I valet och kvalet – tips för dig som inte ska till Almedalen

Ska du till Almedalen? Du kanske undrar om det är mödan värt och om det är rätt för just ditt varumärke? Det beror såklart på. På vilka frågor ni vill driva och vilket engagemang ni vill uppvisa inte minst. Mycket kan även göras på distans. I dag bjuder vår gästkrönikör Johanna Stenmark på tips för dig som vill delta i samhällsdebatten– utan att åka till Gotland. 

Johanna Stenmark
6 juni 2018

Jag har tidi­ga­re skri­vit om att före­tag som – på ett väl­grun­dat, genom­tänkt sätt – del­tar i sam­hälls­de­bat­ten och tar ställ­ning har myc­ket att vin­na. Så här knap­pa måna­den innan Almedalen, poli­ti­ker­vec­kan på Gotland, bör­jar det bubb­la i diskussionerna.

Trots att det bara är någ­ra få måna­der kvar till valet finns det fort­fa­ran­de tid för dig, ditt före­tag eller orga­ni­sa­tion, att göra er röst hörd. Det är ald­rig för sent att enga­ge­ra sig. Om det är rätt för just er att enga­ge­ra er vill säga.

I den­na arti­kel dis­ku­te­rar jag om och i så fall var­för ett varu­mär­ke ska enga­ge­ra sig i sam­hälls­de­bat­ten. Framför allt vill jag ge någ­ra tips inför stun­dan­de Almedalen och seder­me­ra val. Och nej, du behö­ver inte åka till Gotland för att delta.

Med inflytande kommer ansvar

Om ni ska enga­ge­ra er är det så klart vik­tigt att det är rätt för er och ert varu­mär­ke. Varför är frå­gan ni vill enga­ge­ra er i rele­vant för er? Vad har ni att vin­na respek­ti­ve för­lo­ra? Är det äkta, är det långsiktigt?

Adam Kleinberg, med­grun­da­re och vd på före­ta­get Traction, skrev en intres­sant arti­kel om hans före­tags beslut att ta ställ­ning. Traction erbju­der sina anställ­da betald ledig­het för akti­vism. Det kan hand­la om att del­ta i en pro­test, att stöt­ta ett poli­tiskt par­ti eller volon­tär­ar­be­te. Tractions led­ning ansåg att en för­mån som gjor­de det möj­ligt för deras med­ar­be­ta­re att föl­ja sina egna över­ty­gel­ser för en god sak var nödvändigt.

Samtidigt argu­men­te­rar Kleinberg kring hur det är en kal­ky­le­rad risk för stör­re före­tag att enga­ge­ra sig, en risk inte alla är bered­da att ta. Eller har för­må­nen att ta. Stora före­tag har inte bara ett ansvar gente­mot sina kun­der utan även mot sina anställda.

Är soci­alt eller poli­tiskt enga­ge­mang ett enkelt beslut? Absolut inte. Finns det myc­ket att vin­na? Oja. Men ock­så myc­ket att förlora.

Grunda väl

Precis som Adam Kleinberg skri­ver bör enga­ge­mang­et vara lång­sik­tigt – inte ett till­fäl­ligt tom­te­bloss. Tractions sätt att visa sitt enga­ge­mang pas­sar för dem. Det sagt är det kanske inte rätt väg för alla. Här bör ditt varu­mär­ke och dess vär­de­grund är kompassen.

Du mås­te ock­så kom­ma ihåg att har du en gång tagit ställ­ning är det svårt att bac­ka. Du kan inte å ena sidan säga dig stå upp för mänsk­li­ga rät­tig­he­ter och å and­ra sidan bedri­va en verk­sam­het som utnytt­jar män­ni­skor. Dagens och fram­ti­dens kon­su­men­ter kom­mer inte låta sig luras.

Inte lätt att vara stor, än svårare att vara mindre

Ett klas­siskt exem­pel på ett varu­mär­ke som käm­par med sin image i såda­na här frå­gor är H&M – som åter­kom­man­de ham­nar i blåsvä­der för sina oli­ka pro­jekt inom Corporate Social Responsibility (CSR). 2013 gav, bland and­ra, Hanna Fridén H&M en känga genom att kal­la dem för hyck­la­re och kri­ti­se­ra­de både deras mil­jö­ar­be­te och män­ni­sko­syn kopp­lat till model­ler­na de använt i sina kampanjer.

Det är vik­tigt att du har ditt på det tor­ra och att du lever upp till den ide­o­lo­gi eller moral du står upp för. Visst kan man argu­men­te­ra för att det ver­kar gå gans­ka bra för varu­mär­ken som H&M ändå. Trots alla miss­tag. Men hur många har råd att stå emot all den kri­ti­ken? Hur många före­tag har musk­ler att över­le­va när kri­ser av den mag­ni­tu­den står för dörren?

Tips inför Gotland

Almedalen är en möj­lig­het där bland annat aka­de­mi, närings­liv och poli­tik kom­mer osed­van­ligt nära varand­ra, under osed­van­li­ga för­hål­lan­den. Vare sig du är intres­se­rad av att ta ställ­ning, bil­da opi­ni­on eller bara är nyfi­ken på vad som tycks och tänks är Almedalen ett till­fäl­le som många vill dra nyt­ta av.

För dig som ska till Gotland finns mas­sor av tips på hur du får ut det mesta av vec­kan. Günther Mårder, vd för före­ta­gar­or­ga­ni­sa­tio­nen Företagarna, har två år i rad (2015 och 2016) korats till Årets digi­ta­la kom­mu­ni­ka­tör i Almedalen av Springtime och Notified. Till tid­ning­en Resumé dela­de han för­ra året med sig av någ­ra av sina bäs­ta tips inför vec­kan. 2017 tog Petter Stordalen över titeln.

Även Sveriges Kommunikatörer har pub­li­ce­rat tips och råd om hur du gör det mesta av poli­ti­ker­vec­kan. Bland andra.

Bevaka, lyssna och läs

Behöver du vara på plats för att dra nyt­ta av allt som hän­der under poli­ti­ker­vec­kan? Absolut inte. Dessa sju dagar har oftast både långa för- och efter­spel. Här är någ­ra tips för dig som vill del­ta i sam­hälls­de­bat­ten, och sam­ta­len innan valet, utan att del­ta i Almedalen.

1. Sätt mål

Tråkig start kanske men ack så vik­tigt. Klarlägg för alla inblan­da­de vad det är ni vill åstad­kom­ma med ert enga­ge­mang fram till valet – eller ännu hell­re på ännu läng­re sikt – och var­för. Sätt tyd­li­ga och mät­ba­ra mål som du kan föl­ja upp löpande.

Lägg för­vänt­ning­ar­na på en rim­lig nivå. Många orga­ni­sa­tio­ner pla­ne­rar fle­ra år i för­väg och har på så vis byggt upp en stark kom­mu­ni­ka­tiv grund kring sin agen­da. Är det rim­ligt att tro att du ska åstad­kom­ma stor­dåd, från distans och med dagar av pla­ne­ring sna­ra­re än år? Nä, men det bety­der inte att ditt enga­ge­mang är oviktigt.

Det du påbör­jar i år kan vara grun­den för många år fram­åt. Utforska och lär av hur and­ra gör.

2. Socialisera i sociala medier

Det mest uppen­ba­ra är att dra nyt­ta av soci­a­la medi­er. Vad sägs och skrivs om just den frå­gan som du är intres­se­rad av? Identifiera hash­tags att föl­ja. Några grund­läg­gan­de att beva­ka är #Almedalen, #Almedalen2018, #val2018 och #svpol. Kolla ock­så in Almedalsguiden, som app och på Twitter.

Identifiera ock­så vik­ti­ga nyc­kel­per­so­ner eller orga­ni­sa­tio­ner. Günther Mårder, eller @gunthermarder på Twitter, är en sådan per­son om det är före­ta­gar­frå­gor du är intres­se­rad av. Organisationen AllBright (@AllBrightSwe) är ett annat tungt namn vad gäl­ler såväl före­tags- som jämställdhetsfrågor.

Följ vad som skrivs och gör egna inlägg i dis­kus­sio­nen. Ta fram en stra­te­gi för hur ni ska age­ra – när och var­för – inför vec­kan och se till att ni har bered­skap för motfrågor.

Många av de stör­re arrange­mang­en, som par­ti­ledar­ta­len, direkt­sänds och utgör ett ypper­ligt till­fäl­le att haka på det som är aktu­ellt. Naturligtvis hakar du bara på det som är stra­te­giskt rätt för just ditt varu­mär­ke men här finns ändå till­fäl­le att vara opportun.

3. Nätverka!

Genom att del­ta i dis­kus­sio­ner utveck­lar du även ditt nät­verk. Omnämn per­so­ner du öns­kar ska del­ta i sam­ta­let och erbjud gär­na till­fäl­len för er att pra­tas vid på tu man hand. Ha en plan för vil­ka du vill kom­ma i kon­takt med och lägg en stra­te­gi för hur ni ska kom­ma i kon­takt, inför, under och efter veckan.

Igen, dra nyt­ta av soci­a­la medi­er, sök kon­takt på LinkedIn, omnämn i tweet eller skic­ka ett direkt­med­de­lan­de. De kon­tak­ter du kny­ter kan visa sig vär­de­ful­la när du minst anar det.

4. Samverka!

Dra ock­så nyt­ta av dina befint­li­ga nät­verk; kun­der, part­ners eller and­ra intres­sen­ter. Kan ni hit­ta syner­gi­er er i mel­lan och göra gemen­sam sak kan det ge era åsik­ter mer tro­vär­dig­het och tyngd – samt öka era chan­ser att nå ut i det mas­si­va brus som pågår. Har du dess­utom haft kort tid på dig att pla­ne­ra för poli­ti­ker­vec­kan kan det vara bra att slå föl­je med någon mer rutinerad.

5. Ta taktpinnen

Du behö­ver inte vän­ta på att någon annan ska dra igång sam­ta­let eller föra din talan. Starta till exem­pel en före­tags­blogg där ni dryf­tar de frå­gor som är vik­ti­ga för er som före­tag och som varumärke.

Här får du vara beredd på att syn­lig­he­ten inte kom­mer att kom­ma av sig själv. Har du inte en hän­gi­ven publik från bör­jan är ris­ken stor att effek­ten låter drö­ja. Å and­ra sidan har den­na inve­ste­ring san­no­likt posi­ti­va effek­ter på er tro­vär­dig­het och kan lång­sik­tigt bli en vär­de­full del av er kom­mu­ni­ka­tion och verksamhet.

Väg för- och nack­de­lar mot varand­ra och utvär­de­ra dina resur­ser. Även här behö­ver du ha bered­skap för mot­frå­gor och kri­tik. När du rider under egen flagg ökar ris­ker­na men så ock­så de poten­ti­el­la belöningarna.

6. Följ upp

Analysera, utvär­de­ra, åter­kopp­la. Nådde vi de upp­sat­ta målen? Vad fun­ka­de bra respek­ti­ve mind­re bra?

Återkoppla till de du fått kon­takt med och se om ni kan hit­ta gemen­sam­ma näm­na­re fram­åt. Vem vet, kanske är det star­ten på ett lång­sik­tigt samarbete.

Ge inte upp. Opinionsbildning tar tid. Och att stå upp för någon­ting, genu­int och på rik­tigt, mås­te få ta tid. För att det ska bli bra krävs mer än ett engångs-enga­ge­mang. Det krävs mer än Almedalen för att byg­ga lång­sik­ti­ga varumärken.

Bonustips: Kika in Viaplay-seri­en ”Den inre cir­keln”, fritt base­rat på Almedalsveteranen Per Schlingmanns bok ”I mak­tens öga”, för att kom­ma i stämning!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »