Gör du smygreklam?

Advokat Cecilia Torelm Tornberg är ny krönikör för 2016. Cecilia är specialiserad på marknadsrätt. Som sådan har hon stridit i domstol och hjälpt företag och myndigheter. Hon undervisar också på Berghs School of Communication, och föreläser på universitet, högskolor, organisationer och företag. Här kommer hon skriva om sådant som berör dig som arbetar med marknadskommunikation i allmänhet och content marketing i synnerhet.

Cecilia Torelm Tornberg
14 januari 2016

Content mar­ke­ting och annan mark­nads­fö­ring är idag i hög utsträck­ning präg­lad av att fle­ra par­ter gemen­samt ska­par inne­håll. Men vem är egent­li­gen ansva­rig för vad? Vilket ansvar har före­tag för att blog­ga­re, influ­encers eller and­ra direk­ta eller indi­rek­ta sam­ar­bets­part­ners föl­jer de mark­nads­rätts­li­ga reglerna?

Svaret är enkelt: Samtliga som väsent­li­gen bidra­git till mark­nads­kom­mu­ni­ka­tio­nen har ett juri­diskt ansvar för inne­hål­let. Företag som direkt eller indi­rekt använ­der blog­ga­re för att mark­nads­fö­ra sina pro­duk­ter har ett ansvar för hur det­ta görs.

Ett fall av smygreklam

I decem­ber fäll­de Reklamombudsmannens opi­ni­ons­nämnd (RON) Nelly, Stylewish och blog­ga­ren Gabriella Joss för smygre­klam i ett blog­gin­lägg om klä­der och acces­so­a­rer från Nelly.

Stylewish är ett s.k. affi­li­a­tenät­verk. Nelly beta­lar Stylewish ret­ro­ak­tivt för det tota­la antal klick som har gene­re­rats till Nelly via Style­wish tjäns­ter och nät­verk av bloggare.

I fal­let påpe­ka­de Nelly att de inte hade något upp­drags­av­tal med blog­ga­ren och att blog­ga­ren utfor­ma­de inlägg och län­kar utan Nellys inblandning.

Bloggaren mena­de att anled­ning­en till att hon län­ka­de just till Nelly var att hon per­son­li­gen gil­lar deras varu­mär­ke och butik. Hon hade ing­et direkt sam­ar­be­te med Nelly, utan skrev om deras pro­duk­ter för att hon själv tyc­ker om dem och bru­kar hand­la där regelbundet.

Trots att par­ter­na själ­va för­ne­kat ett avtals­för­hål­lan­de ansåg RON att det var frå­gan om reklam. Nämnden påpe­ka­de bl.a. att de aktu­el­la pro­duk­ter­na omnämns ute­slu­tan­de i posi­ti­va orda­lag, och att blog­ga­ren får betalt ret­ro­ak­tivt per klic­kad länk. Därför syf­ta­de blog­gin­läg­get, med till­hö­ran­de bil­der och län­kar, till att öka omsätt­ning­en av web­bu­ti­ken Nellys produkter.

Inlägg som marknadsför ska annonsmarkeras

För det fall mate­ri­al anses utgö­ra mark­nads­fö­ring är lag­stift­ning­en tyd­lig. Det ska fram­gå tyd­ligt av inläg­get att det är reklam och vem som står bakom mark­nads­fö­ring­en. Marknadskommunikation får allt­så inte döl­ja eller vil­se­le­da om sitt verk­li­ga, kom­mer­si­el­la syfte.

Nämnden mena­de att det inte fram­gick någon­stans av blog­gin­läg­get att det var frå­gan om reklam och med­de­la­de där­för ett fäl­lan­de beslut.

Det är dags för företag att ta sitt ansvar för smygreklam i sociala medier

Fallet är enligt mig ett exem­pel på okun­skap om vem som ansva­rar juri­diskt för vad och även om gräns­drag­ning­en mel­lan blog­ga­res eget tyc­kan­de och marknadsföring.

Det är dags för före­ta­gen att ta ansvar för sin mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion i soci­a­la medi­er och även till­se att alla direk­ta och indi­rek­ta sam­ar­bets­part­ner föl­jer de lagar och reg­ler som gäller.

Mer infor­ma­tion och väg­led­ning om mark­nads­fö­ring i blog­gar och and­ra soci­a­la medi­er hit­tar du i

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »