Jackie Kothbauer: ”Är content marketing en defensiv åtgärd?”

Jackie Kothbauer, känd profil inom sociala medier och experter på personliga varumärken, frågade mig på Facebook om content marketing en defensiv åtgärd för att få ha en dialog med kunder. Bra fråga. Läs svaret nu!

Thomas Barregren
17 mars 2015

Jackie Kothbauer är för det per­son­li­ga varu­mär­ket vad Magdalena Ribbing är för vett och eti­kett. Det skri­ver hon själv på sin webb­plats (som nu är bort­ta­gen, red. anm.). Hon är ock­så en pro­fil inom soci­a­la medi­er i all­män­het. Så när hon, med anled­ning av vår inter­vju med Erik Modig, skri­ver en lång och insikts­full kom­men­tar på Facebook, så tog jag lite tid på mig för att ge ett bra svar.

När jag hade skri­vit klart mitt svar och postat det, så insåg jag att det egent­li­gen var en hel arti­kel. En arti­kel som sam­man­fat­tar myc­ket av mina tan­kar om vad som hän­der inom kom­mu­ni­ka­tions­om­rå­det och vad det med­för för före­tag och orga­ni­sa­tio­ner som vill nå ut till en målgrupp.

Så med en för­hopp­ning om att du ska fin­na det rele­vant, intres­sant, vär­de­fullt och auten­tiskt, så åter­pub­li­ce­rar jag mitt svar här. Det är redi­ge­rat. Jag har lagt till mel­lan­ru­bri­ker, län­kar och gjort and­ra anpass­ning­ar för web­ben. Jag har ock­så lagt till avsnit­tet om kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal och omfor­mu­le­rat de fyra prin­ci­per­na så att de blir ännu tyd­li­ga­re än i mitt originalsvar.

Jackie Kothbauer och content marketing

I sin kom­men­tar på Facebook skev Jackie Kothbauer bland annat:

En sak slår mig efter att ha träf­fat exper­ter, arbe­tat med kundca­se och läst siff­ror – att över­hu­vud­ta­get få någon att ta del av reklam blir allt svå­ra­re. Hypersegmentering och effekt­mät­ning för att max­i­me­ra rele­van­sen blir möj­lig tack vare digi­ta­li­se­ring­en. Vad jag und­rar är hur varu­mär­kes­re­kla­men skall över­le­va och vart den skall ta vägen? Är con­tent mar­ke­ting en defen­siv åtgärd för att alls få ha en dia­log med kunderna?

Här föl­jer mitt svar.

Svårare att nå ut med reklam

Det blir allt svå­ra­re att nå fram med reklam, som vi har varit vana att se den. Philip Kotler och Seth Godin för­ut­såg det­ta redan för 16 år sedan. Då var för­änd­rings­tak­ten lång­sam. Men den har acce­le­re­rat kraf­tigt sista tiden. Idag mär­ker alla av det. Många und­rar vad som hän­der. Men allt för få har ännu insett vart vi är på väg.

Jag har i en arti­kel för­sökt för­kla­ra vad som hän­der, vil­ka spel­reg­ler som kom­mer att gäl­la fram­ö­ver, och hur con­tent mar­ke­ting pas­sar in i bil­den. Jag ska ge en kraf­tigt för­kor­tad och för­enklad ver­sion här.

Maktförskjutning

För ca 20 år sedan fick vi web­ben, för ca 10 år sedan fick vi soci­a­la medi­er och för 8 år sedan fick vi smarttelefoner.

Tillsammans har des­sa tre saker givit var och en av oss möj­lig­het att kom­mu­ni­ce­ra med vem som helst, när som helst och var som helst. En möj­lig­het som vi de sista åren har bör­jat upp­täc­ka och använ­da oss av.

Det har gjort oss mer och mer obe­ro­en­de av gam­la mass­me­di­er. Därmed hål­ler mak­ten över kom­mu­ni­ka­tions­med­len på att för­skju­tas från ett fåtal äga­re av mass­me­di­er till sto­ra mas­sor av folk.

Före och efter

Före för­skjut­ning­en sked­de kom­mu­ni­ka­tion på avsän­da­rens villkor.

– Vill du veta hur det gick i mat­chen igår? Köp min tid­ning, blädd­ra för­bi inri­kes- och utri­kesny­he­ter, eko­nom­si­dor och alla annon­ser, så får du sva­ret. Så kun­de avsän­da­ren säga, och sen tilläg­ga: Och för­res­ten, vill du synas i tid­ning­en så kos­tar det x kronor.

Efter för­skjut­ning­en sker kom­mu­ni­ka­tion på mot­ta­ga­rens villkor.

– Jag föl­jer mitt lag på Facebook. Då slip­per jag allt jag inte bryr mig om (i vart fall inte just nu). Och för­res­ten, för­sö­ker du ”spam­ma” mitt flö­de så bloc­ke­rar jag dig.

Facebook är som bekant inte reklam­fri. Så beskriv­ning­en är kraf­tigt för­enklad. Men jag tror ändå min poäng går fram.

Värdeskapande reklam och värdestödjande reklam

Så ja, jag hål­ler med om att det kom­mer bli allt svå­ra­re att nå fram med reklam, och all form av bud­skap, som mot­ta­ga­ren inte har bett om. Det gam­la invan­da sät­tet, att avbry­ta och tränga oss på med vårt bud­skap – inter­rup­tion mar­ke­ting som Seth Godin kal­lar det – kom­mer att fun­ge­ra allt sämre.

Men bety­der det att folk ald­rig vill ha reklam eller nås av ditt bud­skap? Nej. De vill ha reklam och bud­skap som ger dem någon form av vär­de. Och de accep­te­rar reklam och bud­skap som stöd­jer något de vär­de­sät­ter. I boken Reklam: för­stå­el­se och för­ny­el­se kal­lar Sara Rosengren och Henrik Sjödin (kol­le­gor till Erik Modig) det­ta för vär­deska­pan­de reklam respek­ti­ve vär­destöd­jan­de reklam.

Kommunikationskapital

Forskning bedri­ven av Center for Consumer Marketing vid Handelshögskolan i Stockholm visar att vär­deska­pan­de kom­mu­ni­ka­tion till och med byg­ger ett kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal som ver­kar vara skilt från varu­mär­kes­ka­pi­tal. Kommunikationskapital ger avsän­da­ren fle­ra fördelar:

 • Kostnadseffektiv kom­mu­ni­ka­tion: Företag med stort kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal får mer upp­märk­sam­het till läg­re kost­nad än and­ra. Fler upp­märk­sam­mar före­ta­gets annon­ser och annan reklam, och fler söker själv­mant upp före­ta­gets innehåll.
 • Bygger varu­mär­ke: Företag med stort kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal har ansträngt sig för att ska­pa mot­ta­gar­vär­de, vil­ket sig­na­le­rar att de ansträng­er sig extra för sina kun­der som upp­le­ver hög­re kva­li­té och bätt­re bemötande.
 • Bidrar med vär­de till sam­man­hang­et: Företag med stort kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal bidrar med mer­vär­de till en tid­ning, ett event och lik­nan­de som de med­ver­kar i.
 • Attraktiv sam­ar­bets­part­ner: Företag med stort kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal upp­levs av and­ra aktö­rer som en mer intres­sant sam­ar­bets­part­ner än andra.

Sara Rosengren berät­tar mer om des­sa för­de­lar i förs­ta avsnit­tet av Kntnt radio.

Förtjäna uppmärksamhet

Vad lär vi oss av det­ta? Företag – alla före­tag, både små och sto­ra, både B2C och B2B – mås­te först för­tjä­na mot­ta­gar­nas upp­märk­sam­het innan man för ut sitt budskap.

Mottagarens upp­märk­sam­het för­tjä­nar man genom att kom­mu­ni­ce­ra på ett sätt som ska­par vär­de för mot­ta­ga­ren (vär­deska­pan­de) eller ska­par vär­de för något som mot­ta­ga­ren bryr sig om (vär­destöd­jan­de). Först när man har gjort det kan man kom­ma med sitt säljbudskap.

Men det gäl­ler att inte miss­bru­ka för­tro­en­det. Det är som bekant svårt vun­net och lätt för­svun­net. Man kan allt­så inte gå fram som en ång­vält bara för att man en gång har gjort något som mot­ta­ga­ren värdesätter.

Sätt att förtjäna uppmärksamhet

Men hur ska­par man vär­de för mot­ta­ga­ren eller något som mot­ta­ga­ren bryr sig om? Det finns redan fle­ra idéer och fler lär kom­ma och gå. Youtility, Inbound Marketing, Content Marketing – ja, till och med Native Advertising, om den görs rätt (vil­ket väl­digt få gör) – är exem­pel på mark­nads­fö­ring som ska­par vär­de för mottagaren.

Har Erik Modig fel?

Så har Erik Modig fel i sitt blog­gin­lägg från 4 mars. Nej. Jag hål­ler med till 100% i det han skriver:

Problemet är att det bara blir en con­ten­ti­fi­e­ring av det egna säl­jet. Riktigt con­tent ska­pas genom att man foku­se­rar på vad som är av vär­de för använ­da­ren (utan att hela tiden ha det egna intres­set i bak­hu­vu­det). Det kos­tar peng­ar att ta fram rik­tigt vär­de­fullt con­tent som fak­tiskt kom­mer att ska­pa stor effekt. Därmed tyc­ker jag att ’van­li­ga’ före­tag ska fun­de­ra både en och två gång­er innan de bestäm­mer sig.

Bara ”content” räcker inte

Eriks poäng är att ”con­tent” i sig inte mark­nads­för eller säl­jer. Det mås­te ock­så vara vär­deska­pan­de och få ta tid.

Företag som inte för­står det, eller inte är bered­da att sat­sa lång­sik­tigt, kom­mer på kort sikt att lyc­kas bätt­re med gam­mal van­lig inter­rup­tion mar­ke­ting. Men pre­cis som Jackie Kothbauer skri­ver, så kom­mer de få det svå­ra­re och svå­ra­re att nå ut. Och på lång sikt går de svält­dö­den till mötes.

4 grundläggande principer

Observera att jag inte säger att de mås­te göra con­tent mar­ke­ting. Jag ser con­tent mar­ke­ting som en meto­dik, det vill säga en sam­ling prin­ci­per och ”best practi­ces”, jäm­för­bar med till exem­pel Toyotas meto­dik TPS. Det finns and­ra, och det kom­mer kom­ma och gå många fler. Men alla byg­ger på någ­ra grund­läg­gan­de principerna:

 1. Kommunikation ska vara accep­te­rad. Ditt före­tags kom­mu­ni­ka­tion behö­ver inte vara öns­kad av mot­ta­ga­ren, bara inte vara oönskad.
 2. Kommunikation ska ha en tyd­lig avsän­da­ren och syf­te. Din mot­ta­ga­re ska inte kän­na sig lurad när hen för­står att ditt före­tag är avsän­da­ren och vad syf­tet är.
 3. Kommunikation ska byg­ga rela­tion. Du behö­ver se till att ditt före­tag kom­mu­ni­ce­rar regel­bun­det, med för­ut­säg­bar kva­li­tet och inte för säl­lan för att eta­ble­ra, behål­la och för­dju­pa en relation.
 4. Kommunikation ska bidra till affärsnyt­ta eller verk­sam­hetsnyt­ta. Ditt före­tag eller orga­ni­sa­tion kom­mu­ni­ce­rar inte för kom­mu­ni­ka­tio­nens skull, utan har ett syf­te som du inte ska glöm­ma bort.

Fyra egenskaper hos innehåll som accepteras

Den förs­ta prin­ci­pen, att kom­mu­ni­ka­tion ska vara accep­te­rad, med­för fyra saker för inne­hål­ler som kommuniceras:

 1. Innehållet mås­te intres­se­ra mot­ta­ga­ren. Om en piz­ze­ria öpp­nar i ditt kvar­ter så kan deras pris­lis­ta vara intres­sant för dig.
 2. Innehåller ska vara rele­vant i den situ­a­tion som mot­ta­ga­ren befin­ner sig i. Om jag skul­le rabb­la piz­ze­ri­ans pris­lis­ta i näs­ta avsnitt av Kntnt radio skul­le du inte tyc­ka det var rele­vant, trots att det är intres­sant i annat sammanhang.
 3. Mottagaren ska upp­le­va inne­hål­let som vär­de­fullt. Det ska vara under­hål­lan­de, läro­rikt eller infor­ma­tivt. Om du får piz­ze­ri­ans pris­lis­ta i brev­lå­dan så sät­ter du kanske upp den på kyl­skåpet, för det var vär­de­full information.
 4. Mottagaren mås­te upp­le­va att inne­hål­let är auten­tiskt. Om pris­lis­tan påstår att du får ”äkta oxfi­lé” på piz­zan för 69 kro­nor så säger du säkert ”bulls­hit”.

Är content marketing en defensiv åtgärd?

Jackie Kothbauer frå­gar om  con­tent mar­ke­ting en defen­siv åtgärd för att alls få ha en dia­log med kunderna.

Nej. Det tyc­ker jag inte. Content mar­ke­ting, utfört rätt, är ett sätt att sys­te­ma­tiskt utfö­ra kom­mu­ni­ka­tion uti­från ovanstå­en­de fyra principer.

Så långt mitt svar på Facebook. Där finns ock­så ett stick­spår om sali­ence som jag hop­par över här. I stäl­let ska jag utveck­la mitt svar lite till.

Vad betyder ”defensiv”?

Svenska Akademiens ord­bok för­kla­rar sub­stan­ti­vet ”defen­siv” som ett ”strids­sätt där man inskrän­ker sig till att för­sva­ra sig o. ej angri­per” och adjek­ti­vet som att något ”går ut på att för­sva­ra”. Motsatsen, ”offen­siv”, är ett ”strids­sätt som huvud­sak­li­gen tar sig på anfall” respek­ti­ve ”som har avse­en­de på l. syf­tar till l. består i anfall”.

Jag har svårt att tän­ka på con­tent mar­ke­ting i des­sa ter­mer. Ska man använ­da des­sa ter­mer så mås­te det fin­nas något att för­sva­ra eller attac­ke­ra. I sam­man­hang­et mås­te det vara makt­för­skjut­ning­en från avsän­da­re till mottagare.

Jag tyc­ker inte con­tent mar­ke­ting vare sig är ett för­svar mot makt­för­skjut­ning­en eller en attack på den sam­ma. Maktförskjutningen hål­ler på att ske, och det enda vi kan göra är att anpas­sa oss. Och det är vad con­tent mar­ke­ting hand­lar om. Anpassning till den nya mak­t­ord­ning­en. Det är mot­ta­gar­na som bestäm­mer villkoren.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »