Bild © Calsidyrose (CC BY 2.0)

Innehåll längs köparens resa

Du vet att innehåll – bra innehåll som din målgrupp vill ta del av – är absolut vitalt för att lyckas med digital marknadsföring. Men vad för innehåll vill de ta del av? Det är en central fråga som många brottas med. Desto mer du funderar på den, desto mer inser du att frågan är mångbottnad. Innehållet måste anpassas efter målgruppen, efter kanalen, efter tonaliteten och så vidare. Och kanske viktigast, men allt för ofta förbisett: Du måste anpassa innehållet efter var kunden befinner sig i sin resa genom säljtratten. I denna artikel får du lära dig en användbar modell för att identifiera och beskriva vad för sorts innehåll som du behöver producera och publicera längs köparens resa. Läs vidare!

Thomas Barregren
7 oktober 2013

Du vet att inne­håll – bra inne­håll som din mål­grupp vill ta del av – är abso­lut vitalt för att lyc­kas med digi­tal mark­nads­fö­ring. Men vad för inne­håll vill de ta del av? Det är en cen­tral frå­ga som många brot­tas med. Desto mer du fun­de­rar på den, desto mer inser du att frå­gan är mång­bott­nad. Innehållet mås­te anpas­sas efter mål­grup­pen, efter kana­len, efter tona­li­te­ten och så vida­re. Och kanske vik­ti­gast, men allt för ofta för­bi­sett: Du mås­te anpas­sa inne­hål­let efter var kun­den befin­ner sig i sin resa genom säljtrat­ten. I den­na arti­kel får du lära dig en använd­bar modell för att iden­ti­fi­e­ra och beskri­va vad för sorts inne­håll som du behö­ver pro­du­ce­ra och pub­li­ce­ra längs köpa­rens resa. Läs vidare!

Content marketing och köparens resa

Marknadsföring hand­lar om att omvand­la möj­li­ga köpa­re, som är ove­tan­de om ditt erbju­dan­de, till nöj­da kun­der, som är loja­la och rekom­men­de­rar ditt erbju­dan­de till and­ra. Det är en pro­cess – mark­nads­fö­rings­pro­ces­sen – som består av steg där mark­nads­fö­ring­en (inklu­si­ve för­sälj­ning) tar kun­der­na från ett till­stånd till ett annat.

marketing-process

Denna pro­cess kan beskri­vas med oli­ka model­ler. Jag dis­ku­te­ra­de des­sa i mitt för­ra blog­gin­lägg och går där­för inte in mer på det här. I stäl­let skall vi tit­ta när­ma­re på vad för sorts inne­håll dina kun­der vill ha i de oli­ka till­stån­den, och vad för sorts inne­håll som kan för­må dem att ta ste­get till näs­ta till­stånd. Detta är vad con­tent mar­ke­ting hand­lar om.

Köparens innehållsresa

För att pro­du­ce­ra inne­håll som fång­ar intres­set hos kun­der i ett visst till­stånd, så mås­te vi kän­na till vad för sorts inne­håll kun­den vill ta del av i just det till­stån­det. För att dri­va kun­den till näs­ta till­stånd, så mås­te vi ock­så kän­na till vad som kan för­må dem att ta det ste­get. Dessa två aspek­ter – vad de vill ha och vad som får dem att gå vida­re – beskrivs sche­ma­tiskt i vad vi kal­lar köpa­rens inne­hålls­re­sa:

buyer's-content-journey

Köparens inne­hålls­re­sa består av sju till­stånd och sex steg. I figu­ren (som ock­så kan lad­das ned som PDF-fil eller PNG-bild) beskrivs des­sa i all­män­na orda­lag. Vid arbe­tet med att ta fram en inne­hålls­stra­te­gi för con­tent mar­ke­ting, så behö­ver des­sa utveck­las och beskri­vas för var­je mål­grupp. Mer om det i en kom­man­de artikel.

Köparens tillstånd

Modellen beskri­ver sju till­stånd som kun­den kan befin­na sig i:

Ovetande
Kunden är ove­tan­de om före­ta­get och deras pro­duk­ter och kanske i all­män­het om det sak­om­rå­de som före­ta­get är verk­sam inom. Hon söker all­mänt efter inne­håll om sådant som intres­se­rar henne.
Nyfiken
Kunden är nyfi­ken att veta mer om det sak­om­rå­de som före­ta­get är verk­sam inom. Hon söker efter inne­håll som berät­tar om det sak­om­rå­de som före­ta­get är verk­sam inom utan att gå in på detaljer.
Inspirerad
Kunden är inspi­re­rad att lära sig mer om det sak­om­rå­de som före­ta­get är verk­sam inom och dess möj­lig­he­ter. Hon söker efter inne­håll för att lära sig mer om det sak­om­rå­de som före­ta­get är verk­sam inom.
Motiverad
Kunden är moti­ve­rad att köpa pro­duk­ter inom det sak­om­rå­de som före­ta­get är verk­sam inom. Hon söker efter inne­håll som visar på för­de­lar och nack­de­lar med oli­ka alter­na­tiv inom det sak­om­rå­de som före­ta­get är verk­sam inom.
Övertygad
Kunden är över­ty­gad om att den skall köpa pro­duk­ter inom det sak­om­rå­de som före­ta­get är verk­sam inom och kän­ner att före­ta­get är rätt leve­ran­tör. Hon söker efter inne­håll som ger en ratio­nell för­kla­ring var­för des­sa pro­duk­ter behövs och var­för före­ta­get är rätt leverantör.
Redo
Kunden är redo att genom­fö­ra köp av pro­duk­ter från före­ta­get. Hon söker efter inne­håll som visar hur pro­duk­ten används på bäs­ta sätt.
Nöjd
Kunden är nöjd för allt inne­håll som hjäl­per hen­ne att använ­da pro­duk­ten på bäs­ta sätt, och för allt annat trev­ligt mate­ri­al som hon kan ta del av. Hon söker efter inne­håll som visar hur pro­duk­ten används på bäs­ta sätt eller intres­se­rar hen­ne i allmänhet.

Marknadsförarens och säljarens steg

Modellen beskri­ver ock­så sex steg som du, som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re, mås­te ta kun­den genom:

Uppmärksamma
För att ta kun­den från ove­tan­de till nyfi­ken skall du upp­märk­sam­ma det sak­om­rå­de som ditt före­tag är verk­sam inom och eta­ble­ra en rela­tion. Det gör du genom att fånga och bibe­hål­la kun­dens upp­märk­sam­het med något som intres­se­rar kun­den utan att det nöd­vän­digt­vis är inom före­ta­gets område.
Intressera
För att ta kun­den från nyfi­ken till inspi­re­rad skall du intres­se­ra kun­den att lära sig mer om det sak­om­rå­de som ditt före­tag är verk­sam inom och dess möj­lig­he­ter. Det gör du genom att visa, utan att argu­men­te­ra, på vad det sak­om­rå­de som före­ta­get är verk­sam inom hand­lar om och vil­ka möj­lig­he­ter det skapar.
Väcka öns­kan
För att ta kun­den från inspi­re­rad till moti­ve­rad skall du väc­ka öns­kan att köpa pro­duk­ter inom det sak­om­rå­de som ditt före­tag är verk­sam inom. Det gör du genom att bju­da på kun­skap om och erfa­ren­het av det sak­om­rå­de som före­ta­get är verk­sam inom utan att pra­ta i egen sak.
Övertyga
För att ta kun­den från moti­ve­rad till över­ty­gad skall du över­ty­ga kun­den att köpa ditt före­tags pro­duk­ter. Det gör du genom att redo­gö­ra för för­de­lar och nack­de­lar med oli­ka alter­na­tiv, och hjäl­pa kun­den att göra rätt val (som kanske inte är deras produkter).
Påskynda hand­ling
För att ta kun­den från över­ty­gad till redo skall du påskyn­da hand­ling genom att hjäl­pa till med sakar­gu­ment som kun­den behö­ver för att över­ty­ga sig själv och sin omgiv­ning. Det gör du genom att till­han­da­hål­la mate­ri­al som kun­den kan använ­da för att ratio­na­li­se­ra och moti­ve­ra ett inköp.
Tillfredsställa
För att ta kun­den från redo till nöjd skall du till­freds­stäl­la kun­ders behov av hjälp, stöd och omtänk­sam­het. Det gör du genom att hjäl­pa så myc­ket de bara förmår med manu­a­ler, kun­skaps­bank, råd, tips, trix för att bäst utnytt­ja den köp­ta pro­duk­ten samt genom fler artik­lar som mål­grup­pen fin­ner all­mänt intressanta.

Från generell modell till målgruppsspecifik modell

Beskrivningarna av de sju till­stån­den och sex ste­gen är gene­rell. Med god kun­skap om dina mål­grup­per kan du ersät­ta de gene­rel­la tex­ter­na med spe­ci­fik dito.

Speciellt skall du för var­je steg ange ämneska­te­go­ri­er som fång­ar mål­grup­pens intres­se och dri­ver dem vida­re. Dessa ämneska­te­go­ri­er används sena­re, av en redak­tör eller skri­bent, för att hit­ta på ämnen att skri­va om, och för att sök­mo­to­rop­ti­me­ra innehållet.

Ladda ned, använd, modifiera och sprid modellen

Vi har utveck­lat köpa­rens inne­hålls­re­sa, och delar gär­na med oss av model­len under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 2.5 Sverige licen­se. Du får

  • lad­da ned den som PDF-fil eller PNG-bild,
  • använ­da den (även kommersiellt),
  • modi­fi­e­ra den och
  • spri­da den

på vill­kor

  • att du tyd­ligt anger Kntnt Sweden AB som upp­hovs­man, och
  • att du endast spri­der den eller modi­fi­e­ring under sam­ma licens.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »