Gör budskapet till A och O – inte Ö

“Det är bara text.” Webbyrån Xeleras copywriter, Karin Forslund, har tröttnat på att budskap och innehåll ofta kommer in alldeles för sent i webbprojekt. I det här blogginlägget ger hon dig verktygen att inte hamna i en litterär ödemark dagarna före lansering av den nya webbplatsen.

Karin Forslund
9 oktober 2014

“Det är bara text.” Jag har tap­pat räk­ning­en på hur många gång­er jag har hört fra­sen. Den åtföljs inte säl­lan av ett tillägg i stil med: “Jag är ju läs- och skriv­kun­nig, så det där med text kan jag lösa själv. Kompetensen finns i huset.”

I de fall den­na opti­mism infri­as är jag den förs­ta att gra­tu­le­ra. Men av erfa­ren­het vet jag att det inte all­tid blir så. I syn­ner­het inte när det hand­lar om mind­re före­tag.

Möt textens fiender

Visst – kom­pe­ten­sen finns många gång­er där. Absolut – ing­en kän­ner före­ta­get bätt­re än de som job­bar där. Så var­för går det inte vägen? Varför gapar så många este­tiskt full­än­da­de och tek­niskt mäs­ter­li­ga webb­plat­ser i stort sett tom­ma i vec­kor, måna­der efter lan­se­ring?

Fiende nummer 1: Tidsbrist

Orsaken är ofta tids­brist, inte säl­lan i kom­bi­na­tion med tidsop­ti­mism. Företaget underskat­ta­de arbe­tet med att ta fram nytt, fräscht text­ma­te­ri­al till den nya, frä­scha hem­si­dan. Allt fokus lades på design och funk­tio­ner och innan de viss­te ordet av stod de där med en snygg, smart – och tom – webb­plats.

Att bör­ja med inne­hålls­ar­be­tet för sent är en van­lig fel­pri­o­ri­te­ring.

Fiende nummer 2: Skrivkramp

Lika ofta beror den lit­te­rä­ra öde­mar­ken på skriv­kramp. Det är lät­ta­re än man kan tro att bör­ja hysa för stor respekt för det skriv­na ordet. Bli rädd för att besud­la det­ta nya, vack­ra som begå­va­de desig­ners och web­b­ut­veck­la­re har ska­pat med for­mu­le­ring­ar som helt enkelt inte hål­ler måt­tet.

Planera, planera, planera

Så vad ska man då göra för att und­vi­ka, eller ta sig ur, den­na pap­pers­mas­se­lö­sa geg­ga­mo­ja som är bris­ten på bra webbcopy?

Steg 1: Planera. Steg 2: Planera mera. Steg 3: Planera ännu mera. Steg 4: Ja, nu är du möj­li­gen klar att bör­ja skri­va. Skämt åsi­do – det går inte att nog under­stry­ka vik­ten av ett väl­ge­nom­tänkt bud­skap.

Illustration © Robert Alfredsson.
Bild © Robert Alfredsson.

Skjut inte upp innehållsarbetet

En cho­klad­fab­ri­kör vän­tar inte med att utfor­ma och smak­sät­ta pra­li­ner­na tills asken är klar. Skjut inte upp arbe­tet med inne­hål­let till din digi­ta­la cho­kla­dask!

Ha text- och bild­ma­te­ri­al i åtan­ke från dag ett. Jobba paral­lellt med inne­hål­let när webb­tea­met hör av sig och vill ha feed­back på ett desig­ne­le­ment eller funk­tion.

När du tvivlar – testa!

Så var det det här med skriv­kram­pen och vån­dan inför att väl­ja fel ton, till­tal, text­längd och for­mu­le­ring­ar. Ofta hand­lar skriv­kramp just om svå­rig­he­ten att väl­ja mel­lan två eller fler spår. Men om du inte behö­ver väl­ja då?

Med A/​B‑testning kan du under­sö­ka vil­ka for­mu­le­ring­ar och hand­lingsupp­ma­ning­ar som går hem bäst hos dina webb­plats­be­sö­ka­re. Det är få saker inom webb­värl­den som är så lät­ta att ta fram oli­ka vari­an­ter på som just text. Så låt orden for­sa fram och sta­tisti­ken tala sitt tyd­li­ga språk.

Låt budskapet få ta tid

Slutligen är min väd­jan till dig som läser det här: Låt bud­ska­pet få ta tid och resur­ser. Det är bara text. Men tex­ter som någon lagt ner tid och möda på är så myc­ket mer vär­de­ful­la än vad ord kan beskri­va.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
nec felis risus diam sem, ultricies felis lectus

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest