Glömda spaningar 2017. Välja byrå. Bild-SEO.

Thomas Barregren
20 januari 2017

Hejsan!

Tredje vec­kan redan till ända. Här går det undan. Och vil­ken riv­start året har haft. I vart fall upp­le­ver vi på Kntnt det så. Vi hål­ler works­hops och utbild­ning­ar, skri­ver offer­ter och rap­por­ter, vida­re­ut­veck­lar och för­bätt­rar Konzilo (verk­ty­get vi släpp­te före jul), och för­sö­ker hin­na med vår egen con­tent marketing.

Det är natur­ligt­vis skoj. Men jag ska inte stic­ka under sto­len med att det ock­så är slit­samt. Jag trös­tar (eller lurar) mig själv att det gör mig till en bätt­re råd­gi­va­re att upp­le­va sam­ma press och stress som du säkert kän­ner av då och då.

Och så trös­tar jag mig med ett avsnitt av någon bra tv-serie. Just nu ser jag Narcos på Netflix. Shit va’ bra storytelling!

https://​youtu​.be/​U​7​e​l​N​h​H​w​gBU

Glömda spaningar 2017

Drygt 13 mil­jo­ner. Så många träf­far får jag när jag söker ”mar­ke­ting trends 2017”. Jag har läst drygt 190 av dem.

En del saker åter­kom­mer i stort sett i alla spa­ning­ar. Du hör­de någ­ra av dem i för­ra vec­kans avsnitt av Kntnt Radio när ”The Social Media Professor” var med oss från Chapman University i USA, och jag åter­kom­mer med fler näs­ta vecka.

Några saker stic­ker ut med sin från­va­ro. Saker som var hett 2016 men näs­tan ing­en näm­ner i sina spa­ning­ar för 2017. Jag har grubb­lat lite på varför.

Wearables

Wearables är acces­so­a­rer, klä­der och till och med implan­tat som använ­der data­kraft för att ge bära­ren ”smar­ta” funk­tio­ner. De mest kän­da tillämp­ning­ar­na är trä­nings­arm­band och smar­ta klockor.

Många trod­de för något år sedan att vi skul­le vara fli­ti­ga använ­da­re av des­sa pro­duk­ter. Att vi skul­le ha ersatt smart­te­le­fo­nen med smart­kloc­ka, ha koll på vår häl­sa med ett smart arm­band och kanske till och med ope­re­rat in ett chip som öpp­nar dör­rar och beta­lar för oss. Men tji fick de.

Jag tror de fles­ta, inklu­si­ve till­ver­ka­re som Apple, Samsung och FitBit, för­väx­la­de entu­si­asm för ny tek­nik och nya möj­lig­he­ter, med det som Clayton Christensen kal­lar jobs to be done – allt­så vad vi verk­li­gen vill ha hjälp med.

De fles­ta spåkär­ring­ar ver­kar ha nykt­rat till i det­ta avse­en­de, för i stark kon­trast mot hur det lät för ett år sedan är det näs­tan ing­en som näm­ner det i årets spaningar.

Annonsblockering

Annonsblockerare var en annan sak som lös med sin från­va­ro i årets spa­ning­ar. Underligt, eftersom många anser att annons­bloc­ke­ring är ett job to be done: I Sverige näs­tan var tred­je internetanvändare.

Branschorganisationen IAB Sverige orkest­re­ra­de i slu­tet av för­ra året en sam­ord­nad aktion där Sveriges pub­li­cis­ter under en månad stäng­de ute alla med annons­bloc­ke­ra­re. De ana­ly­se­rar nu siff­ror­na, och kan under 2017 kom­ma att ”pus­ha för hår­da­re kon­se­kven­ser”.

Jag tyc­ker de istäl­let ska lyss­na på Carl Wåreus för­slag. Det är myc­ket bätt­re för alla par­ter: pub­li­cis­ter, annon­sö­rer och läsare.

Podcast

Enligt Orvesto lyss­nar näs­tan var tred­je svensk mel­lan 16 och 80 år – 2,2 mil­jo­ner för att vara exakt – på podcast var­je månad. Och till­väx­ten är snabb. Från våren 2015 till som­ma­ren 2016 har antal lyss­na­re ökat med 38%. Och de som lyss­nar var­je dag har nära fördubblats.

Och lik­nan­de fan­tas­tis­ka siff­ror rap­por­te­ras från USA och and­ra håll. Ändå finns knappt någ­ra spa­ning­ar om podcast-boom för 2017. Kanske är det rätt. Men det är synd. För med såda­na fan­tas­tis­ka siff­ror – både vad gäl­ler räck­vidd och till­växt – bor­de alla som arbe­tar med mark­nads­fö­ring och kom­mu­ni­ka­tion på all­var över­vä­ga podcast som medium.

Faktum är att fler lyss­nar på podcast än använ­der Twitter och LinkedIn. Bara Facebook och Instagram är större.

Okända godbitar om Svenskarna och internet

På tors­dag är det dags för Kntnts förs­ta fru­kost för 2017.

Då avslö­jar Pamela Davidsson någ­ra mind­re kän­da god­bi­tar från Internetstiftelsens årli­ga under­sök­ning om Svenskarna och inter­net. Det vill du inte missa!

Och job­bar du med B2B-mark­nads­fö­ring så är det snudd på tjäns­te­fel att inte kom­ma. Christopher Engman berät­tar vad Account Based Marketing är (för­u­tom ett nytt buzzword) och hur det kan hjäl­pa dig.

Anmäl dig nu!

Så väljer du byrå

Det är inte lätt att väl­ja byrå. Nästan alla byrå­er påstår att de kan näs­tan allt. Men det är för­stås inte sant. Så hur hit­tar du rätt i djung­eln? Det frå­gar Pia och jag byrå­vals­kon­sul­ten Max Apéria från Sveriges Annonsörer i avsnitt 82 av Kntnt Radio.

Du får ock­så ock­så en upp­da­te­ring från vår kol­le­ga Fabian om verk­ty­get Konzilo som släpp­tes före jul.

Hur och varför du ska optimera dina bilder för bildsöket

Sökoptimerar du dina bil­der? Inte! Läs i så fall Alexandra Jungs arti­kel. Det kanske får dig att tän­ka om.

Lön för mödan

Gör bra reklam, så lovar jag att titta.

Bra reklam är reklam som är rele­vant för mig just när jag får den, och som ger mig lön för mödan för att ta del av den. Så enkelt är det.

Bra reklam gjor­de HBO i veckan.

Jag avslö­ja­de ju i bör­jan att jag tyc­ker om att var­va ned på kväl­len med ett avsnitt av en rik­tig bra tv-serie. En favo­rit är Last Week Tonight with John Oliver. Så reklam för den tv-sho­wen upp­fyl­ler relevanskravet.

Är dess­utom Larry David med (jag äääls­kar Seinfeld och gil­lar Simma lugnt, Larry!)… Ja då får jag lön för mödan. Hoppas du ock­så får det:

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »