Inbound marketing är inte inbound

Du har säkert hört talas om "inbound marketing". Speciellt om du är intresserad av marknadsföring och försäljning business-to-business (b2b). Men har du tänkt på att "inbound marketing" är mer outbound än inbound? Om inte förr, så kommer du tänka det efter att ha läst denna artikel.

Thomas Barregren
1 september 2017

Du har säkert hört talas om ”inbound mar­ke­ting”. Speciellt om du är intres­se­rad av mark­nads­fö­ring och för­sälj­ning busi­ness-to-busi­ness (b2b). Men har du tänkt på att ”inbound mar­ke­ting” är mer out­bound än inbound? Om inte förr, så kom­mer du tän­ka det efter att ha läst den­na artikel.

Outbound

Det domi­ne­ran­de arbets­sät­tet för mark­nads­fö­ring och för­sälj­ning har tills nu varit att söka upp pre­sum­ti­va kun­der i bransch­press, på mäs­sor, via tele­fon och and­ra kana­ler där de finns, och sen poc­ka på deras upp­märk­sam­het med reklam, utställ­ning­ar, tele­fon­för­sälj­ning och så vida­re. Eftersom des­sa akti­vi­te­ter är utåt­rik­ta­de sägs de vara out­bound.

När antal kana­ler är få och möj­lig­he­ten att inhäm­ta infor­ma­tion och kun­skap är begrän­sad fun­ge­rar out­bound som bäst. Företag kan med rim­lig insats upp­nå till­räck­lig räck­vidd med till­räck­lig fre­kvens för att ska­pa posi­tiv atti­tyd och dri­va försäljning.

Presumtiva kun­der upp­le­ver i bäs­ta fall out­bound som en käl­la till infor­ma­tion och kun­skap, och i säms­ta fall som en ound­vik­lig stör­ning. Oavsett så har out­bound posi­tiv effekt både på varu­mär­kes­at­ti­tyd och budskpa­serin­ran, visar forsk­ning.

Men, när möj­lig­he­ten att inhäm­ta infor­ma­tion och kun­skap ökar för­säm­ras effek­ten av outbound.

Outbound fungerar sämre med fler kanaler

Fram till 1990-talet var antal kana­ler få och likaså möj­lig­he­ter­na att lära sig om ett pro­blem, tänk­ba­ra lös­ning­ar och möj­li­ga leve­ran­tö­rer. Då fun­ge­ra­de out­bound som bäst, eftersom möj­li­ga köpa­re helt enkelt inte hade något annat alternativ.

Syftet med out­bound är att påver­ka. Det vet alla. Men vi vill ogär­na låta oss påver­kas. Människor har ett med­fött mot­stånd mot påver­kan, något som har stu­de­rats inom psy­ko­lo­gi av Knowles med fle­ra. Därför upp­levs out­bound allt mer irre­le­vant och stö­ran­de i takt med att antal kana­ler och möj­lig­he­ter­na att ta reda på saker själv ökar.

Denna utveck­ling bör­ja­de under 1990-talet. Redan då för­stod Philip Kotler, Seth Godin och för­fat­tar­na till The Cluetrain Manifesto att det för­änd­rar för­ut­sätt­ning­ar­na för mark­nads­fö­ring och för­sälj­ning för all fram­tid. Vi and­ra för­står det först nu när out­bounds allt säm­re effekt blir uppenbar.

Inbound

Men det finns till­vä­ga­gångs­sätt som fun­ge­rar trots fler kana­ler och bätt­re möj­lig­he­ter att inhäm­ta infor­ma­tion och kun­skap. Utmärkande för dem är

 • när­va­ro på mot­ta­gar­nas vill­kor i sam­man­hang där pre­sum­ti­va kun­der finns
 • lång­va­rigt och kon­si­stent erbju­dan­de av mot­ta­gar­vär­de utan krav på motprestation
 • spar­sam använd­ning av out­bound och mesta­dels för att spri­da det erbjud­na mottagarvärdet
 • ing­en för­sälj­ning för­rän pre­sum­tiv kund har själv­kva­li­fi­ce­rat sig genom att söka kon­takt med säl­ja­re istäl­let för tvärtom

Eftersom syf­tet är att pre­sum­ti­va kun­der ska ta kon­takt med säl­ja­re – i mot­sats till out­bound – kal­las des­sa akti­vi­te­ter för inbound.

Inbound marketing

Man kan tro att “inbound mar­ke­ting” bety­der mark­nads­fö­ring med inbound-akti­vi­te­ter. Men det är fel. Begreppet inbound mar­ke­ting myn­ta­des av mjuk­va­ru­fö­re­ta­get Hubspot för att beteck­na det arbets­sätt som deras verk­tyg stödjer.

Namnet ”inbound mar­ke­ting” myn­ta­des av Hubspots grun­da­re Brian Halligan (t.h.) och Dharmesh Shah (t.v.) enligt dem själva.

Enligt Hubspot består inbound mar­ke­ting av fyra delar:

 • Attrahera pre­sum­ti­va kun­der till en blogg med inne­håll de kan tän­kas vil­ja ta del av.
 • Konvertera besö­ka­re av blog­gen till ”kon­tak­ter” genom att erbju­da rap­por­ter, eböc­ker och annat inlåst inne­håll i utbyte mot kontaktuppgifter.
 • Stänga affä­rer genom att ”fost­ra” kon­tak­ter till kun­der med mejl som skic­kas automatiskt.
 • Behaga kun­der med per­so­na­li­se­rat inne­håll i syf­te att säl­ja mer.

Inbound mar­ke­ting kal­las så eftersom den förs­ta akti­vi­te­ten går ut på att attra­he­ra pre­sum­ti­va kun­der med blog­gin­lägg. Men där upp­hör all lik­het med inbound. Till störs­ta delen är inbound mar­ke­ting egent­li­gen outbound!

Jag ska strax för­kla­ra. Men först behö­ver vi påmin­na oss om den klas­sis­ka säljtrat­ten och för­stå hur inbound mar­ke­ting är tänkt att fungera.

Säljtratten

För att för­stå var­för inbound mar­ke­ting egent­li­gen är out­bound, tar vi den klas­sis­ka säljtrat­ten (eng. sales fun­nel) till hjälp.

Från top­pen till bot­ten har du:

 • Suspects: Presumtiva kun­der som har varit inne på webbplatsen.
 • Leads: Presumtiva kun­der som har läm­nat kon­takt­upp­gif­ter på webbplatsen.
 • Opportunities: Presumtiva kun­der som säl­ja­re har kva­li­fi­ce­rat mot till exem­pel BANT-kri­te­ri­er­na.

Ovanför säljtrat­ten svä­var ett moln med alla pre­sum­ti­va kun­der (din mark­nad). De som ram­lar ned i säljtrat­ten blir suspects, sen leads och sist oppor­tu­ni­ti­es, innan de ram­lar ut i and­ra änden som kun­der. Det vill säga, om allt går som du hop­pas, för trat­ten läc­ker som ett såll. Men det vet du för­stås allt­för väl.

Marknadsföring och för­sälj­ning syf­tar till att för­må pre­sum­ti­va köpa­re att hop­pa ned från mol­net in i trat­ten och sen för­sö­ka hål­la dem bor­ta från alla läc­kor och lot­sa dem genom trat­ten och ut i and­ra änden. Det krä­ver en rad aktiviteter.

Så fungerar inbound marketing

Vid inbound mar­ke­ting är den förs­ta akti­vi­te­ten att attra­he­ra dem till en webb­plats. För det ända­må­let används en blogg som ofta och regel­bun­det upp­da­te­ras med inne­håll som för­mo­das loc­ka målgruppen.

Det är svårt att lot­sa en ano­nym besö­ka­re genom säljtrat­ten. Därför går näs­ta akti­vi­tet vid inbound mar­ke­ting ut på att kon­ver­te­ra ”suspects” till ”leads” – att loc­ka av besö­ka­re deras kon­takt­upp­gif­ter. För ända­må­let används en ”lead mag­net” – en rap­port, ebok eller något annat lite mer påkostat inne­håll som pre­sum­ti­va kun­der för­vän­tas vil­ja ge upp sina kon­takt­upp­gif­ter för att få.

Så långt kan man med lite god vil­ja säga att inbound mar­ke­ting är inbound. God vil­ja, eftersom de fles­ta som gör inbound mar­ke­ting ofta är all­de­les för pus­hi­ga. Men från och med nu är allt outbound.

I sam­ma ögon­blick som en pre­sum­tiv köpa­re ”kon­ver­te­rar” – det vill säga gått i fäl­lan och lad­dat ned rap­por­ten eller ebo­ken eller vad som nu används som lock­be­te – så blir hen ett ”lead” som skic­kas till säljarna.

I näs­ta steg gör säl­ja­re vad de ska göra: Kontaktar leads som ver­kar vär­da att jaga – en out­bound akti­vi­tet. De som efter förs­ta kon­takt vill fort­sät­ta att pra­ta och mat­char säl­ja­rens krav­spe­ci­fi­ka­tion har kom­mit till den sista delen av säljtrat­ten. De har bli­vit ”oppor­tu­ni­ti­es”.

Alla and­ra skic­kas till lead nur­tu­ring för att ”fost­ras” (eng: nur­tu­ring). I de all­ra fles­ta fall inne­bär det att de utsätts för drip mar­ke­ting – en out­bound aktivitet.

Inbound marketing är outbound

Det är ing­et fel med inbound mar­ke­ting – mer än att nam­net är vil­se­le­dan­de. Inbound mar­ke­ting är mer out­bound än inbound. Överst i säljtrat­ten används inbound för att loc­ka pre­sum­ti­va köpa­re. Sen används out­bound res­ten av vägen. Om du är med­ve­ten om det, och tyc­ker det är okej, så är inbound mar­ke­ting ing­en dålig metod. Och är du ett mind­re b2b-före­tag som söker ett allt-i-ett verk­tyg kan Hubspots vara rätt för dig.

Men se upp så att du inte dras med av med­vin­den som inbound mar­ke­ting har just nu.

 

Det är lätt att för­stå att meto­den är popu­lär. Den lovar ju fler leads. Men är fler leads all­tid bra? Tänk efter vil­ket som är bäst för ditt före­tag: 10 leads som är genu­int intres­se­ra­de av ert erbju­dan­de, eller 100 leads som vill ha er rap­port eller ebok?

Bättre sätt

Om du tyc­ker det är bätt­re med 10 genu­int intres­se­ra­de leads, istäl­let för 90 gra­tisä­ta­re och 10 kanske intres­se­ra­de, så är inbound mar­ke­ting inte för dig.

Använd istäl­let inbound-akti­vi­te­ter hela vägen genom säljtrat­ten. Först för att fånga intres­set (pre­cis som vid inbound mar­ke­ting), sen för att byg­ga kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal, där­ef­ter för att utma­na pre­sum­ti­va köpa­re med idéer som leder till din affär, och till sist för att eta­ble­ra en kon­sul­ta­tiv rela­tion mel­lan pre­sum­ti­va köpa­re och de hos ditt före­tag som säljer.

 

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »