Gör budskapet till A och O – inte Ö

“Det är bara text.” Webbyrån Xeleras copywriter, Karin Forslund, har tröttnat på att budskap och innehåll ofta kommer in alldeles för sent i webbprojekt. I det här blogginlägget ger hon dig verktygen att inte hamna i en litterär ödemark dagarna före lansering av den nya webbplatsen.

Karin Forslund
9 oktober 2014

“Det är bara text.” Jag har tap­pat räk­ning­en på hur många gång­er jag har hört fra­sen. Den åtföljs inte säl­lan av ett tillägg i stil med: “Jag är ju läs- och skriv­kun­nig, så det där med text kan jag lösa själv. Kompetensen finns i huset.”

I de fall den­na opti­mism infri­as är jag den förs­ta att gra­tu­le­ra. Men av erfa­ren­het vet jag att det inte all­tid blir så. I syn­ner­het inte när det hand­lar om mind­re företag.

Möt textens fiender

Visst – kom­pe­ten­sen finns många gång­er där. Absolut – ing­en kän­ner före­ta­get bätt­re än de som job­bar där. Så var­för går det inte vägen? Varför gapar så många este­tiskt full­än­da­de och tek­niskt mäs­ter­li­ga webb­plat­ser i stort sett tom­ma i vec­kor, måna­der efter lansering?

Fiende nummer 1: Tidsbrist

Orsaken är ofta tids­brist, inte säl­lan i kom­bi­na­tion med tidsop­ti­mism. Företaget underskat­ta­de arbe­tet med att ta fram nytt, fräscht text­ma­te­ri­al till den nya, frä­scha hem­si­dan. Allt fokus lades på design och funk­tio­ner och innan de viss­te ordet av stod de där med en snygg, smart – och tom – webbplats.

Att bör­ja med inne­hålls­ar­be­tet för sent är en van­lig felprioritering.

Fiende nummer 2: Skrivkramp

Lika ofta beror den lit­te­rä­ra öde­mar­ken på skriv­kramp. Det är lät­ta­re än man kan tro att bör­ja hysa för stor respekt för det skriv­na ordet. Bli rädd för att besud­la det­ta nya, vack­ra som begå­va­de desig­ners och web­b­ut­veck­la­re har ska­pat med for­mu­le­ring­ar som helt enkelt inte hål­ler måttet.

Planera, planera, planera

Så vad ska man då göra för att und­vi­ka, eller ta sig ur, den­na pap­pers­mas­se­lö­sa geg­ga­mo­ja som är bris­ten på bra webbcopy?

Steg 1: Planera. Steg 2: Planera mera. Steg 3: Planera ännu mera. Steg 4: Ja, nu är du möj­li­gen klar att bör­ja skri­va. Skämt åsi­do – det går inte att nog under­stry­ka vik­ten av ett väl­ge­nom­tänkt budskap.

Illustration © Robert Alfredsson.
Bild © Robert Alfredsson.

Skjut inte upp innehållsarbetet

En cho­klad­fab­ri­kör vän­tar inte med att utfor­ma och smak­sät­ta pra­li­ner­na tills asken är klar. Skjut inte upp arbe­tet med inne­hål­let till din digi­ta­la chokladask!

Ha text- och bild­ma­te­ri­al i åtan­ke från dag ett. Jobba paral­lellt med inne­hål­let när webb­tea­met hör av sig och vill ha feed­back på ett desig­ne­le­ment eller funktion.

När du tvivlar – testa!

Så var det det här med skriv­kram­pen och vån­dan inför att väl­ja fel ton, till­tal, text­längd och for­mu­le­ring­ar. Ofta hand­lar skriv­kramp just om svå­rig­he­ten att väl­ja mel­lan två eller fler spår. Men om du inte behö­ver väl­ja då?

Med A/​B‑testning kan du under­sö­ka vil­ka for­mu­le­ring­ar och hand­lingsupp­ma­ning­ar som går hem bäst hos dina webb­plats­be­sö­ka­re. Det är få saker inom webb­värl­den som är så lät­ta att ta fram oli­ka vari­an­ter på som just text. Så låt orden for­sa fram och sta­tisti­ken tala sitt tyd­li­ga språk.

Låt budskapet få ta tid

Slutligen är min väd­jan till dig som läser det här: Låt bud­ska­pet få ta tid och resur­ser. Det är bara text. Men tex­ter som någon lagt ner tid och möda på är så myc­ket mer vär­de­ful­la än vad ord kan beskriva.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »