Inbound marketing och content marketing — samma sak?

Är content marketing samma sak som inbound marketing? Vad är permission marketing? Och hur hänger dessa ihop med digital marketing? Om du känner dig förvirrad är du vare sig ensam eller i dåligt sällskap. Många, även representanter för välkända byråer, har svårt att hålla isär begreppen. Men lugn. Efter att ha läst denna artikel kommer du förstå var begreppen överlappar och var de kompletterar varandra.

Thomas Barregren
23 maj 2013

Är con­tent mar­ke­ting sam­ma sak som inbound mar­ke­ting? Vad är per­mis­sion mar­ke­ting? Och hur häng­er des­sa ihop med digi­tal mar­ke­ting? Om du kän­ner dig för­vir­rad är du vare sig ensam eller i dåligt säll­skap. Många, även repre­sen­tan­ter för väl­kän­da byrå­er, har svårt att hål­la isär begrep­pen. Men lugn. Efter att ha läst den­na arti­kel kom­mer du för­stå var begrep­pen över­lap­par och var de kom­plet­te­rar varandra.

I begynnelsen var Ordet

I begyn­nel­sen var Ordet, och Ordet var mark­nads­fö­ring. Sen yng­la­de Ordet av sig, och vi fick per­mis­sion mar­ke­ting, inter­rup­ti­ve mar­ke­ting, inbound mar­ke­ting, out­bound mar­ke­ting, con­tent mar­ke­ting, digi­tal mar­ke­ting och en mas­sa and­ra for­mer av marknadsföring.

Till det ytt­re kan många for­mer vara för­vil­lan­de lika. Vad är skill­na­den mel­lan per­mis­sion mar­ke­ting och inbound mar­ke­ting? Båda hand­lar om att inte tränga sig på, utan låta mål­grup­pen kom­ma till dig. Vad är skill­na­den mel­lan inbound mar­ke­ting och con­tent mar­ke­ting? Båda för­sö­ker byg­ga rela­tion med inne­håll som intres­se­rar målgruppen.

Har du prö­vat att söka på web­ben efter svar? Det är inte lätt. Det finns gott om för­sök at för­kla­ra den ena eller and­ra ter­men. Men sam­ma begrepp ges oli­ka för­kla­ring­ar på skil­da sidor. Och skil­da begrepp ges snar­lik för­kla­ring på oli­ka stäl­len. Vilka defi­ni­tio­ner är rätt och vil­ka är fel? Och hur är begrep­pen rela­te­ra­de till varand­ra? Det är des­sa två frå­gor jag för­sö­ker besva­ra i den­na artikel.

Vilka definitioner är rätt och vilka är fel?

Det finns lika många defi­ni­tio­ner av con­tent mar­ke­ting, inbound mar­ke­ting, per­mis­sion mar­ke­ting och digi­tal mar­ke­ting som det finns för­men­ta exper­ter på des­sa områ­den. De fles­ta vet vad de pra­tar om, och ger en kor­rekt beskriv­ning, om än med egna ord. En del pra­tar strunt, bara för att fram­stå som kun­nig, fast de egent­li­gen inte alls har haft tid att sät­ta sig in i saken. Till sist finns det de som vil­se­le­der för snöd vin­nings skull, till exem­pel vis­sa mar­ke­ting auto­ma­tion pro­gram­va­ru­le­ve­ran­tö­rer som för­sö­ker fram­stäl­la sina system som con­tent mar­ke­ting verktyg.

Men även när man har skilt vetet från agnar­na, så kvar­står pro­ble­met att alla för­kla­rar begrep­pen med egna ord. Ord som ofta är fär­ga­de av exper­tens eller den­nes arbets­gi­vares intres­sen. Ta dig en titt på de 21 defi­ni­tio­ner av con­tent mar­ke­ting som Heidi Cohen har sam­lat så för­står du vad jag menar.

Att leta upp förs­ta använd­ning­en av var­je term, och använ­da det­ta som grund för en defi­ni­tion av begrep­pet, är inte en lös­ning. De har sedan länge fått egna liv, och har utveck­lats och för­dju­pats. Så den bäs­ta lös­ning­en enligt min mening är att sam­man­fat­ta hur begrep­pen används idag. Det är vad jag har gjort nedan. Men innan vi kom­mer dit, behö­ver vi ock­så tit­ta på den and­ra frågan.

Hur är begreppen relaterade till varandra?

Begreppen är som regel defi­ni­e­ra­de och för­kla­ra­de i iso­le­ring från varand­ra. Det är enligt min mening dumt. Begreppen går in i varand­ra och behö­ver där­för för­kla­ras i rela­tion till varand­ra. Först när vi beskri­ver de oli­ka for­mer­na av mark­nads­fö­ring sida vid sida kan vi se fak­tis­ka lik­he­ter och för­stå skillnader.

Låt oss bör­ja med modern till dem alla – Ordet med stort O – mark­nads­fö­ring. Begreppet kan för­kla­ras på många sätt. Heidi Cohen har sam­man­ställt 72 oli­ka defi­ni­tio­ner av mark­nads­fö­ring. Jag skall bju­da på en 73:e som pas­sar vårt ändamål:

Ett före­tags mark­nads­fö­ring är en upp­sätt­ning av akti­vi­te­ter som syf­tar till att eta­ble­ra och behål­la en rela­tion till per­so­ner som utgör före­tags mark­nad med målet att de skall köpa före­ta­gets pro­duk­ter och tjänster.

Med det­ta syn­sätt kan akti­vi­te­ter­na lik­nas vid verk­tyg och mark­nads­fö­ring vid en verk­tygs­lå­da.

Tänk nu att verk­tyg är färg­mär­ka efter ända­mål. Verktyg för att bear­be­ta trä, t.ex. rasp, är märk­ta med blått. Verktyg för att bear­be­ta metall, t.x. båg­fil, är märk­ta med gult. Verktyg som kan använ­das för både metall- och trä­ar­be­te, t.ex. skruv­mej­sel, är märk­ta med både blått och gult. Vi kan illu­stre­ra det­ta genom att rita en blå rek­tang­el under alla trä­verk­tyg, en gul rek­tang­el runt alla metall­verk­tyg och låta de två rek­tang­lar­na över­lap­pa för verk­tyg som kan använ­das för både och.

inbound-marketing-vs-content-marketing-fig-1

Om vi ersät­ter trä­verk­tyg med akti­vi­te­ter som syf­tar till att ska­pa leads och kul­ti­ve­ra dem till kun­der – lead gene­ra­tion och lead nur­tu­ring – och metall­verk­ty­gen med akti­vi­te­ter som använ­der digi­ta­la kana­ler – digi­tal mar­ke­ting – så ser bil­den ut så här.

inbound-marketing-vs-content-marketing-fig-2

Överlappet mel­lan gult och blått mot­sva­rar akti­vi­te­ter som syf­tar till att ska­pa leads och kul­ti­ve­ra dem till kun­der och som använ­der digi­ta­la kanaler.

På sam­ma sätt skall jag i föl­jan­de avsnitt för­kla­ra per­mis­sion mar­ke­ting, inbound mar­ke­ting och con­tent marketing.

Permission marketing (samtyckesbaserad marknadsföring)

Runt omkring oss pågår stän­digt mark­nads­fö­ring som poc­kar på vår upp­märk­sam­het utan att vi har bett om det. Sådan mark­nads­fö­ring för­sö­ker stjä­la vår upp­märk­sam­het för att få fram sitt bud­skap. Det kan vara affi­scher i tun­nel­ba­nan eller på bus­sen som vi inte kan und­vi­ka, annon­ser i maga­sin och tid­ning­ar som vi mås­te blädd­ra för­bi, reklam hem i brev­lå­dan eller skic­kad med epost som du mås­te slänga, hög­ljud­da avbrott i radio- och tv-pro­gram för reklam, tele­fon­säl­ja­re som stör hem­fri­den och så vida­re. Gemensamt för sådan mark­nads­fö­ring är att den sker utan vårt sam­tyc­ke och avbry­ter oss i det vi tän­ker eller gör. Sådan mark­nads­fö­ring kal­las för inter­rup­tion mar­ke­ting.

Men det pågår ock­så annan mark­nads­fö­ring. En mer låg­mäld och ödmju­ka­re mark­nads­fö­ring. En mark­nads­fö­ring som ber om lov. En bro­schyr du väl­jer att ploc­kar med dig från en mäs­sa. Ett nyhets­brev som du själv väl­jer att pre­nu­me­re­rar på. Ett fru­kost­se­mi­na­ri­um du väl­jer att gå på. En blogg du väl­jer att föl­ja. Gemensamt för sådan mark­nads­fö­ring är att den sker med vårt sam­tyc­ke och att vi tar till oss bud­ska­pet när det pas­sar oss. Sådan mark­nads­fö­ring kal­las för per­mis­sion mar­ke­ting. Begreppet gjor­des popu­lärt av Seth Godin. Läs hans blogg om per­mis­sion mar­ke­ting.

All mark­nads­fö­ring, vare sig den är digi­tal eller inte, och vare sig den sker för att ska­pa och kul­ti­ve­ra leads eller sena­re, är anting­en inter­rup­tion mar­ke­ting eller per­mis­sion marketing.

inbound-marketing-vs-content-marketing-fig-3

Inbound marketing

Inom digi­tal mar­ke­ting kal­las inter­rup­tion och per­mis­sion mar­ke­ting som utförs med målet att gene­re­ra eller kul­ti­ve­ra leads för out­bound mar­ke­ting respek­ti­ve inbund mar­ke­ting.

inbound-marketing-vs-content-marketing-fig-4

Termen out­bound mar­ke­ting reflek­te­rar för­hål­lan­det att den avsän­da­ren aktivt för ut sitt inne­håll till mot­ta­ga­re. Termen inbound mar­ke­ting avspeg­lar det fak­tum att mot­ta­ga­ren aktivt söker upp avsän­da­rens inne­håll. Begreppen myn­ta­des av HubSpot. Läs deras blogg om inbound mar­ke­ting.

Inbound mar­ke­ting för­ut­sät­ter att inne­hål­let är läro­rikt, infor­ma­tivt eller roligt för mål­grup­pen. Det kan till exem­pel vara en ebok att lad­da ned, ett nyhets­brev via epost eller ett under­hål­lan­de vide­oklipp. Innehållet kan ha fram­ställts enligt jour­na­lis­tis­ka prin­ci­per, men kan ock­så vara mer eller mind­re öppen reklam.

Content marketing (innehållsmarknadsföring)

I arti­keln Content mar­ke­ting – vad är det? Hajp eller något att ta på all­var? för­kla­rar jag con­tent mar­ke­ting så här:

Content mar­ke­ting är redak­tio­nell mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Det inne­bär att mark­nads­av­del­ning­en, inhouse eller outsour­cat, tilläm­par jour­na­lis­tis­ka prin­ci­per för att pro­du­ce­rar och pub­li­ce­rar inne­håll som mål­grup­per fin­ner läro­rikt, infor­ma­tivt eller roligt.

Att jour­na­lis­tis­ka prin­ci­per tilläm­pas inne­bär bland annat att inne­hål­let inte är reklam (öppen eller dold) utan av all­mänt intres­se för mål­grup­pen, och att det är under­byggt med nog­grann rese­arch eller tro­vär­di­ga käl­lor. För att kla­ra att pro­du­ce­ra sådant inne­håll mås­te kom­mu­ni­ka­tions- och mark­nads­av­del­ning­ar­na bör­ja arbe­ta redak­tio­nellt. Kommunikations- och mark­nads­av­del­ning­ar mås­te bli redaktioner.

Syftet är natur­ligt­vis kom­mer­si­ellt: att öka syn­lig­he­ten, posi­tio­ne­ra sig och byg­ga varu­mär­ke, samt att gene­re­ra leads och få loja­la kun­der. Det skil­jer con­tent mar­ke­ting från jour­na­li­sti­ken. Samtidigt är det just de jour­na­lis­tis­ka prin­ci­per­na som skil­jer con­tent mar­ke­ting från reklam.

Av beskriv­ning­en, som stäm­mer väl över­ens med and­ras för­kla­ring­ar av begrep­pet, framgår

  • att con­tent mar­ke­ting är en form av per­mis­sion mar­ke­ting,
  • att con­tent mar­ke­ting kan ske både digi­talt (t.ex. blogg) och ana­logt (t.ex. tryckt kundtidning),
  • att con­tent mar­ke­ting kan använ­das både för 
    • att gene­re­ra och kul­ti­ve­ra leads och
    • att upp­rätt­hål­la och för­dju­pa rela­tio­ner med exi­ste­ran­de kun­der, samt
  • att con­tent mar­ke­ting över­lap­par inte helt med inbound mar­ke­ting, som ock­så rym­mer mark­nads­fö­ring som inte föl­jer de jour­na­lis­tis­ka principerna.

Slutresultat blir som i figu­ren nedan.

inbound-marketing-vs-content-marketing-fig-5

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »