Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

Glömda spaningar 2017. Välja byrå. Bild-SEO.

Thomas Barregren
20 januari 2017

Hejsan!

Tredje vec­kan redan till ända. Här går det undan. Och vil­ken riv­start året har haft. I vart fall upp­le­ver vi på Kntnt det så. Vi hål­ler works­hops och utbild­ning­ar, skri­ver offer­ter och rap­por­ter, vida­re­ut­veck­lar och för­bätt­rar Konzilo (verk­ty­get vi släpp­te före jul), och för­sö­ker hin­na med vår egen con­tent mar­ke­ting.

Det är natur­ligt­vis skoj. Men jag ska inte stic­ka under sto­len med att det ock­så är slit­samt. Jag trös­tar (eller lurar) mig själv att det gör mig till en bätt­re råd­gi­va­re att upp­le­va sam­ma press och stress som du säkert kän­ner av då och då.

Och så trös­tar jag mig med ett avsnitt av någon bra tv-serie. Just nu ser jag Narcos på Netflix. Shit va’ bra sto­ry­tel­ling!

https://​youtu​.be/​U​7​e​l​N​h​H​w​gBU

Glömda spaningar 2017

Drygt 13 mil­jo­ner. Så många träf­far får jag när jag söker ”mar­ke­ting trends 2017”. Jag har läst drygt 190 av dem.

En del saker åter­kom­mer i stort sett i alla spa­ning­ar. Du hör­de någ­ra av dem i för­ra vec­kans avsnitt av Kntnt Radio när ”The Social Media Professor” var med oss från Chapman University i USA, och jag åter­kom­mer med fler näs­ta vec­ka.

Några saker stic­ker ut med sin från­va­ro. Saker som var hett 2016 men näs­tan ing­en näm­ner i sina spa­ning­ar för 2017. Jag har grubb­lat lite på var­för.

Wearables

Wearables är acces­so­a­rer, klä­der och till och med implan­tat som använ­der data­kraft för att ge bära­ren ”smar­ta” funk­tio­ner. De mest kän­da tillämp­ning­ar­na är trä­nings­arm­band och smar­ta kloc­kor.

Många trod­de för något år sedan att vi skul­le vara fli­ti­ga använ­da­re av des­sa pro­duk­ter. Att vi skul­le ha ersatt smart­te­le­fo­nen med smart­kloc­ka, ha koll på vår häl­sa med ett smart arm­band och kanske till och med ope­re­rat in ett chip som öpp­nar dör­rar och beta­lar för oss. Men tji fick de.

Jag tror de fles­ta, inklu­si­ve till­ver­ka­re som Apple, Samsung och FitBit, för­väx­la­de entu­si­asm för ny tek­nik och nya möj­lig­he­ter, med det som Clayton Christensen kal­lar jobs to be done – allt­så vad vi verk­li­gen vill ha hjälp med.

De fles­ta spåkär­ring­ar ver­kar ha nykt­rat till i det­ta avse­en­de, för i stark kon­trast mot hur det lät för ett år sedan är det näs­tan ing­en som näm­ner det i årets spa­ning­ar.

Annonsblockering

Annonsblockerare var en annan sak som lös med sin från­va­ro i årets spa­ning­ar. Underligt, eftersom många anser att annons­bloc­ke­ring är ett job to be done: I Sverige näs­tan var tred­je inter­ne­tan­vän­da­re.

Branschorganisationen IAB Sverige orkest­re­ra­de i slu­tet av för­ra året en sam­ord­nad aktion där Sveriges pub­li­cis­ter under en månad stäng­de ute alla med annons­bloc­ke­ra­re. De ana­ly­se­rar nu siff­ror­na, och kan under 2017 kom­ma att ”pus­ha för hår­da­re kon­se­kven­ser”.

Jag tyc­ker de istäl­let ska lyss­na på Carl Wåreus för­slag. Det är myc­ket bätt­re för alla par­ter: pub­li­cis­ter, annon­sö­rer och läsa­re.

Podcast

Enligt Orvesto lyss­nar näs­tan var tred­je svensk mel­lan 16 och 80 år – 2,2 mil­jo­ner för att vara exakt – på podcast var­je månad. Och till­väx­ten är snabb. Från våren 2015 till som­ma­ren 2016 har antal lyss­na­re ökat med 38%. Och de som lyss­nar var­je dag har nära för­dubb­lats.

Och lik­nan­de fan­tas­tis­ka siff­ror rap­por­te­ras från USA och and­ra håll. Ändå finns knappt någ­ra spa­ning­ar om podcast-boom för 2017. Kanske är det rätt. Men det är synd. För med såda­na fan­tas­tis­ka siff­ror – både vad gäl­ler räck­vidd och till­växt – bor­de alla som arbe­tar med mark­nads­fö­ring och kom­mu­ni­ka­tion på all­var över­vä­ga podcast som medium.

Faktum är att fler lyss­nar på podcast än använ­der Twitter och LinkedIn. Bara Facebook och Instagram är stör­re.

Okända godbitar om Svenskarna och internet

På tors­dag är det dags för Kntnts förs­ta fru­kost för 2017.

Då avslö­jar Pamela Davidsson någ­ra mind­re kän­da god­bi­tar från Internetstiftelsens årli­ga under­sök­ning om Svenskarna och inter­net. Det vill du inte mis­sa!

Och job­bar du med B2B-mark­nads­fö­ring så är det snudd på tjäns­te­fel att inte kom­ma. Christopher Engman berät­tar vad Account Based Marketing är (för­u­tom ett nytt buzzword) och hur det kan hjäl­pa dig.

Anmäl dig nu!

Så väljer du byrå

Det är inte lätt att väl­ja byrå. Nästan alla byrå­er påstår att de kan näs­tan allt. Men det är för­stås inte sant. Så hur hit­tar du rätt i djung­eln? Det frå­gar Pia och jag byrå­vals­kon­sul­ten Max Apéria från Sveriges Annonsörer i avsnitt 82 av Kntnt Radio.

Du får ock­så ock­så en upp­da­te­ring från vår kol­le­ga Fabian om verk­ty­get Konzilo som släpp­tes före jul.

Hur och varför du ska optimera dina bilder för bildsöket

Sökoptimerar du dina bil­der? Inte! Läs i så fall Alexandra Jungs arti­kel. Det kanske får dig att tän­ka om.

Lön för mödan

Gör bra reklam, så lovar jag att tit­ta.

Bra reklam är reklam som är rele­vant för mig just när jag får den, och som ger mig lön för mödan för att ta del av den. Så enkelt är det.

Bra reklam gjor­de HBO i vec­kan.

Jag avslö­ja­de ju i bör­jan att jag tyc­ker om att var­va ned på kväl­len med ett avsnitt av en rik­tig bra tv-serie. En favo­rit är Last Week Tonight with John Oliver. Så reklam för den tv-sho­wen upp­fyl­ler rele­vanskra­vet.

Är dess­utom Larry David med (jag äääls­kar Seinfeld och gil­lar Simma lugnt, Larry!)… Ja då får jag lön för mödan. Hoppas du ock­så får det:

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
commodo sem, quis mattis mattis Praesent mi, commodo vel, facilisis

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest