Gör mindre och prestera mer med kanban

Thomas Barregren
29 april 2016

Hej! Trevligt att du tit­tar för­bi. Ska vi fort­sät­ta vårt sam­tal om lean con­tent mar­ke­ting?

Jag tänk­te vi skul­le byta ut vårt van­li­ga kaf­fe och te mot dito från McDonald’s. Inte för kaf­fets skull. 🙂 Men jag tänk­te vi skul­le göra en lite fält­stu­die, för att för­stå effek­ten av att begrän­sa flö­det., och då är McDonald’s dri­ve-thru ett fan­tas­tiskt stu­di­e­ob­jekt. Du kom­mer se att vi kan säl­ja lika många ham­bur­ga­re till bil­bur­na kun­der, med snab­ba­re ser­vice, sam­ti­digt som per­so­na­len får det lug­na­re, bara genom att begrän­sa antal bilar som får köra in i dri­ve-thru-filen. Visst låter det magiskt. Men det fun­ge­rar. Och idag ska du få se var­för.

Efteråt kan du gå hem, begrän­sa antal postit­lap­par på kan­ban-tav­lan och pro­du­ce­ra lika myc­ket inne­håll som idag, snab­ba­re och med mind­re slit. Låter inte det här­ligt?

Kom, så åker vi till McDonald’s.

McDonald’s drive-thru

Vi stäl­ler oss så att vi får bra över­blick på dri­ve-thru. Det är lunch, så många bilar står i kö, och fler kom­mer hela tiden. Först kom­mer de fram till en stol­pe med hög­ta­la­re och mik­ro­fon, där de bestäl­ler. Sen åker bilen fram till den förs­ta luc­kan, där de beta­lar. Och sist åker de fram till en den and­ra luc­kan, där de häm­tar maten.

Jag har gjort i ord­ning ett sorts for­mu­lär där vi kan fyl­la i när bilar kom­mer och åker. Så här ser det ut.

kanban-01

Varje rad mot­sva­rar en akti­vi­tet eller kö längs dri­ve-thru: bestäl­la, (fram till förs­ta luc­kan), beta­la, (fram till and­ra luc­kan) och häm­ta. Varje kolumn mot­sva­rar 10 sekun­der. Vi ger var­je bil en färg och bok­stav för att enkelt hål­la reda på dem.

Om inga bilar finns i dri­ve-thru när bil A dyker upp, använ­der 60 sekun­der för att bestäl­la, 90 sekun­der för att beta­la och 30 sekun­der för att häm­ta upp maten, så skri­ver vi in det så här i for­mu­lä­ret:

kanban-02

Om det under tiden som bil A bestäl­ler ock­så kom­mer en bil B, så kör den fram och bestäl­ler så fort som bil A har kört fram för att beta­la. Chauffören i bil B är snabb. Han bestäl­ler på bara 30 sekun­der och kör sen fram. Men eftersom bil A fort­fa­ran­de hål­ler på att beta­la (gub­be i hatt) så får bil B stäl­la sig i kö tills det blir hans tur. Samma sak upp­re­par sig när han ska köra fram och häm­ta maten. Så här ser det ut i for­mu­lä­ret:

kanban-03

Om det direkt efter bil B kom­mer en bil C som tar 40 sekun­der på sig för att bestäl­la, 30 sekun­der för att beta­la och 20 sekun­der för att häm­tat maten, så ser for­mu­lä­ret ut så här:

kanban-04

Nu när du för­står hur du ska fyl­la i och läsa for­mu­lä­ret så ska vi göra det på rik­tigt. Jag tar tiden och du fyl­ler i.

Kartlägg flödet

Oj, nu är det helt tomt i dri­ve-thru-filen. Men det kom­mer en där bor­ta. Är du beredd…?

kanban-05

Vi har nu doku­men­te­rat flö­det av bilar genom McDonald’s dri­ve-thru under tio minu­ter. Låt oss ana­ly­se­ra resul­ta­tet och se vil­ka slut­sat­ser vi kan dra.

De sex förs­ta beställ­ning­ar­na följ­de på varand­ra i rask takt, men sen glesnar de och bör­ja­de kom­ma i jämn takt.

Den förs­ta anstorm­ning­en ska­pa­de kö fram­för båda luc­kor­na.

Bara fyr­tio sekun­der efter att den förs­ta bilen anlän­de till beställ­nings­stol­pen (00:40) upp­stod kö fram­för betal­nings­luc­kan. Den köbild­ning­en bestod ända fram till 05:20. Och under en peri­od (01:40–03:20) var det tid­vis två bilar i kön.

Köbildning spred sig till avhämt­nings­luc­kan (01:20) och blev bestå­en­de. Efter en tid (03:20) bör­ja­de det bli två bilar i kön, och efter ytter­li­ga­re lite tid (05:50) så var det mesta­dels tre bilar i kön.

Notera att effek­ten av den förs­ta anstorm­ning­en avtar och helt upp­hör efter en tid. Först upp­hör den vid beställ­nings­stol­pen (01:40). Sen vid betal­nings­luc­kan (05:50). Och sist vid avhämt­nings­luc­kan (06:10).

Efter att effek­ten upp­hör fly­ter allt på i en jämn takt. Så när vi nu ska mäta hur länge bilar befin­ner sig i McDonald’s dri­ve-thru-pro­cess, hur många bilar som är i pro­ces­sen sam­ti­digt och hur många bilar som pro­ces­sen han­te­rar per tids­en­het, så är det vik­tigt att vi gör det efter att pro­ces­sen har sta­bi­li­se­rat sig. Det vill säga efter 06:10.

Genomloppstid

Vi bör­jar med mäta hur länge bilar befin­ner sig i pro­ces­sen. Vi kal­lar den­na tid för genom­loppstid, och använ­der bok­sta­ven W för att beteck­na tiden.

För att bestäm­ma pro­ces­sens genom­loppstid W så vän­tar vi tills pro­ces­sen har sta­bi­li­se­rat sig och föl­jer sen en val­fri flö­des­en­het från det det att pro­ces­sen bör­jar till det att den slu­tar och mäter hur lång tid det tar.

Vi väl­jer att föl­ja bil M. Den anlän­der 06:10 till beställ­nings­stol­pen och kör bort från avhämt­nings­luc­kan 09:30.1 Med and­ra ord var bilen i pro­ces­sen under 3 minu­ter och 20 sekun­der, vil­ket är det sam­ma som 3 × 60 + 20 = 200 sekun­der. Det sam­ma gäl­ler för alla bilar efter att pro­ces­sen har sta­bi­li­se­rat sig. Med and­ra ord är genom­lopps­ti­den W = 200.

Antal flödesenheter

Nu ska vi räk­na hur många bilar som är i pro­ces­sen sam­ti­digt. Vi kal­lar det för antal flöd­s­en­he­ter, och beteck­nar anta­let med bok­sta­ven L.

För att bestäm­ma antal flö­des­en­he­ter L så räk­nar vi antal flö­des­en­he­ter som befin­ner sig i pro­ces­sen vid ett val­fritt ögon­blick efter att pro­ces­sen har sta­bi­li­se­rat sig.

Vi väl­jer att räk­na antal bilar när tid­ta­garu­ret visar 08:00. Då finns inga bilar vid beställ­nings­stol­pen, inga i kön fram­för betal­nings­luc­kan, en vid själ­vas­te betal­nings­luc­kan, tre i kön fram­för avhämt­ning­luc­kan och en vid själ­va avhämt­ning­luc­kan. Det blir sam­man­lagt fem styc­ken. Och det är ock­så anta­let du hit­tar vid var­je tid­punkt efter att syste­met har sta­bi­li­se­rat sig. Med and­ra ord är L = 5.

Genomströmningshastighet

Till sist ska vi ta reda på hur många bilar som pro­ces­sen han­te­rar per tids­en­het. Vi kal­lar det för genom­ström­nings­has­tig­he­ten, och använ­der den gre­kis­ka bok­sta­ven λ (lamb­da) som beteck­ning.

För att bestäm­ma genom­ström­nings­has­tig­het λ så stäl­ler vi oss vid en val­fri akti­vi­tet och räk­nar antal flö­des­ob­jekt som pas­se­rar under en bestämd tid efter att pro­ces­sen har sta­bi­li­se­rat sig.

Vi väl­jer att stäl­la oss vid betal­nings­luc­kan. Efter att syste­met har sta­bi­li­se­rat sig anlän­der bilar­na med exakt 40 sekun­ders mel­lan­rum. Samma sak ser vi vid beställ­nings­stol­pen och vid avhämt­nings­luc­kan. Alltså är genom­ström­nings­has­tig­he­ten lika med en bil var fyr­tion­de sekund . Med and­ra ord är λ = 140 = 0,025 bilar per sekund.

Ledtid, cykeltid, ställtid och takttid

Inom lean släng­er man sig med en mas­sa uttryck. Några har fräc­ka japans­ka namn som till exem­pel muda, mura och muri, som vi pra­ta­de om för­ra gång­en, och and­ra har snus­för­nuf­ti­ga namn som genom­loppstid och genom­ström­nings­has­tig­het, som vi pre­cis har gått ige­nom. Innan vi går vida­re, ska jag snabbt pre­sen­te­ra fyra and­ra ter­mer som det kan vara bra att lite koll på.

En akti­vi­tets, del­pro­cess eller pro­cess led­tid är den tid som krävs för ett flö­des­ob­jekt att helt ensamt genom­gå akti­vi­te­ten, del­pro­ces­sen eller pro­ces­sen.

En akti­vi­tets, del­pro­cess eller pro­cess cykel­tid är tiden som för­fly­ter från det att ett flö­des­ob­jekt helt ensamt genom­går akti­vi­te­ten, del­pro­ces­sen eller pro­ces­sen till dess näs­ta kan genom­gå sam­ma akti­vi­tet, del­pro­cess eller pro­cess.

En akti­vi­tets, del­pro­cess eller pro­cess ställ­tid är skill­na­den mel­lan dess cykel­tid och led­tid.

En akti­vi­tets, del­pro­cess eller pro­cess takt­tid är den längs­ta genom­loppstid som akti­vi­te­ten, del­pro­ces­sen eller pro­ces­sen kan ha och upp­nå öns­kat antal fär­dig­ställ­da flö­des­ob­jekt per tids­en­het (öns­kad genom­ström­nings­has­tig­het).

Slöseri

Cykeltiden för de tre akti­vi­te­ter­na bestäl­la, beta­la och häm­ta, inklu­si­ve tiden för att rul­la fram till näs­ta luc­ka, är 20, 30 respek­ti­ve 40 sekun­der. Därför är cykel­ti­den för hela pro­ces­sen 20 + 30 + 40 = 90 sekun­der. Snabbare än så kan inte en bil ta sig ige­nom McDonald’s dri­ve-thru. Inte den vi just nu står och tit­tar på.

Men…, säger du und­ran­de och fort­sät­ter. Om cykel­ti­den är 90 sekun­der, och genom­lopps­ti­den är 200 sekun­der, så är ställ­ti­den 110 sekun­der. Vad hän­der då? Inget! Det är bara kötid. Där till­förs bilen ing­et vär­de. Det är allt­så slö­se­ri enligt lean. Det är en form av muda.

Men det är inte den enda for­men av slö­se­ri i pro­ces­sen. Om du tit­tar i for­mu­lä­ret igen, så ser du att tje­jen i betal­nings­luc­kan sit­ter overk­sam hal­va tiden, och kil­len i betal­nings­luc­kan en fjär­de­del av sin tid. Det är ock­så muda.

Traditionellt betrak­tas overk­sam per­so­nal som ett stör­re pro­blem än kun­der som får vän­ta. Så där­för skul­le nog många, om de befann sig i restau­rang­chefs skor, för­sö­ka få in fler bilar i pro­ces­sen, så att alla med­ar­be­ta­re få fullt upp. Då används ju ”resur­ser­na” mer effek­tivt.

Att göra tvärtom, och begrän­sa antal bilar i dri­ve-thru, låter för de fles­ta som en bisarr idé. Men det är fak­tiskt inte så tokigt som det låter. Låt oss göra någ­ra expe­ri­ment.

Effekten av att begränsa

Du vän­tar här och fyl­ler i ett nytt for­mu­lär på sam­ma sätt som tidi­ga­re. Jag tar med mig fyra plast­bric­kor, går bort till McDonald’s in- och utfart, och delar ut en till var­je bil som kör in på dri­ve-thru och tar till­ba­ka den när de pas­se­rar ut. När bric­kor­na är slut så avvi­sar jag bilar, tills jag får till­ba­ka en som jag på nytt kan dela ut. Det är sam­ma kan­ban-lös­ning som den kej­ser­li­ga träd­går­den i Tokyo använ­der sig av. Förstår du? Bra! Då kör vi.

kanban-06

Med hjälp av kan­ban har vi nu begrän­sat antal flö­des­en­he­ter. Vi har bara fyra plast­bric­kor och allt­så kan bara fyra bilar befin­na sig i pro­ces­sen. Med and­ra ord antal flö­des­en­he­ter L = 4.

Vad hade det för effekt på genom­lopps­ti­den? Den har sjun­kit till W = 160. Nu slip­per bilar­na 40 sekun­der i kö. 40 sekun­der av mind­re fru­stra­tion och avga­ser.

Men vad har det haft för inver­kan på genom­ström­nings­has­tig­he­ten. Titta! Den är sam­ma. λ = 140 = 0,025 bilar per sekund. Alltså betjä­nar vi lika många kun­der som tidi­ga­re.

Och hur är det med per­so­na­lens arbetsin­sats? Den är oför­änd­rad.

Wow! Kunderna spar kötid med mind­re fru­stra­tion och avga­ser som trev­lig bief­fekt, utan att per­so­na­len behö­ver job­ba mer och utan att tap­pa i för­sälj­ning. Inte illa!

Effekten av maximalt tre

Låt oss göra om det med bara tre plats­bric­kor.

kanban-07

Nu är antal flö­des­en­he­ter L = 3. Genomloppstiden W = 120. Och genom­ström­nings­has­tig­het λ = 140 = 0,025 bilar per sekund.

Ännu bätt­re! Nu har vi mins­kat köan­det och avgas­ut­släp­pen med en minut och tju­go sekun­der per bil, utan att job­ba mer, och fort­fa­ran­de säl­jer McDonalds’ lika många ham­bur­ga­re. Kan det bli bätt­re?

Effekten av maximalt två

Låt oss tes­ta med bara två bilar i dri­ve-thru.

kanban-08

Nu är antal flö­des­en­he­ter L = 2. Genomloppstiden W = 90. Och genom­ström­nings­has­tig­het λ = 290 = 0,022 bilar per sekund.

Kolla! Vi har pres­sat genom­lopps­ti­den ända ned till cykel­ti­den – den kor­tas­te möj­li­ga tiden. Nu finns inga köer kvar. Bättre än så kan det inte bli. Dessutom har vi mins­kat tryc­ket på per­so­na­len. Men genom­ström­nings­has­tig­he­ten har sjun­kit. Men inte myc­ket. Bara från 0,025 till 0,022.

Vad kan vi dra för slut­sat­ser? Först och främst att McDonald’s bör infö­ra kan­ban. På det här stäl­let, med de cykel­ti­der som gäl­ler här, så bör man begrän­sa antal bilar i dri­ve-thru till två eller tre. Vilket av de två talen man väl­jer beror på vad man vär­de­sät­ter mest.

Väljer man att tillå­ta högst tre bilar, så för­lo­rar man kor­tast möj­li­ga kötid (och mil­jöpå­ver­kan) utan att tap­pa i för­sälj­ning.

Väljer man att tillå­ta högst två bilar så tap­par man lite i för­sälj­ning. Med tre bilar hin­ner de med 0,025 × 60 × 60 = 90 bilar per tim­me. Med två hin­ner de med 0,022 × 60 × 60 = 80 bilar. De säl­jer allt­så tio fär­re ham­bur­ga­re per tim­me med två istäl­let för tre bilar. Men å and­ra sidan tar de helt bort köer­na. Och det inne­bär 55 minu­ter mind­re tom­gångs­kör­ning per tim­me. En rejäl vinst både för kun­der­na och mil­jön, till en blyg­sam minsk­ning av omsätt­ning­en. Dessutom behö­ver per­so­na­len inte job­ba  fullt lika inten­sivt.

Effekten av maximalt en

Ska vi för skoj skull tes­ta att bara släp­pa in en bil åt gång­en. 🙂

kanban-09

Nu är antal flö­des­en­he­ter L = 1. Genomloppstiden fort­fa­ran­de W = 90 (vi har ju nått den teo­re­tis­ka ned­re grän­sen). Och genom­ström­nings­has­tig­het λ = 190 = 0,011 bilar per sekund.

Du… Det står en mas­sa bil­fö­ra­re där­bor­ta. De jag avvi­sa­de från dri­ve-thru. De ser inte så gla­da ut. Och de är på väg hit med en snub­be i vit skjor­ta med ett stort M på brös­tet… Jag tror det är dags att sjap­pa.

Littles lag

Skönt att vara till­ba­ka på det tryg­ga och säk­ra kon­to­ret. Slå dig ned. Jag tänk­te visa en sista sak innan vi skiljs åt. Låt mig skri­va upp våra mätre­sul­tat här på white­boar­den.

little's-law

Ser du sam­ban­det mel­lan L, λ och W? Jag ska ge dig en led­tråd. Multiplicera var­je par av λ och W och jäm­för med L. Ser du? Helt rätt, L = λ × W. Det sam­ban­det kal­las Littles lag efter John Little som 1961 bevi­sa­de att det­ta sam­band gäl­ler för alla pro­ces­ser där flö­des­ob­jekt anlän­der i jämn takt och betjä­nas utan avbrott efter att syste­met har sta­bi­li­se­rat sig.2

Idag hade vi en sago­lik tur att bilar­na kom hela tiden och med exakt 40 sekun­ders inter­vall. Det hän­der inte ofta. Det kan jag lova. 🙂 Men Littles lag gäl­ler även för medel­vär­det för L, λ och W, så den är använd­bar även när vi har vari­a­tio­ner i de tre stor­he­ter­na.

Tillämpning av Little’s lag

Littles lag har två huvud­sak­li­ga poäng­er. Först och främst, om du kan mäta två av stor­he­ter­na, så kan du beräk­na den tred­je.

Om du kan mäta genom­ström­nings­has­tig­het (λ) och genom­lopps­ti­den (W) så kan du beräk­na antal flö­des­en­he­ter (L) så här:

L = λ × W

Om du kan mäta genom­ström­nings­has­tig­het (λ) och antal flö­des­en­he­ter (L) så kan du beräk­na genom­lopps­ti­den (W) så här:

W = L /​ λ

Om du kan mäta antal flö­des­en­he­ter (L) och genom­lopps­ti­den (W) så kan du beräk­na genom­ström­nings­has­tig­het (λ) så här:

λ = L /​ W

Den and­ra poäng­en med Littles lag är att den hjäl­per dig att se vil­ka kon­se­kven­ser för­änd­ring­ar i de tre stor­he­ter­na ger. Titta på den sista for­meln, för två exem­pel.

Om du vill pro­du­ce­ra lika många artik­lar som idag (oför­änd­rat λ) men vill få ut dem snab­ba­re (mins­ka W), så mås­te du mins­ka antal artik­lar som är under sam­ti­dig pro­duk­tion (L).

Om du vill pro­du­ce­ra fler artik­lar än idag (öka λ), så mås­te du påbör­ja fler artik­lar (öka L) eller skri­va for­ta­re (mins­ka W) eller båda.

Lärdom

Jaha… Då har vi tagit oss ige­nom något av det svå­ras­te vi kom­mer att pra­ta om i den­na serie om lean con­tent mar­ke­ting. Jag är impo­ne­rad över att du har hängt med ända hit. Oroa dig inte för detal­jer­na. Om du inte häng­de med på allt så gör det ing­et. De vik­ti­gas­te du ska ta med dig är bety­del­sen av att begrän­sa job­bet.

Förra gång­en pra­ta­de vi om att bestäm­ma ett max­i­malt antal artik­lar som får vara i pro­duk­tion eller under gransk­ning, Nu vet du var­för. Du hit­tar den opti­ma­la siff­ran genom att simu­le­ra oli­ka sce­na­ri­on. Eller så bestäm­mer dig dig bara för en låg siff­ra, kör ett tag, änd­rar den upp eller ned lite grann, kör ett tag till, för att sedan jäm­fö­ra och väl­ja den bäs­ta.

Prenumerera på nyhets­bre­vet för att inte mis­sa näs­ta avsnitt i seri­en om lean con­tent mar­ke­ting.

Vi syns snart igen!


  1. Kom ihåg att var­je kolumn är 10 sekun­der lång och att tids­an­gi­vel­sen är för bör­jan av des­sa tio sekun­der. Det är där­för M läm­nar 09:30 och inte 09:20.
  2. Den som vill läsa och lära sig mer om Littles lag utan allt­för myc­ket kom­pli­ce­rad mate­ma­tik kan läsa John Littles egen veten­skap­li­ga essä med anled­ning av fem­tio­års jubi­le­um i Little’s Law as Viewed on Its 50th Anniversary.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
risus. dapibus mattis lectus Praesent sed massa suscipit sem, eleifend pulvinar

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest