Skip to content

Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

Glömda spaningar 2017. Välja byrå. Bild-SEO.

Thomas Barregren
20 januari 2017

Hejsan!

Tredje vec­kan redan till ända. Här går det undan. Och vil­ken riv­start året har haft. I vart fall upp­le­ver vi på Kntnt det så. Vi hål­ler works­hops och utbild­ning­ar, skri­ver offer­ter och rap­por­ter, vida­re­ut­veck­lar och för­bätt­rar Konzilo (verk­ty­get vi släpp­te före jul), och för­sö­ker hin­na med vår egen con­tent mar­ke­ting.

Det är natur­ligt­vis skoj. Men jag ska inte stic­ka under sto­len med att det ock­så är slit­samt. Jag trös­tar (eller lurar) mig själv att det gör mig till en bätt­re råd­gi­va­re att upp­le­va sam­ma press och stress som du säkert kän­ner av då och då.

Och så trös­tar jag mig med ett avsnitt av någon bra tv-serie. Just nu ser jag Narcos på Netflix. Shit va’ bra sto­ry­tel­ling!

https://​youtu​.be/​U​7​e​l​N​h​H​w​gBU

Glömda spaningar 2017

Drygt 13 mil­jo­ner. Så många träf­far får jag när jag söker ”mar­ke­ting trends 2017”. Jag har läst drygt 190 av dem.

En del saker åter­kom­mer i stort sett i alla spa­ning­ar. Du hör­de någ­ra av dem i för­ra vec­kans avsnitt av Kntnt Radio när ”The Social Media Professor” var med oss från Chapman University i USA, och jag åter­kom­mer med fler näs­ta vec­ka.

Några saker stic­ker ut med sin från­va­ro. Saker som var hett 2016 men näs­tan ing­en näm­ner i sina spa­ning­ar för 2017. Jag har grubb­lat lite på var­för.

Wearables

Wearables är acces­so­a­rer, klä­der och till och med implan­tat som använ­der data­kraft för att ge bära­ren ”smar­ta” funk­tio­ner. De mest kän­da tillämp­ning­ar­na är trä­nings­arm­band och smar­ta kloc­kor.

Många trod­de för något år sedan att vi skul­le vara fli­ti­ga använ­da­re av des­sa pro­duk­ter. Att vi skul­le ha ersatt smart­te­le­fo­nen med smart­kloc­ka, ha koll på vår häl­sa med ett smart arm­band och kanske till och med ope­re­rat in ett chip som öpp­nar dör­rar och beta­lar för oss. Men tji fick de.

Jag tror de fles­ta, inklu­si­ve till­ver­ka­re som Apple, Samsung och FitBit, för­väx­la­de entu­si­asm för ny tek­nik och nya möj­lig­he­ter, med det som Clayton Christensen kal­lar jobs to be done – allt­så vad vi verk­li­gen vill ha hjälp med.

De fles­ta spåkär­ring­ar ver­kar ha nykt­rat till i det­ta avse­en­de, för i stark kon­trast mot hur det lät för ett år sedan är det näs­tan ing­en som näm­ner det i årets spa­ning­ar.

Annonsblockering

Annonsblockerare var en annan sak som lös med sin från­va­ro i årets spa­ning­ar. Underligt, eftersom många anser att annons­bloc­ke­ring är ett job to be done: I Sverige näs­tan var tred­je inter­ne­tan­vän­da­re.

Branschorganisationen IAB Sverige orkest­re­ra­de i slu­tet av för­ra året en sam­ord­nad aktion där Sveriges pub­li­cis­ter under en månad stäng­de ute alla med annons­bloc­ke­ra­re. De ana­ly­se­rar nu siff­ror­na, och kan under 2017 kom­ma att ”pus­ha för hår­da­re kon­se­kven­ser”.

Jag tyc­ker de istäl­let ska lyss­na på Carl Wåreus för­slag. Det är myc­ket bätt­re för alla par­ter: pub­li­cis­ter, annon­sö­rer och läsa­re.

Podcast

Enligt Orvesto lyss­nar näs­tan var tred­je svensk mel­lan 16 och 80 år – 2,2 mil­jo­ner för att vara exakt – på podcast var­je månad. Och till­väx­ten är snabb. Från våren 2015 till som­ma­ren 2016 har antal lyss­na­re ökat med 38%. Och de som lyss­nar var­je dag har nära för­dubb­lats.

Och lik­nan­de fan­tas­tis­ka siff­ror rap­por­te­ras från USA och and­ra håll. Ändå finns knappt någ­ra spa­ning­ar om podcast-boom för 2017. Kanske är det rätt. Men det är synd. För med såda­na fan­tas­tis­ka siff­ror – både vad gäl­ler räck­vidd och till­växt – bor­de alla som arbe­tar med mark­nads­fö­ring och kom­mu­ni­ka­tion på all­var över­vä­ga podcast som medium.

Faktum är att fler lyss­nar på podcast än använ­der Twitter och LinkedIn. Bara Facebook och Instagram är stör­re.

Okända godbitar om Svenskarna och internet

På tors­dag är det dags för Kntnts förs­ta fru­kost för 2017.

Då avslö­jar Pamela Davidsson någ­ra mind­re kän­da god­bi­tar från Internetstiftelsens årli­ga under­sök­ning om Svenskarna och inter­net. Det vill du inte mis­sa!

Och job­bar du med B2B-mark­nads­fö­ring så är det snudd på tjäns­te­fel att inte kom­ma. Christopher Engman berät­tar vad Account Based Marketing är (för­u­tom ett nytt buzzword) och hur det kan hjäl­pa dig.

Anmäl dig nu!

Så väljer du byrå

Det är inte lätt att väl­ja byrå. Nästan alla byrå­er påstår att de kan näs­tan allt. Men det är för­stås inte sant. Så hur hit­tar du rätt i djung­eln? Det frå­gar Pia och jag byrå­vals­kon­sul­ten Max Apéria från Sveriges Annonsörer i avsnitt 82 av Kntnt Radio.

Du får ock­så ock­så en upp­da­te­ring från vår kol­le­ga Fabian om verk­ty­get Konzilo som släpp­tes före jul.

Hur och varför du ska optimera dina bilder för bildsöket

Sökoptimerar du dina bil­der? Inte! Läs i så fall Alexandra Jungs arti­kel. Det kanske får dig att tän­ka om.

Lön för mödan

Gör bra reklam, så lovar jag att tit­ta.

Bra reklam är reklam som är rele­vant för mig just när jag får den, och som ger mig lön för mödan för att ta del av den. Så enkelt är det.

Bra reklam gjor­de HBO i vec­kan.

Jag avslö­ja­de ju i bör­jan att jag tyc­ker om att var­va ned på kväl­len med ett avsnitt av en rik­tig bra tv-serie. En favo­rit är Last Week Tonight with John Oliver. Så reklam för den tv-sho­wen upp­fyl­ler rele­vanskra­vet.

Är dess­utom Larry David med (jag äääls­kar Seinfeld och gil­lar Simma lugnt, Larry!)… Ja då får jag lön för mödan. Hoppas du ock­så får det:

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läs­ning!

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens arti­kel.

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »
id, Donec amet, ut nec risus eget accumsan

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest