Joakim Eklund: Gamification i content marketing (Kntnt frukost 25)

Joakim Eklund från spelstudion Hello There berättar hur de tänker för att skapa spel som får miljontals människor att frivilligt umgås med ett varumärke i veckor, ibland månader eller till och med år.

Pia Tegborg
27 april 2016

Varje dag bom­bar­de­ras vi av drygt 200 kom­mer­si­el­la bud­skap sam­ti­digt som allt fler instal­le­rar reklam­bloc­ke­ra­re på sina enhe­ter. Hur gör du för att nå alla reklam­väg­ra­re? Content mar­ke­ting genom spel är ett effek­tivt sätt. Men hur går det till?

Om det­ta hand­lar april månads Kntnt fru­kost med Joakim Eklund, Senior Storyteller på gam­fi­ci­a­tion-byrån Hello There. Kntnt fru­kost arran­ge­ras i sam­ar­be­te med Cision, nät­ver­ket mark­nads­che­fer­na och Scandic Ruinen.

Så överlever du content shock

Frukost 160419 Anna Helin”Alla snac­kar om con­tent shock”. Så inle­der Anna Helin, mark­nads­chef på Cision, den­na Kntnt-fru­kost. Nyligen hem­kom­men från soci­a­la medi­er-kon­fe­ren­sen Disney Ragan, delar hon med sig av de senas­te tren­der­na inom content.

Att inne­hålls­pro­duk­tio­nen bara ökar, har nog knap­past und­gått någon. Samtidigt är mot­ta­gar­nas för­må­ga att ta del av inne­hål­let och vil­ja att spri­da det vida­re begrän­sad. Konsekvensen blir en allt tuf­fa­re fajt om mål­grup­pens uppmärksamhet.

Därför mås­te ditt inne­håll bli bätt­re och bätt­re. Vilket i sin tur kos­tar mer och mer peng­ar. Snart blir kost­na­den per kon­takt hög­re än vad som är för­svar­bart, och när det inträf­far ham­nar man i vad mark­nads­fö­rings­gu­run Mark Schaefer kal­lar con­tent shock.

Mer om vad det­ta inne­bär i prak­ti­ken och vad du kan göra åt det får du reda på om du lyss­nar på ”Så över­le­ver du con­tent shock” i avsnitt 26 av Kntnt Åsikt.

Innebörden av Gamification

publik-kntnt-frukost-25Googla på ordet ”gami­fi­ca­tion” och du får unge­fär 7 400 000 träf­far. Definitionerna är många och inte säl­lan jäm­ställs begrep­pet med loja­li­tets­pro­gram eller lik­ställs med ren underhållning.

För Joakim Eklund hand­lar gami­fi­ca­tion om att utnytt­ja spel­me­ka­nik, spel­tän­kan­de och spe­les­te­tik för utbild­ning, mark­nads­fö­ring, infor­ma­tion, mind­set-för­änd­ring eller moti­va­tion. Om att ska­pa enga­ge­mang. Självklart skall det vara roligt att lära sig nya saker eller få infor­ma­tion etc. men det pri­mä­ra syf­tet är inte underhållning.

Gamification i marknadsföringen

Spel för mark­nads­fö­ring är ing­et nytt. Redan 1995 kun­de Mer-äls­ka­re få ett Mer-spel på dis­kett i reklam­syf­te. Att spe­let var rik­tigt dåligt, och inte hade något med pro­duk­ten att göra, var inte så noga. I dag är där­e­mot kra­ven från kon­su­men­ten betyd­ligt högre.

Men var­för använ­da spel i din mark­nads­fö­ring?  Här är Joakims argument:

  • stärk varu­mär­ket
  • ska­pa en stark rela­tion till din målgrupp
  • spe­lets långa livs­längd jäm­fört med exem­pel­vis reklamfilm
  • få kundin­sikt då du kan föl­ja var­je steg använ­da­ren tar
  • nå adbloc­kers-använ­da­re.

Företag som Santa Maria, Esterella och mobi­lo­pe­ra­tö­ren Tre är exem­pel på före­tag som varit fram­gångs­ri­ka i att använ­da spel­for­men i sin marknadsföring.

Utbildningsspel är dock den sek­tor som väx­er all­ra mest inom gami­fi­ca­tion och ett lysan­de exem­pel på det­ta är Volvo som använt spel för att imple­men­te­ra Lean i organisationen.

Se filmen

Vi har som van­ligt spe­lat in pre­sen­ta­tio­nen. Som en tjänst till dig som inte kun­de kom­ma. Du kan se fil­men nedan eller på Vimeo eller YouTube. Om du före­drar att bara lyss­na så kan du göra det på SoundCloud.

Lyssna på samtalet

Vi har ock­så gjort en inter­vju med Joakim Eklund. Du hör den i avsnitt 57 av Kntnt Radio.

Boka plats på vårens sista Kntnt frukost

Hör Karin Stålhammar, kom­mu­ni­ka­tions- och PR-ansva­rig på Alcro, berät­ta om före­ta­gets spän­nan­de resa från Facebook-koma till pris­be­lönt con­tent. Torsdagen den 12 maj på Scandic Rubinen. Begränsat antal platser.

Anmäl dig här och nu!

 

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »