Joakim Eklund: Gamification i content marketing (Kntnt frukost 25)

Joakim Eklund från spelstudion Hello There berättar hur de tänker för att skapa spel som får miljontals människor att frivilligt umgås med ett varumärke i veckor, ibland månader eller till och med år.

Pia Tegborg
27 april 2016

Varje dag bom­bar­de­ras vi av drygt 200 kom­mer­si­el­la bud­skap sam­ti­digt som allt fler instal­le­rar reklam­bloc­ke­ra­re på sina enhe­ter. Hur gör du för att nå alla reklam­väg­ra­re? Content mar­ke­ting genom spel är ett effek­tivt sätt. Men hur går det till?

Om det­ta hand­lar april månads Kntnt fru­kost med Joakim Eklund, Senior Storyteller på gam­fi­ci­a­tion-byrån Hello There. Kntnt fru­kost arran­ge­ras i sam­ar­be­te med Cision, nät­ver­ket mark­nads­che­fer­na och Scandic Ruinen.

Så överlever du content shock

Frukost 160419 Anna Helin”Alla snac­kar om con­tent shock”. Så inle­der Anna Helin, mark­nads­chef på Cision, den­na Kntnt-fru­kost. Nyligen hem­kom­men från soci­a­la medi­er-kon­fe­ren­sen Disney Ragan, delar hon med sig av de senas­te tren­der­na inom con­tent.

Att inne­hålls­pro­duk­tio­nen bara ökar, har nog knap­past und­gått någon. Samtidigt är mot­ta­gar­nas för­må­ga att ta del av inne­hål­let och vil­ja att spri­da det vida­re begrän­sad. Konsekvensen blir en allt tuf­fa­re fajt om mål­grup­pens upp­märk­sam­het.

Därför mås­te ditt inne­håll bli bätt­re och bätt­re. Vilket i sin tur kos­tar mer och mer peng­ar. Snart blir kost­na­den per kon­takt hög­re än vad som är för­svar­bart, och när det inträf­far ham­nar man i vad mark­nads­fö­rings­gu­run Mark Schaefer kal­lar con­tent shock.

Mer om vad det­ta inne­bär i prak­ti­ken och vad du kan göra åt det får du reda på om du lyss­nar på ”Så över­le­ver du con­tent shock” i avsnitt 26 av Kntnt Åsikt.

Innebörden av Gamification

publik-kntnt-frukost-25Googla på ordet ”gami­fi­ca­tion” och du får unge­fär 7 400 000 träf­far. Definitionerna är många och inte säl­lan jäm­ställs begrep­pet med loja­li­tets­pro­gram eller lik­ställs med ren under­håll­ning.

För Joakim Eklund hand­lar gami­fi­ca­tion om att utnytt­ja spel­me­ka­nik, spel­tän­kan­de och spe­les­te­tik för utbild­ning, mark­nads­fö­ring, infor­ma­tion, mind­set-för­änd­ring eller moti­va­tion. Om att ska­pa enga­ge­mang. Självklart skall det vara roligt att lära sig nya saker eller få infor­ma­tion etc. men det pri­mä­ra syf­tet är inte under­håll­ning.

Gamification i marknadsföringen

Spel för mark­nads­fö­ring är ing­et nytt. Redan 1995 kun­de Mer-äls­ka­re få ett Mer-spel på dis­kett i reklam­syf­te. Att spe­let var rik­tigt dåligt, och inte hade något med pro­duk­ten att göra, var inte så noga. I dag är där­e­mot kra­ven från kon­su­men­ten betyd­ligt hög­re.

Men var­för använ­da spel i din mark­nads­fö­ring?  Här är Joakims argu­ment:

  • stärk varu­mär­ket
  • ska­pa en stark rela­tion till din mål­grupp
  • spe­lets långa livs­längd jäm­fört med exem­pel­vis reklam­film
  • få kundin­sikt då du kan föl­ja var­je steg använ­da­ren tar
  • nå adbloc­kers-använ­da­re.

Företag som Santa Maria, Esterella och mobi­lo­pe­ra­tö­ren Tre är exem­pel på före­tag som varit fram­gångs­ri­ka i att använ­da spel­for­men i sin mark­nads­fö­ring.

Utbildningsspel är dock den sek­tor som väx­er all­ra mest inom gami­fi­ca­tion och ett lysan­de exem­pel på det­ta är Volvo som använt spel för att imple­men­te­ra Lean i orga­ni­sa­tio­nen.

Se filmen

Vi har som van­ligt spe­lat in pre­sen­ta­tio­nen. Som en tjänst till dig som inte kun­de kom­ma. Du kan se fil­men nedan eller på Vimeo eller YouTube. Om du före­drar att bara lyss­na så kan du göra det på SoundCloud.

Lyssna på samtalet

Vi har ock­så gjort en inter­vju med Joakim Eklund. Du hör den i avsnitt 57 av Kntnt Radio.

Boka plats på vårens sista Kntnt frukost

Hör Karin Stålhammar, kom­mu­ni­ka­tions- och PR-ansva­rig på Alcro, berät­ta om före­ta­gets spän­nan­de resa från Facebook-koma till pris­be­lönt con­tent. Torsdagen den 12 maj på Scandic Rubinen. Begränsat antal plat­ser.

Anmäl dig här och nu!

 

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
efficitur. venenatis, vulputate, accumsan Donec venenatis pulvinar mattis ut suscipit luctus

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest