst­rar tror man har tap­pat grep­pet. Mod eftersom che­fer och med­ar­be­ta­re ifrå­ga­sät­ter det klo­ka i att inte fin­nas på Facebook eller YouTube eller vad det nu är för kanal där alla kon­kur­ren­ter finns.

I det läget mås­te man ha tro på sig själv.

3. Sätter publiken i centrum

Har man kom­mit så långt är ste­get till näs­ta mog­nads­fas litet. Det kom­mer näs­tan av sig självt.

För när man regel­bun­det pub­li­ce­rar inne­håll i någ­ra få val­da kana­ler, och bör­jar se resul­tat, ja då fal­ler det sig natur­ligt att göra mer av det som fun­ge­rar. Innehållet foku­se­ras till än fär­re kana­ler. Och leve­re­ras med än stör­re för­ut­säg­bar­het, både vad gäl­ler regel­bun­den­het och sätt.

Det enda som sak­nas för att nå den tred­je mog­nads­fa­sen är insik­ten att det är publi­ken – de åter­kom­man­de kon­su­men­ter­na av inne­hål­let – som är den egent­li­ga till­gång­en. Inte inne­hål­let i sig självt.

För det är hos publi­ken man kan byg­ga kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal. Och med kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal har man publi­kens öra för annan kom­mu­ni­ka­tion. Kommunikation som dri­ver för­sälj­ning eller på annat sätt påver­kar mål­grup­pen i öns­kad rikt­ning.

Det är nu – och först nu – man gör con­tent mar­ke­ting. Det är här de fles­ta som fak­tiskt gör con­tent mar­ke­ting – på rik­tigt – befin­ner sig.

Men någ­ra få före­tag – till exem­pel Red Bull och Jyske Bank, som vi pra­tar om i det kom­man­de avsnit­tet av Kntnt Radio, avsnitt 58 – har kom­mit ännu ett steg i sin mog­nad. De har nått den fjär­de mog­nads­fa­sen.

4. Levererar en content product

Om du regel­bun­det pub­li­ce­rar inne­håll på sam­ma sätt och sam­ma stäl­le så upp­fat­tas det med tiden som ett varu­mär­ke hos de mot­ta­ga­re som regel­bun­det kon­su­me­rar inne­hål­let. Det är det­ta varu­mär­ke som jag kal­lar con­tent pro­duct, eftersom i prin­cip allt som gäl­ler för era varor och tjäns­ter – till exem­pel Porters fem kraf­ter och gene­ris­ka stra­te­gi­er – ock­så gäl­ler för det­ta varu­mär­ke.

Du kan tän­ka på con­tent pro­duct som ett maga­sin i tid­ningski­os­ken, om än i form av ett webb­ma­ga­sin, en vide­o­ka­nal, en podd, ett nyhets­brev eller för all del i form av en tryckt kund­tid­ning eller lik­nan­de.

Företag som har nått den fjär­de mog­nads­fa­sen, till exem­pel Red Bull och Jyske Bank, tän­ker inte läng­re con­tent mar­ke­ting. För dem är con­tent mar­ke­ting en inte­gre­rad del i verk­sam­he­ten. Och resul­ta­tet, deras con­tent pro­duct, är en platt­form på vil­ken de möter sina kun­der. Det är där de säl­jer sina varor och tjäns­ter. Det är där de utveck­lar nya erbju­dan­den.

Gör något

I vil­ken mog­nads­fas befin­ner du dig? Fyller du bara kana­ler? Eller för­sö­ker du åstad­kom­ma något?

Fundera på det. Och fun­de­ra på hur du ska ta dig och ditt före­tag ett steg när­ma­re er egen con­tent pro­duct.

Och hör av dig till mig om du vill ha någon att bol­la dina tan­kar och fun­de­ring­ar med. Jag finns på tho­mas (med th) at knt​nt​.se.

[Avslutande vin­jett]

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
odio Donec porta. ut libero. mi, Aenean sit ut eget

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest