Bild © chrisgj6 (CC BY-SA 2.0)

Hur gör du en innehållsstrategi för content marketing?

I en tidigare artikel frågade vi oss: Vad är en innehållsstrategi? Och hur gör man en sådan? Svaret på den första frågan gavs i samma artikel. Svaret på den andra kommer här.

Thomas Barregren
11 november 2013

I en tidi­ga­re arti­kel frå­ga­de vi oss: Vad är en inne­hålls­stra­te­gi? Och hur gör man en sådan? Svaret på den förs­ta frå­gan gavs i sam­ma arti­kel. Svaret på den and­ra kom­mer här.

Nio frågor – nio svar

Som dis­ku­te­ra­des i den tidi­ga­re arti­keln är en stra­te­gi ett möns­ter i en följd av beslut. En inne­hålls­stra­te­gi för con­tent mar­ke­ting är allt­så ett möns­ter i en följd av beslut som rör lång­sik­tig, sys­te­ma­tisk och regel­bun­den pro­duk­tion och pub­li­ce­ring av inne­håll i syf­te att gene­re­ra och upp­rätt­hål­la kund­re­la­tio­ner inom mål­grup­pen. Detta möns­ter kan utkris­tal­li­se­ras med tiden, eller pla­ne­ras i för­väg. Denna arti­kel är om hur man gör det senare.

En inne­hålls­stra­te­gi för con­tent mar­ke­ting bör besva­ra föl­jan­de nio frågor:

 1. Vilken nyt­ta skall inne­hål­let bidra till?
 2. Vilka mål­grup­per kan bidra till nyttan?
 3. Vilken påver­kan utsätts mål­grup­per­na för?
 4. Vilken inne­håll efter­frå­gar mål­grup­per­na längs inne­hålls­re­san, och vil­ket inne­håll dri­ver dem vidare?
 5. Vilka berö­rings­punk­ter skall vi prioritera?
 6. Vilka ämnen skall vi skri­va i var­je beröringspunkter?
 7. Vilka medi­er skall vi använ­da för var­je beröringspunkter?
 8. Vilken tona­li­tet skall vi använ­da i var­je medium och beröringspunkt?
 9. Vilken omfatt­ning skall inne­håll pub­li­ce­ra för var­je medium och beröringspunkt?

Vi skall nu gå ige­nom och för­kla­ra de nio frå­gor­na, och tit­ta på hur du kan besva­ra dem.

Nyttan

Innehåll har i sig ing­et egen­vär­de. Allra minst för ditt före­tag. Inte ens om det är ett medi­a­fö­re­tag. Innehåll pro­du­ce­ras och pub­li­ce­ras för att bidra till en affärsnyt­ta eller verk­sam­hetsnyt­ta. Nyttan kan vara direkt eller indi­rekt. Men den mås­te fin­nas där – annars går det inte att för­sva­ra de kost­na­der och den tid som går åt för att pro­du­ce­ra bra inne­håll som attra­he­rar läsa­re. Därför blir den förs­ta frå­gan vi stäl­ler oss: Vilken nyt­ta skall inne­hål­let bidra till?

Ofta är det förs­ta sva­ret inte det vi söker. Ett gans­ka van­ligt exem­pel på ett sådant svar lyder: ”Vi vill få fler besö­ka­re.” Men var­för? Vi söker ett SMART svar. Affärs- eller verk­sam­hets­må­let skall vara

S – Specifikt
Den öns­ka­de nyt­tan skall vara tyd­lig och enty­dig, och inte en scha­blon eller öppen för tolkningar.
M – Mätbart
Det mås­te gå att på något sätt veri­fi­e­ra att nyt­tan har uppnåtts.
A – Accepterad
Alla som har något att säga till om saken mås­te accep­te­ra målet.
R – Realistisk
Det mås­te vara möj­ligt att upp­nå öns­kad nyt­ta med de resur­ser, den kun­skap och den tid om finns tillgänglig.
T – Tidssatt
Det mås­te fin­nas en tid­punkt när nyt­tan skall ha uppnåtts.

För att få det svar vi söker så använ­der vi 5 why. Vi frå­gar helt enkelt ”var­för?” så många gång­er det behövs för att för­stå det under­lig­gan­de skä­let. Ytterst blir sva­ret näs­tan all­tid att spa­ra eller tjä­na peng­ar. Om vi kom­mer dit­hän, så bac­kar vi ett steg och frå­gar hur con­tent mar­ke­ting kan bidra till att spa­ra eller tjä­na pengar.

Målgrupper

Den öns­ka­de affärsnyt­tan eller verk­sam­hetsnyt­tan upp­kom­mer inte av sig självt bara för att vi pro­du­ce­rar inne­håll. Några mås­te göra något för att bidra till nyt­tan. Därför blir den and­ra frå­gan: Vilka mål­grup­per kan bidra till nyttan?

Målgrupperna kan grovt delas in i två kategorier:

 • Kunder som bidrar direkt genom att köpa det du erbjuder.
 • Påverkare som bidrar indi­rekt genom att påver­ka de först­nämn­da i öns­kad riktning.

Vi bör­jar med kun­der­na och åter­kom­mer till påver­kar­na efter näs­ta fråga.

De fles­ta före­tag har en god upp­fatt­ning om vil­ka deras kun­der är. Inte säl­lan finns en beskriv­ning av kundseg­ment vi kan utgå ifrån. Men det är vik­tigt att kom­ma ihåg att kundseg­men­ten inte nöd­vän­digt­vis mat­char mål­grup­per­na för vårt inne­håll. Vi gör där­för en egen indel­ning i målgrupper.

En mål­grupp defi­nie­ras av

 • att med­lem­mar­na efter­frå­gar sam­ma innehåll
 • att med­lem­mar­na nås i sam­ma medier
 • att med­lem­mar­na är till­räck­lig många

Det sista vill­ko­ret kan tyc­kas lite udda. Men det är vik­tigt för att inte få för många mål­grup­per. Det krävs en hel del resur­ser för att regel­bun­det pro­du­ce­ra bra inne­håll till en mål­grupp. Ett litet eller medel­sort före­tag kla­rar säl­lan att han­te­ra fler än än 1–2 mål­grup­per. Men även stör­re före­tag bör begrän­sa sig till 2–5 mål­grup­per för att inte splitt­ra resur­ser­na för myc­ket. Riktigt resurs­star­ka före­tag kan natur­ligt­vis han­te­ra fler.

Påverkan

När mål­grup­per­na väl är iden­ti­fi­e­ra­de och pri­o­ri­te­ra­de, så behö­ver de beskri­vas på ett sätt som hjäl­per skri­ben­ter, foto­gra­fer och and­ra pro­du­cen­ter av inne­håll att göra ett bra jobb. De behö­ver för­stå vad som pågår inne i huvu­det på sina mot­ta­ga­re. Vad tän­ker de? Vad upp­le­ver de? Vad påver­kas de av? Vad söker de? Vad gör de? Vad plå­gar dem? Vad hjäl­per dem? Därför är den tred­je frå­gan vi stäl­ler vår kun­der: Vilken påver­kan utsätts mål­grup­per­na för?

För att sva­ra på frå­gor­na gör vi en påver­kanskart­lägg­ning av var­je mål­grupp. Det är en enkel men effek­tiv metod för att för­stå publiken.

influence-mapping

Vi kom­plet­te­rar ock­så de fram­tag­na påver­kanskar­tor­na med en kort beskriv­ning av en fik­tiv per­son repre­sen­ta­tiv för mål­grup­pen. Det är en enkel form av per­so­na. Tillsammans ger det en myc­ket god bild av publiken.

Med kän­ne­dom om vad eller vil­ka som påver­kar eller gör intryck på en typisk med­lem i mål­grup­pen, kan vi nu gå till­ba­ka och iden­ti­fi­e­ra mål­grup­per som bidrar indi­rekt till nyt­tan. Även för des­sa gör vi en påverkanskartläggning.

Innehåll

Vi har nu skaf­fat oss en detal­je­rad kun­skap om mål­grup­per­na. Med den­na kun­skap kan vi nu sva­ra på frå­gan: Vilken inne­håll efter­frå­gar mål­grup­per­na längs inne­hålls­re­san, och vil­ket inne­håll dri­ver dem vidare?

I en tidi­ga­re arti­kel beskrev jag mark­nads­fö­ring som en pro­cess där kun­der ”för­äd­las” från ove­tan­de om våra varor och tjäns­ter till nöj­da kun­der. Förädlingen sker steg­vis, där var­je steg tar en kund från ett till­stånd till nästa.

För att pro­du­ce­ra inne­håll som fång­ar intres­set hos kun­der i ett visst till­stånd, så mås­te vi kän­na till vad för sorts inne­håll kun­den vill ta del av i just det till­stån­det. För att dri­va kun­den till näs­ta till­stånd, så mås­te vi ock­så kän­na till vad som kan för­må dem att ta det ste­get. Dessa två aspek­ter – vad de vill ha och vad som får dem att gå vida­re – kan beskri­vas med en modell som vi kal­lar köpa­rens inne­hålls­re­sa.

buyer's-content-journey

Modellen beskri­ver kun­den i var­je till­stånd, och vad för inne­håll hon vill ta del av. Modellen beskri­ver ock­så vad du mås­te göra för att ta kun­den till näs­ta steg, och vad för sorts inne­håll som bidrar till det.

Med kän­ne­dom om vad eller vil­ka som påver­kar eller gör intryck på en typisk med­lem i var­je mål­grupp, kan vi nu göra des­sa beskriv­ning­ar mål­grupps­spe­ci­fi­ka. Resultatet blir en unik inne­hålls­re­sa för var­je målgrupp.

Beröringspunkter

Var och en av de sex ste­gen i köpa­rens inne­hålls­re­sa är en berö­rings­punkt (touch­point på eng­els­ka) där vi kan ska­pa vär­de med vårt inne­håll och dri­va kun­den vida­re. Men att regel­bun­det pro­du­ce­ra kva­li­tets­in­ne­håll för var­je berö­rings­punkt och för var­je mål­grupp är en över­mäk­tig upp­gift för de fles­ta orga­ni­sa­tio­ner. Ett enkelt räk­ne­ex­em­pel bely­ser var­för: Om du har fem mål­grup­per, så har du 5 × 6 = 30 möj­li­ga berö­rings­punk­ter. Därför mås­te vi stäl­la oss frå­gan: Vilka berö­rings­punk­ter skall vi prioritera?

Det är säl­lan nöd­vän­digt att ska­pa inne­håll för alla sex steg. Välj de steg som bidrar mest till den öns­ka­de affärsnyt­tan och pas­sar din affärsmodell.

 • Vill du byg­ga varu­mär­kes­kän­ne­dom så är det fram­förallt Uppmärksamma-ste­get du skall sat­sa på, och möj­ligt­vis ock­så Intressera.
 • Vill ska­pa, vår­da och vida­re­ut­veck­la leads (så kal­lad inbound make­ting), så är det ste­gen i mit­ten du skall foku­se­ra på: Intressera och Väcka öns­kan och kanske ock­så Övertyga.
 • Vill du ska­pa kund­lo­ja­li­tet, så skall du foku­se­ra på det sista ste­get: Tillfredsställa.

För att få över­blick på vil­ka steg du skall arbe­ta med för respek­ti­ve mål­grupp så kan du ska­pa en inne­hålls­ma­tris. Det är en tabell där var­je mål­grupp får en egen rad och var­je steg får en egen kolumn. Skärningen mel­lan mål­grup­per och steg mot­sva­rar berö­rings­punk­ter. För de berö­rings­punk­ter du väl­jer att sat­sa på, så läg­ger du in i tabel­len den mål­grupps­spe­ci­fi­ka beskriv­ning­en för ste­get. Övriga cel­ler läm­nar du tomma.

content-matrix

Vi kom­mer att fyl­la på mer infor­ma­tion i inne­hålls­ma­tri­sen allt­ef­tersom vi job­bar oss vidare.

Ämnen

Vi har bestämt vil­ka berö­rings­punk­ter vi skall gå vida­re med. Vi har ock­så en djup för­stå­el­se av vad som påver­kar mål­grup­per­na. Med det­ta under bäl­tet kan vi nu besva­ra frå­gan: Vilka ämnen skall vi skri­va i var­je beröringspunkt?

Med ämne menas inte upp­slag till en enskild arti­kel, som till exem­pel: ”Bättre mör­ker­se­en­de med Vitamin A”. Med ämne menas inte hel­ler ett helt fält, som till exem­pel: ”Vitaminer”. Med ämne avser vi ett spe­ci­fikt och väl avgrän­sat områ­de inom vil­ket redak­tö­rer och inne­hållskre­a­tör fritt kan spå­na fram upp­slag till artik­lar, som till exem­pel: ”Positiva effek­ter av vitaminer”.

Försök att hit­ta så många ämnes­om­rå­den som möj­ligt för var­je berö­rings­punkt. Hittar du fär­re än 5 är det ett tec­ken på att du väl­jer för bre­da ämnes­om­rå­den. Hittar du fler ön 20 är det ett tec­ken på att du spå­nar artik­lar sna­ra­re än ämnesområden.

För var­je ämnes­om­rå­de, välj ett ord eller en myc­ket kort fras som nyc­kelord och skriv en för­kla­ring på högst par mening­ar. Det är tänkt att används av redak­tö­rer och inne­hållskre­a­tö­rer för att spå­na fram ämne att skri­va om.

Nyckelorden för du in i inne­hålls­ma­tri­sen för snabb referens.

Medier

Nu vet vi vil­ket inne­håll som skall pro­du­ce­ras för var­je berö­rings­punkt. Men var skall det pub­li­ce­ras? Med and­ra ord: Vilka medi­er skall vi använ­da för var­je beröringspunkter?

En inne­hålls­stra­te­gi för con­tent mar­ke­ting foku­se­rar på ägda medi­er. Det finns många möj­lig­he­ter. Några av de van­li­gas­te inkluderar:

 • Webbplats
 • Blogg
 • Artikelbank
 • LinkedIn grupp
 • Facebook sida
 • Google+ sida
 • Twitter flö­de
 • Instagram flö­de
 • Pintarest anslags­tav­la
 • SlideShare kon­to
 • YouTube kanal
 • Podcast
 • Nyhetsbrev via epost
 • Tryckt kund­tid­ning
 • Digital kund­tid­ning
 • Tryckt bok
 • Ebok

Det är svårt att ge någ­ra all­män­na råd om medi­e­va­let. Varje medium har sin egen logik som du behö­ver ta hän­syn till. En del medi­er är mer läm­pa­de för att pub­li­ce­ra eget inne­håll, and­ra för att pro­mo­ta eget inne­håll eller kura­te­ra and­ras. Och natur­ligt­vis mås­te du för var­je berö­rings­punkt väl­ja medi­er som pas­sar just den mål­grup­pen i just det steget.

Men om jag ändå skall ge mig på någ­ra all­män­na råd så är det

 • att bör­ja med någ­ra få medi­er, och läg­ga till fler först när du ser behov och har till­räck­li­ga resurser
 • att inte underskat­ta gam­la heder­li­ga kana­ler som till exem­pel tryck, webb och nyhetsbrev
 • att inte underskat­ta poten­ti­a­len hos eta­ble­ra­de soci­a­la medi­er som till exem­pel LinkedIn, Facebook och YouTube

Vilka kana­ler du har valt för vil­ket ända­mål (pub­li­ce­ra, pro­mo­ta eller kura­te­ra) anger du i inne­hålls­ma­tri­sen för var­je utvald beröringspunkt.

Tonalitet

När inne­håll pub­li­ce­ras, pro­motas eller kura­te­ras av ett varu­mär­ke (i bety­del­sen brand) så skaps hos mot­ta­ga­ren en käns­la av att varu­mär­ket har en per­son­lig­het. En stor del av den­na per­son­lig­het for­mas av varu­mär­kets tona­li­tet – ord­val och språk­lig form och stil. Det är där­för vik­tigt att tona­li­te­ten stäm­mer med vad varu­mär­ket står för. Men tona­li­te­ten mås­te ock­så anpas­sas till medi­et, mål­grup­pen och mål­grup­pens till­stånd längs inne­hålls­re­san. Vi behö­ver där­för stäl­la oss frå­gan: Vilken tona­li­tet skall vi använ­da i var­je medium och beröringspunkt?

Från påver­kanskart­lägg­ning­en kan vi dra slut­sat­ser om hur tona­li­te­ten skall anpas­sas efter mål­grup­per­na. Vi kan ock­så dra vis­sa slut­sat­ser om hur tona­li­te­ten skall ändars utmed köpa­rens inne­hålls­re­sa. Generellt kan dock sägas att tona­li­te­ten bör vara mer lät­till­gäng­lig och berät­tan­de i bör­jan och slu­tet av resan, för att bli mer strin­gent och fak­ta­in­rik­tad ju när­ma­re köpet du kommer.

Komplettera var­je kanal i var­je berö­rings­punkt med instruk­tio­ner om hur den gene­rel­la tona­li­te­ten skall anpassas.

Omfattning

Till sist åter­står bara frå­gan: Vilken omfatt­ning skall inne­håll pub­li­ce­ra för var­je medium och beröringspunkt?

Det är vik­tigt att pub­li­ce­ra regel­bun­det och med inte all för lång tid mel­lan till­fäl­le­na. Exakt hur lång tid som är för långt beror myc­ket på mediet.

 • En kund­tid­ning behö­ver kom­ma ut minst 3–4 gång­er per år.
 • Ett nyhets­brev per epost behö­ver kom­ma ut mel­lan en gång per vec­ka till en gång varan­nan månad bero­en­de på inne­håll och omfång.
 • En blogg bör upp­da­te­ras åtminsto­ne en gång per vecka.
 • Sociala medi­er vari­e­rar mel­lan mel­lan någ­ra gång­er per vec­ka (till exem­pel LinkedIn) till fle­ra gång­er per dag (t.ex. Twitter). Se inte det­ta som reg­ler, utan rikt­lin­jer. Viktigast är som sagt att vara regel­bun­den – att vara kon­se­kvent och för­ut­säg­bar i sin utgivning.

En del tycks tro att det är vik­tigt att pub­li­ce­ra väl­digt ofta. Men det leder ofta till pub­li­ce­ring för pub­li­ce­ran­dets skull. Publicera hell­re mind­re ofta men med dju­pa­re artik­lar av hög­re kvalité.

Komplettera var­je kanal i var­je berö­rings­punkt med instruk­tio­ner om hur ofta nytt inne­håll bör läg­gas ut.

Innehållsstrategin är klar

När du har arbe­tat dig ige­nom alla nio frå­gor har du ock­så for­mu­le­rat din inne­hålls­stra­te­gi för con­tent mar­ke­ting. Men kom ihåg att en stra­te­gi inte är något som står på pap­per, utan ett möns­ter i fat­ta­de beslut. Strategin upp­kom­mer först när du bör­jar beslu­ta och hand­la efter vad du har kom­mit fram till.

Du kom­mer säkert upp­täc­ka att teo­ri och prak­tik inte all­tid stäm­mer. Då är det vad som hän­der i prak­ti­ken som är din stra­te­gi. Och du bör för­stås upp­da­te­ra din doku­men­ta­tion för att reflek­te­ra detta.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »