Gör du smygreklam?

Advokat Cecilia Torelm Tornberg är ny krönikör för 2016. Cecilia är specialiserad på marknadsrätt. Som sådan har hon stridit i domstol och hjälpt företag och myndigheter. Hon undervisar också på Berghs School of Communication, och föreläser på universitet, högskolor, organisationer och företag. Här kommer hon skriva om sådant som berör dig som arbetar med marknadskommunikation i allmänhet och content marketing i synnerhet.

Cecilia Torelm Tornberg
14 januari 2016

Content mar­ke­ting och annan mark­nads­fö­ring är idag i hög utsträck­ning präg­lad av att fle­ra par­ter gemen­samt ska­par inne­håll. Men vem är egent­li­gen ansva­rig för vad? Vilket ansvar har före­tag för att blog­ga­re, influ­encers eller and­ra direk­ta eller indi­rek­ta sam­ar­bets­part­ners föl­jer de mark­nads­rätts­li­ga reg­ler­na?

Svaret är enkelt: Samtliga som väsent­li­gen bidra­git till mark­nads­kom­mu­ni­ka­tio­nen har ett juri­diskt ansvar för inne­hål­let. Företag som direkt eller indi­rekt använ­der blog­ga­re för att mark­nads­fö­ra sina pro­duk­ter har ett ansvar för hur det­ta görs.

Ett fall av smygreklam

I decem­ber fäll­de Reklamombudsmannens opi­ni­ons­nämnd (RON) Nelly, Stylewish och blog­ga­ren Gabriella Joss för smygre­klam i ett blog­gin­lägg om klä­der och acces­so­a­rer från Nelly.

Stylewish är ett s.k. affi­li­a­tenät­verk. Nelly beta­lar Stylewish ret­ro­ak­tivt för det tota­la antal klick som har gene­re­rats till Nelly via Style­wish tjäns­ter och nät­verk av blog­ga­re.

I fal­let påpe­ka­de Nelly att de inte hade något upp­drags­av­tal med blog­ga­ren och att blog­ga­ren utfor­ma­de inlägg och län­kar utan Nellys inbland­ning.

Bloggaren mena­de att anled­ning­en till att hon län­ka­de just till Nelly var att hon per­son­li­gen gil­lar deras varu­mär­ke och butik. Hon hade ing­et direkt sam­ar­be­te med Nelly, utan skrev om deras pro­duk­ter för att hon själv tyc­ker om dem och bru­kar hand­la där regel­bun­det.

Trots att par­ter­na själ­va för­ne­kat ett avtals­för­hål­lan­de ansåg RON att det var frå­gan om reklam. Nämnden påpe­ka­de bl.a. att de aktu­el­la pro­duk­ter­na omnämns ute­slu­tan­de i posi­ti­va orda­lag, och att blog­ga­ren får betalt ret­ro­ak­tivt per klic­kad länk. Därför syf­ta­de blog­gin­läg­get, med till­hö­ran­de bil­der och län­kar, till att öka omsätt­ning­en av web­bu­ti­ken Nellys pro­duk­ter.

Inlägg som marknadsför ska annonsmarkeras

För det fall mate­ri­al anses utgö­ra mark­nads­fö­ring är lag­stift­ning­en tyd­lig. Det ska fram­gå tyd­ligt av inläg­get att det är reklam och vem som står bakom mark­nads­fö­ring­en. Marknadskommunikation får allt­så inte döl­ja eller vil­se­le­da om sitt verk­li­ga, kom­mer­si­el­la syf­te.

Nämnden mena­de att det inte fram­gick någon­stans av blog­gin­läg­get att det var frå­gan om reklam och med­de­la­de där­för ett fäl­lan­de beslut.

Det är dags för företag att ta sitt ansvar för smygreklam i sociala medier

Fallet är enligt mig ett exem­pel på okun­skap om vem som ansva­rar juri­diskt för vad och även om gräns­drag­ning­en mel­lan blog­ga­res eget tyc­kan­de och mark­nads­fö­ring.

Det är dags för före­ta­gen att ta ansvar för sin mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion i soci­a­la medi­er och även till­se att alla direk­ta och indi­rek­ta sam­ar­bets­part­ner föl­jer de lagar och reg­ler som gäl­ler.

Mer infor­ma­tion och väg­led­ning om mark­nads­fö­ring i blog­gar och and­ra soci­a­la medi­er hit­tar du i

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
pulvinar commodo risus. elit. Aenean mattis sed non dolor sem, consequat.

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest