Har du koll på din målgrupp?

Det är först när du lärt känna din målgrupp som du kan skapa ett relevant, intressant och engagerande innehåll. Kruxet är att våra målgrupper ständigt utvecklas, i allt från beteende till kanalval och vad man tycker är viktigt. Så hur hänger man med? Till våren sista Kntnt frukost bjöd vi in Skistars content manager, Nina Hallström, för att hon ska dela sina erfarenheter.

Pia Tegborg
2 juni 2017

Det är först när du lärt kän­na din mål­grupp som du kan ska­pa ett rele­vant, intres­sant och enga­ge­ran­de inne­håll. Kruxet är att våra mål­grup­per stän­digt utveck­las, i allt från bete­en­de till kanal­val och vad man tyc­ker är vik­tigt. Så hur häng­er man med?

Till våren sista Kntnt fru­kost bjöd vi in Skistars con­tent mana­ger, Nina Hallström, för att hon ska dela sina erfa­ren­he­ter.

Ökad information ökar kraven

Vi har till­gång till mer infor­ma­tion om våra kun­der än någon­sin förr. Det bor­de under­lät­ta kom­mu­ni­ka­tio­nen med dem. Men det är tvärtom, kon­sta­te­rar Nina Hallström. För med ökad infor­ma­tion ökar ock­så kun­der­nas för­vänt­ning­ar på träff­sä­ker och rele­vant kom­mu­ni­ka­tion. Lever du inte upp till det blir du bara job­big.

Bättre kommunikation med kunddata

Ett CRM-system och soci­a­la medi­er är för många före­tag de främs­ta käl­lor­na till kundin­sikt. Från dem kan du häm­ta data som ger dig en tyd­lig bild av kun­dens livs­stil, famil­je­si­tu­a­tion och kon­sum­tions­va­nor. Använd den­na data till att sty­ra din kom­mu­ni­ka­tion. Skistar använ­der sin data till att erbju­da rätt skidort till rätt kund, att väl­ja rätt kanal och att väl­ja timing, berät­tar Nina Hallström.

Gör översyn av ditt kanalval

Om du sak­nar ett genom­tänkt syf­te med en kanal så sväm­mar det lätt över. Men även om det finns ett syf­te kan tiden ha sprung­it för­bi det. Se där­för över dina kanal­val med jäm­na mel­lan­rum. Rensa bort de som inte fun­ge­rar. Det är en job­big pro­cess, men nöd­vän­dig för bätt­re fokus och stör­re effekt av ned­lagt arbe­te, tip­sar Nina Hallström.

Börja med dig själv

Hur upp­levs ditt före­tag i soci­a­la medi­er? Enklaste sät­tet att ta reda på det är att frå­ga dig själv. Handen på hjär­tat, hur skul­le du upp­le­va ditt eget före­tag om du möt­te det i soci­a­la medi­er? Stämmer intryc­ket med det ni vill för­med­la? Har ni ett språk som kun­den är bekväm med? Pratar ni med en kon­se­kvent röst? Chansen är stor att det finns utrym­me för för­bätt­ring­ar. Nina Hallström rekom­men­de­ra en tyd­ligt for­mu­le­rad tona­li­tet och lika tyd­ligt for­mu­le­ra­de rikt­lin­jer för de som admi­ni­stre­rar kon­to­na.

Konkurrenten är inte den du tror

Skistars ”pro­duk­ter” är ski­dan­lägg­ning­ar­na i Sälen, Åre, Vemdalen, Hammarbytoppen i Sverige, Hemsedal och Trysil i Norge och St. Johann i Österrike. Så det är lätt att lura sig att and­ra ski­dan­lägg­ning­ar är deras kon­kur­ren­ter. Men det är de inte, enligt Nina Hallström, utan IKEA: Nytt kök eller ski­dre­sa – hmm…? För många är valet inte solklart.

Undvik fallgroparna

Till sist någ­ra snab­ba tips på hur du und­vi­ker fall­gro­par, enligt Nina Hallström:

  1. Dålig själv­kän­ne­dom (i tron att jag är som kun­den använ­der jag fikon­språk och utgår från att kun­den vet mer än den gör)
  2. Du bör­jar i fel ände (vi foku­se­rar på det coo­la gre­jer­na innan vi har det som kun­den vill veta på plats först).
  3. Kunden har utveck­lats (ser vår kund verk­li­gen lika­dan ut som den gjor­de för 20 år sedan?)
  4. Varumärket har utveck­lats (exem­pel­vis Volvo som gått från ett medel­klass­mär­ke till pre­mi­um­mär­ke)

Se Ninas presentation

Vi spe­la­de in Ninas före­läs­ning, som en tjänst till dig som inte kun­de kom­ma, och för dig som vill se och höra pre­sen­ta­tion igen. Du kan se fil­men nedan eller på Vimeo eller YouTube. Om du före­drar att bara lyss­na så kan du göra det på SoundCloud.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
et, luctus sed libero. Praesent eleifend ipsum id, velit,

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest