Har du ett framtidsjobb?

I veckan mejlade jag alla som har visat intresse för Kntnt om höstens första frukostseminarium. Jag hann knappt lyfta fingret från avsändarknappen innan mejlprogrammet började plinga som besatt. Det var alla autosvar. Jag gick igenom dem alla. En del har fortfarande semester. Andra går utbildning. Någon är föräldraledig. Men i de allra flesta fall har epostadressen upphört.

Det fick mig att fundera på kommunikationsyrkets framtid. Är de avstängda epostadresserna ett tecken på minskad efterfrågan på kommunikatörer? Eller tvärtom; stor efterfrågan och många som passar på att byta jobb?

För att ta reda på svaret gjorde jag en liten djupdykning. Och detta är vad jag hittade…

Pia Tegborg
20 augusti 2015

I vec­kan mej­la­de jag alla som har visat intres­se för Kntnt om hös­tens förs­ta fru­kost­se­mi­na­ri­um. Jag hann knappt lyf­ta fing­ret från avsän­dar­knap­pen innan mej­l­pro­gram­met bör­ja­de plinga som besatt. Det var alla auto­svar. Jag gick ige­nom dem alla. En del har fort­fa­ran­de semes­ter. Andra går utbild­ning. Någon är för­äld­ra­le­dig. Men i de all­ra fles­ta fall har epost­a­dres­sen upp­hört.

Det fick mig att fun­de­ra på kom­mu­ni­ka­tions­yr­kets fram­tid. Är de avstäng­da epost­a­dres­ser­na ett tec­ken på mins­kad efter­frå­gan på kom­mu­ni­ka­tö­rer? Eller tvärtom; stor efter­frå­gan och många som pas­sar på att byta jobb?

För att ta reda på sva­ret gjor­de jag en liten djup­dyk­ning. Och det­ta är vad jag hit­ta­de…

Dystert på kort sikt

Sveriges aka­de­mi­kers cen­tral­or­ga­ni­sa­tion (Saco) pub­li­ce­ra­de för­ra året en rap­port där man tit­ta­de på fram­tids­ut­sik­ter för infor­ma­tör, webb­re­dak­tör, pr-kon­sult, infor­ma­tions­stra­teg, omvärlds­be­va­ka­re, opi­ni­ons­bil­da­re, copy­wri­ter…; kort och gott kom­mu­ni­ka­tö­rer. I den läser jag:

  • att det råder stor kon­kur­rens om job­ben både bland nyex­a­mi­ne­ra­de och erfar­na
  • att intres­set för att utbil­da sig till kom­mu­ni­ka­tör inte kom­mer sval­na
  • att många som arbe­tar inom yrket har en annan utbild­ning (t.ex. eko­nom eller stats­ve­ta­re)
  • att kon­kur­ren­sen med stor säker­het kom­mer bestå de när­mas­te åren1

Det rådet allt­så stor kon­kur­rens om job­ben och situ­a­tio­nen kom­mer inte ljus­na under när­mas­te åren. Mörker.

Arbetsmarknaden för såväl nyex­a­mi­ne­ra­de som erfar­na
kom­mu­ni­ka­tö­rer har länge präg­lats av stor kon­kur­rens om job­ben. I nulä­get syns
inga tec­ken på att det­ta ska vän­da. (Ur Sacos rap­port Framtidsutsikter – Arbetsmarknaden för aka­de­mi­ker år 2019 av Pär Karlsson)

Ändå en ljus framtid

Jag är kanske en obot­lig opti­mist; men jag är över­ty­gad om att alla vi som arbe­tar med kom­mu­ni­ka­tion går en ljus fram­tid till­mö­tes – trots Sacos rap­port. Jag ska för­kla­ra.

Teknisk utveck­ling och en fri mark­nad i en glo­ba­li­se­rad värld gör att det för allt fler varor och tjäns­ter finns någon som kan pro­du­ce­ra dem bätt­re och bil­li­ga­re. Det kal­las för com­mo­di­za­tion på eng­els­ka, och är något som ound­vik­ligt kom­mer drab­ba alla bran­scher och typer av varor och tjäns­ter.

Tänk till exem­pel på webb­plat­ser. För fem­ton år sedan beta­la­de före­tag bort emot en mil­jon kro­nor för en sajt som man idag kan köpa för en fem­hund­ring. (Okej, det till­kom­mer lite till, men den slut­gil­ti­ga prislap­pen ham­nar inte över hund­ra­tu­sen kro­nor.)

I en sådan situ­a­tion – när pris och funk­tion är i det närms­ta lika och kon­kur­ren­sen är sten­hård – är köpa­rens upp­le­vel­se före, under och efter köpet det enda sätt som före­tag kan dif­fe­ren­ti­e­ra sig på. Och den störs­ta delen av upp­le­vel­sen for­mas av före­ta­gets kom­mu­ni­ka­tion.

Företag kom­mer – om inte av fri vil­ja, så av nöd­vän­dig­het – inse att med allt annat lika är det vad och hur de kom­mu­ni­ce­rar som avgör affä­ren. Därför går kom­mu­ni­ka­tö­rer en ljus fram­tid till mötes.

Maktskifte i näringslivstoppen

Att kom­mu­ni­ka­tö­rer går en ljus fram­tid till mötes är ock­så Kjell A Nordström och Per Schlingmann inne på i sin bok Urban Express. I en inter­vju i avsnitt av pod­den Kommunikationsklubben berät­tar Per Schlingmann att kom­mu­ni­ka­tö­rer är fram­ti­dens före­tags­le­da­re. Han reso­ne­rar så här:

I mit­ten av 1800-talet fick Sverige aktie­bo­lags­la­gen och närings­fri­het. Det gav upp­hov till helt nya före­tag, som ofta led­des av juris­ter, eftersom den kom­pe­ten­sen gav kon­kur­rens­för­de­lar.

Senare när alla hade till­gång till den juri­dis­ka kom­pe­ten­sen blev det ingen­jö­rer­nas tur. Nu var tek­niskt kun­nan­de avgö­ran­de för kon­kur­rens­kraf­ten. Det är vid den tiden bolag som LM Ericsson och SKF bil­das.

När skill­na­den i tek­niskt kun­nan­de mins­ka­de blev det eko­no­mer­nas tid. De tog led­ning­en i före­ta­gen och effek­ti­vi­se­ra­de dem.

Snart är alla före­tag slim­ma­de så hårt det går, och då är kom­mu­ni­ka­tion det enda kon­kur­rensme­del som åter­står. Om mönst­ret från de senas­te 150 åren upp­re­par sig, så är det snart dags för kom­mu­ni­ka­tö­rer att dra på sig ledar­trö­jan.

Med kom­mu­ni­ka­tö­rer i förar­sä­tet får före­tag en leda­re som kan berät­ta en histo­ria, kan kons­ten att kom­mu­ni­ce­ra och som förmår att byg­ga en kul­tur i orga­ni­sa­tio­nen. Alltmedan de kom­pe­ten­ser som tidi­ga­re präg­lat ledar­ska­pet (juri­dik, tek­nik och eko­no­mi) är spe­ci­a­list­funk­tio­ner.

Bilden är natur­ligt­vis starkt gene­ra­li­se­ran­de, men ändå väl­digt intres­sant.

Håller du med?

Närmaste åren är det säkert som Saco-rap­por­ten för­ut­spår – en fort­satt stor kon­kur­rens om job­ben som kom­mu­ni­ka­tör – men jag tror vi snart kom­mer att se en vänd­ning. Vad tror du?


  1. Prognosen sträc­ker sig till 2019.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
dolor diam dictum vel, dolor. accumsan ut quis ultricies

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest