Hur och varför du ska optimera dina bilder för bildsöket

Att söka på bilder för inspiration eller fakta innan ett köp hör idag till vanligheterna. Tänk till exempel på när du skall boka ett boende till semesterresan eller köpa en ny soffa. Vill du driva trafik till din webbplats är det därför viktigt att du optimerar dina bilder för Google och andra sökmotorer. I dagens blogginlägg tipsar vår krönikör Alexandra Jung på Iprospect om saker du behöver titta särskilt noga på för att indexeras i bildsöket på bästa vis. 

Alexandra Jung
18 januari 2017

Bilderna utgör en otro­ligt vik­tig del av besö­ka­rens upp­le­vel­se av en webb­plats sam­ti­digt som de gör webb­plat­sen mer lätt­läst och intres­sant. Är bil­der­na dess­utom opti­me­ra­de på ett kor­rekt sätt dri­ver bild­sö­ket den orga­nis­ka tra­fi­ken.

Att opti­me­ra bil­der för bild­sö­kets skull är en rela­tivt enkel pro­cess och behö­ver inte ta lång tid. Ändå är det något som ofta glöms bort och leder till att du går mis­te om rele­vant tra­fik. I den­na arti­kel går jag ige­nom de vik­ti­gas­te delar­na vid upp­ladd­ning av bil­der med syf­te att för­bätt­ra din syn­lig­het i bild­sö­ket.

Välj ett relevant filnamn

Filnamnet är en kor­ta­re beskriv­ning av vad bil­den visar. Redan innan du lad­dar upp en bild behö­ver du se över bil­dens fil­namn för att säker­stäl­la att det är rele­vant och åter­speg­lar bil­dens inne­håll.

Ett van­ligt miss­tag är att inte se över fil­nam­net alls, utan istäl­let ta bil­den direkt från kame­ran med ett namn som ”IMG_​9100”. Detta namn säger var­ken besö­ka­re eller sök­mo­tor något och gör det där­för svårt för bil­den att nå bra posi­tio­ner i bild­sö­ket – så det vill vi änd­ra på!

Vad vi behö­ver göra är att änd­ra nam­net på bil­den till de sökord som vi vill att bil­den ska synas på i sökre­sul­ta­tet. Vid namn­giv­ning­en är det vik­tigt att du tän­ker på att sepa­re­ra orden med bin­de­streck istäl­let för att använ­da mel­lanslag eller skri­va ihop orden.

Alt-texten beskriver bilden för sökmotorn

Till skill­nad från fil­nam­net som är en kor­ta­re beskriv­ning av vad bil­den visar, är alt-tex­ten en läng­re alter­na­tiv beskriv­ning av bil­dens infor­ma­tion.

Alt-tex­ten är en för­kort­ning av ”alter­na­ti­ve text” och utgör en av de vik­ti­gas­te delar­na när det kom­mer till bil­dop­ti­me­ring. Eftersom sök­mo­to­rer­na än så länge inte kan läsa av inne­hål­let i en bild behö­ver vi använ­da ord som beskri­ver för sök­mo­torn vad bil­den före­stäl­ler.

Alt-tex­ten bör vara beskri­van­de och lätt att för­stå sam­ti­digt som den inklu­de­rar rele­van­ta sökord. Men tänk på att tex­ten endast behö­ver använ­das för de bil­der som vi vill ska indexe­ras av sök­mo­to­rer­na. Bilder på desig­ne­le­ment som exem­pel­vis bak­grun­der kan där­för igno­re­ras.

Denna kor­ta­re beskriv­ning av bil­den är inte bara bra för sök­mo­to­rer­na utan blir ock­så syn­lig för använ­da­ren om bil­den av en eller annan anled­ning inte kan visas just då. Alt-tex­ten läses ock­så upp av skärm­lä­sa­re eller and­ra enhe­ter som hjäl­per per­so­ner som har för­säm­rad syn.

Exempel på bildoptimering

För att för­stå hur det häng­er ihop har jag tagit fram tre exem­pel på hur en bild på en kat­tunge kan opti­me­ras för bild­sö­ket.

Först en bild som är dåligt opti­me­rad, som var­ken säger myc­ket för sök­mo­tor eller besö­ka­re med skärm­lä­sa­re:

<img src="IMG_0003.png" alt=""/>

Sedan en bild som är okej opti­me­rad – viss infor­ma­tion finns men det går att för­bätt­ra ytter­li­ga­re:

<img src="katt.png" alt="kattunge"/>

Och avslut­nings­vis ett exem­pel på hur en välop­ti­me­rad bild, som ger mer rele­vans för sök­mo­tor och använ­da­re, kan se ut :

<img src="devon-rex-kattunge.png" alt="Devon rex kattunge sover i fönstret">  

Bildernas laddningstid påverkar webbplatsen

Det är all­tid vik­tigt att strä­va efter en så snabb webb­plats som möj­ligt för en posi­tiv använ­darupp­le­vel­se. Och något som ten­de­rar att avse­värt höja ladd­nings­ti­den är sto­ra och högupp­lös­ta bil­der.

Har ni myc­ket bil­der på er webb­plats? Då är det­ta en extra vik­tig punkt. Se till att bil­der­na är kom­pri­me­ra­de så att de inte för­drö­jer webb­plat­sens ladd­nings­tid. En rekom­men­da­tion är att kom­pri­me­ra samt­li­ga bil­der, men att läg­ga fokus på de som är stör­re än 100 kb.

Om ni använ­der Wordpress är två popu­lä­ra plu­gins som ni kan använ­da WP Smush Pro och EWWW Image Optimizer, vil­ka kom­pri­me­rar bil­der­na utan att gå mis­te om kva­li­té.

Beskär inte bilder med HTML eller CSS

Undvik att beskä­ra sto­ra bil­der med hjälp av HTML eller CSS attri­but eftersom de gör att den ful­la bil­dens stor­lek häm­tas vid inladd­ning av sidan, vil­ket i sin tur leder till en lång­sam­ma­re ladd­nings­tid.

Se där­för till att bil­der­na är i kor­rek­ta mått för sitt ända­mål redan vid upp­ladd­ning­en.

Vill du läsa mer om ladd­nings­ti­der och hur du kan göra din webb­plats snab­ba­re? I mitt tidi­ga­re inlägg, 5 tips på hur du för­bätt­rar webb­plat­sens ladd­nings­tid, delar jag med mig om just det­ta.

Webbplatskartor för bilder

En webb­platskar­ta hjäl­per sök­mo­to­rer­na att lät­ta­re för­stå och index­e­ra inne­hål­let på en webb­plats, vil­ket även inklu­de­rar bil­der­na.

För att hjäl­pa sök­mo­to­rer­na att hit­ta våra bil­der sam­ti­digt som vi ger dem så myc­ket infor­ma­tion som möj­ligt behö­ver vi se till att bil­der­na är inklu­de­ra­de i en webb­platskar­ta anpas­sad för bil­der.

Vill du läsa mer om det­ta ämne rekom­men­de­rar jag Googles rikt­lin­jer om webb­platskar­tor för bil­der.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
ut ut eget nec Phasellus venenatis, consequat. elit.

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest