Skip to content

Gör oemotståndligt innehåll med OMD-formeln

Önskar du att det fanns en superenkel formel för hur du ska skriva, prata eller visa på ett sätt som fångar intresset och för läsare, lyssnare och tittare att ta del av ditt innehåll? Det finns! Thomas avslöjar det i avsnitt 3 av Kntnt TV.

Thomas Barregren
2 mars 2018

Önskar du att det fanns en superen­kel for­mel för hur du ska skri­va, pra­ta eller visa på ett sätt som fång­ar intres­set och för läsa­re, lyss­na­re och tit­ta­re att ta del av ditt inne­håll? Det finns! Idag ska jag avslö­ja det.

Under fil­men på vår Youtube-kanal hit­tar du län­kar till både sådant jag har nämnt och annat bra som kan hjäl­pa dig att kom­ma igång med OMD-for­meln.

Nedan föl­jer ett sorts manus. Jag skrev det som en men­tal för­be­re­del­se inför inspel­ning­en. Det mesta som sägs i vide­on finns med i ”manu­set” men med and­ra ord. Jag inklu­de­rar det dels för de som före­drar att läsa fram­för video, dels för att sök­mo­to­rer ska hit­ta hit.

Uppmärksamhet

Vare sig du är chef säl­ja­re, mark­nads­fö­ra­re eller kom­mu­ni­ka­tör så använ­der du kom­mu­ni­ka­tion för att fånga intres­set för din frå­ga, över­ty­ga att det du har att säga är vik­tigt och ytterst att påver­ka and­ra till att bidra till ditt mål.

Men för att lyc­kas med det­ta mås­te du fånga och behål­la upp­märk­sam­he­ten. Det är den sto­ra utma­ning­en.

Felet många av oss gör är att vara för oin­tres­sant. Så hur ska du fånga upp­märk­sam­he­ten? Finns det en enkel tum­re­gel som du kan ha i huvu­det och som hjäl­per dig näs­ta gång du pra­tar med en poten­ti­ell köpa­re, skri­ver en arti­kel eller hål­ler en pre­sen­ta­tion?

Ja det finns det! Och den har jag skam­löst snott från en per­son som i sin tur har lånat den från South Park.

[SOUTH PARK KLIPP]

Rule of replacement

South Park är en ani­me­rad sit­com för vux­na. Mycket rolig. Du kan se den på Comedy Central eller på web­ben. Du hit­tar länk härun­der.

I doku­men­tä­ren 6 Days to Air: The Making of South Park berät­tar en av ska­par­na om deras ”rule of repla­cing”. När de har ett förs­ta utkast till ett manus går de ige­nom det och för­sö­ker byta ut så många och som möj­ligt mot men eller där­för. Det ǵör berät­tel­sen myc­ket mer enga­ge­ran­de.

Det var när Randy Olson såg den­na doku­men­tär som han fick idén till den superenk­la for­mel jag ska lära dig.

Randy Olson

Randy Olson är pro­fes­sorn i marin­bi­o­lo­gi som blev film­ska­pa­re som blev för­fat­ta­re och före­drags­hål­la­re inom kom­mu­ni­ka­tion.

I bör­jan av 1980-talet job­ba­de han som dok­to­rand vid Harvard-uni­ver­si­te­tet. Efter dok­torsex­a­men flyt­ta­de han till Australien för att fors­ka på det sto­ra bar­riär­re­vet. Efter att ha pub­li­ce­rat fle­ra veten­skap­li­ga artik­lar i bland and­ra Nature – som är den för­näms­ta veten­skap­li­ga tid­skrif­ten i hans gebit – så fick han 1988 fast anställ­ning som pro­fes­sor vid University of New Hampshire.

Där pro­du­ce­ra­de han någ­ra kort­fil­mer om livet under ytan.

Det inspi­re­ra­de honom att 1994 flyt­ta till Hollywood och plug­ga vid University of Southern California School of Cinematic Arts . Tre år sena­re hade han tagit en Master of Fine Arts.

Snacka om kar­riär­byte mitt i livet: Från en trygg anställ­ning som pro­fes­sor i marin­bi­o­lo­gi till en osä­ker till­va­ro som nyutex­ad film­ska­pa­re.

Sedan någ­ra år till­ba­ka skri­ver han artik­lar och böc­ker, hål­ler TED Talks och and­ra före­drag, och blog­gar om bety­del­sen av att ha en berät­tar­stuk­tur vid all kom­mu­ni­ka­tion med män­ni­skor.

Han vän­der sig främst till sina gam­la kol­le­gor – fors­kar­na – som kanske mer än någon annan skri­van­de yrkes­grupp behö­ver anam­ma hans bud­skap. (Har du läst en veten­skap­lig rap­port, så för­står du vad jag menar.) Men det han lär ut är all­mängil­tigt och högok­ta­nigt även för oss som tror oss behärs­ka sto­ry­tel­ling.

Make America great again

Jag kom i kon­takt med hans arbe­te för drygt två år sedan, när jag lyss­na­de på avsnitt 66 av podcas­ten The Business of Story.

I det avsnit­tet fick Randy Olson sva­ra på hur i helsic­ke Donald Trump kun­de vin­na över Hillary Clinton. Randy Olsons svar löd: ”Trump had a sto­ry. Hillary had none.” Se själv.

Först Hillary Clinton.

[CLINTON KLIPP]

Först en väd­jan till det dåli­ga sam­ve­tet. Sen hac­kar hon på Donald Trump. Och till sist ett av kam­pan­jens många och spre­ti­ga slo­gans: ”Love trumps hate”. Inget som påmin­ner om en berät­tar­struk­tur.

Jämför det med Donald Trump.

[TRUMP KLIPP]

Han hade en enda slo­gan under hela kam­pan­jen: ”We will make Amercia gre­at again”. Och det fan­tas­tis­ka med den­na enk­la mening är att den inne­hål­ler en hel berät­tel­se:

Det var en gång ett land. Och det kal­las Amerika. Och det var fan­tas­tiskt. Men nu är det inte fan­tas­tiskt läng­re. Därför ska vi göra det fan­tas­tiskt igen.

Allt annat han sa var bara utvidg­ning­ar av den­na enk­la men kraft­ful­la histo­ria.

När han pra­tar om Crooked Hillary och eli­ten i Washington, så menar han att de är bovar­na som för­stör Amerika. Likaså när han beskyl­ler ille­ga­la emi­gran­ter från Mexiko för att vara våld­täkts­män och mör­da­re.

När han lovar att ”drain the swamp” och ”build the wall” så är det exem­pel på vad han ska göra för att Amerika åter ska bli stor­sla­get.

Säg vad man vill om Donald Trump, men han kan berät­ta histo­ri­er som fång­ar och behål­ler upp­märk­sam­he­ten hos både anhäng­a­re och mot­stån­da­re.

Och det kan vi alla lära oss, enligt Randy Olson.

Narraitv struktur

Men det krä­ver att vi har nar­ra­tiv struk­tur i vår kom­mu­ni­ka­tion.

Därför ska jag nu avslö­ja vad jag lär­de mig av att lyss­na på inter­vjun med Randy Olson och sen av att läsa hans bok Houston, We Have a Narrative.

[TA EN KLUNK TE]

Du har säkert hört att en berät­tel­se har tre delar: en bör­jan, en mitt och ett slut. Jag tyc­ker det är ett fånigt påstå­en­de, eftersom det är själv­klart och gäl­ler det mesta i livet; även ett snö­re har en bör­jan, en mitt och ett slut.

Men det är sant att en berät­tel­se har tre delar:

Först mås­te vi ge de nöd­vän­di­ga för­ut­sätt­ning­ar­na. I sin enk­las­te form är det en upp­räk­ning av påstå­en­den sam­man­bund­na av ordet och.

En flic­ka med röd luva är på väg med en mat­korg från sin mor till sin mor­mor. Och hon har bli­vit till­sagd att inte gå ige­nom sko­gen för där fin­nas var­gen.

Sen mås­te intro­du­ce­ra en utma­ning. Det bör­jar ofta med ordet men.

Men flic­kan går trots moderns för­ma­ning genom sko­gen.

Till sist mås­te vi pre­sen­te­ra en upp­lös­ning. Den bör­jar ofta med ordet där­för.

Därför träf­fa­de hon var­gen som åt upp både mor­mor och flic­kan.

Analysera vil­ken bra berät­tel­se som helst, och du ska fin­na att den föl­jer den­na enk­la struk­tur: och-men-där­för.

Faktum är att Randy Olson inte alls har upp­täckt den­na struk­tur. Den har varit känd åtminsto­ne sedan Aristoteles, och har beskri­vits av bland and­ra Gustav Freytag.

Mer kom­plexa model­ler, som till exem­pel Joseph Campbells hero’s jour­ney, och Syd Fields para­digm, föl­jer i grund och bot­ten den­na enk­la struk­tur: och-men-där­för.

Och den har upp­täckts ock­så inom and­ra områ­den. Till exem­pel beskrivs den i Friedrich Hegels filo­so­fis­ka system som tes, anti­tes och syn­tes.

OMD-formeln

Randy Olsons bidrag är att han har givit oss en enkel min­nes­re­gel vi kan föl­ja och all­tid få en nar­ra­tiv struk­tur: OMD – och, men, där­för.

Det finas­te i kråk­sång­en är att du kan använ­da den­na for­mel för att fång­ar och behål­ler intres­set för all slags kom­mu­ni­ka­tion. Från lång och fak­taspäc­kad redo­gö­rel­ser till min­nesvärd slo­gans.

Låt oss tit­ta på två exem­pel. Vi bör­jar med Donald Trumps ”Make America gre­at again”.

Make America great again – en gång till

”Make America gre­at again” var Donald Trumps valslo­gan. Om vi läg­ger den poli­tis­ka inne­bör­den åtsi­dan och foku­se­rar på slo­ga­nen som sådan, så mås­te jag säga att det är ett mäs­ter­verk. Dessa fyra ord berät­tar en hel berät­tel­se.

De impli­ce­rar ett och: Och Amerika har varit stor­sla­get.

De impli­ce­ra ett men: Men Amerika är inte läng­re stor­sla­get.

De impli­ce­rar ett där­för: Därför ska vi göra det stor­sla­get igen.

Jämför det med alla tris­ta, intets­ä­gan­de och ibland fåni­ga slo­gans och varu­mär­kes payoffs som finns runt om oss.

Dagens avsnitt av Kntnt TV

Det and­ra exemp­let är dagens avsnitt av Kntnt TV som du tit­tar på. Det är ing­et mäs­ter­verk. Men det är upp­byggt genom att använ­da OMD-for­meln på fle­ra oli­ka nivå­er.

Redan i inled­ning­en använ­der jag mig av OMD-for­meln. Låt oss kol­la igen. Se om du kan iden­ti­fi­e­ra de tre delar­na.

[KUNGSTRÄDGÅRDEN IGEN]

Japp. Den inle­dan­de frå­gan är mitt och. Mitt påstå­en­de att det finns en superen­kel for­mel är mitt men. Och mitt löf­te att jag ska avslö­ja det idag är mitt där­för.

Så redan här använ­der jag mig av OMD i liten ska­la. Och det gör jag vid fle­ra till­fäl­len för att fånga och behål­la din upp­märk­sam­het för en del av det vi har pra­tat om.

Men jag använ­der ock­så OMD i stör­re ska­la. Till exem­pel använ­der jag OMD-for­meln som över­gri­pan­de struk­tur för hela pro­gram­met. Scenen i Kungsträdgården är pro­gram­mets och. Scenen i Gamla stan, alla omtag till trots, är pro­gram­mets men. Och efter South Park föl­jer pro­gram­mets där­för.

Bra hjälp

Ända sedan jag hör­de Randy Olson berät­ta om sin OMD-for­mel i podcas­ten The Business of Story har jag för­sökt använ­da den i det mesta jag gör. Inte bara artik­lar jag skri­ver, eller här i Kntnt TV, utan ock­så i mina före­drag, kur­ser och till och med mejl.

Det har hjälpt mig myc­ket. Och jag hop­pas att OMD-for­meln kan hjäl­pa dig ock­så.

Under fil­men hit­tar län­kar till både sådant jag har nämnt och annat bra som kan hjäl­pa dig att kom­ma igång med OMD-for­meln.

Missa inte nästa avsnitt

Det var allt för idag.

Om du gil­la­de dages avsnitt så ber jag dig att klic­ka på gil­la-knap­pen i slu­tet.

Jag ber dig ock­så att klic­ka på log­gan här [Thomas pekar på Kntns logo­typ] och sen på pre­nu­me­re­ra-knap­pen. Vill du vara verk­lig säker på att inte mis­sa näs­ta avsnitt ska du ock­så besö­ka vår Youtube-kanal och klic­ka på kloc­kan intill pre­nu­me­ra­tions-knap­pen.

Vi syns snart igen!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av dina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
ipsum diam Lorem elementum libero Nullam vel, Sed Donec risus. dolor. elit.

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest