Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

Glömda spaningar 2017. Välja byrå. Bild-SEO.

Thomas Barregren
20 januari 2017

Hejsan!

Tredje vec­kan redan till ända. Här går det undan. Och vil­ken riv­start året har haft. I vart fall upp­le­ver vi på Kntnt det så. Vi hål­ler works­hops och utbild­ning­ar, skri­ver offer­ter och rap­por­ter, vida­re­ut­veck­lar och för­bätt­rar Konzilo (verk­ty­get vi släpp­te före jul), och för­sö­ker hin­na med vår egen con­tent mar­ke­ting.

Det är natur­ligt­vis skoj. Men jag ska inte stic­ka under sto­len med att det ock­så är slit­samt. Jag trös­tar (eller lurar) mig själv att det gör mig till en bätt­re råd­gi­va­re att upp­le­va sam­ma press och stress som du säkert kän­ner av då och då.

Och så trös­tar jag mig med ett avsnitt av någon bra tv-serie. Just nu ser jag Narcos på Netflix. Shit va’ bra sto­ry­tel­ling!

https://​youtu​.be/​U​7​e​l​N​h​H​w​gBU

Glömda spaningar 2017

Drygt 13 mil­jo­ner. Så många träf­far får jag när jag söker ”mar­ke­ting trends 2017”. Jag har läst drygt 190 av dem.

En del saker åter­kom­mer i stort sett i alla spa­ning­ar. Du hör­de någ­ra av dem i för­ra vec­kans avsnitt av Kntnt Radio när ”The Social Media Professor” var med oss från Chapman University i USA, och jag åter­kom­mer med fler näs­ta vec­ka.

Några saker stic­ker ut med sin från­va­ro. Saker som var hett 2016 men näs­tan ing­en näm­ner i sina spa­ning­ar för 2017. Jag har grubb­lat lite på var­för.

Wearables

Wearables är acces­so­a­rer, klä­der och till och med implan­tat som använ­der data­kraft för att ge bära­ren ”smar­ta” funk­tio­ner. De mest kän­da tillämp­ning­ar­na är trä­nings­arm­band och smar­ta kloc­kor.

Många trod­de för något år sedan att vi skul­le vara fli­ti­ga använ­da­re av des­sa pro­duk­ter. Att vi skul­le ha ersatt smart­te­le­fo­nen med smart­kloc­ka, ha koll på vår häl­sa med ett smart arm­band och kanske till och med ope­re­rat in ett chip som öpp­nar dör­rar och beta­lar för oss. Men tji fick de.

Jag tror de fles­ta, inklu­si­ve till­ver­ka­re som Apple, Samsung och FitBit, för­väx­la­de entu­si­asm för ny tek­nik och nya möj­lig­he­ter, med det som Clayton Christensen kal­lar jobs to be done – allt­så vad vi verk­li­gen vill ha hjälp med.

De fles­ta spåkär­ring­ar ver­kar ha nykt­rat till i det­ta avse­en­de, för i stark kon­trast mot hur det lät för ett år sedan är det näs­tan ing­en som näm­ner det i årets spa­ning­ar.

Annonsblockering

Annonsblockerare var en annan sak som lös med sin från­va­ro i årets spa­ning­ar. Underligt, eftersom många anser att annons­bloc­ke­ring är ett job to be done: I Sverige näs­tan var tred­je inter­ne­tan­vän­da­re.

Branschorganisationen IAB Sverige orkest­re­ra­de i slu­tet av för­ra året en sam­ord­nad aktion där Sveriges pub­li­cis­ter under en månad stäng­de ute alla med annons­bloc­ke­ra­re. De ana­ly­se­rar nu siff­ror­na, och kan under 2017 kom­ma att ”pus­ha för hår­da­re kon­se­kven­ser”.

Jag tyc­ker de istäl­let ska lyss­na på Carl Wåreus för­slag. Det är myc­ket bätt­re för alla par­ter: pub­li­cis­ter, annon­sö­rer och läsa­re.

Podcast

Enligt Orvesto lyss­nar näs­tan var tred­je svensk mel­lan 16 och 80 år – 2,2 mil­jo­ner för att vara exakt – på podcast var­je månad. Och till­väx­ten är snabb. Från våren 2015 till som­ma­ren 2016 har antal lyss­na­re ökat med 38%. Och de som lyss­nar var­je dag har nära för­dubb­lats.

Och lik­nan­de fan­tas­tis­ka siff­ror rap­por­te­ras från USA och and­ra håll. Ändå finns knappt någ­ra spa­ning­ar om podcast-boom för 2017. Kanske är det rätt. Men det är synd. För med såda­na fan­tas­tis­ka siff­ror – både vad gäl­ler räck­vidd och till­växt – bor­de alla som arbe­tar med mark­nads­fö­ring och kom­mu­ni­ka­tion på all­var över­vä­ga podcast som medium.

Faktum är att fler lyss­nar på podcast än använ­der Twitter och LinkedIn. Bara Facebook och Instagram är stör­re.

Okända godbitar om Svenskarna och internet

På tors­dag är det dags för Kntnts förs­ta fru­kost för 2017.

Då avslö­jar Pamela Davidsson någ­ra mind­re kän­da god­bi­tar från Internetstiftelsens årli­ga under­sök­ning om Svenskarna och inter­net. Det vill du inte mis­sa!

Och job­bar du med B2B-mark­nads­fö­ring så är det snudd på tjäns­te­fel att inte kom­ma. Christopher Engman berät­tar vad Account Based Marketing är (för­u­tom ett nytt buzzword) och hur det kan hjäl­pa dig.

Anmäl dig nu!

Så väljer du byrå

Det är inte lätt att väl­ja byrå. Nästan alla byrå­er påstår att de kan näs­tan allt. Men det är för­stås inte sant. Så hur hit­tar du rätt i djung­eln? Det frå­gar Pia och jag byrå­vals­kon­sul­ten Max Apéria från Sveriges Annonsörer i avsnitt 82 av Kntnt Radio.

Du får ock­så ock­så en upp­da­te­ring från vår kol­le­ga Fabian om verk­ty­get Konzilo som släpp­tes före jul.

Hur och varför du ska optimera dina bilder för bildsöket

Sökoptimerar du dina bil­der? Inte! Läs i så fall Alexandra Jungs arti­kel. Det kanske får dig att tän­ka om.

Lön för mödan

Gör bra reklam, så lovar jag att tit­ta.

Bra reklam är reklam som är rele­vant för mig just när jag får den, och som ger mig lön för mödan för att ta del av den. Så enkelt är det.

Bra reklam gjor­de HBO i vec­kan.

Jag avslö­ja­de ju i bör­jan att jag tyc­ker om att var­va ned på kväl­len med ett avsnitt av en rik­tig bra tv-serie. En favo­rit är Last Week Tonight with John Oliver. Så reklam för den tv-sho­wen upp­fyl­ler rele­vanskra­vet.

Är dess­utom Larry David med (jag äääls­kar Seinfeld och gil­lar Simma lugnt, Larry!)… Ja då får jag lön för mödan. Hoppas du ock­så får det:

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
mi, consequat. Phasellus eleifend ut venenatis, nec commodo libero. dictum

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest