Bild: SKF

Hälften är inte nog

Fokuserar du på fel halva av ditt företag? Den halva som är hard facts? Den halva som specialister bryr sig om? Det räcker inte. Hälften är inte nog. Den andra halvan, ditt företags berättelse, kanske är den halva som dubblerar värdet. Om du kommunicerar det. Denna månad skriver Lars Falk om denna den andra halvan. Läsvärt som alltid.

Lars Falk
5 mars 2014

Hälften av ett före­tag var­ken syns, går att ta på eller mäta. Ändå är det som pågår där högst avgö­ran­de för affä­ren. Hälften av ett före­tag är näm­li­gen berät­tel­sen om det.

Det här har som­li­ga till ful­lo för­stått. Ta Apple värl­dens idag högst vär­de­ra­de varu­mär­ke. Hälften är pro­duk­ter­na, and­ra hälf­ten är det som lig­ger i luf­ten; käns­lan, auran, loc­kel­sen, char­men, ambi­tio­nen, utma­ning­en, seger­vil­jan, per­so­nen bakom. Till och med pro­ble­men hör dit.

Tänk om det är den hälf­ten som lät­ta­re än den and­ra dub­ble­rar börsvärden!!

Vilka berättelser!

Ta IKEA vars inre rum kanske inte i bör­jan var lika med­ve­tet möble­ra­de som dess ytt­re. Men idag, vil­ken berät­tel­se! Evig oav­sett Kamprad. En berät­tel­se som ing­en som pas­se­rar dess dörr är opå­ver­kad av. Som består även om fir­man skul­le gå sämre.

Eller ta ICA, nyss ett ”hämt­la­ger” bland alla and­ra men nu ett före­tag med käns­lor och vär­de­ring­ar på väg att per­so­ni­fie­ras som få and­ra (som inte är famil­je­fö­re­tag och där­med har berät­tel­sen i blo­det och där­med i stort sett gratis).

Förlorade berättelser

Somliga hade en berät­tel­se men tap­pa­de den. Var är Coops? Och SJ:s?

Men fram­för allt: Vad berät­tar Sveriges stol­ta indu­stri­fö­re­tag? Gå ige­nom börs­lis­tan, lägg örat intill. Hur lyder deras berät­tel­ser? Hur låter det om SCA? Som dun­ket från en pap­pers­ma­skin? Hur känns, sma­kar, dof­tar det? Som sul­fit? Men är det vad SCA är?

Anonyma framgångsmaskiner

Vad berät­tar SKF? Eller ABB, Sandvik, Atlas Copco. Alfa Laval eller någon av de and­ra i elit­di­vi­sio­nen? Vilka är des­sa evi­ga fram­gångs­ma­ski­ner mer än just maski­ner? Vad berät­tar de på och mel­lan rader­na, som gör att fler än när­mast berör­da (om ens de) för­står vad och hur de gör, vad de vill, vart de är på väg, var­för de kom­mer att bestå, hur det är att job­ba där, vara gran­ne med fabri­ken, ham­na bred­vid någon som arbe­tar där på långflygningen?

Att man till­ver­kar kul­la­ger! Eller trans­for­ma­to­rer, sågar, pap­per och tryck­lufts­bor­rar! Jaha.

Vad kan vi and­ra, alla vi som är bero­en­de av des­sa fan­tas­tis­ka före­tags evi­ga fram­gång­ar och som utgör den sam­häl­le­li­ga grund från vil­ken de häm­tar sin näring, berät­ta om dem? I tid­ning­en läser vi att de fått en ny chef? Men ny anda, får man ald­rig in någon ny sådan?

Bara för specialister

”Målgruppen”, säger mark­nads­fö­ra­ren. ”Vi gör inte affä­rer med van­ligt folk, bara med spe­ci­a­lis­ter med spe­ci­al­in­tres­se och spe­ci­al­kun­skap, där är det hard facts som gäller”.

Jaså, men var ham­nar allt till slut? Vem fly­ger inte, åker inte bil, tåg, job­bar på huset, arbe­tar vid maski­nen, kör truc­ken, påtar i träd­går­den, dis­kar, tvät­tar, läser tid­ning, har en mor­far som köper akti­er, en mam­ma som läser på KTH och en sys­ter som är miljöaktivist?

Spelar det ing­en roll vad nio mil­jo­ner per­so­ner som delar sam­ma livsmil­jö som det sto­ra vik­ti­ga före­ta­get tyc­ker om det? Tänker om det? Förmedlar till andra?

Kula på drift

Förr eller sena­re är det van­ligt folk som kon­su­me­rar det före­ta­get pro­du­ce­rar. Som såda­na är vi nyfik­na och lät­ta att bilda.

Vi för­står att SKF:s kul­la­ger mås­te vara extremt bra (hur blir de det?), bätt­re än and­ras, för att fir­man skall fort­sät­ta gå bra år efter år. Men var­för får vi inte veta att det knappt finns ett flyg­plan som skul­le kun­na lyf­ta utan just des­sa små kulor. Eller att en pap­pers­ma­skin, stor som ett hus, mest är ett system av kul­la­ger. Och vad som hän­der om en enda liten kula kom­mer på drift.

Var gömmer sig den unika berättelsen?

Vi tror inte en sekund att snill­ri­ke­dom är allt i des­sa före­tag. Att inte laget, lagan­dan, spel­sy­ste­met, käns­lan, kre­a­ti­vi­te­ten, konst­när­lig­he­ten, för­må­gan att med hela sin mänsk­li­ga resurs stän­digt mata laget med det ovän­ta­de, omät­ba­ra till och med helt otro­li­ga ock­så är ovär­der­li­ga resur­ser, minst lika avgö­ran­de som tek­nik, system och kontroll.

Men om sådant får vi ing­et veta. Det är synd för det är där den uni­ka berät­tel­sen göm­mer sig.

Möjlighet att bli folkkär

Vi skul­le med stolt­het föra des­sa berät­tel­ser vida­re, nu när vi reser som ald­rig förr, blog­gar, twitt­rar, pladd­rar i tele­fon, på barer och café­er, samt ingår i Facebook-grup­per som i brist på nya spän­nan­de berät­tel­ser allt ofta­re går på tomgång.

Vilken värld lig­ger inte öppen för före­tag som vill bli ”folk­kä­ra” dvs. på var mans läpp då och då. Men vem talar med sina nya brev­vän­ner om SCA, SKF, Atlas Copco och Alfa Laval?

All kommunikations moder

Berättandet är all kom­mu­ni­ka­tions moder. Så har det all­tid varit.

Och så kom­mer det att för­bli. Genom att byta berät­tel­ser med varand­ra når vi det all kom­mu­ni­ka­tion (även busi­nes­sens) ytterst syf­tar till; hit­ta sin till­hö­rig­het och där till­fö­ra något som inte alla i grup­pen redan har.

Vad skul­le inte en mer kom­plett berät­tel­se om före­ta­get bety­da för all fram­ti­da rekry­te­ring? För alla fram­ti­da kon­tak­ter med leve­ran­tö­rer, part­ners, inve­ste­ra­re, sam­hälls­pla­ne­ra­re, poli­ti­ker, råd­gi­va­re? För att inte tala om gran­nar till fabri­ken, kom­mu­ner som skall bevil­ja till­stånd, akti­vis­ter som tänkt sät­ta käp­par i hjulen?

Alla har berättelser

Aldrig har det varit så gynn­samt för den som kan berät­ta sin histo­ria som nu när non­sens, i brist på bätt­re, körs ner i en medi­etratt som bara vill ha mer, mer, fort, fort.

Alla före­tag har en berät­tel­se. Ofta är den otro­ligt spännande.

Inte säl­lan en kamp på liv och död. Intressant som en roman och läro­rik som en över­kurs i hög­re sko­lan. Den kan lig­ga gömd, eller glömd, men den finns där. Garanterat. Men som alla and­ra ”histo­ri­er” blir de inte ”bra” för­rän de fått liv av en som kan berätta.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »