Hitta målgrupper för content marketing

Välkommen till Kntnts strategiskola! I tolv lektioner får du lära dig allt du behöver veta för att ta fram en framgångsrik content marketing-strategi. Varje lektion går på djupet med en av de tolv delarna som utgör Kntnts ramverk för content marketing-strategi. När du har lärt dig alla tolv delar så har du allt du behöver för att tillsammans med ditt team ta fram en riktig och fungerande strategi för content marketing.

Thomas Barregren
21 februari 2017

Äntligen! Efter ett långt ”jul­lov” är det dags för den tred­je lek­tio­nen i Kntnts stra­te­gi­sko­la. Idag ska vi tit­ta när­ma­re på hur man iden­ti­fi­e­rar sina mål­grup­per för con­tent mar­ke­ting. Men först ska vi reka­pi­tu­le­ra vad vi har lärt oss så här långt, och påmin­na oss vad con­tent mar­ke­ting egent­li­gen hand­lar om.

Affärsnytta

Det förs­ta ste­get till en con­tent mar­ke­ting-stra­te­gi är att bestäm­ma vil­ken affärsnyt­ta som arbe­tet ska leda till.

Affärsnytta ska inte miss­tas för ett tak­tiskt mål, till exem­pel att bör­ja blog­ga eller skaf­fa en YouTube-kanal. Det ska inte hel­ler miss­tas för ett stra­te­giskt mål, till exem­pel att på tre år dub­ble­ra omsätt­ning­en med bibe­hål­len vinst­mar­gi­nal. Nej, affärsnyt­ta är en förändring.

Förändring?

Ja, tänk så här: Ledningen har att affärs­mål som före­ta­get ska nå inom en given tid. Det målet upp­nås inte av sig självt. Något mås­te för­änd­ras. Det är den för­änd­ring­en som vi kal­lar affärsnyt­ta.

Det förs­ta ste­get till en con­tent mar­ke­ting-stra­te­gi är att bestäm­ma en (och endast en!) affärsnyt­ta som con­tent mar­ke­ting ska bidra till. Det är vik­tigt att du och ditt team når en bred över­ens­kom­mel­se med den per­son som ytterst avgör om con­tent mar­ke­ting är rätt eller fel för din orga­ni­sa­tion (t.ex. vd eller affärs­om­rå­des­chef), samt per­so­ner som har avgö­ran­de infly­tan­de på hens beslut (t.ex. pro­dukt­chef och finans­chef), per­so­ner som kan vin­na myc­ket på sats­ning (t.ex. för­sälj­nings­chef och kund­klubb­s­chef) och per­so­ner som får sin verk­sam­het påver­kad (varu­mär­kes­chef och IT-chef).

Beteendemål

Men affärsnyt­ta hän­der inte av sig självt. För att få till den öns­ka­de för­änd­ring­en mås­te någ­ra bete sig annorlun­da än förr. I bäs­ta fall hand­lar det bara om att för­stär­ka ett bete­en­de (t.ex. köpa mer eller ofta­re). Annars hand­lar det om att för­änd­ra ett bete­en­de (t.ex. att se oss istäl­let för kon­kur­ren­ten som den bäs­ta samarbetspartnern).

Det är här som con­tent mar­ke­ting kom­mer in i bilden.

Jag har i tidi­ga­re artik­lar för­kla­rat hur con­tent mar­ke­ting kan (och ska) använ­das för att för­tjä­na mål­grup­pers för­tro­en­de för att vi kom­mu­ni­ce­rar saker som är värt att ta del av. Det för­tro­en­de­ka­pi­ta­let kan vi för­sik­tigt använ­da oss av för att föra fram säl­jar­gu­ment, fall­stu­di­er eller vad det nu kan vara som vi hop­pas ska påver­ka mål­grup­pen i öns­kad riktning.

Det är vik­tigt att for­mu­le­ra bete­en­de­må­let som ett SMART-mål (spe­ci­fikt, mät­bart, accep­te­rat, rea­lis­tiskt och tidsatt), och att för­ank­ra det med sam­ma intres­sen­ter som bestäm­de affärsnyttan.

Det är det­ta mål ni ska sty­ra mot. Det är det­ta mål som ni ska mätas på. Det är det­ta mål som är sva­ret på den stän­di­ga frå­gan på vad nyt­ta du och ditt team gör.

Marknadssegment är inte målgrupper

Nu har turen kom­mit till ram­ver­kets tred­je steg i vil­ket vi bestäm­mer vil­ka mål­grup­per vi ska rik­ta vår con­tent mar­ke­ting till.

Enkelt, tän­ker du. Det vet vi redan; vi har gjort hem­läx­an både utför­ligt och grund­ligt: Vi vet vil­ka mark­nads­seg­ment vi job­bar med, och har tagit fram en per­so­na för var och en av dem.

Det är natur­ligt­vis både använd­bart och tids­be­spa­ran­de i det fort­sat­ta arbe­te. Både när du ska bestäm­ma mål­grup­per­na i det­ta steg, och när du ska göra påver­kanskart­lägg­ning i näs­ta steg.

Men din mark­nads­seg­men­te­ring är san­no­likt gjord efter and­ra seg­men­te­rings­va­ri­ab­ler än de som är intres­san­ta vid con­tent mar­ke­ting. Därför kan du inte sät­ta lik­hets­tec­ken mel­lan dina befint­li­ga mark­nads­seg­ment och dina con­tent mar­ke­ting- målgrupper.

Segmentering i allmänhet

Innan vi fort­sät­ter är det på sin plats att påmin­na om hur seg­men­te­ring fungerar.

Segmentering inne­bär att en stör­re grupp indi­vi­der delas in i mind­re grup­per som kal­las seg­ment. Indelningen base­ras på utval­da egen­ska­per som kal­las seg­men­te­rings­va­ri­ab­ler. Varje seg­men­te­rings­va­ri­a­bel är lika för alla indi­vi­der i sam­ma seg­ment. Två indi­vi­der från två oli­ka seg­ment skil­jer sig i minst en segmenteringsvariabel.

Segmentering kan använ­das för att dela in pre­sum­ti­va köpa­re i mark­nads­seg­ment. Då används som regel geo­gra­fis­ka seg­men­te­rings­va­ri­ab­ler (till exem­pel var man är född, bor eller job­bar), demo­gra­fis­ka seg­men­te­rings­va­ri­ab­ler (till exem­pel kön, ålder, famil­je­si­tu­a­tion, inkomst, yrke och utbild­ning), psy­kogra­fis­ka seg­men­te­rings­va­ri­ab­ler (till exem­pel livs­stil, boen­de­si­tu­a­tion, intres­sen och åsik­ter) och bete­en­de­mäs­si­ga seg­men­te­rings­va­ri­ab­ler (till exem­pel loja­li­tet, köp­be­nä­gen­het och atti­tyd). Kulturell här­komst, känslo­mäs­si­ga behov, till­fäl­len som ger kun­der idé att köpa och för­de­lar kun­der söker hos en pro­dukt är and­ra van­li­ga seg­men­te­rings­va­ri­ab­ler vid marknadssegmentering.

Men seg­men­te­ring kan använ­das ock­så för and­ra ända­mål. Ett sådant ända­mål är att dela in dem vi vill påver­ka med con­tent mar­ke­ting i målgrupper.

Målgruppssegmentering

Vid con­tent mar­ke­ting används seg­men­te­ring för att dela in dem vi vill påver­ka med vår kom­mu­ni­ka­tion i mål­grup­per.

Ibland kan det vara bra att kal­la seg­men­ten för kom­mu­ni­ka­tions­mål­grup­per för att under­stry­ka att des­sa skil­jer sig åt från mark­nads­seg­ment både vad avser grup­pen som seg­men­te­ras och avse­en­de segmenteringsvariabler.

Vid mål­grupps­seg­men­te­ring består grup­pen av indi­vi­der vi vill seg­men­te­ra av

 • alla vars bete­en­de vi vill för­änd­ra (t.ex. pre­sum­ti­va köpare)
 • alla som kan påver­ka dem vi vill för­änd­ra (t.ex. pre­sum­ti­va köpa­res chef eller medarbetare)
 • alla som kan påver­ka dem som kan påver­ka dem vi vill för­änd­ra (t.ex. che­fens kol­le­gor i ledningsgruppen)

Och seg­men­te­rings­va­ri­ab­ler­na är

 • huruvi­da indi­vi­den ska påver­kas för att för­änd­ra sitt bete­en­de eller för att påver­ka i sin tur
 • typ av inne­håll som mot­ta­gar­na sät­ter vär­de på och som du och ditt team har kom­pe­tens om och kän­ner för att pro­du­ce­ra (er sweet spot)
 • vil­ka kana­ler som mot­ta­gar­na natur­ligt använ­der sig av

Notera att vis­sa seg­ment består bara av indi­vi­der vars bete­en­de vi vill för­änd­ra (t.ex. pre­sum­ti­va köpa­re). Dessa kal­lar vi direk­ta mål­grup­per.

Övriga består bara av indi­vi­der som påver­kar en annan mål­grupp (t.ex. pre­sum­ti­va köpa­res och hens kol­le­gor i led­nings­grup­pen). Dessa kal­lar vi indi­rek­ta mål­grup­per.

Undvik absurdum

Content mar­ke­ting är ett lång­sik­tigt och uthål­ligt arbe­te för

 • att pro­du­ce­ra och pub­li­ce­ra inne­håll på en egen plattform
 • att i soci­a­la medi­er, med sök­mo­to­rop­ti­me­ring, genom annons­köp och på and­ra sätt för att vär­va en tro­gen publik till ditt inne­håll på din plattform
 • att utveck­la allt mer nischa­de nyhets­brev, e‑böcker, semi­na­ri­er och and­ra ”mju­ka erbju­dan­den” för att kun­na seg­men­te­ra publi­ken efter nischer­na de är intres­se­ra­de av, och på så sätt erbju­da än bätt­re inne­håll och vin­na insikt om hur vi bäst kan påver­ka deras bete­en­de på öns­kat sätt

Det är med and­ra ord myc­ket arbe­te. Arbete som mås­te utfö­ras för var­je seg­ment. Därför vill du und­vi­ka allt för många och allt för små seg­ment. Tvärtom bör du efter­strä­va så få och bre­da seg­ment som möjligt.

Driver du seg­men­te­ring­en för långt får du till slut enper­sons­seg­ment. Driver du den för kort ris­ke­rar du att få en opå­verk­bar klump. Undvik ytter­lig­he­ter­na. Använd sunt för­nuft och reso­ne­ra med and­ra tills ni får fram en, två, högst fem, väl avväg­da seg­ment och en klump övri­ga som läm­nas därhän.

Del 3: Målgrupper

Mål

Målet är att iden­ti­fi­e­ra de vik­ti­gas­te kommunikationsmålgrupperna.

Metod

Arbetet med att iden­ti­fi­e­ra bete­en­de­för­änd­ring sker i en works­hop, som ock­så omfat­tar affärsnyt­ta och bete­en­de­mål.

Följande bör del­ta under hela workshopen:

 • Personer som ytterst beslu­tar om sats­ning på con­tent mar­ke­ting, t.ex. vd, affärs­om­rå­des­chef och divisionschef
 • Personer som har bety­dan­de infly­tan­de på de som beslu­tar om sats­ning på con­tent mar­ke­ting, t.ex. kom­mer­si­ell chef, pro­dukt­chef och finanschef
 • Personer som kan vin­na myc­ket på en sats­ning på con­tent mar­ke­ting, t.ex. för­sälj­nings­chef, CRM-chef och kundklubbschef
 • Personer som får sin verk­sam­het påver­kad, t.ex. mark­nads­chef, kom­mu­ni­ka­tions­chef och varumärkeschef
 • Personer som har infly­tan­de på utfö­ran­det av con­tent mar­ke­ting, t.ex. redak­tö­rer och soci­al media manager

Ni bör vara fler än två och fär­re än tio per­so­ner för att få en bra grupp­dy­na­mik. Lagom stor­lek är 3–7 personer.

I möj­li­gas­te mån ska de med­ver­kan­de vara sam­ma per­so­ner som del­tog under förs­ta delen och and­ra delen av workshopen.

Tidsåtgång

Denna del av works­ho­pen tar cir­ka 2,5 tim­mar om den utförs i direkt anslut­ning till den förs­ta och and­ra delen och av sam­ma personer.

Förberedelser inför works­ho­pen i sin hel­het (alla tre delar, exklu­si­ve pre­sen­ta­tion) tar cir­ka en halv arbets­dag. Dokumentation efter works­ho­pen tar cir­ka en arbetsdag.

Material

Följande mate­ri­al behövs till works­ho­pen i sin helhet:

 • Whiteboard och till­hö­ran­de pennor
 • Blädderblock och till­hö­ran­de pennor
 • Postit-block och pen­na till var­je deltagare
 • Tejp att tej­pa fast postit-lap­par som ram­lar ned 🙂

Förberedelser

Särskilda för­be­re­del­ser inför den­na del av works­ho­pen: inga.

Genomförande

Så här genom­för du den­na del av workshopen:

 1. Sammanfatta kort vad ni har åstad­kom­mit så här långt. Påminn om det över­enskom­na bete­en­de­må­let. Ge utrym­me för even­tu­el­la kommentarer.
 2. Förklara hur seg­men­te­ring går till. Förklara de tre seg­men­te­rings­va­ri­ab­ler­na från ovan: mål­grupp­styp (direkt/​indirekt), inne­håll (som mot­ta­gar­na sät­ter vär­de på och som du och ditt team har kom­pe­tens om och kän­ner för att pro­du­ce­ra) och kana­ler (som mot­ta­gar­na natur­ligt använ­der sig av).
 3. När alla har för­stått vad som utgör en mål­grupp, så använ­der ni post-up och affi­ni­ty map­ping för att hit­ta alla tänk­ba­ra mål­grup­per. Om ni har en mark­nads­seg­men­te­ring eller kund­per­so­nas så kan de använ­das som utgångs­punkt, men låt er inte sty­ras av dem. När ni är kla­ra så finns kolum­ner med postit-lap­par på en tav­la. Ovanför var­je kolumn finns en över­skrift. Dessa över­skrif­ter är de iden­ti­fi­e­ra­de målgrupperna.
 4. Samla alla fram­för tav­lan för att till­sam­mans gå ige­nom mål­grup­per­na. Diskutera resul­ta­tet i grup­pen. Är alla över­ens om att alla i sam­ma mål­grupp är lika i var­je seg­men­te­rings­va­ri­a­bel? Om någon bedöms vari­e­ra behö­ver mål­grup­pen delas upp ytterligare.
 5. Framför er på tav­lan har ni en ide­al mål­grupp­s­in­del­ning. Skriv ned dem på bläd­der­bloc­ket till­sam­mans med deras seg­men­te­rings­va­ri­ab­ler. Fotografera av bläd­der­bloc­ket och alla postit-lap­par när de sit­ter kvar på tav­lan. Ta ned postit-lap­par­na och sud­da tavlan.
 6. Skriv nam­net på var­je ide­al mål­grupp på en postit-lapp och sätt upp den på tav­lan. Förklara för del­ta­gar­na att fram­för er på tav­lan har ni nu en ide­al mål­grupp­s­in­del­ning, men att de behö­ver slås sam­man eller väl­jas bort för att redu­ce­ra anta­let till en, två, högst fem, så att det blir kost­nads­ef­fek­tivt att bedri­va con­tent marketing.
 7. Med del­ta­gar­na sam­la­de fram­för tav­lan för ni ett reso­ne­mang om vil­ka mål­grup­per som kan slås sam­man utan att det får väsent­lig nega­tiv inver­kan. Några exempel: 
  • Två mål­grup­per som sät­ter vär­de på sam­ma inne­håll i sam­ma kana­ler kan ofta slås sam­man även om den ena är en direkt och den and­ra är en indi­rekt målgrupp.
  • Två mål­grup­per som sät­ter vär­de på sam­ma inne­håll men i oli­ka kana­ler kan ofta slås sam­man om inne­hål­let kan använ­das utan bety­dan­de för­änd­ring­ar i de oli­ka kanalerna.
  • Två mål­grup­per som finns i sam­ma kana­ler men sät­ter vär­de på del­vis oli­ka inne­håll kan ofta slås sam­man om inne­hål­let som respek­ti­ve grupp inte sät­ter vär­de på inte hel­ler stör eller irri­te­rar dem.
 8. Med del­ta­gar­na sam­la­de fram­för tav­lan för ni ett reso­ne­mang om vil­ka mål­grup­per som kan väl­jas bort. Några exempel: 
  • Målgrupper som bedöms enkla­re att påver­ka på annat sätt än con­tent mar­ke­ting (t.ex. infleun­cers, report­rar, blog­ga­re och liknande).
  • Målgrupper som bedöms för små för att kost­nads­ef­fek­tivt bedri­va con­tent mar­ke­ting mot dem.
  • Målgrupper som bedöms bidra minst till den öns­ka­de affärsnyttan.
 9. När det är en, två, högst fem, mål­grup­per kvar på tav­lan så går ni vida­re och bestäm­mer ett talan­de namn för var­je mål­grupp. Skriv ned dem på bläd­der­bloc­ket till­sam­mans med en kärn­full beskriv­ning som adres­se­rar de tre segmenteringsvariablerna.
 10. Sammanfatta kort vad ni har åstad­kom­mit under dagen. Berätta kort om hur resul­ta­tet kom­mer att använ­das fram­ö­ver. Tacka alla med­ver­kan­de för deras insats.

Efterberedelser

I stra­te­gi­do­ku­men­tet ska­par du det kapit­let som kort beskri­ver de över­enskom­na målgrupperna.

I min­ne­san­teck­ning­ar­na beskri­ver du i kort­het reso­ne­mang­et som led­de fram till resul­ta­tet och inklu­de­rar alla bil­der du har tagit.

Till sist

Om du har något gott att säga om Kntnts stra­te­gi­sko­la så ber jag dig att län­ka till Strategiskolan – https://​www​.knt​nt​.se/​s​t​r​a​t​e​g​i​s​k​o​lan – från din webb­plats och dela län­ken på Facebook, LinkedIn och Twitter. Använd gär­na hash­tag­gen #knt­nt. Gör det nu! 🙂

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »