GDPR i praktiken – del 2

Vad ska du göra, rent praktiskt, för att din webbplats ska leva upp till kraven i dataskyddsförordningen (GDPR)? Det frågar vi advokat Erik Ullberg från Wistrands Advokatbyrå. Avsnitt 175 och 176 av Kntnt Radio ger dig svaren. Lyssna nu!

Pia Tegborg
17 maj 2018

Fyra av tio svens­kar kom­mer san­no­likt att nytt­ja sina GDPR-rät­tig­he­ter efter att lagen trä­der i kraft om en vec­ka. Det visar Novus-under­sök­ning gjord på upp­drag av Sveriges Annonsörer. Samtidigt kän­ner näs­tan 50% av de sva­ran­de inte ens till att lagen nu kom­mer. Vi kan ju frå­ga oss hur det­ta ska gå?

Att som före­tag inte ha koll på sin data kan helt klart bli både smärt­samt och kost­samt. Så vad kan du, som job­bar med mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion, se till att göra för att ro det­ta iland?

Tilsammans med advo­kat Erik Ullberg grä­ver vi ner oss i kon­kre­ta detal­jer vad gäl­ler nyhets­brev, gil­tigt sam­tyc­ke, Content Delivery Network och myc­ket, myc­ket annat som är rele­vant för din mark­nads­fö­ring. Skynda dig att lyss­na för tiden är knapp!

[kntnt_​radio 176]

Kort summering av del ett

I vec­kans pro­gram inle­der Thomas och jag med att kort sum­me­ra för­ra vec­kans avsnitt, GDPR i prak­ti­ken – del 1.

Vi pra­tar om hur vi som före­tag skall till­go­do­se den regi­stre­ra­des rätt att få infor­ma­tion när den­nes per­son­upp­gif­ter behand­las. Vad skall vi luta oss mot när miss­bruks­re­geln vid pub­li­ce­ring av bil­der på män­ni­skor inte läng­re gäl­ler? Vi ber Erik Ullberg bena ut vad en per­son­upp­gift egent­li­gen är (inte så själv­klart som man kan tro!). Och vi får svar på vem som bär ansva­ret för upp­gif­ter­na om du anli­tar en tred­je part, såsom till exem­pel en molntjänstleverantör?

Detta är ett smak­prov ur det bat­te­ri av frå­gor vi tog chan­sen att stäl­la till Erik. Lyssna gär­na på förs­ta avsnit­tet i sin hel­het för att hänga med när du här abrupt kas­tas in i vårt fort­sat­ta samtal:-)

Ännu mer läsning och lyssning om GDPR

Ta gär­na del av vårt tidi­ga­re pub­li­ce­ra­de mate­ri­al om GDPR:

Musik

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: James Alley Blues © Tony Petersen (CC BY-NC 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »