Hitta ditt content

Kntnt välkomnar Gabriella Myrén som ny krönikör. Gabriella Myrén är skribent, reklamkreatör, pedagog och musiker. Hon sammanför alla sina kompetenser i den egna byrån MYRENMYREN, där hon arbetar med varumärkesutveckling, kommunikationsstrategier och marknadsföring. Under hösten kommer hon synas här på Kntnt.com med fem personligt färgade krönikor om innehåll. Du kan också lyssna på henne läsa upp sin egen text.

Gabriella Myrén
3 september 2015

Hör Gabriella läsa sin krö­ni­ka eller läs den själv.

Jag kan upp­rik­tigt erkän­na att den stän­di­ga jak­ten på mäng­den likes, del­ning­ar och sprid­ning många gång­er stres­sar mig. Verkar mina tan­kar vet­ti­ga? Är mitt sätt att for­mu­le­ra mig till­räck­ligt medryc­kan­de? Har jag över­hu­vud­ta­get något bra att kom­ma med? Hur ska jag bemö­ta alla kom­men­ta­rer? Eller ännu vär­re; tänk om det inte kom­mer någ­ra kom­men­ta­rer alls?

De tan­kar­na har upp­ta­git sjukt myc­ket av min tid. Så myc­ket att de till och med har hind­rat mig från att berät­ta min syn på livet. Det är som att jag fort­fa­ran­de går och vär­ker fram mitt egent­li­ga inne­håll.

Vem är jag? Varför är jag här? Finns det ett behov av mig?

För du har säkert pre­cis som jag läst i någon sta­tusupp­da­te­ring att ditt leen­de är din log­ga, din per­son­lig­het ditt visit­kort och hur du får and­ra att kän­na sig när de är med dig är ditt varu­mär­ke.

Jag hål­ler natur­ligt­vis med. Det är bara den här stän­di­ga het­sen att själv tving­as både mark­nads­fö­ra sig, kom­pe­tens­ut­veck­la sig, ana­ly­se­ra sig själv, inspi­re­ra och inspi­re­ras och hänga med och dela mer och alla and­ra måsten och bor­den som snur­rar 247 som ibland tröt­tar mig något så van­sin­nigt. Ska jag göra något så ska det väl för sjut­ton vara för att jag är besjä­lad av det och tror på det? Men vad?

Så kom jag till mitt jobb en helt van­lig mån­dags­mor­gon och var – vad som enklast kan beskri­vas som – lagom inspi­re­rad. Jag var lagom nöjd med mig själv men hade sam­ti­digt den där käns­lan av att inte räc­ka till. Främst för att jag inte hade någon plan med mig själv för den dagen.

(Här mås­te jag bara få dela med mig av vad psy­ko­lo­gen Martin Forster sa under ett semi­na­ri­um på Bokmässan härom året: ”Det är bätt­re att tyc­ka om sig själv än att inte tyc­ka om sig själv. Men det all­ra bäs­ta är att inte tän­ka så myc­ket på sig själv.” Så klokt.)

I alla fall. Jag gick in till mor­gon­mö­tet, sat­te mig vid kon­fe­rens­bor­det, la ner pen­na och anteck­nings­block, kas­ta­de en has­tig blick på de and­ra runt mig för att sedan blic­ka ner och dra en ljud­lös suck.

Och där, när mina egna tan­kar hade kört fast och för­satt mig i en slags men­tal vin­kel­volt, bad en kol­le­ga oss att lis­ta tre per­so­ner som vi ser upp till. Det tog en stund. Men snart hade jag tre namn på papp­ret. Det sista nam­net tog lite läng­re tid att vas­ka fram, men så kom jag att tän­ka på något jag nyss hade läst om den här per­so­nen. Det var något med honom som hade väckt en käns­la i mig; något jag gil­la­de – så han fick ock­så bli omnämnd.

Nu stod tre namn i mitt anteck­nings­block. Tre män­ni­skor jag beund­rar för oli­ka egen­ska­per. Och vi ombads även fun­de­ra ut var­för vi såg upp till just dem. Vad var det för spe­ci­ellt hos dem? Vilka käns­lor väck­te de i oss? Allt posi­tivt, allt som var starkt och fram­trä­dan­de hos dem skrev vi ner. Ingen av oss sade någon­ting, vi skrev under tyst­nad. Men det kän­des att stäm­ning­en hade lät­tat något. Det var som en all­de­les sär­skild vär­me hade bör­jat spri­da sig i rum­met.

Allteftersom vi lade ner våra pen­nor bör­ja­de vi tit­ta på varand­ra. Jag hade lät­ta­re att möta mina kol­le­gors blic­kar och kän­de mig inte alls lika otill­räck­lig läng­re.

Det var då hon sa det:

– Det ni pre­cis har skri­vit om någon annan, det är de sidor hos er själ­va som är sär­skilt fram­trä­dan­de. De egen­ska­per du just skri­vit ner i beund­ran, de äger ock­så du. Storheten som du beskri­ver, den är ock­så påtag­lig hos dig.

Jag höll andan. Det brän­de till i stru­pen sådär som det gör ibland innan man bör­jar grå­ta. När det går upp för en att något livsvik­tigt just har sagts.

Jag väl­kom­na­de varen­da ord hon sa. Jag lät det få slå rot i mig. Det kom så plöts­ligt och så själv­klart att jag ing­et annat kun­de än att tro på det hon sa.

Vi är var och en fyll­da av ett enormt stort och vik­tigt inne­håll.

De vi är. Det vi loc­kar fram hos and­ra. Den käns­lan som föds i oss när vi ham­nar mitt inne i ett jät­te­spän­nan­de sam­tal där höj­den på tan­kar­na är oänd­lig. Summan av våra tan­kar och våra erfa­ren­he­ter kom­bi­ne­ra­de med våra helt uni­ka per­son­lig­hets­drag.

Du har det i dig. Lita på mag­käns­lan. Den är din kropps sam­la­de erfa­ren­het, det din kropp har känt.

Vill du leva ditt san­na con­tent? Prata då om det som enga­ge­rar dig. Gör det som sti­mu­le­rar dig. Sök upp dem som utma­nar dig. Hitta ditt folk – de som bekräf­tar dig.

Du är oänd­ligt till­räck­lig. Oändligt full med spän­nan­de inne­håll.

Sprid det.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
id Praesent sit massa tempus efficitur. felis consectetur

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest