Hur och varför du ska optimera dina bilder för bildsöket

Att söka på bilder för inspiration eller fakta innan ett köp hör idag till vanligheterna. Tänk till exempel på när du skall boka ett boende till semesterresan eller köpa en ny soffa. Vill du driva trafik till din webbplats är det därför viktigt att du optimerar dina bilder för Google och andra sökmotorer. I dagens blogginlägg tipsar vår krönikör Alexandra Jung på Iprospect om saker du behöver titta särskilt noga på för att indexeras i bildsöket på bästa vis. 

Alexandra Jung
18 januari 2017

Bilderna utgör en otro­ligt vik­tig del av besö­ka­rens upp­le­vel­se av en webb­plats sam­ti­digt som de gör webb­plat­sen mer lätt­läst och intres­sant. Är bil­der­na dess­utom opti­me­ra­de på ett kor­rekt sätt dri­ver bild­sö­ket den orga­nis­ka trafiken.

Att opti­me­ra bil­der för bild­sö­kets skull är en rela­tivt enkel pro­cess och behö­ver inte ta lång tid. Ändå är det något som ofta glöms bort och leder till att du går mis­te om rele­vant tra­fik. I den­na arti­kel går jag ige­nom de vik­ti­gas­te delar­na vid upp­ladd­ning av bil­der med syf­te att för­bätt­ra din syn­lig­het i bildsöket.

Välj ett relevant filnamn

Filnamnet är en kor­ta­re beskriv­ning av vad bil­den visar. Redan innan du lad­dar upp en bild behö­ver du se över bil­dens fil­namn för att säker­stäl­la att det är rele­vant och åter­speg­lar bil­dens innehåll.

Ett van­ligt miss­tag är att inte se över fil­nam­net alls, utan istäl­let ta bil­den direkt från kame­ran med ett namn som ”IMG_​9100”. Detta namn säger var­ken besö­ka­re eller sök­mo­tor något och gör det där­för svårt för bil­den att nå bra posi­tio­ner i bild­sö­ket – så det vill vi änd­ra på!

Vad vi behö­ver göra är att änd­ra nam­net på bil­den till de sökord som vi vill att bil­den ska synas på i sökre­sul­ta­tet. Vid namn­giv­ning­en är det vik­tigt att du tän­ker på att sepa­re­ra orden med bin­de­streck istäl­let för att använ­da mel­lanslag eller skri­va ihop orden.

Alt-texten beskriver bilden för sökmotorn

Till skill­nad från fil­nam­net som är en kor­ta­re beskriv­ning av vad bil­den visar, är alt-tex­ten en läng­re alter­na­tiv beskriv­ning av bil­dens information.

Alt-tex­ten är en för­kort­ning av ”alter­na­ti­ve text” och utgör en av de vik­ti­gas­te delar­na när det kom­mer till bil­dop­ti­me­ring. Eftersom sök­mo­to­rer­na än så länge inte kan läsa av inne­hål­let i en bild behö­ver vi använ­da ord som beskri­ver för sök­mo­torn vad bil­den föreställer.

Alt-tex­ten bör vara beskri­van­de och lätt att för­stå sam­ti­digt som den inklu­de­rar rele­van­ta sökord. Men tänk på att tex­ten endast behö­ver använ­das för de bil­der som vi vill ska indexe­ras av sök­mo­to­rer­na. Bilder på desig­ne­le­ment som exem­pel­vis bak­grun­der kan där­för ignoreras.

Denna kor­ta­re beskriv­ning av bil­den är inte bara bra för sök­mo­to­rer­na utan blir ock­så syn­lig för använ­da­ren om bil­den av en eller annan anled­ning inte kan visas just då. Alt-tex­ten läses ock­så upp av skärm­lä­sa­re eller and­ra enhe­ter som hjäl­per per­so­ner som har för­säm­rad syn.

Exempel på bildoptimering

För att för­stå hur det häng­er ihop har jag tagit fram tre exem­pel på hur en bild på en kat­tunge kan opti­me­ras för bildsöket.

Först en bild som är dåligt opti­me­rad, som var­ken säger myc­ket för sök­mo­tor eller besö­ka­re med skärmläsare:

<img src="IMG_0003.png" alt=""/>

Sedan en bild som är okej opti­me­rad – viss infor­ma­tion finns men det går att för­bätt­ra ytterligare:

<img src="katt.png" alt="kattunge"/>

Och avslut­nings­vis ett exem­pel på hur en välop­ti­me­rad bild, som ger mer rele­vans för sök­mo­tor och använ­da­re, kan se ut : 

<img src="devon-rex-kattunge.png" alt="Devon rex kattunge sover i fönstret">  

Bildernas laddningstid påverkar webbplatsen

Det är all­tid vik­tigt att strä­va efter en så snabb webb­plats som möj­ligt för en posi­tiv använ­darupp­le­vel­se. Och något som ten­de­rar att avse­värt höja ladd­nings­ti­den är sto­ra och högupp­lös­ta bilder.

Har ni myc­ket bil­der på er webb­plats? Då är det­ta en extra vik­tig punkt. Se till att bil­der­na är kom­pri­me­ra­de så att de inte för­drö­jer webb­plat­sens ladd­nings­tid. En rekom­men­da­tion är att kom­pri­me­ra samt­li­ga bil­der, men att läg­ga fokus på de som är stör­re än 100 kb.

Om ni använ­der WordPress är två popu­lä­ra plu­gins som ni kan använ­da WP Smush Pro och EWWW Image Optimizer, vil­ka kom­pri­me­rar bil­der­na utan att gå mis­te om kvalité.

Beskär inte bilder med HTML eller CSS

Undvik att beskä­ra sto­ra bil­der med hjälp av HTML eller CSS attri­but eftersom de gör att den ful­la bil­dens stor­lek häm­tas vid inladd­ning av sidan, vil­ket i sin tur leder till en lång­sam­ma­re laddningstid.

Se där­för till att bil­der­na är i kor­rek­ta mått för sitt ända­mål redan vid uppladdningen.

Vill du läsa mer om ladd­nings­ti­der och hur du kan göra din webb­plats snab­ba­re? I mitt tidi­ga­re inlägg, 5 tips på hur du för­bätt­rar webb­plat­sens ladd­nings­tid, delar jag med mig om just detta.

Webbplatskartor för bilder

En webb­platskar­ta hjäl­per sök­mo­to­rer­na att lät­ta­re för­stå och index­e­ra inne­hål­let på en webb­plats, vil­ket även inklu­de­rar bilderna.

För att hjäl­pa sök­mo­to­rer­na att hit­ta våra bil­der sam­ti­digt som vi ger dem så myc­ket infor­ma­tion som möj­ligt behö­ver vi se till att bil­der­na är inklu­de­ra­de i en webb­platskar­ta anpas­sad för bilder.

Vill du läsa mer om det­ta ämne rekom­men­de­rar jag Googles rikt­lin­jer om webb­platskar­tor för bil­der.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »