Har du ett framtidsjobb?

I veckan mejlade jag alla som har visat intresse för Kntnt om höstens första frukostseminarium. Jag hann knappt lyfta fingret från avsändarknappen innan mejlprogrammet började plinga som besatt. Det var alla autosvar. Jag gick igenom dem alla. En del har fortfarande semester. Andra går utbildning. Någon är föräldraledig. Men i de allra flesta fall har epostadressen upphört.

Det fick mig att fundera på kommunikationsyrkets framtid. Är de avstängda epostadresserna ett tecken på minskad efterfrågan på kommunikatörer? Eller tvärtom; stor efterfrågan och många som passar på att byta jobb?

För att ta reda på svaret gjorde jag en liten djupdykning. Och detta är vad jag hittade…

Pia Tegborg
20 augusti 2015

I vec­kan mej­la­de jag alla som har visat intres­se för Kntnt om hös­tens förs­ta fru­kost­se­mi­na­ri­um. Jag hann knappt lyf­ta fing­ret från avsän­dar­knap­pen innan mej­l­pro­gram­met bör­ja­de plinga som besatt. Det var alla auto­svar. Jag gick ige­nom dem alla. En del har fort­fa­ran­de semes­ter. Andra går utbild­ning. Någon är för­äld­ra­le­dig. Men i de all­ra fles­ta fall har epost­a­dres­sen upphört.

Det fick mig att fun­de­ra på kom­mu­ni­ka­tions­yr­kets fram­tid. Är de avstäng­da epost­a­dres­ser­na ett tec­ken på mins­kad efter­frå­gan på kom­mu­ni­ka­tö­rer? Eller tvärtom; stor efter­frå­gan och många som pas­sar på att byta jobb?

För att ta reda på sva­ret gjor­de jag en liten djup­dyk­ning. Och det­ta är vad jag hittade…

Dystert på kort sikt

Sveriges aka­de­mi­kers cen­tral­or­ga­ni­sa­tion (Saco) pub­li­ce­ra­de för­ra året en rap­port där man tit­ta­de på fram­tids­ut­sik­ter för infor­ma­tör, webb­re­dak­tör, pr-kon­sult, infor­ma­tions­stra­teg, omvärlds­be­va­ka­re, opi­ni­ons­bil­da­re, copy­wri­ter…; kort och gott kom­mu­ni­ka­tö­rer. I den läser jag:

  • att det råder stor kon­kur­rens om job­ben både bland nyex­a­mi­ne­ra­de och erfarna
  • att intres­set för att utbil­da sig till kom­mu­ni­ka­tör inte kom­mer svalna
  • att många som arbe­tar inom yrket har en annan utbild­ning (t.ex. eko­nom eller statsvetare)
  • att kon­kur­ren­sen med stor säker­het kom­mer bestå de när­mas­te åren1

Det rådet allt­så stor kon­kur­rens om job­ben och situ­a­tio­nen kom­mer inte ljus­na under när­mas­te åren. Mörker.

Arbetsmarknaden för såväl nyex­a­mi­ne­ra­de som erfarna
kom­mu­ni­ka­tö­rer har länge präg­lats av stor kon­kur­rens om job­ben. I nulä­get syns
inga tec­ken på att det­ta ska vän­da. (Ur Sacos rap­port Framtidsutsikter – Arbetsmarknaden för aka­de­mi­ker år 2019 av Pär Karlsson)

Ändå en ljus framtid

Jag är kanske en obot­lig opti­mist; men jag är över­ty­gad om att alla vi som arbe­tar med kom­mu­ni­ka­tion går en ljus fram­tid till­mö­tes – trots Sacos rap­port. Jag ska förklara.

Teknisk utveck­ling och en fri mark­nad i en glo­ba­li­se­rad värld gör att det för allt fler varor och tjäns­ter finns någon som kan pro­du­ce­ra dem bätt­re och bil­li­ga­re. Det kal­las för com­mo­di­za­tion på eng­els­ka, och är något som ound­vik­ligt kom­mer drab­ba alla bran­scher och typer av varor och tjänster.

Tänk till exem­pel på webb­plat­ser. För fem­ton år sedan beta­la­de före­tag bort emot en mil­jon kro­nor för en sajt som man idag kan köpa för en fem­hund­ring. (Okej, det till­kom­mer lite till, men den slut­gil­ti­ga prislap­pen ham­nar inte över hund­ra­tu­sen kronor.)

I en sådan situ­a­tion – när pris och funk­tion är i det närms­ta lika och kon­kur­ren­sen är sten­hård – är köpa­rens upp­le­vel­se före, under och efter köpet det enda sätt som före­tag kan dif­fe­ren­ti­e­ra sig på. Och den störs­ta delen av upp­le­vel­sen for­mas av före­ta­gets kommunikation.

Företag kom­mer – om inte av fri vil­ja, så av nöd­vän­dig­het – inse att med allt annat lika är det vad och hur de kom­mu­ni­ce­rar som avgör affä­ren. Därför går kom­mu­ni­ka­tö­rer en ljus fram­tid till mötes.

Maktskifte i näringslivstoppen

Att kom­mu­ni­ka­tö­rer går en ljus fram­tid till mötes är ock­så Kjell A Nordström och Per Schlingmann inne på i sin bok Urban Express. I en inter­vju i avsnitt av pod­den Kommunikationsklubben berät­tar Per Schlingmann att kom­mu­ni­ka­tö­rer är fram­ti­dens före­tags­le­da­re. Han reso­ne­rar så här:

I mit­ten av 1800-talet fick Sverige aktie­bo­lags­la­gen och närings­fri­het. Det gav upp­hov till helt nya före­tag, som ofta led­des av juris­ter, eftersom den kom­pe­ten­sen gav konkurrensfördelar.

Senare när alla hade till­gång till den juri­dis­ka kom­pe­ten­sen blev det ingen­jö­rer­nas tur. Nu var tek­niskt kun­nan­de avgö­ran­de för kon­kur­rens­kraf­ten. Det är vid den tiden bolag som LM Ericsson och SKF bildas.

När skill­na­den i tek­niskt kun­nan­de mins­ka­de blev det eko­no­mer­nas tid. De tog led­ning­en i före­ta­gen och effek­ti­vi­se­ra­de dem.

Snart är alla före­tag slim­ma­de så hårt det går, och då är kom­mu­ni­ka­tion det enda kon­kur­rensme­del som åter­står. Om mönst­ret från de senas­te 150 åren upp­re­par sig, så är det snart dags för kom­mu­ni­ka­tö­rer att dra på sig ledartröjan.

Med kom­mu­ni­ka­tö­rer i förar­sä­tet får före­tag en leda­re som kan berät­ta en histo­ria, kan kons­ten att kom­mu­ni­ce­ra och som förmår att byg­ga en kul­tur i orga­ni­sa­tio­nen. Alltmedan de kom­pe­ten­ser som tidi­ga­re präg­lat ledar­ska­pet (juri­dik, tek­nik och eko­no­mi) är specialistfunktioner.

Bilden är natur­ligt­vis starkt gene­ra­li­se­ran­de, men ändå väl­digt intressant.

Håller du med?

Närmaste åren är det säkert som Saco-rap­por­ten för­ut­spår – en fort­satt stor kon­kur­rens om job­ben som kom­mu­ni­ka­tör – men jag tror vi snart kom­mer att se en vänd­ning. Vad tror du?


  1. Prognosen sträc­ker sig till 2019.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »