Skip to content

Har din marknadskommunikation effekt?

Effekt är att bidra till företagets affärsmål. Gör din marknadsföring det? Det känns förmodligen så men kan du dessutom leda det i bevis finns mycket mer att vinna. Frågan är bara hur du ska bära dig åt. Svaret får du i dagens fullmatade samtal med mät-expert Mats Rönne. Lyssna nu!

Pia Tegborg
9 augusti 2018

Effekt är att bidra till före­ta­gets affärs­mål. Gör din mark­nads­fö­ring det? Det känns för­mod­li­gen så men kan du dess­utom leda det i bevis finns myc­ket mer att vin­na. Frågan är bara hur du ska bära dig åt. Svaret får du i dagens full­ma­ta­de sam­tal med mät-expert Mats Rönne. Lyssna nu!

Om innehållet och varför du ska lyssna


Har din mark­nads­fö­ring någon effekt? Bidrar den till de mål som satts upp?

All mark­nads­fö­ring har till syf­te att bidra och utveck­la affä­ren, att ska­pa affärsnyt­ta, på något sätt. Det kan till exem­pel inne­bä­ra att med­ver­ka till ökad för­sälj­ning, fler mark­nads­an­de­lar, ökad varu­mär­kes­kän­ne­dom, nöj­da­re kun­der eller hög­re lön­sam­het.

När en kort­sik­tig sats­ning som en Facebook-kam­panj eller en lång­sik­tig som con­tent mar­ke­ting bidrar till att affärsmå­len upp­fylls, så har de effekt. Men hur tusan mäter man då det­ta?

Just den frå­gar enga­ge­rar många med mig. Och inte blir det lät­ta­re när fle­ra fak­to­rer sam­ver­kat för upp­nådd effekt. Då går det inte att peka på vil­ken del av mark­nads­fö­ring­en som spe­la­de den avgö­ran­de rol­len.

Ofta använ­der vi mått som akti­vi­tet, fre­kvens, räck­vidd och enga­ge­mang när vi pra­tar effekt. De är klart intres­san­ta eftersom de säger hur väl vi lyc­kas nå ut med vårt inne­håll. Men de säger fak­tiskt väl­digt lite om affärsnyt­tan. Och vad som kom­mer att stå på sista raden i resul­tatrap­por­ten – vil­ket är det som i förs­ta hand intres­se­rar vd och led­nings­grupp.

Ett annat bekym­mer är att vi är för kort­sik­ti­ga i vårt tänk. Eller inte tän­ker alls, vil­ket får till följd att vi pro­du­ce­rar con­tent för con­tent skull och pub­li­ce­rar inlägg i soci­a­la medi­er för soci­a­la medi­ers skull. När vi istäl­let bor­de foku­se­ra på den bete­en­de­för­änd­ring som krävs hos vår mål­grupp för att vi skall nå målet med vår mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Och få den effekt vi efter­strä­var.

Med allt det­ta i åtan­ke rekom­men­de­rar jag dig att lyss­na på vårt intres­san­ta och tan­ke­väc­kan­de sam­tal med mät-expert Mats Rönne.

Detta är en repris av Kntnt Radio avsnitt 69 från den 6 okto­ber 2016.

Länkar

Här hit­tar du län­kar till mer inne­håll om mät­ning och effekt

Musik

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Constellate © Fleurie (CC BY-NC-SA 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av dina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
ante. vel, Aenean Curabitur porta. tristique

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest