Har du koll på din målgrupp?

Det är först när du lärt känna din målgrupp som du kan skapa ett relevant, intressant och engagerande innehåll. Kruxet är att våra målgrupper ständigt utvecklas, i allt från beteende till kanalval och vad man tycker är viktigt. Så hur hänger man med? Till våren sista Kntnt frukost bjöd vi in Skistars content manager, Nina Hallström, för att hon ska dela sina erfarenheter.

Pia Tegborg
2 juni 2017

Det är först när du lärt kän­na din mål­grupp som du kan ska­pa ett rele­vant, intres­sant och enga­ge­ran­de inne­håll. Kruxet är att våra mål­grup­per stän­digt utveck­las, i allt från bete­en­de till kanal­val och vad man tyc­ker är vik­tigt. Så hur häng­er man med?

Till våren sista Kntnt fru­kost bjöd vi in Skistars con­tent mana­ger, Nina Hallström, för att hon ska dela sina erfarenheter.

Ökad information ökar kraven

Vi har till­gång till mer infor­ma­tion om våra kun­der än någon­sin förr. Det bor­de under­lät­ta kom­mu­ni­ka­tio­nen med dem. Men det är tvärtom, kon­sta­te­rar Nina Hallström. För med ökad infor­ma­tion ökar ock­så kun­der­nas för­vänt­ning­ar på träff­sä­ker och rele­vant kom­mu­ni­ka­tion. Lever du inte upp till det blir du bara jobbig.

Bättre kommunikation med kunddata

Ett CRM-system och soci­a­la medi­er är för många före­tag de främs­ta käl­lor­na till kundin­sikt. Från dem kan du häm­ta data som ger dig en tyd­lig bild av kun­dens livs­stil, famil­je­si­tu­a­tion och kon­sum­tions­va­nor. Använd den­na data till att sty­ra din kom­mu­ni­ka­tion. Skistar använ­der sin data till att erbju­da rätt skidort till rätt kund, att väl­ja rätt kanal och att väl­ja timing, berät­tar Nina Hallström.

Gör översyn av ditt kanalval

Om du sak­nar ett genom­tänkt syf­te med en kanal så sväm­mar det lätt över. Men även om det finns ett syf­te kan tiden ha sprung­it för­bi det. Se där­för över dina kanal­val med jäm­na mel­lan­rum. Rensa bort de som inte fun­ge­rar. Det är en job­big pro­cess, men nöd­vän­dig för bätt­re fokus och stör­re effekt av ned­lagt arbe­te, tip­sar Nina Hallström.

Börja med dig själv

Hur upp­levs ditt före­tag i soci­a­la medi­er? Enklaste sät­tet att ta reda på det är att frå­ga dig själv. Handen på hjär­tat, hur skul­le du upp­le­va ditt eget före­tag om du möt­te det i soci­a­la medi­er? Stämmer intryc­ket med det ni vill för­med­la? Har ni ett språk som kun­den är bekväm med? Pratar ni med en kon­se­kvent röst? Chansen är stor att det finns utrym­me för för­bätt­ring­ar. Nina Hallström rekom­men­de­ra en tyd­ligt for­mu­le­rad tona­li­tet och lika tyd­ligt for­mu­le­ra­de rikt­lin­jer för de som admi­ni­stre­rar kontona.

Konkurrenten är inte den du tror

Skistars ”pro­duk­ter” är ski­dan­lägg­ning­ar­na i Sälen, Åre, Vemdalen, Hammarbytoppen i Sverige, Hemsedal och Trysil i Norge och St. Johann i Österrike. Så det är lätt att lura sig att and­ra ski­dan­lägg­ning­ar är deras kon­kur­ren­ter. Men det är de inte, enligt Nina Hallström, utan IKEA: Nytt kök eller ski­dre­sa – hmm…? För många är valet inte solklart.

Undvik fallgroparna

Till sist någ­ra snab­ba tips på hur du und­vi­ker fall­gro­par, enligt Nina Hallström:

  1. Dålig själv­kän­ne­dom (i tron att jag är som kun­den använ­der jag fikon­språk och utgår från att kun­den vet mer än den gör)
  2. Du bör­jar i fel ände (vi foku­se­rar på det coo­la gre­jer­na innan vi har det som kun­den vill veta på plats först).
  3. Kunden har utveck­lats (ser vår kund verk­li­gen lika­dan ut som den gjor­de för 20 år sedan?)
  4. Varumärket har utveck­lats (exem­pel­vis Volvo som gått från ett medel­klass­mär­ke till premiummärke)

Se Ninas presentation

Vi spe­la­de in Ninas före­läs­ning, som en tjänst till dig som inte kun­de kom­ma, och för dig som vill se och höra pre­sen­ta­tion igen. Du kan se fil­men nedan eller på Vimeo eller YouTube. Om du före­drar att bara lyss­na så kan du göra det på SoundCloud.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »