Hårdare krav för personuppgifter i marknadsföring

Den 25 maj 2018 kommer en ny EU-förordning om dataskydd att ersätta den svenska personuppgiftslagen. Detta innebär stora förändringar för hur företag hanterar personlig information i sin marknadsföring. Samtidigt höjs beloppen för överträdelser rejält. I dagens artikel berättar vår gästkrönikör advokat Alexander Jute på advokatbyrån MarLaw vad du skall tänka på för att vara väl rustad när förordningen träder i kraft!

Alexander Jute
8 februari 2017

Den per­son­li­ga integri­te­ten har sedan länge vär­nats högt och finns regle­rad på högs­ta norm­ni­vå genom oli­ka kon­ven­tio­ner, EU-direk­tiv och natio­nel­la regle­ring­ar som alla syf­tar till att skyd­da den enskil­de. När det gäl­ler använd­ning av per­son­upp­gif­ter i mark­nads­fö­ring är det i Sverige sär­skilt regle­rat genom per­son­upp­giftsla­gen (1998:204) (PuL) och mark­nads­fö­rings­la­gen (2008:486) (MFL).

Nuvarande regler kring direktmarknadsföring

I PuL finns grund­läg­gan­de krav som gäl­ler för all behand­ling av per­son­upp­gif­ter. Det krävs som huvud­re­gel att den regi­stre­ra­de givit sitt sam­tyc­ke på för­hand för att man ska få behand­la per­son­upp­gif­ter. Från den­na huvud­re­gel görs dock vis­sa undan­tag, bland annat om det krävs att per­son­upp­gif­ter behand­las för att full­gö­ra en avtals­rätts­lig för­plik­tel­se eller för att full­gö­ra en rätts­lig skyldighet.

Personuppgifter får även behand­las utan sam­tyc­ke om det efter en intres­se­av­väg­ning ger vid han­den att den per­son­upp­gifts­an­sva­ri­ges berät­ti­ga­de intres­se väger tyng­re än den regi­stre­ra­des intres­se av integri­tets­skydd. Direktmarknadsföring kan vara ett sådant berät­ti­gat intresse.

Detta med­för att det kan vara möj­ligt att behand­la upp­gif­ter för såda­na ända­mål utan före­gå­en­de sam­tyc­ke. Det finns dock bestäm­mel­ser i MFL av vil­ka föl­jer att

en näringsid­ka­re vid mark­nads­fö­ring till en fysisk per­son får använ­da elektro­nisk post, tele­fax eller såda­na upp­ring­nings­au­to­ma­ter eller and­ra lik­nan­de auto­ma­tis­ka system för indi­vi­du­ell kom­mu­ni­ka­tion som inte betjä­nas av någon enskild, bara om den fysis­ka per­so­nen har sam­tyckt till det på förhand.

Kravet på sam­tyc­ke gäl­ler inte om:

  1. den fysis­ka per­so­nen inte mot­satt sig att upp­gif­ten om elektro­nisk adress används i mark­nads­fö­rings­syf­te med använ­dan­de av elektro­nisk post
  2. mark­nads­fö­ring­en avser näringsid­ka­rens egna, likar­ta­de pro­duk­ter och
  3. den fysis­ka per­so­nen klart och tyd­ligt ges möj­lig­het att kost­nads­fritt och enkelt mot­sät­ta sig att upp­gif­ten används i mark­nads­fö­rings­syf­te när den sam­las in och vid var­je föl­jan­de marknadsföringsmeddelande.

Den allmänna opinionen

För ett par år sedan lät EU-kom­mis­sio­nens GeneralDirektorat för rätts­li­ga frå­gor och kon­su­ment­frå­gor TNS Opinion & Social utfö­ra en under­sök­ning i hela EU om hur de ser på myn­dig­he­ter och före­tags han­te­ring av per­son­upp­gif­ter. 70 % av de till­frå­ga­de sva­ra­de att de är oro­li­ga över hur deras upp­gif­ter han­te­ras när de fick frågan:

Myndigheter och pri­va­ta före­tag som inne­har infor­ma­tion om dig kan ibland, utan att infor­me­ra dig, använ­da den i annat syf­te än det den insam­la­des för (t.ex. för direkt­mark­nads­fö­ring, rik­tad onli­ne­re­klam, pro­fi­le­ring). Hur oro­lig är du över att din infor­ma­tion används på det­ta sätt?

Se Special Eurobarometer 431, pub­li­ce­rad juni 2015. Detta visar att frå­gor­na har högs­ta aktu­a­li­tet bland konsumenterna.

Kommande reglering – dataskyddsförordning

Frågorna har även fått högs­ta aktu­a­li­tet med anled­ning av att EU beslu­tat om en ny data­skydds­för­ord­ning som kom­mer bli direkt tillämp­lig i samt­li­ga med­lems­sta­ter inom drygt ett år (25 maj 2018).

Den sto­ra skill­na­den från tidi­ga­re är att vi nu får ett och sam­ma regel­verk i hela EU (en för­ord­ning blir direkt tillämp­lig och behö­ver inte imple­men­te­ras i natio­nell lag­stift­ning), till skill­nad från nuva­ran­de ord­ning där vi har ett direk­tiv som imple­men­te­rats på oli­ka sätt i medlemsstaterna.

Det gene­rel­la syf­tet med data­skydds­för­ord­ning­en är att stär­ka enskil­da per­so­ners upp­gifts­skydd och öka indi­vi­ders kon­troll över sina per­son­upp­gif­ter samt få en enhet­lig lag­stift­ning inom uni­o­nen. Här vill jag kort peka på någ­ra av nyhe­ter­na som data­skydds­för­ord­ning­en för med sig vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter i marknadsföringssyfte.

Kravet på samtycke – något förändrat

Huvudregel om sam­tyc­ke för behand­ling av per­son­upp­gif­ter gäl­ler även enligt nya för­ord­ning­en. Den sto­ra skill­na­den lig­ger i för­ord­ning­ens krav på bekräf­tel­se från den regi­stre­ra­de. Förordningen stäl­ler ock­så krav på att den per­son­upp­gifts­an­sva­ri­ge ska kun­na visa att den regi­stre­ra­de läm­nat samtycke.

Sammantaget inne­bär det­ta givet­vis stör­re krav på hur sam­tyc­ket utfor­mas, hur det infor­me­ras till de regi­stre­ra­de samt att det doku­men­te­ras på ett sätt som gör att det i efter­hand går att visa att sam­tyc­ke finns.

Det kan vara möj­ligt att använ­da sig av inhäm­ta­de befint­li­ga sam­tyc­ken även efter ikraft­trä­dan­det av data­skydds­för­ord­ning­en men det är av ytters­ta vikt att man säker­stäl­ler att så är fal­let genom en nog­grann genom­gång. Det kom­mer även enligt för­ord­ning­en fort­satt vara möj­ligt att behand­la per­son­upp­gif­ter utan sam­tyc­ke efter en intres­se­av­väg­ning och mark­nads­fö­rings­än­da­mål kan vara ett sådant berät­ti­gat intres­se. Detta mås­te bedö­mas i var­je enskilt fall.

Dataskyddsförordningen inne­hål­ler även kraf­ti­ga sank­tio­ner om man fel­ak­tigt behand­lar per­son­upp­gif­ter. Sanktionsavgifterna kan upp­gå till 20 000 000 Euro eller 4 pro­cent av den tota­la glo­ba­la års­om­sätt­ning­en under före­gå­en­de bud­getår. Det bör där­för vara pri­o­ri­te­rat att före­ta­get säker­stäl­ler att all per­son­upp­gifts­be­hand­ling föl­jer kra­ven i dataskyddsförordningen.

Kommande förordning om integritet och elektronisk kommunikation

Det pågår även arbe­te med en för­ord­ning om integri­tet och elektro­nisk kom­mu­ni­ka­tion (än så länge har endast ett för­slag pre­sen­te­rats den 10 janu­a­ri i år). Förslaget omfat­tar bl.a. direkt­mark­nads­fö­rings­kom­mu­ni­ka­tion i en bre­da­re bety­del­se och fler tekniker.

Direktmarknadsföringskommunikation defi­nie­ras som:

alla for­mer av reklam som sänds till en eller fle­ra identifierad(e) eller iden­ti­fi­er­ba­ra slu­tan­vän­da­re av elektro­nis­ka kom­mu­ni­ka­tions­tjäns­ter, inklu­si­ve auto­ma­tisk upp­ring­ning och kom­mu­ni­ka­tions­sy­stem med eller utan mänsk­ligt inte­ra­ge­ran­de, elektro­nisk post, SMS, etc.

När det gäl­ler sam­tyc­ke så inne­bär för­sla­get att data­skydds­för­ord­ning­ens defi­ni­tion ska använ­das, dvs. ett sam­tyc­ke där aktiv hand­ling krävs för att visa på att det är gjort. Nästa steg i lag­stift­nings­pro­ces­sen är att ären­det ska behand­las i Europaparlamentet och även Europeisk uni­o­nens råd.

Ambitionen är att den­na för­ord­ning ska bör­ja gäl­la sam­ti­digt som dataskyddsförordningen.

Slutsats

Inom drygt ett år ska före­tag och orga­ni­sa­tio­ner ha vid­ta­git nöd­vän­di­ga åtgär­der för att efter­le­va de nya regel­ver­ken och det är allt­så hög tid att påbör­ja anpassningen.

Ett förs­ta steg kan vara att före­ta­get gör en nulä­ge­sa­na­lys som en över­syn av vil­ka per­son­upp­gif­ter man behand­lar, var­i­från de kom­mer, vil­ken grund man har för behand­ling­en, hur länge upp­gif­ter­na har lag­rats osv.

Analysen ska sedan tjä­na som under­lag för en åtgärds­plan för att säker­stäl­la efter­lev­na­den av de nya regel­ver­ken. Vi mär­ker ofta att det är en för­del om både tek­nik- och juri­di­kav­del­ning­en på före­ta­get invol­ve­ras i arbetet.

I sam­band med det­ta rekom­men­de­ras att man utar­be­tar, eller gör en över­syn av, befint­li­ga per­son­upp­giftspo­li­cys och samtyckestexter/​villkor samt en gene­rell över­syn av vil­ka behov av data ett före­tag verk­li­gen har. Stora mäng­der data stäl­ler sto­ra krav på han­te­ring­en och ansva­ret för densamma.

Ett råd är att utgå från beho­vet och där­ef­ter ta fram en poli­cy för hur före­ta­get ska han­te­ra datan. Genom en poli­cy kan man enkelt syn­lig­gö­ra vil­ka vär­de­ring­ar ett före­tag har kring personuppgiftshantering.

Vill du veta mer

Anmäl dig till Kntnt fru­kost den 23 feb­ru­a­ri. Då kom­mer Alexander till Göteborg för att berät­ta mer om det nya regel­ver­ket och ge svar på dina frå­gor. Anmäl dig idag, anta­let plat­ser är begränsat!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »